Hotărârea nr. 159/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 12.06.2020 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectarului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 —

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. i/831/04.06.2020;

Ținând scama dc Raportul dc specialitate nr. i/832/04.06.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. M/3-194/04.06.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ si nr. G/3046/05.06.2020 a! Direcției Mana gemeni Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului l;

Având în vedere Avizul Comisiei dc studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tclinică legislativă pentru elaborarea actelor normative. republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivii prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama dc prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătii din fonduri puhlicc, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/201 I, cu modificările și c o mp I et ă ri 1 e uit cri oare;

Luând în considerare prevederile art. 38 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 244 alin. (7), art. 391 și an. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002 pentru aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, șt aiului de funcții, numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pc anul 2019, la nivelul Sudorului 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit, f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI J

---HOlĂRĂ-Ș-l-E:-

Art.L- Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Mimicipiului Bucuroșii și ăl instituției subordonate Consiliului Local Senior 1* Direcția Publică de Evidența a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Prim ani lui Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3.-(1) Primarul Sectorului 1, Viceprimaml Sectorului 1, Administra toiul Public al Sectorului 1, Secretatul General al Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 7 voturi abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 12.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/20J9 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE MarianCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta CefaJan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 159

Data: 12.06.2020

Anexa la

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

STAT DE FUNCȚII                   Co'î/ffc^

pentru a pa ra tul de specialitate                                ^0Ut

al Primarului Sectorului 1 ți pentru instituția subordonată                .           ‘. 77\,

Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor ți Stare Civilă Sector

1 Z              r.'V)

■O

FUNCȚII PUBLICE                         l

’V^

7 /

FUNCȚIA

FUNCȚIA DE

CONDUCERE....

CLASA .(NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL.

GRADUL DE

SALARIZARE

FUNCȚII

I rr-r f! r\ 1, Ț_. L1” -J JxL.

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

l

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR

GENERAL AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV TERITORIALE

l(S)

II

l

ARHITECT ȘEF

IfS)

11

1

DIREG tor GENERAL

I(S)

II

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

I(S)

11

2

DIRECTOR

EXECUTIV

I(S)

11

6

DIRECTOR

EXECUTIV ADJUNCT ȘEF SERVICIU

1 (S)

l(S)

11

11

2

19

ȘEF BIROU

1 IS)

11

9

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

41

AUDITOR

i(S)

SUPERIOR

3

AUDITOR

l(S)

PRINCIPAL

1

AUDITOR

l(S)

ASISTENT

1

CONSILIER

|(S)

SUPERIOR

106

CONSILIER

1 (S)

PRINCIPAL

37

CONSILIER

1 ȚS)

ASISTENT

50

CONSILIER

1 ISÎ

DERUTANT

3

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

SUPERIOR

3

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

l(S>

PRINCIPAL

3

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

l(S)

ASISTENT

2

CONSILIER JURIDIC

1 (S)

SUPERIOR

13

CONSILIER JURIDIC

I (S)

PRINCIPAL

2

CONSILIER JURIDIC

1(S)

ASISTENT

6

CONSILIER JURIDIC

l(S)

DEBUTANT

1

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONAL

GRADUL DE SALARIZARE

NR.

TOTAL FUNCȚII

INSPECTOR

l(S)

SUPERIOR

1

INSPECTOR

l(S)

PRINCIPAL

1

REFERENT SPECIALITATE

II (SSD)

SUPERIOR

4

REFERENT

III (M)

1 TI flVD

SUPERIOR PRINCIP A1

26

10

KET LJMniIn 1 REFERENT

III (Ml

ASISTENT

9

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

—-

282

Anexa nr. VILI cap. 1 Kt. A pct. HI. din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea persuualulin plătit din fonduri publice

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

STUDII

GRADUL PROFESIONALI TREAPTA PROFESIONALA

GRADUL DE SALARIZA RE

NR. TOTAL FUNCȚII

ADMINISTRATOR

PLBL1C

1

ȘEF SERVICIU

S

11

1

CONSILIER

s

IA

3

INSPECTOR SPECIALITATE

s

IA

3

INSPECTOR

SPECIALITATE

S

I

2

INSPECTOR SPECIALITATE

s

II

3

ȘOFER

M;G

1

3

MUNCITOR

CALIFICAT

M;G

■ 1

1

TOTAL

17

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE =2

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 15

Anexa nr. VIII cap. ii iii. A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

TOTAL POSTURI pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului I și pentru instituția subordonată Consiliului Local Sector l- Diriwiîu Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 339____ _ ___

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii iîrT 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a GUVERNULUI ROMÂNIEI iu. 63/2010 INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ ȘI ADMINISTRATORUL PUBLIC (1 + 1 + 1): 342