Hotărârea nr. 16/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 50, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) St-                , sector 1, București

Având în vedere;

Referatul de aprobare nr. E/14121/19.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr, E 14019/18.11.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/246/11,12.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

  • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 134/14.11.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 3870/06.03.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico-edilitare, conform studiu de rețele însușit de ing.       A.M.A. V.U.I. Mureș;

  • -   Documentația este însoțită de studiu de însoț ire și ilustrare volumetrică însușite de arh. C.R

Ținând seama dc prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare:

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin, (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P. U,D. - Str, .              , sector 1,

București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 134/14.11.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. șî un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiatului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan


«?.ÎV MU^JICIHULISUCURUSIJ

•sectorul!


BIROUL riLGLLMLNTĂRl


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ș.P.       c.i adresa în r


Ca urmare a cererii adresate de      Ș.P.      c.i adresa în r                   , sector I. 1

1 1.02.2019, completați: eu nr. 44926 din 18.10.^019, în conformitate cu prevederile Legii nr.35ti/2OI urbanismul, cu modificări Iu și completările ulterioare, se emite următorul;


u LU1 Uf J,rTviț^rțraiirt|ijjrta toȚț Lumini li ițiși


Nr.


Q'ț '■


PUD- ‘


AVIZ ML 1'

pentru: ''

- SECTOR 1


/|g   2 8 JAN 2UAI


Supraetajare biruință individuala, rczultanu un regim finul de înălțin» P,t41GENERAT DE IMOBILI L: în suprafață de 100,00 mp (149,0(1 mp din măsurători tradus Lrale), proprietate pt iv ai j^nirtiir Extrasul dc Caile Funciară nr. 269682. eliberat la data de 11.02.2019.

INIȚIATOR:   Ș.P.

PROIECTANT: llt.A. ' R.C. SPECIALIST CI. DREPT DE SEMNĂTURĂ Rl.R: arh. D.A.A.H          (RUR: D. El

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚA ZONĂ STUDIATA IN PCD: Znna sLudiata prin PUD include imobilului Cârc a gcneraL documentația. delimitată astfel: Nord - str. Poetului nr. 39 și slr. Poetului nr. 4k Esl - str. Maeiițț artera de circu I a ți e ser. Macu l u i. Vest slr. Macului nr. 52.

PREVEDERI PIJG/ PI IZ APROBATE ANTERIOR: Conform Piti - MB și RcguiaricnLului Local de Urbanism al Municipiului Bucurușl i. apnobiitc cu l-ICTiMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în sttbzona funcționalii; Lla locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri siLuatu în afara pcriineLfeior de protecție, Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o tălsă nitHisardttrc ci să se înscrie în volumul unui acoperiș eu punLu du 45 grade; suprafața nivelului mansardei va 11 de maxim Wi din aria unui nivel curent. Imobilii] nu se află pe Lista Momi manie lor Istorice, publicații în M O. nr, 113 din 15.02.2016. ți tiu se atlă la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 928/76./M/I 1039 din 05.06.20 18.                                         '

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%, CLTmax ~ 0,9 mp ADU/atp teren pentru P+l t, CU l max.= 1,3 mp AlK’/nip Leren pentru P+2Li, KIJniax.= l'l 2E, llmax.= 1II metri. Sc admite un nivel mansimluL înscris iîi volumul acoperișului, în suprafață de maxim t>0% din aria construitit.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau ou respectarea retragerii caracteristice străzii respective

Retragerea minimă față de limitele laterale — Clădirile scinl-cuplaLc se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată ți se vor retrage față de cealaltă limită la o disltm(ă dc cel puțin jimiăLute din înălțimea la corniță în punctul cel ului înalt față de LCrăit, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul :n care purcela se învecinează pc ambele Umile Inlcralc cu clădiri rclrasc față de limita proprietății având fațade Cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față dc limita posteraoară a terenului - KcLragcrea față dc limita posterioară a parcelei va ti egală cu jumătate din înălțimea Iu corniță, măsurată în punctul cel ma: înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPLSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - la limila dc pneprielnic (se prezinIu acord iiuLiiriuI vecin sLr. Macului nr. 52 cu încheierea de autentificare nr. 2974/25.07.2019 SvcielaLca Profesională Notarială Consilium); dreapta - retras minim 2,25 metri, respectiv In limila dc proprietate spre spate lot (.se prezintă acord notarial vecin slr. Macului nr. 48 cu încheierea de autentificare nr. 1981/27.05.2019-Societatea Profesională Notarială Consilium).

Retrageri minime față dc limita posterioarfi Iu limita dc proprietate

Conslrucția se va amplasa cu respectarea sțHicificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea ți ț’iirarcu autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului mitlim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiuliii București ji a prospectelor necesitrc unei corecte funcționări a arterelor du circulație’* aprob alo prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din slr. Macului, conform avizului Comisiei Iclinice dcCirculații nr. 3870/06 03.2019.

ECHIPARE TE1INICO-LDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic clcclricâ. Studiu dc rețele însușit de mg. . A.M.A. V.U.I. Măreț-

Documentații! este însoțita dc siudiu dc însorlnc șl ilustrare volumetrica însușite de arh. C.R

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism ur. 4/8/1 1.04.2019. se avizează favorabil Planul ui'hanislic dc detaliu.

Prezentai aviz este un aviz tehnic ți ponte fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 uliu. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor du conslniirv (DI AC) sc punic îniocmi numai Jupă aprobarea P.ILD. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valahii de la data emiterii sale pe țoală durata dc valabilitate a cerii ficatului dc urbanism nr. 928/76/M/l 1039 din 05.06.2018, emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. IrijtaZiJLntathiȚilării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul dc valabilitate al acusLuia. procedurii trebuie re luată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.


AR'lfl I Ei. l ȘEF

Ciobanu Oprescu Olivia Ana


Sef birmi .

Raluca Mihaela Epifan


îii tocmit,

Andra Ciucă■/.'Ș- CERTIFICATA ISO Sto I-Stol! l-TrpWJt CE MANAGbMzN' AL URMA AIJDITlJ_l.l CC CE CĂTRE ORCAN I KM UL pCNÎR.l ttFRTIF HARFĂ r>.. TAț 1


■’HlMAfilA A

rniVNO sis5fmu:

CAI ITAȚ I IN

clrtncAPF

«CHI-'H «1

SlsILMLl 3’1 D" t.'lANAGFMFrJT Al VH I ■ V 4- .'li '■ Al lii'V '■


Bd. Ilirm Mama nr. 9. Sectorul [ Jlucurețti; 011222

Tel. 1'10-21-319 IU.i3: Fax: 10-21-319.10 06

1”mji I: lyjțj înrotonijtfimmsafljJ-EȚj

I v i I i * ■ ■ ■'........ i i-i-i.br i -ii.-1uI .-L.• I rn


88.07*


3SS


88 7f


O MX?


89Q7


§8.97


aJlUC


88.97


88^-7,


'MW,


a832F


S9t7 , Q-


*.................INDICATORI URBANISTICI Al ZONEI

S teren = 149 mp; Sc sol = 107,80 mp; Sc desf totala (tara subsol )= 107,80 mp; POT = 72 %

CUT = 0,72;


Xp WAN URBANISTIC DE DETALIU

SECTORUL 1 BUCUREȘTI

38*3


7, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE &ONSTRUCTIE EXISTENTA REZULTÂND (MOBIL S partial+P+1E CU DESTINAȚIE s LOCUINȚA UNiFAMILIALA,

București

Ai; -.hi-.A CONSUL': I Oi~.l.JLt Ji 1


LIMITA PUD

P+1EREGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

PROPUNERE LOCUINȚA S partiai+P+1 E

STRĂZI SI ALEI CAROSABILE PIETONALE

SUBZONALIa

[ZZ1

L1 a LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI
PLANUL RESPECTA REGLEMENTĂRILE CUPRINSE IN PUG

/ X/’                  l.pL                   - T L/                     ,||

................ r,                                   >■■*,*<■■■■>■««>;■nV'■ ■1 ți                          . .Indicatori urbanistici propuși pentru

TERENUL DIN Str.

S teren = 14-9 mp; Sc sol = 71,52 mp ;

Sc desf totala (fara subsol )= 134,2 mp

Nr loc parcare = 2

S parcare inierbata = 23,5 mp (16 %)

S circulații pietonale = 21,00 mp (14 %);

S terasa = 12,00 mp {8%)

S spatii verzi = 20,98 mp (14 %)

POT = 72 % existent si 48 % menținut; CUT = 0,9


S. C. PERA MOVESRL

str Ceahlăul 24, Sector 1, București

Tel: 0722285439; www.birouarhitectura.ro


Benetici'jr

S. P.

Faza:


SEF PROIECT PROIECTAT

DESENAT


arh H.R

R.C arh R.C

Titlul proiectului :

REAMENAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA SI SUPRAETAJARE REZULTÂND UN IMOBIL S partial+P+1 E CU DESTINAȚIA LOCUINȚE Titlul planșei :     PLAN DE SITUAȚIE

REGLEMENTARI


PUD


PI. nr,

U4