Hotărârea nr. 157/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 28.05.2020 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Zaval Elena, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 6 OU lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Zuvul Elena, ca măsură de prevenire fi combatere a marginalizării sociale

Având în vedere Referatul de aprobare nr, 14011/26.05’2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Generală dc Asistență Socială și Ptoteuția Cupilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/2894/27.05.2020 al Direcției Management Economic și nr. M/3-183/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție sociala ale Consiliului. Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Vâzînd prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr, 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și completări;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale iu. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru dc organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărâm Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor iiiarginalizalc social și/sau aflate în risc de morginnlizare socială și pjcvcnhua riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 137/22,04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, complex social de servicii tip creșă și în sistemul de asistență matemală din cadrul Direcției Generale du Aaiatunțu Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând cererea înregistrată la Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 20927/28.04.2020, formulată de către doamna ZavaJ Elena, relativ la acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvemuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, a unui ajutor financiar în sumă de 600 Ici/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna mai 2020, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Zaval Elena, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Art. 2. - (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar’, în baza actului administrativ emis do Primarul Sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar sc va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/28.01.2020 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginali zare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și doamna Zaval Elena vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Loca] a] Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Nt'agt'CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 157

Data: 28.05.2020