Hotărârea nr. 158/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 28.05.2020 privind exercitarea dreptului de administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 51, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind exercitarea dreptului de. administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector l,fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 51, Sectorul 7, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)

Având în vedere Referatul dc aprobare nr. 372713/21.05.2020 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-147/26.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de dispozițiile art. 551 pct. 7, art. 861 alin. (3). ari. 866, art. 867-870 din Codul civil;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 5 lit cc), ait 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), art. 196 alin. (!) lit. a), art.287 lit.b), art. 297 alin. (1) lit. a), art. 299 și art. 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1» - Se aprobă exercitarea dreptului de administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, asupra spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 51, Sectorul 1. din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional), cu elementele de identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Destinația spațiului este de sediu instituțional al Direcției Publice dc Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Biroul nr. 2 de Evidență a Persoanelor.

Art. 3, - Durata pentru care se acordă exercitarea dreptului de administrare este de 10 (zece) ani începând cu data semnării procesului verbal de predare-primire.

Art. 4. - (1) Predarea-primirea materială a spațiului prevăzut la artd.se va face în baza unui Proces - verbal de predare primire încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din cadrul aparatului de specialitate, precum și de la Administrația Piețelor Sector 1, o comisie dc predare a spațiului care face obiectul prezentei hotărâri și pe baza propunerilor acesteia, să semneze pentru Consiliul Local al Sectorului, procesul verbal prevăzut la art.l al prezentei hotărâri.

Art 5. - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Biroul nr. 2 de evidență a Persoanelor, are următoarele obligații:

  • 1) să folosească bunul conform destinației prevăzută la art.2.

  • 2) să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 pentru efectuarea controlului asupra bunurilor la solicitarea acestora;

  • 3) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

  • 4) la încetarea exercitării dreptului de administrare, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii și liber de orice sarcini;

  • 5) folosința dobândită a bunului descris la art.l nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

  • 6) de a informa Consiliul Local al SectoruluiI cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

  • 7) să suporte cheltuielile de întreținere a bunului, potrivit destinației sale prevăzute la art.l din prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică. Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Management Economic, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


C ONTRA SflSMNE AZÂ.


SECRETAR GENERAL

Daniela Nicdcfit Ccfalan

Nr.: 158

Data: 28.05.2020