Hotărârea nr. 150/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Ploiești nr. 93A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Ploiești nr, ' , sector /, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/53 8 8/19.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/5 3 89/19.05.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-185/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului iu. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/2LI2.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consihilui Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr.211/19.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate, al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. nr.3119/01.03.2019 ;

 • -   Studiu de rețele însușit de ing. C 1. C ;

Avizul tehnic de consultanță preliminară dc circulație nr. 70/07.03.2019- PMB-Direcția Proiecte Urbane; Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 1366384/25.02.2019; Adresa Agenției Civile Române nr. 5894/409 din 3L03.2020; Avizul Companeia Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 92/78531/11.11.2019; Acord de principiu Brigada Rutieră nr. 3430942/30.09.2019:

 • -   Ilustrare volumetrică însușită de mașter urbanist I R G. P: și studiu de însorire însușit de arh. A C T- -J .

Ținând seama de prevederile:

 • •  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General

de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism si dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor arL 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) fit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArL L - Sc aprobă documentația dc urbanism P.U.D. - Șoseaua Bucuresti-Ploiești nr. 93A, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.211/19.05.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

ArL 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor dc rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosaiul special al ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului/proiecta olului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D. .

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la afin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. !33 alin, (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian CristiajpNcagu


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 150

Data: 28.05.2020

ț'erlJ'Ei n' i >lh.'J N, pi'iitru buililuturc


111 ROI JL REGLEMENTARI


www.iKimgriiH-i.roi l i<i


URBANISTICE SI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C SOMET S.A.. cu adresa in                  ‘                    . Sector 3. București. in regiei ral 3 la nr. 8666/18.02 2020.

completată cu nr 18809/05 1)5 Î020, în conformi la te eu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și i r| ulterioare. se emite 'armatoml:



-n'mm.ul.. .

LOCAL Ai 6’dClCjRlJi.Ui I

Ni

50 2 '■ *W. flJA;



suprafață de l’.,995inp. prnprietjh: privată persoană juridicii, conform informațiilor di;i Extrasul de t'grtc Funciari nr. .


GENERAT DE IMOBILUL: în cil bei al la data de 23.03.202(1.

INIȚIATOR: S.C. SOVIET S.A

PROIECTANT : S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: mașter urbanist Ioana Ruxandra G. Prle (RUR: Dzt», E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zarn s'.udiălă prin PUD iudude parcelele Învecinate imobilului care u generat dccumentațLi. delimitată astfel: Nknd: Admiri ist rația Națională Apele Române- Institutul Național de Hidrologie si Gospodărire :i Apelor Ruinâne București; Sud: Nr Cadastral Vest; teren tiecadastrar; Est: Nr. Cadastral

PREVEDERI FUG.' PUZ APROBA TE ANTERIOR: Terenul este cuprins in PUG aprobai cu HCGMB nr.2611/2000. cu valabilitate prelungită, in s'jbzonu M3-subznna mixta cu clădiri avanei regim du construire continuu sau discontinuu si inullimi iiurziitie de ptĂ niveluri, cu POTmax.” 60% cu piixibijlăRâ acoperirii restului Terenului in proporție de 75% CU Vădiri cu max 2 niveluri (Sni) pcnliu aelivitati comerciale, CUTmt1X.-2.5mp AfJC/mp.Lcrcn, inallimea niitxima admisibila in planul iuladei nu vj depăși distanta dintre aliniamente ; put fi udaugare suplimentar umil sau dana niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, ca condiția reîiagerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m conlinuiu cu tangenta sa Iu 45 grade, imobilul nu se alia pe lista cuprinzând monumente istorice publicată in 2016 sau la mai puțin de 100m de imobile aliate pe aceasta lista, dur se a:'.ă in zona cu servituti aeronautica, conform ir. Ic nouți îl uf din Certificatul de urbanism nr. 41 T/CiVDV/p/apa I 8/12.1 2.2018

Indicatorii urbanistici reglementați: l’OTmux.= 60 % ca posibilitatea aucperirii restului zerenuliii in proporție de 75% cp clădiri cu mau.2 niveluri (8m) pentru adivitati comerciale. CU! max.-■•2.5mp ADC/mp.teicii; înălțimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente, pul fi udaugăte suplimentar unul sau doua niveluri in functiu de volumetric caracteristicii străzii, cu coutlUiu letragerii acestora iu limirele unui arc de cerc cu raza de 4.0 ni continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea inimTiiâ față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care itu sunt servicii sau cchipanieriTe publice se amplasează pe aliniament, se pot accepta retrageri de minim Î.OOm num.n cu ctnidlțu» că clădirile adiacente să ele nrlrasc tii|ă de .imirele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade Laterale, iu cazul in care clădirile de pe purcelele adiacente prcziop calcane este obligatorie alipirea la acestea.

Retragerea mi n lină față de limitele huerak-- Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor Tnvccsiiatc dispuse pc limitele lalorale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 mciri de la aliniament.

Retragerea față de limita postcrihfirn a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita pusterioaril la o distanța de cel puțin .jumătate din înălțimea clădirii măsurata Iu cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri

PREVEDERIFUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 5,0l)m; stânga - litiu. S.UOm. Retrageri minime față de limita ptislerioarâ ruin 5,20rn.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificații Iar planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCUEAȚI1 SI ACCESE: Parcarea și garaiea autovehiculelor vor respecta „Nonriek privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amcnuitiri autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare tutei corecte funcțiunari a arteielor de circulație” aprobate prin l-ICGMlî nr 66/2(106. Accesul auto și pietonul se va realiza cin Șoseaua București Ploiești. în cuiiloxiitate cu Aviz Comisia Tehnică dc Circulație nr..3l 19/0 1.03.20 ll) emis de Primarii! Municipiului București. Se prezintă Cnnycn1’': privind constituirea unu drept de trecere S' drept ric fulosin[ă, autentificat sub nr 62.3/05.03.201?-BNR A M , înscriși in Curtea Funciarii Oi .1.

ECHIPARE TEHN1CO-ED1LI TARA: F,s:e obligatorie racordarea erms' .utlor la rețelele pub.icc de alinicnkce cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușii de ing C I. C Se prezintă Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr, 70'07.03.2019- PMH-llirccția Proiecte Urbane: Adresa Ministerul Afucerilur Interne nr. 1,366384'25.02,2019; Adresa Agcn|id Națională pentru Protecția Mediului nr. ' 10X.J22.02.2019; Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Ruiuâiij ar. 5894'409 din 31.03.2020; Aviz Compania Naționalii de Administrare a Injrastriiet.irii Rutiere S.A. nr. 92/78531/11.11.2019; Acord de principiu Brigada Rutieră nr. 3430942/30.09.2019.

L>ocun'.enci[ia este insolita de ilustrare volumetrică însușită dc mașter urbanist 1-..... R ~ G. P- șl sludlli de însorirc insuși: de urh. A 'C T

în urma ședinței Cottlisiei tehnice de amenajare ;i -.eritoriultii și urbanism nr 3/8'19.03.2020. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic.și poare li folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Eiabnrațurul și beneficiarul Pl.'D răspund pentru exact l la: eu da tel ur ș: veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care fiice ohirretul prezentului aviz, în con fonti iute cu :irt. 63 alin. 12) litera g) din l egea nr. 350/ 2001 privind amenațuiea teritoriului și urbanismul cu modificările și aompielărilc ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (Dl AU) se ponte întocmi numai după aprobarea P.L.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată diiraut dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 4l7./CVDV.'P/49318/12.12.2018. emis de Primăria StxUu Lilui 1 al Municipiului București. In cazul ncadoplării doeumunirlligl           [șmul Gonsiliului laical al Sccloiului L in termenul dc val3biliî<r:e al acestuia.

aprobare este ui vigoare.


procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil jtă



soni aoijș

MANAGEMENT AL li+ma A'jnrui.i.i □-: CĂI XI ORGANISM JL EN"RJ CCH-ir CAFEA


«‘RIV.'WIA A FOST CCr<TI“ICArA IS-: o+IVINC SSlbMUI ;:ai itati ițj CCRTFICASt



I n toc mit.

Alina Mirt


:iSI_ML.?R Di MANAJfcMbNI A, :)/, "ATI


Bd. Banii Mantii nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. -40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06

Email: reuistratnn>@pritnitrnMiI jo

h ttp: // w w w. pr i m ariti mic I o r 1. ro