Hotărârea nr. 15/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții fi Regulamentului de organizare fi funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială fi Protecția Copilului Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1890/20.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. i/119/22.01.2020 al Direcției Management Resurse Umane, nr. G/274/21.01.2020 al Direcției Management Economic și nr,Mz3-27/22.01.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comsiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 476-477 din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/28.01.2020 pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului dc funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând Hotărârea Colegiului Director nr. 2/17.01.2020 privind eliberarea avizului consultativ asupra modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul final al examenului de promovare în grad profesional; în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 166 alin. (2) lit. f). art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 - Statul de funcții, la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28/11.2019 rămân nemodificate.

Art.HI. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 15

Data: 28.01.2020CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Anexa nr, 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1

Nf7^/ĂLA-<:E~

Nr,


:A‘\ L‘.               CXA'siLiiJUjl |

local ^PMeyMHute, i 1

F 2 8 IAN 2020STATUL DE FUNCȚII      /

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ;• v

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

FUNCȚII PUBLICE


PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel studii

Grad prevăzut ‘

Număr total de funcții grad II

DIRECTOR GENERAL

S

II

1

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

S

II

4

ȘEF SERVICIU

s

II

18

ȘEF BIROU

s

II

8

Total funcții publice de conducere: 31


FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel

Studii

Grad profesional

Gradația maximă

Număr total funcții

CONSILIER

S

SUPERIOR

5

127

CONSILIER DE ACHIZIȚII PUBLICE

S

SUPERIOR

5

7

CONSILIER

s

PRINCIPAL

5

40

CONSILIER

s

ASISTENT

5

28

CONSILIER

s

DEBUTANT

5

7

AUDITOR

s

SUPERIOR

5

2

AUDITOR

s

PRINCIPAL

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

PRINCIPAL

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

ASISTENT

5

3

CONSILIER JURIDIC

s

DEBUTANT

5

2

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

5

2

REFERENT

M

SUPERIOR

5

23

REFERENT

M

ASISTENT

5

1

Total funcții publice de execuție; 244

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE; 31+244=275

FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

FUNCȚIA

Nivel studii

Gradația maximă

Grad prevăzut

Nr. total de funcții grad 11/primar

DIRECTOR Administrativ

S

5

II

1

ȘEF SERVICIU

s

5

II

7

ȘEF SERVICIU (Clubul Seniori lor-nu este organizat la nivel dc centru)

s

5

11

1

ȘEF CENTRU

s

5

n

25

ȘEF BIROU

s

5

îi

10

FARMACIST ȘEF SERVICIU*

s

5

primar

1

funcție preluată în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității-secțiunea unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-sociaiă coroborat cu pcl, 1.4 la Anexa II, Capitolul I, pct. 1-persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel (n.n. farmacist șef serviciu), pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut cu 7,5%.

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 45

Proiect

Funcție

Nivel studii

Drepturi salariate

“Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul I"

Manager de proiect 1

S

Cost total le i-

421.507,80

FUNCȚII CO

NTRACTUALE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

INSPECTOR

SPECIALITATE

S

IA

5

25

REFERENT

M

IA

5

40

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

MEDIC*

S

primar

5

21

FARMACIST

s

primar

5

I

ASISTENT SOCIAL

S

princip Eli

5

26

PSIHOLOG

S              principal

5

37

TERAPEUT

OCUPAȚIONAL

S

principal

5

1

KINETOTERAPEUT      S

principal

5

16

EDUCATOR        S

principal

5

132

ASISTENT

MEDICAL

s

principal

5

1

LOGOPED

s

principal

5

9

PSIHOPEDAGOG

s

principal

5

7

EDUCATOR

SSD

principal

5

2

EDUCATOR

PUERICULTOR

PL

principal

5

2

ASISTENT MEDICAL (inclusiv 2 posturi de asistent medical comunitar)

PL

principal

5

138

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE*

PL

principal

5

7

EDUCATOR

M

principal

5

70

INSTRUCTOR

EDUCAȚIE

M

principal              5

3

INSTRUCTOR

ERGOTERAPIE

M             principal             5

2

ART-TERAPEUT

M             principal             5

1

INFIRMIERĂ

M;G

5

414

SUPRAVEGHETOR

DE NOAPTE

M;G

5

16

ÎNGRIJITOARE

M;G

5

39

SPĂLĂTOREASĂ

M;G

5                  17

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

M;G

5                 124

ASISTENT

PERSONAL

M;G

5

372

ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST

M;G

5

5

* Funcțiipreluate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității-secțiunea unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială.

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/tr captă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

PREOT*

S

I

5

1

* Funcții preluate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare paf include în statele de. funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activități-Anexa 1 Capitolul III Iii. A-Familia acupațională de funcții bugetare "învățământ"

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/trcapta profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

ADMINISTRATOR

M

I

5

15

MAGAZINER

M ;G

5

18

ÎNGRIJITOR

M;G

5

106

ȘOFER

M;G

I

5

32

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

1

5

102

MUNCITOR

NECALIFICAT

M;G

1

5

95

Observații generale: gradul funcțiilor la care acestea se ocupă se evidențiază în cuprinsul statelor de personal aprobate dc către Directorul General al D.G.A.S.P.C, Sector 1, conform contractelor individuale dc muncă,/actelor adiționale la acestea, actelor administrative de numire în funcție.

Este indicată gradația maximă 5 care poate fi acordată pentru vechimea în muncă, gradația fiecărui salariat fiind indicată în contractul individual de muncă/actul adițional la contract, actul administrativ de numire, statele de personal, alte acte administrative specifice raporturilor de muncă.

în statele de personal, pentru posturile vacante, la rubrica „prevăzut” se indică gradul maxim al funcției, iar la rubrica „gradație” „5” acestea modifîcându-sc corespunzător la ocuparea posturilor, prin orice mijloace de ocupare, fără a fi necesară modificarea statului de funcții.

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 1898

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 1943

TOTAL FUNCȚIT : 2218

La total 2218 posturi se adaugă un post manager de proiect, pe perioada implementării proiectului Exriwterea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1"

TOTAL GENERAL:

2219 POSTURI