Hotărârea nr. 155/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Herăstrău (național)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economlce și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Herăstrău (național)

Văzând Referatul de aprobare nr. 7713/14.05.2020 al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul dc specialitate nr. J/984/2L05.2020/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/237/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/2788/21.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-149/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-154/21.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama dc prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama dc prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Confonn prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2001 privind “reabilitarea toaletelor publice existente pe teritoriul Municipiului București

Luând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 -4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi pc teritoriul Municipiului București;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții - „aducere la stare de funcționare wc Herăstrău (național)'’;

în temeiul art. 5 lit. cc). art. 129 lit. n) și lit. p); art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Herăstrău.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Herăstrău (național), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se face din fondurile bugetului local și/sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l). precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență iu.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Crlsțian Neagu

\


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

Daniela Nicolcta Ccfalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nn: 155

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzuta la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector

1. ’

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-econom ici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile dc la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1,

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local

Nr. <75/ 2&.Q5. 2O2j

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ i^iCL r So C/-f/i o / Ven £

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ADUCERE LA STARE DE FUNCȚIONARE WC HERĂSTRĂU”

 • A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții exprimata în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

  TOTAL GENERAL Din care C+M

  TOTAL GENERAL

  Din care C+M


  364.170,70 lei fără tva

  273.400,00 lei fără tva

  76.373,28 euro fără tva

  57.336,99 euro tara tva


  432,791,73 lei cu tva

  325.346,00 lei cu tva

  90.764,37 euro cu tva

  68.231,03 euro cu tva


Curs de schimb valutar 4.7683 lei/euro din luna noiembrie 2019

 • B. indicatori minimali

Investiția presupune aducerea la starea de funcționare a toaletei Herăstrău (național) în suprafață de 69 mp.

 • C. indicatori economici

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA 1). durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

5.277,84 lei/mp

3.962,32 lei/mp


Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 8 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni.