Hotărârea nr. 156/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Th. Aman

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econonuci ai obiectivului de investiții - lucruri de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare

a toaletei publice Th. Aman

Văzând Referatul de aprobare nr. 7714/14.05.2020 al Primarul Sectorului J al Municipiului București, întocmit de Administrația. Domeniului Public Sector 1:

Ținând scama de Raportul de specialitate nr. .1/987/7 1.05.202 0/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/23 8/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/2791/21.05,2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-150/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-157/22.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economi co-socialc, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor dc investiții finanțate din fonduri publice;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2001 privind "reabilitarea toaletelor publice existente pe teritoriul Municipiului București”;

Luând scama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 -4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi pe teritoriul Municipiului București;

Având în vedere documentația tchnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții „aducere la stare dc funcționare wc Th. Aman”;

în temeiul art. 5 lit. cc), ari. 129 lit. n) și lit. p); art. 139 alin. (3) lit. e), ari. 166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-cconomică aferentă obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Th. Aman.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Tiu Aman, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3, - Finanțarea lucrărilor se face din fondurile bugetului local și/sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Mcagu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolela Ce fa lan

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 156

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-cconomică prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economi ci însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector L

Anexa

Ia Hotărârea Consiliului Local

Nr. 156/2 £.05. 2q2d

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ fi Ci rine Crif/țctn

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ADUCERE LA STARE DE FUNCȚIONARE WC TH. AMAN” ii-- (

 • A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții exprimata în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

  TO TAL GENERAL

  Din care C+M

  476.918,10 lei fără tva       566.732,28 lei cu tva

  382.900,00 lei Iară tva      455.651,00 lei cu tva

  TOTAL GENERAL

  Din care C+M

  100.018,48 euro fără tva 118.854,16 euro cu tva

  80.301,15 euro fără tva      95.558,37 curo cu tva

Curs de schimb valutar 4.7683 lei/euro din luna noiembrie 2019

 • B. indicatori minimali

Investiția presupune aducerea la starea de funcționare a toaletei Th. Aman în suprafață de 77.4 mp.

 • C. indicatori economici

Cost specific investiție exclusiv TVA

6.161,73 lei/mp

4.947,03 lei/mp


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

 • D. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 8 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni.