Hotărârea nr. 154/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economivi ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea ia stare de funcționare

a toaletei publice Doina 2

Văzând Referatul de aprobare nr. 7712/14.05,2020 al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/985/21.05.2020/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/236/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/27 87/21.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-148/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef și nr. M/3-155/21.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Prim aiului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând seama de prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările șj compl etan le ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/199 l privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea ten tonului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proicetelor de investiții finanțate din funduri publice;

Conform prevederilor Ho tai arii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2001 privind t: reabilitarea toaletelor publice existente pe teritoriul Municipiului București”;

Luând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în admnistrarca Consiliilor locale ale sectoarelor 1 -4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi pe teritoriul Municipiului București;

Având în vedere documentația tehnico-economi că, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții - „aducere la stare de funcționare wc Doina 2”;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 lit. n) și lit. p); art. 139 alin. (3) lit. c), art. 166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completaiile ullerioaie;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economi că aferentă obiectivului dc investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 2.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 2, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se face din fondurile bugetului local și/sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fund prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.


CONTRASEM^ EAZĂ,

SECRE/rAR GENERAL

Daniel» NicbfetatfCteralan

Nr.; 154

Data; 28.05.2020

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector L

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economiei însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1.

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local

Nr. 2-8.0 5. 2q20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții exprimați


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚ OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ADUCERE LA STARE DE FLNCȚION DOINA 2” lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

TOTAL GENERAL

Din care C+M


448.052.70 lei Iară tva 340.400,00 lei fără tva


532.471,28 lei cu tva 405.076,00 lei cu tva


TOTAL GENERAL

Din care C+M


93.964.87euro fără tva

71.388,12 euro fără tva


111.668,99 euro cu tva

84,951.87 euro cu tva


Curs de schimb valutar 4.7683 lei/euro din luna noiembrie 2019

  • B. indicatori minimali

Investiția presupune aducerea la starea de funcționare a toaletei publice Doina 2 în suprafață de 60,5 mp.

  • C. indicatori economici

Cost specific investiție exclusiv TVA             7,405.83 lei/mp

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA         5,626.45 lei/mp

  • D. durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 8 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni.