Hotărârea nr. 151/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Salubrității nr.44, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Salubrității nr. , sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/5505/21.05.2020 al Primarului Sectorului 1 a] Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/5506/21.05.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-186/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei dc administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont dc Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră în competența de aprobare a Con silului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 213/21.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București:

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 12335/05.07.2019;

Studiu de rețele însușit de ing. A M * A M V.U.I.;

Studiu dc în sori re și ilustrare volumetrică însușită de arh. G    C.          ;

 • -   Adresa Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București nr. CI5903/22.07.2019 și Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 20085/1076 din 01.08.2019;

 • -  Adresa Consiliului General al Municipiului București - Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane nr. 10679/18.10.2019. Proces Verbal dc Pichetare însușit de ing. N ’ -G

Ținând seama de prevederile:

 • •  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 292/27.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina;

 • •  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Salubrității nr. , sector 7, București. în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 213/21.05.2020, prezentat in Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu da dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul LJrbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale. dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului l și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Tn momentul votului fiind prezenți 15 dc consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiu] art. 133 alin. ( I) din Ordonanța de Urgență nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Marian Cristian NeStgu

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cetahm

I Semnat cu bară

N .   151                                                / de înlocuitor

Data: 28.05.2020

j.T\. vurtuiciniuii. KucuHlșri —|


® SECTORl IL1


BIROUL Rntît l'Ml-.NTÂRI

URBANISTICE Șl ARHIVĂ

t. n urmare a cererii adresate deS.C. PRIPU RES1DENCE S.R.L.cu adresa în Ser. Smaruude Biâcscu nr.201, parter, camera 2, Bucuroșii. înregistrară la r.r 12773 dir: 10.01,2020. completați cu r.r 10550 cin 10,(14.2021), iu confimr.ilale eu prevederi li- Legii ar 5 5lk'2i)01 privind-amenajarea tcntoriului și urtuni smul. cu

modificările și completările li ;k:rii mi e, se eniiteural5ior.il:


7'7    ..ș a-a»


CAI ai 5ECT îHb'LUI ț


PF.NTRU

PUD - SI R. SAL.U BRITĂȚil N R, - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective - S+P+4E+5Etehnic ( 20 apartamente)


GENERAT DE IMOBILUL: In sapralap de 83Q.O[)mp (83 I.OOrn din măsurătorile cadastru le), proprietate privata, ccnlorm mrpfiintkrr Utn Extrasul de Carte Funciară nr.272148. eliberat la data de I 0.0.3.2020

INIȚIATOR: S.G PR1PU RESlDF.NCE S.R.L.

PROIECTANT: S.C.ORO DESIGN PROIECT S.R.L.

SPECI ALIST CiJ DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. G. C         (Rl.RtD, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Ziinn studiată prin Pl.'D include parcelele Jpvțc imite imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- atera de circulație Str. Salubritâiii; Sud ar. cadastral IE și nr. cadastral IE . J: Est - Srr. Salubrițălii nr. .; Vest-Str. Salubrității nr.

PREVEDERI PUG/ PLZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colcnlitm aprobat cu H.C.G.M Li. nr.294/28.'. 1.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013. mcdilicat cu 11.C.fTM.B. nr.292/27.1 I 2914, avizul urli liedului șef nr. 13/28.07.2014, imobilul este cuprins în U.T.R. 4 _ 15 -subzonă mixtă CU clădiri având regim de construire continuu 8(111 discontinuu și înălțlill maxime de P14 - reglementările aferente acestei •.tnirăli teritoriale de referință sau conform P.U.Z, .. Henri Coandă". aprobat cu H.C.L. Voluntari nr. 911'2002: II Sector 1 nr.23/30.61 ,2003 și P.L.Z. Nisipoasa tir, 53-63, aprobat prin I Î.C.G.M.B. nr. 21.3/2005. aviz dc urbanism nr.3 CA 21®22J 2.2094 și planșa dc njglenientări vizată spre neschimbarc, detaliate iu planșa de ruglcrminiilti urbanistice aferentă tcritumi hi i de referință nr.4. parte comn-mentâ u P.i Z indii Jure ine median dc circulație la zona dc nofld mili»t .i.i.i •ir.i" i " .n<.m cuprtnl -iu..- I Mivrti -j . ,-rtina ip> .hal cu H.t’.G M.B. nr.2lJ4.;38 11.2013, avizul arhitectului >ef nr.27/12.0*),20l 3. modificai cu IIC G M.B. trr.292/27 I 1,2014. avizul arhitectului jef nr |3.'2K 07 Î014’’. Indicatori urbanistici conform P.L.Z. P.O.T mtlx. - 60%; C.U.T aut 2,20; U max. = P 4E ( 21 metri). Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice bucureșleue. publicată în M.O. nr. 113 -din 15.02.2016 și nu sc află la mai puțin de 100 iu față de imobile allale pe aceasta listă, dar Se află in zona de scrvit.lți aeronautice și în zona ric protecție a cimitirelor, conform informațiilor diti Certificatul dc urbanism nr j3.5.'CVDV'S,'47916 din 27 j 1.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați; POT mus. = 60%; CĂIT tnux. 2.20 A DC.'mp. teren; I l.mnx. = P+4E ( 21 metri)

Retragerea minimii față de aliniament - clădirile suprarera.ie. in diferent de conformi talc, funcțiunii modalitate de amplasare pc parcelă. put 11 amplasare pe teren cu o retragere minimii dc 3.00m Iuții de aliniamentul stradal.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale - dreapta - tnin.î.OOm. Sc prezintă acord notarial privind lucrurile propuse, autentificat sub tir. 11 56«'16.10.201 9 -BNP Albu Răzvjn Marian; stânga min..3.00m

Retrageri minime față de limita peste vioară - tnbt. 3,00.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațlilur planului de reg lamentări vizat spre neschimbate

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și garanta autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație’' aprobate prin HCGMB nr. 66'2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din strada Salubrități. conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr 12335/05.07.2019 și planșa anexă a acestuia.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILF1 ARĂ: Este obligatorie racordarea constntcțiifor la rețelele pub.ice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de itlg. A M A V.L.I. VI

Di'icuiner.talia este însoțită de studiu de însoțire și ilustrare volumetrică însușită de arh G C '        .. Se prezintă adresă Ministerul Sir.âlăfiL, Direcția de

Sănătate Publică a Municipiului Hiicuraști nr. C. 1590.3/22,07.2019 și Aviz Autoritatea Aeronautica Civilă Româna nr. 20085/1076 din 01.08.2019. Adresă Consiliul General al Municipiului București Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane nr. 10679/18.10.2019, Proces Verbal dc Pichetare însușit de mg. Meucșii Glieorghc.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului ți urbanism nr. 5/712.05.2020. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz eslo un aviz tehnic și poare 11 folosit numai în scopul aprobării P.L'.D

Eluborarun.ll și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dafefor și veridicitules înscrisurilor cuprinse î:t PUD care face obiectul prezentului aviz, in con fermi late cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea ten imului și urbanismul, eu modificările ți completările ulterioare Documentația tehnica pentru autonzarca executării lucrurilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai cupă aprobarea P U.D. și cu obligat ivi latea respectării întocmai a prevederilor accsiuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc Imită durata de valabilitate 3 cerr:ficatului de utbanisti: nr. 335''CVDV/S'479I6 din 27.11.2013, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bucuroșii. în cazul .neadoțitării docil mental iei P1.:D it: plenul Consiliului Local al Sectorului I. în '.ermenui dc valabilitate ai


acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne v                                  irebare este în vigoare.


Șrf birou, RaltK.i Mih;>^ltț'[Ipiihi!întocmit,

Alina Miruvkimaiua a'qsx je-ii hijaia iso sw-zeas ■R'/l'lLi ȘIS'FM'JI DE VAh AGC'.'ZH" *-7A. TATI IV l.'RVA     AL'I II11.1 . II DE

n= cat=e 33GAni5mii. aCRFDrAr ■■’Z-vrnii Jt-im i::asfa Sl'"CMELCR f'b MAS.Al'FME'JT A. ;;aL-TA-. a i-l l-'J 1.101? AER-JT


Bd. Banu Manta nr. 9, Sudorul I București; 0! 1222

Tel. 140-21-319.10.13; Fax; +40-21-319.10.06

F.miil: ratiatnttunuUnnnnirtas 1 ro

litt p ;//w w w. nrirnuri uscdor 1. n >