Hotărârea nr. 153/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 28.05.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pri vin d apr a bar ea doc um en taliilor tehn i co-econ om ice și a indicata ri l ar tehnico-econa mi ci ai obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina I

Văzând Referatul de aprobare nr. 7711/14.05.2020 al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr, J/986/2L05.2020/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/235/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agripoi, nr. G/2784/21.05,2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-147/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef și nr, M/3-156/2L05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile I^gii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2001 privind “reabilitarea toaletelor publice existente pe teritoriul Municipiului București”;

Luând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 -4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi pe teritoriul Municipiului București;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind obiectivul de investiții - „aducere la stare de funcționare wc Doina 2’Ț

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 lit. n) și lit. p); ari. 139 alin. (3) lit. e), ari. 166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind CzOdul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 1,

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economi ci ai investiției - lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a toaletei publice Doina 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se face din fondurile bugetului local și/sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la aiin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali in funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SE CR ET A R/«K N 1£ R A L Daniela Nicdfetd Catalan

Nr.: 153

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Domeniului Public Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economi ci însușiți, prevăzuți în Anexa nr 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1.

Anexa .

la Hotărârea Consiliului Local

Nr. 45.3/ 22.05 £o2aPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI A FERE NȚ’ OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ADUCERE LA STARE DE FUNCȚWN\ DOINA 1”               Vk

't

 • A. indicatori maximali» respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

  TOTAL GENERAL

  Din care C+M


  409.629,65 lei tară tva

  323.918,50 lei Iară tva


  487.496,30 lei cu tva

  385.463,02 lei cu tva


  TOTAL GENERAL

  Din care C+M


  85.906,85 curo Iară tva

  67.931,65 curo fără tva


  102.236,92 euro cu tva

  80.83 8.67 euro cu tva


Curs de schimb valutar 4.7683 lei/euro din luna noiembrie 2019

 • B. indicatori minimali

Investiția presupune aducerea la starea de funcționare a toaletei publice Doina 1 în suprafață de 55 mp.

 • C. indicatori economici

Cost specific investiție exclusiv TVA             7.447,81 lei/mp

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA          5.889,43 lei/mp

 • D. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 8 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni.