Hotărârea nr. 152/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Teodosie Rudeanu nr.39, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Teodosie Rudeanu nr,. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/2423/27,02.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

  • -   Raportul de specialitate nr. E/2424/27,02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -   Raportul de specialitate nu M/3-172/26.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local a) Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la clabonuuu sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului l al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 175/26.02.2020 din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică dc Circulație PMB nr .7925/15.05.2019;

Studiu de rețele însușit de ing. A' .. M A V.U.L M

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb.I A. LV, S • și studiu de însoțire însușii de urb. R' M. I ;

Ținând seama de prevederile:

  • •  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările completările ulterioare;

  • •  Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si mbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Consiliului Genera! al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

■ Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), an. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Sc aprobă documentația de urbanism P. U.D. - Strada Te a do sie Rudeanu nr„39, sector 2, București^ în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 175/26,02.2020. prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa do Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosan.il special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proieclantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Ailiitcclul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau. după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 17 convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 152

Data: 28.05.2020CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETAR GENERAL Daniela Nfcțțtf st Ccfalnn


pcrtLr'^i. ccințiiiiri. puitrrrt

BIROUL REGLEMEN LĂR]

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de I • D A ‘   1     .A'   , G A' — ' ., cu adresa în ______- ■■

București, înregistrată la nr. 41384/27.09.2019, completată cu nr. 5461/03,02,2020. în conformitate ci premierile Legu iir,3Ș0.200i privau amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șt compleinnk ulterioare, se emite iirniăforul

AVIZ NR.                 °2x7

PENTRU PUD - STR. TEODOS1E RL’DEANU nr. -SECTOR 1 Construire imobi] de locuințe colective S+P+2E+M ( 4 apartamente)ie


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 340,00 mp { 326.00tnp Jiu măsurătorile cadastrale), proprietate privata J din Extrasul de Carte Fuuciaiă in. 236607, clibci ni la data de 30.01.2020.

INIȚIATOR:]       Dî A          , U A \G

PROIECTANT: S.C. M D ADVANCE CAR S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urbanist diplomat I


ifc*


I Ai J.V. Sl (RUR; D3, Dzo, AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include p.i’St imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- artera de circulație Tcodoșii: Rudcanu; NF- Strada Teodosic Sud-SE- Str. Petru Maior nr.. Atest- Sir. Tcodosie Rudcanu nr.


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB ți Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins iu subzaiia foncțională: Lla - locuințe individuale ți colective mici cu maxim Ph2 niveluri situate în afara perimetre!or de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADU cu max.0,6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. II3 din 15,02.2(116, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Cerii li catul de urbanism nr. 566/12/R/6594,19.04.201 7, prelungit până la data de 20.04.2020.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%, CUfmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P IE, CUTmux.= l,3 mp ADC/rnp teren pentru P+2F.; RHmax. - P+2E. Hmax. - 10 ui. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, in suprafață tic maxim 60% din


aria construită.


Retragerea minimă față dc aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele Laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată ți se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai inalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele liniile laterale cu clădiri retrase țâță de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc vu realiza in regim izolat.

Retragerea față dc limita poster! oară a terenului - iu cazul loturilor pul in adânci sc acceptă construirea clădirilor pc latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limitai exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nerlind valabilă m cazul unor anexe ți garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime fată de limitele laterale - dreapta - retras min. 3,00in și parțial la limita dc proprietate ( spre spate lot), cu curte de lumină pe zona mediană; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară -mtn.5,50m.

Construcția sc va amplasa CU respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre uesciiimharc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și ga rare a auto vehicul clor voi respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări au tun zale pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.Tcodosie Rudcanu, conform


avizului Comisiei Tehnice dc Circulații PMR nr. 7925/15.05.2019.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. A • ~ Mi A V.L.I M; . Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică însușită deurb.l ~ A .V. S' și studiu de însorite însușit dc urb. R M. I.

în urma ședinței Comisiei tehnico dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/14/22,10.2019. sc avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic ți poate fi folosit numai în scopul aprobării P.L'.D,

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu uri. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 200] privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.L’.D, și Cu


obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 566/12/R;6594/19,04.201 7, prelungit până la data de 20.04.2020. emis de Primăria Sectorul                ului București. în cazul ncadoptării documentației PUD în

plenul Consiliului Local al Sectorului l. în termenul dc                        procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne

valabil atul.ii timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.


Șef birtul, Ruluca MihiicJu Epifan
Bd. LJanu Manta nr. 9, Sectorul I București: 011222

Tel. —10-21-319.10.13; Fax: i40-21-3 19.1006

Email: rceistraiur.iȚ<r»niii;rnasUrii


Inl.pi.'.’wwut iiriiiiuriitscctorl,no