Hotărârea nr. 149/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 28.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activităţi sportive nonprofit de interes local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursahile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități sportive nonprofit de interes local

Având în vedere Referatul de aprobare nr. S27/23 <04.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. D. 523/2 5.05.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală, nr. G/2 83 3/25.05.2020 al Direcției Manegement Economic și adresa nr. M 3-188/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Loca] al Sectorului 1:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabilc din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completurile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr, 69/2000;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2016 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive;

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare reglementările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art, 166 alin, (2) lit, 1) și alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități sportive nonprofit de interes local, conform Anexei nr, 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE MarianCONTRASEMNEAZĂ,

SECRET AR GENERAL Daniela Ni colet a Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 149

Data: 28.05.2020


Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile d

local a! Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități sportive nonprofit de interes local.

Secțiunea I - Dispoziții generale

Prezentul REGULAMENT are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurilor necesar a fi parcurse pentru atribuirea contractelor de finanțare ne rambursabilă din fonduri publice pentru activități sportive nonprafit, de interes general, finanțare acordată de Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural Sector 1.

Prevederile prezentului Regulament com pictează procedurile necesar a fi îndeplinite pentru obținerea finanțărilor ncrambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, dar nu înlocuiesc legislația de bază. în situația apariției unei contradicții a textului prezentului Regulament cu prevederile legale din orice lege specifică sau transversală domeniului finanțat, va prevala legislația în vigoare.

REGULAMENTUL propune următoarele obiective:

 • *   Susținerea rolului social al culturii și ai sportului;

» Creșterea notorietății Sectorului 1 la nivel național și internațional;

 • •  Continuarea dezvoltării industriei turistice, rămânând o sursă de creștere economică;

Programul sportiv de utilitate publică în cadrul căruia se pot finanța proiecte din fonduri publice este ..programul „Sportul pentru toți". Acest program au fost definit Ia nivel național, având scopul și obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive cu modificările și completările ulterioare.

Programul „Sportul pentru toți"

 • 1.   Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin creai ea unui cadru social și organizatoric lavorizant.

 • 2.   Obiective:

al încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni;

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive.

 • 2.2. Temeiul legai

Art. 1 Procedura dc acordare a finanțărilor ncrambursabile pentru programele sportive de utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanța proiecte de activitate sportivă este reglementată de următoarele acte normative în forma lor actualizată:

Legea Educației fizice și sportului nr. 69/200, cu modificările și completările ulterioare;

r- Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului tic punere în aplicau,: a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

'r Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

r- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

>• Ordinul Ministerului Tinerelului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

'r Hotărârea Guvernului nr. 1447 / 2007 privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

r- Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanța de urgentă nr. 61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare:

 • >  1 loiărurea Guvernului nr. 720/2016 privind modificarea Normelor financiare pentru aci ivi ta tea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007.

7.2. Termen/

ArL 2 în înțelesul prezentul ui REGULAMENT, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

{I) în înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile utilizate pentru domeniul SPORT sunt cele definite în: Legea Educației fizice și sportului nr. 69/200, cu modificările și completările ulterioare: Hotărârea dc Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; Hotărârea dc Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului dc punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; Hotărârea Guvernului nr. 1447 / 2007 privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

(2) în înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile utilizate în relația dc finanțare suni cele definite în Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit dc interes general, cu modificările și completările ulterioare:

a} activi late generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică:

 • b) autoritate finanțatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituția României, inclusiv autoritatea judecătorească, precum și orice instituție publică de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în condițiile legii:

 • c) beneficiar - solicitantul căruia i sc atribuie contractul de finanțare ncrambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pol fi luate în considerare pentru finanțarea ncrambursabilă;

 • c) contract de finanțare neranibursabilă - contract încheiat; în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare, și un beneficiar;

 • f) finanțare ncrambursabilă - alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice, Iară scop patrimonial, a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

 • g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale;

 • b) solicitant - orice persoană fizică (organizată conform Ordonanței de Guvern nr. 26/200 cu privire la asociații și fundații cu modificările ulterioare) sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

i) activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

l) acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată in baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive:

k) competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și / sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • l) competiție sportiva internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pui participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

ni) competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia, desemnarea unui câștigător la nivel național;

ii) competiție sportivă internă de nivel zonal - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia, desemnarea unui câștigător la nivel zonal sau promovarea în eșalonul valoric superior;

o) competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare. pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

p) alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în tara sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele, asemenea;

r) alimentație de efort - tip dc alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutri en ți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

s) . susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo sau profotropc utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA):

t. antrenor sau profesor care a selecționat și promovat - persoană calificată care se ocupă de selecția și pregătirea dc bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, dc la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităților sportive spre înalta performanță sportivă. Activitatea acestora trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;

u) personal din cadrul federațiilor - orice persoană care îndeplinește o funcție oficială în cadrul unei federații sportive, confirmată de organul abilitat;

v, organizații sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului dc înființare sau statutului. pol organiza, participa șiAau finanța, după caz. acțiuni sportive.

Z.3. Principiile care stau la baza finanțării nerambursabile

Ari. 3 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor dc finanțare nerambursabilă sunt:

 • a)  libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce dcstâșoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • d) tratament ui egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului dc finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă dc la aceeași autoritate finanțatoare;

 • 1) neretroactivitatca, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

g) co finanțarea. în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10 % din valoarea finanțării solicitate / alocate, din partea beneficiarului.

/.< Alocarea bugetară

Ari. 4 Programele și proiectele de sport, vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor fondului anual aprobat dc Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin bugetul local, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

A5. Informarea publică și transparență decizională

Art, 5 Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării ncrambursabilc, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele dc finanțare nerambursabilă încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările ncrambursabile. constituie informații de interes public potrivit dispozițiilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6(1) Autoritatea finanțatoare are obligația de a face următoarele Anunțuri Publice:

 • a.  Publicarea în Monitorul Oficial al României. Pai tea a Vl-a a programului anual propriu pentru acordarea de finanțări ncrambursabile, în cel mult 30 de zile dc la aprobarea bugetului Sectorului 1 al Municipiului București; programul anual poale cuprinde una sau mai multe sesiuni dc selecție a proiectelor.

 • b.  Publicarea anunțului privind sesiunea de selec|ie, în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a. pe site-ul Centrului Cultural al Sectorului! al Municipiului București, precum și în presa scrisă în două cotidiene locale, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor sportive; în cazul în care, din motive de urgență, respectarea termenului dc 30 dc zile ar cauza prejudicii autorității finanțatoare. aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin dc 15 zile.

 • c.  Publicarea anunțului privind atribuirea contractului dc finanțare nerambursabilă. în Monitorul Oficial al României, Partea a VJ-a, nu mai târziu dc 30 dc zile de la data încheierii contractului.

 • d.  La finalul exercițiului bugetar, autoritatea finanțatoare are obligația întocmirii unui raport cu privire la contractele dc finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului. Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, precum și pe site-ul propriu al autorității finanțatoare de interes general sau regional.

(2) Autoritatea finanțatoare are obligația să precizeze în anunțul de participare:

- Termenul limită pentru depunerea / transmiterea documentației în vederea solicitării finanțării, maxim 30 de zile de la data publicării anunțului dc participare.

In cazul în care, din motive de urgență, respectarea termenului prevăzut mai sus ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, aceasta are dreptul dc a accelera aplicarea procedurii dc selecție de proiecte prin reducerea numărului dc zile, dar nu la mai puțin de 15 zile. Se vor publica motivele reducerii termenului.

•• Indicarea sursei pentru obținerea de informații suplimentare și de obținerea formularelor;

Adresa și locul unde poale fi depusă documentația în vederea solicitării finanțării: București, slr. Banu Manta nr. 9, Sector 1.

Criteriile dc atribuire a contractului de finanțare.

Depunerea contestațiilor (Registratura Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București, slr. Banii Manta nr. 9, sector 1)

/. 7. Prevederi speciale

Ail. 8 (1) în vederea conceperii corecte a Propunerii de proiect și a Bugetului de Venituri .>■/ ('helluielk solicitantul va ține cont de următoarele obligații pe care Ic va avea ca beneficiar, obligații ce vor fi înscrise în contractul dc finanțare:

 • a) Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiect în mod gratuit sau, după caz, pe baza de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz. modalitatea devalizare a biletelor va fi făcută publică de către beneficiar.

 • b) Să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru pensionari, elevi, studenți și persoane cu dizabilități. conform legii.

 • c) Să respecte în totalitate legislația din domeniul dreptului dc autor, a mărcii înregistrate sau a altor drepturi dc proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, de drepturi dc autor și drepturi conexe de autor. în acest sens, beneficiarul va exonera pe finanțator dc orice prejudiciu, reclamații sau acțiuni în justiție ce au ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor de autor și drepturile conexe drepturilor de autor ce au legătură cu proiectul finanțat.

 • d) în scopul monitorizării evenimentului finanțat, beneficiarul se obligă sâ permită finanțatorului să filmeze sau să fotografieze între 5 si maxim 15 minute evenimentul sportiv finanțat, în acest sens beneficiarul nu va emite pretenții ulterioare către finanțator, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 • e)  în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile, va semna procesul verbal de predare-primire a inventarului stradal pus la dispoziție dc autoritatea finanțatoare și va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate bunurilor aparținând domeniului public sau privat al sectorului 1 al Municipiul ui București și /sau serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București, din perimetrul de desfășurare al evenimentului sportiv și care nu au fost cauzate dc către publicul spectator. Beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să achite direct la entitatea păgubită contravaloarea daunei produse, în termen dc 30 de zile de la constatarea producerii daunei. In cazul în care persoana juridică păgubită reușește să recupereze prejudiciul de la asigurător, conIravaloarea prejudiciului obținui în instanță sau pe cale amiabilă, va fi restituit beneficiarului finanțării nerambursabile.

 • f)  în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării ncrambursabile se obligă să interzică desfășurarea oricăror altor activități de natură comercială neautorizate în perimetrul de desfășurare al evenimentului sportiv finanțat.

 • g) în cazul contractelor de drepturi dc autor / conexe sau prestări servicii, decontate pe linia h). Alte categorii de cheltuieli, drepturile de autor/concxe vor fi cesionate exclusiv • neexclusiv atât beneficiarului cât și neexclusiv, pe perioadă ne de terminată și fără limită teritorială, către autoritatea finanțatoare. La decont va fi depusă, în format electronic și opera de creație intelectuală (Ex. operele audiovizuale, operele fotografice, operele dc artă grafică sau plastică) cc face obiectul contractului de drepturi de autor/conexe sau a contractului dc prestări servicii, acolo unde este cazul.

 • h) în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabi Ic din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit dc interes general, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice. Centrul Cultural al Sectorului 1 acordă finanțare beneficiarilor. în tranșe, sub formă de avans sau tranșă finală.Sumele primite pentru toate tranșele de avans, care nu sunt cheltuite integral sau pentru care s-au adus la decontare documente justificate necorcspiinzătoare, se vor returna de către beneficiar împreună cu plata penalităților de întârziere în valoare de 1%/zi. calculat la suma nejustificală corespunzător și/sau oecheltuilă. Intervalul dc calcul al penalităților este perioada cuprinsă între data primirii sumei de la instituția finanțatoare și data limită pentru depunerea decontului financiar pentru respectiva tranșă.

Beneficiarii pot opta în momentul semnării contractului pentru una, două sau 3 tranșe periodice, însă valoarea însumată a tranșelor pentru avans nu poate depăși 30 % din valoarea totală a contractului de finanțare.

Posibilitatea acordării avansului va li stabilită prin Decizia Directorului Centrului Cultural al Sectorului 1.

Tranșele se acordă din valoarea totală a contractului.

Variante calcul procente tranșe: l tranșă: 100% (final)

 • 2 tranșe : maxim 30 % avans; 70 % final

 • 3 tranșe: 15 % tranșa 1: 15% tranșa 2; 70 % final.

 • i)  Cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar vor fi refuzate la decont sau pot să fie aprobate la plată parțial. Cota parte aprobată spre plată va fi calculată de către autoritatea finanțatoare aplicând principiile de eficiență, eficacitate și economicitate. Valoarea finală a sumei decontate sc va calcula raportat la eligibilitatea cheltuielilor depuse și aprobate spre decont și gradul global de îndeplinire a indicatorilor dc performanță asumați. In acest sens organizatorii vor justifica distinct, în momentul solicitării decontului final, modul dc îndeplinire a indicatorilor dc performanta.

 • j)  Cheltuielile penlru realizai ea competițiilor sportive interne sau internaționale sc efectuează, conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, astfel:

1) cheltuieli de organizarea a competiției, de către organizatorul competiției, potrivii regulamentului acesteia;

 • 2) chel micii de participare, cum ar fi cheltuieli de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către cluburile sportive, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și ceilalți membri ai delegației sportive.

 • k) Beneficiarul arc obligația să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/aclivitățulor finanțate prin modalitățile convenite între părți, respectiv:

Să menționeze în toate materialele dc promovare a proiectului sportiv, tipărite, audio, Online, media, inclusiv la locul de desfășurare a proiectului, „Acțiune cofinanțată dc Primăria Sectorului l prin Centrul Cultural al Sectorului 1”. Promovarea instituției finanțatoare sc Jacu cu respectarea cerințelor din Manualul dc Identitate Vizuală.

în cazul nerespectării prevederilor dc mai sus instituția finanțatoare va aplica sancțiunea retragerii a 5 % din valoarea finanțării alocate.

 • l)  Potrivit dispozițiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabilc din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit dc interes general, cu modificările șj completările ulterioare, nu se acordă finanțări pentru: activități generatoare de profit, pentru activități reglementate dc Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

 • m) în cazul în care un beneficiar contractează. în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o fimuițaiu uerambursabilă dc la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective.

 • n) Sub rezerva retragerii totale a finanțării alocate, beneficiarul arc obligația să respecte Hotărârii Guvernului nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modelling.

 • o)  în cazul depunerii unei Cereri de ocupare a domeniului public, beneficiarul va menționa pe cerere și numărul contractului dc finanțare încheiat eu autoritatea, (măsura nu se aplică cererilor dc organizare înaintate în primele 30 dc zile calendaristice dc la data aprobării listei proiectelor finanțate și aprobate du Consiliul Local).

 • p) în situația în care sc naște suspiciunea rezonabilă că au fost depuse documente lalse spre analizxt autorității, autoritatea finanțatoare va sesiza organele abilitate în conformitate cu prevederile și în termenele legale prevăzute de Codul Penal. Pe perioada cercetărilor finanțarea proiectelor beneficiarului se suspendă (indiferent de numărul acestora).

3. Sancțiuni și penalizari

 • a)  Suinele prim ite pentru toate tranșele de avans, care nu sunt cheltuite integral sau pentru care s-au adus la decontare documente justificate necorespunzătoare, se vor returna de cane beneficiar împreună cu plata penalităților dc întârziere în valoare de 1%/zi, calculat la suma nejustificată corespunzător și/sau necheltuită. Intervalul de calcul al penalităților este perioada cuprinsă între data primirii sumei de la instituția finanțatoare și data limită pentru depunerea decontului financiar pentru respectiva tranșă;

 • b) în vederea afișării materialelor promoționale aferente proiectului finanțat Beneficiarul se obligă să utilizeze doar spațiile special amenajate în acest sens, sub sancțiunea retragerii a 10 % din valoarea finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.

 • c) în cazul nerespectării prevederilor de mai sus instituția finanțatoare va aplica sancțiunea retragerii a 5 % din valoarea finanțării alocate;

 • d) în scopul promovării evenimentelor din cadrul proiectului finanțat, beneficiarul se obligă, sub sancțiunea retragerii a 10 % din valoarea finanțării alocate, să publice data, ora și locul dc desfășurare a evenimentului.

 • e) în vederea afișării materialelor promoționale aferente proiectului sportiv finanțat, beneficiarul se obligă să utilizeze doar spațiile special amenajate în acest sens sub sancțiunea retragerii a 10 % din valoarea finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.

Secțiunea II - Selecția propunerilor de proiect

Art 9. Rtapclc dc selecție sunt:

]) Proiectele dc interes public vor 11 selecționate pentru finanțare. în limita unui fond anual aprobat de către Consiliul Pocal al Sectorului 1 al Municipiului București pentru această destinație, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

 • 2) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a a programului anual propriu pentru acordarea dc finanțări ncrambursabile, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului sectorului l al Municipiului București; programul anual poate cuprinde ccl mult doua sesiuni de selecție a proiectelor

 • 3) Publicarea anunțului privind sesiunea de selecție, în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, pe site-ul Centrului Cultural al Sectorului 1, precum și în presa scrisă în două cotidiene locale, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor sportive; în cazul în care, din motive de urgență, respectarea termenului de 30 dc zile ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, aceasta are dreptul do a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului dc zile, dar mi la mai puțin de 15 zile

 • 4) Comisia de evaluare și selecție a proiectelor, verifică îndeplinirea condițiilor de participare la selecție și ierarhizează propunerile de proiect depuse în funcție dc valoarea, importanța sau reprezentativii alea proiectului pentru domeniul căruia i se adresează., pe baza punctajului acordat de comisie.

 • 5) Comisia va prioritiza la evaluare și selecție, proiectele, și în funcție dc data calendaristică la care se desfășoară activitățile compeliționalc cuprinse.

 • 6) Comunicarea publică a rezultatul ui selecției (parțiale sau totale) se va tace pe site-ul Centrului Cultural al Sectorului 1.

 • 7) Soluționarea contestațiilor de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

 • 8) Comisia du soluționare a contestațiilor avansează un Raport intermediar căi re Comisia dc evaluare și selecție a proiectelor sportive, care va înainta Raportul final al sesiunii dc selecție, raport ce se constituie anexă a Raportului dc aprobare a Hotărârii Consiliului Local

 • 9)  Rezultatul final al selecției (parțiale sau totale) se aprobă prin Hotărâre a autorității finanța luare.

]()) Procedura de adaptare a bugetului de venituri și cheltuieli în vederea semnării contractului de finanțare (dacă este cazul),

 • 11) încheierea contractelor de finanțare.

 • 12) Publicarea anunțului de atribuire a contractelor de finanțare în Monitorul Oficial al României > Partea a Vl-a.

2, /. Criteriile de eligibilitate și condițiile de acces la fundurile publice pentru finanțarea

p iviec te Io r sț> ortr v

Art. 20 Domeniul de aplicare

(1} Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ dc către structurile sportive, respectiv de asociațiile pe ramură de spori județene, sunt următoarele:

 • a) Să fie un club sportiv recunoscut în condițiile legii, constituii ca persoană juridică dc drept privai tară scop lucrativ, română sau străină. Structura sportivă trebuie să fie înregistrată în Registrul sportiv, să aibă nr. de identificare și Certificat dc identitate sportivă cu secțiile pe ramură de sport menționate, secții pentru care clubul sportiv are astfel recunoaștere și poale să organizeze activitățile pentru care solicită finanțare; Pe Certificatul de identitate sportivă trebuie trecui atât sintagma - Sportul pentru toți - cât și disciplina sportivă la care face referire proiectul.

 • b) să facă dovada afilierii la federația sportivă naționala de specialitate și / sau la asociația pe ramură de sport județeană;

 • c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent:

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • c) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

1) sâ nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract dc finanțare.

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea dc finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i) să participe cu o contribuție financiară de minim 10 % din valoarea finanțării solicitate / alocate. Dovada contribuției proprii va fi (acută în momentul semnării contractului de finanțare;

 • j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau dc lichidare, ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau dc lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea dc finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

 • l) reprezentanții legali ai organizației să nu fi fost condamnați pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

 • (2) Centrul Cultural al Sectorului 1 poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

 • (3) Centrul Cultural al Sectorului 1 are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte, solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contractele de finanțare anterioare.

 • 2.2. Procedura de depunere a propunerilor de proiecte sportive

Art. 11(1) Dosarul propunerii dc proiect se va depune la sediul Sectorului 1 al Municipiului București din Str. Banu Manta, nr.9, Sector 1. București prin Anunțul public.

 • (2) Conținutul Dosarului propunerii de proiect va fi opisat și înregistrat cu tm număr unic de înregistrare Ia Registratura Primăriei sectorului 1 al Municipiului București.

 • (3) Dosarul propunerii de proiect trebuie să conțină următoarele documente:

Cerere de finanțare tip - în două exemplare, care vor fi înregistrare în momentul depunerii (Anexa nr. 1 a prezentului Regulament ) și pe suport CD;

Copie după ucttil constitutiv, statut, certificat de identitate sportivă i'tiiă •verso, sau dovada depunerii Cererii dc înregistrare în Re nistrul Sportiv și (frivacla, afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația județeană pe ramură dc sport - semnate, cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • -  Copie după Certificatul de înregistrare sau Certificatul de înregistrare fiscală - semnat, cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • -   RaporțiiI dc activitate al soliednntnlir - cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare;

Declarie de imparțialitate conform Legii nr, 350/2005 privind regimul finanțărilor ne rai 11 bursa bile din fo n duri pubii ce alocate pentru activ ități no np rotit de inttT.rs gci i ci’al (Anexa nr. 2 a prezentului Regulament);

Dechirație |ic propria răspundere conform Ordinului Ministerului Sportului și I ineretului nr. 664/2(118 privind fii mutarea din fonduri publice a proiectelor și programi hn sportive 4 existența altor surse de finanțare proprii și / sau atrase, alte contracte de finanțare din fonduri publice) (Anexa iir. 3 a prezentului Regulament);

Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul local al sectorului 1 al Municipiului București și la bugetul local al unității administrativ teritoriale în care își are sediul > domiciliul / reședința (Anexa nr 7 a prezentului Regulament);

CuiTicuhim Vitsic al coordonatorului de .proiect - vă rugăm să evidențiați experiența în domeniul derulării dc proiecte sportive, calificări relevante în domeniu, precum și experiența sportivă, dacă este cazul;

Alk docu meu ic ru raravtcr obligatoriii: apariții în presă, materiale foto / video, diplome, clasamente, ierarhii naționale întocmite de federațiile de specialitate etc.

 • (4) Modificarea modelelor standard puse la dispoziție prin prezentul Regulament (eliminarea, renumerotiirea secțiunilor etc.) sau omiterea informațiilor înscrise în câmpurile formularelor, pot conduce la respingerea propunerii dc proiect pe motiv dc neconfonuitatc administrativă.

 • (5) Ctrerea dc finanțare cadru conform Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, trebuie să fie semnată pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta și să fie însoțită dc declarațiile anexate prezentului Regulament. Cele trei părți ale Cererii de finanțare sunt:

 • I.  Propunerea de Proiect. Arc caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere a] conținutului până la stingerea obligațiilor contractuale.

 • II.  Costurile estimate a] propunerii de proiect. în urma anunțării sumei alocate proiectului, bugetul estimat poate să fie adaptai tară depășirea valorilor maxime ale liniilor bugetare din Cererea de finanțare. Bugetul de venituri și cheltuieli rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă. In fundamentarea estimării cheltuielilor eligibile, solicitanții vor detalia modul de constituire a sumelor aferente fiecărui tip de cheltuială eligibilă, justificând fiecare cheltuială propusă în concordanță cu prevederile din Secțiunea IV - Decontul de cheltuieli.

 • III. Resurse. Vor fi menționate resursele umane și resursele financiare implicate în derularea proiectului.

 • (6) La completarea Cererii de finanțare solicitanții au obligația, de a furniza detalii suficiente pentru a asigura claritatea proiectului, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele, schimbarea pozitivă generală dc proiect și modul în care proiectul propus este relevant pentru domeniul Sport.

 • (7) Ncconcordanța dintre conținutul Cererii de finanțare depusă pe suport dc hârtie și cea depusă pe suport electronic, poate conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv dc ncconlbrmitak: administrativă.

 • (8) Datele calendaristice precum și locul de desfășurare a evenimentelor menționate în Cererea de finanțare nu reprezintă o rezervare a domeniului public și nu reprezintă nici durata contractului de finanțare. Datele calendaristice dc desfășurare a evenimentelor sportive se vor specifica în Cererea de finanțare în vederea programării lor dc principiu (se va menționa data evenimentului cu perioada estimată dc montare și demontare a logisticii amplasate pe domeniul public, acolo unde este cazul).

 • 2.3. Criteriile de selecție o proiectelor sportive

Art. 12(1) Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive este următoarea:

Programul „Sportul pentru toți*1

Nr.

CRITERIU

PUNCTAJ

Crt.

MAXIM

1.

Anvergura proiectului

30

1.1, încadrarea proiectului pc nivele și în sistem valoric: local, național, internațional.

10

î .2. Număr estimai de pârtiei panți

15

1.3. Număr estimat de beneficiari indirecți.

5

Relevanța proiectului

20

2.

2.1. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv local al anului în care se desfășoară.

10

2.2. Gradul dc vizibilitate al proiectului și capacitatea de a consolida imaginea sectorului lai Municipiului București și dc a exploata potențialul turistic al acestuia.

10

3.

fezabilitatea proiectului sportiv

10

3.1. Solicitantul are suficientă experiență în managementul de proiect și capacitate de administrare a proiectului.

5

3.2. Solicitantul are suficientă competență în domeniul căruia i se adresează proiectul.

5

4.

Rezultatele și impactul proiectului sportiv propus

25

4.1. Impactul asupra grupurilor țintă șt beneficiarilor.

15

4.2. Impactul și rezultatele scontate sunt pozitive și concludente pentru contextul sportiv local.

10

5.

Buget

10

5.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate așteptate este realist și în concordanță cu activitățile planificate.

5

5.2. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare - cost.

2

5.3. Cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzătoare, sunt justificate și oportune. Costurile estimative nu au fost supta sau subdimensionate.

3

6.

Continuitatea proiectului

5

6.1 Conform rezultatelor monitorizării pentru evenimentele anului anterior

3

6.2 Capacitatea proiectului dc a putea fi continuat.

2

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

 • (2) fiecare ofertă sportivă va fi analizată de toți membrii comisiei de selecție și notată potrivit dispozițiilor de la alin, 1,

ț2'N) Pentru a tl selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie sa întrunească un punctaj total minim de 60 puncte.

 • (3) în cazul în care punctajul total obținut de o propunere de proiect este mai mic de 60 puncte, proiectul nu este eligibil de a primi finanțare.

 • (4) în siluiațiu în care se constată diferențe mai mari de 20 de puncte între punctajele totale acordate pentru aceeași propunere de proiect, președintele comisiei de selecție va convoca o reuniune de reevaluare comună a propunerii de proiect în cauză.

 • (5) NU toate propunerile care vor întruni punctajele minime necesare vor putea primi finanțare, departajarea iacându-se în funcție de punctajul obținut alocarea sumelor făcând n-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.

 • (6) fimnițarca aprobată poate 11 aceeași sau mai mică decât cea solicitată.

2.4 Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive și Comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 13(1) Evaluarea proiectelor se va tace dc către Comisia de evaluare , care va evalua și întocmi raportul final.

 • (2) Comisia de evaluare va 11 formată din 3 membri (un consilier local desemnat de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, un reprezentant al aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 desemnat de către Primar, un reprezentant al Centrului Cultural AL. Sector I desemnat prin decizia directorului) și un secretar, fiind legal întrunită în prezența tuturor membrilor săi.

 • (3) fiecare membru al unei comisii va semna o declarație de imparțialitate (Anexa 4 a prezentului Regulament).

 • (4) Ședințele comisiei sunt conduse dc un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Președintele comisiei va asigura convocarea și prezența membrilor comisiei, în termen de 5 zile dc la data comunicării de către secretarul comisiei, a problemelor a căror rezolvare este dc competența comisiei.

(.5) Secretariatul comisiei va fi asigurat de personalul din cadrul Serviciului Tehnică Legislativă. Secretariat și Arhivă din cadrul Primăriei Sectorului 1 și va prelua documentațiile de solicitare a finanțării, pe măsură înregistrării lor. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

(6) Comisia hotărăște prin votul majorității simple a membrilor. Decizia comisiei dc analiză însoțită dc rapoartele de evaluare privind acordarea finanțărilor nerambursabilc va fi înaintată către Centrul Cultural al Sectorului 1 pentru a promova hotărârile de Consiliu Local care aprobă finanțarea naram bursabilă a proiectelor în plenul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

 • (7) Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

participă la ședințele dc evaluare;

verifică îndeplinirea de către solicitant a conformității administrative și a criteriilor de eligibilitate, și va completa o listă de verificare;

analizează și evaluează tehnic și financiar, propunerile dc proiecte primite în conformitate cu criteriile specifice de evaluare;

stabilesc în ședință, punctajul pentru fiecare proiect analizat și evaluat, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament;

aprobă punctajul final al proiectelor;

păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate;

verifică îndeplinirea de către solicitant a conformității administrative și a criteriilor dc eligibilitate și le comunică secretariatului comisiei.

2.5. Contestații

Art 14 (1) Solicitanțli nemulțumiți dc modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte, pot depune contestație în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării Raportului intermediar al rezultatului selecției.

 • (2) Soluționarea contestațiilor se va realiza dc către Comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (3) Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului dc depunere a contestațiilor.

 • (4) Contestația se formulează în scris și va conține următoarele:

 • •  dalele dc identificare ale contesfatarului;

® numărul dc referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •   obiceiul contestației;

 • •  motivele de fapt și de drept;

 • •  dovezile pe care se întemeiază;

 • •  semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia.

Tabel verificare listă dc documente necesare pentru depunerea dosarului dc solicitare a unei finanțări nerambursabilc.

Nr

Documente                                     Verificare

CrC

___________ —____ ___— _______1_____

1

Original - Cerere tip de finanțare, exemplar 1, semnat.

2

Original - Cerere lip de finanțare, exemplar 2, semnat.

3

CD - Cerere tip de finanțare

4.

Copie după/lcrwZ constitutiv - semnat,cu mențiunea ..conform cu originalul’'.

5

Copie după Statui - semnat,cu mențiunea ..conform cu originalul”.

6

Copie după Certificatul de înregistrare sau Certificatul de înregistrare fiscala -semnat, cu mențiunea, „conform cu originalul”.

7

Copie după Certificatul de identitate sportivă față-verso, semnat, cu mențiunea „conform cu originalul”, sau dovada depunerii Cererii de înregistrare în Registru! Sportiv.

8

Dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate sau la asociația județeană pe ramură de sport - semnat, cu mențiunea „conform cu originalul”.

9

Copie după orice alt act doveditor ale dobândirii personalității juridice - semnate, cu mențiunea „conform cu originalul” (numai dacă este cazul).

Original - Raportul de activitate al solicitantului.

11

Original Declarație de imparțialitate cf Legii 350 /20(15 - Anexa nr. 2, Regulament.

12

Original - Declarație pe propria răspundere cf. Ordin 664/2018 — Anexa nr. 3, Regulament.

13

Curriculuni Vitae al coordonatorului dc proiect

14

Original - Declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul local al sectorului 1 și la bugetul local al unității administrativ teritoriale în care își are sediul / domiciliul / reședința Anexa nr. 7, 11 egu urnen.

15

Alte documente considerate relevante de către solicitant (ex.: apariții în presă, înregistrări ibto / video ale unor ediții anterioare ale evenimentului).

Secțiunea III - Contractul dc finanțare

Art. 15 (1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanțatoare și solicitantul selecționat (bene li ci ar).

 • (2) Contractul de finanțare se încheie pe baza Propunerii dc proiect, așa cuin a fost ea înaintată spre jurizare Comisiei de evaluare și selecție și a Bugetului ferm (Costurile estimate adaptate conform procedurii de la art. 16).

X /, Procedura de adaptare a bugetului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Art, 16 în urma anunțării sumei alocate proiccuiluL bugetul estimat poate să fie adaptat fără depășirea valorilor maxime ale liniilor bugetare- din Cererea de finanțare. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

J.2. /\tte surse de finanțare

Art. 17 (1) Acordarea dc finanțări ncrambursabilc este condițională de existenta altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare. Cuantumul coimanțării este de 10 % din valoarea finanțării acordate.

 • (2) Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere a altor surse dc finanțare, încheind contracte în condițiile legii.

 • (3) Sursele de finanțare atrase dc beneficiar pot proveni și din contracte de parteneri ai încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau Iară scop lucrativ.

  • 3.3. Valoarea contractului de finanțare

Art. 18 Valoarea contractului de finanțare este valoarea finanțării alocate plus contribuția benefici arului, în cuantum dc 1 0 % din valoarea finanțării alocate (cheltuieli eligibile).

 • 3.4. Durata contractului de finanțare

Ari. 19(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentantul legal al Centrului Cultural al Sectorului 1.

 • (2) Data începerii implementării Proiectului este ziua următoare intrării în vigoare a Contractului.

 • (3) Durata Contractului de finanțare este perioada cuprinsă între data semnării acestuia și momentul stingerii tuturor obligațiilor dintre părțile contractante, respectiv până la data achitării sumelor stabilite prin Raportul de evaluare.

 • (4) Durata Contractului de finanțare nu este egală cu perioada de implementare a pi\f.cel.ilui. Perioada dc implementare a proiectului este perioada cuprinsă între ziua semnării contractului dc finanțare și data de finalizare a ultimei activități bugetate din cadrul proiectului (sunt excluse dc la calcul activitățile de decont). Această perioadă este relevantă pentru departamentul financiar contabil în vederea eligibilității unor cheltuieli și încadrarea în termenele de depunere a deconturilor.

 • 3.5. Forța majoră

Art. 20 (I) forța majoră este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepțional, care esle imprevizibilă și absolut invincibilă și inevitabilă.

(2) Pentru ca un eveniment sau o anumită împrejurare să poată fi calificată forță majoră, este necesar sâ îndeplinească în mod cumulativ trei condiții: să fie externă, imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă.

3.6 Documente necesare încheierii contractului de finanțare

Art 21 (1) în vederea încheierii contractului de finanțare, Centrul Cultural al Sectorului 1 va solicita beneficiarilor următoarele documente:

 • a)  Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice, care să ateste situația privind plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;

 • b) Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locală care să ateste situația privind plata taxelor și impozitelor la bugetul local, valabile la dala prezentării acestora, în original;

 • c) Dovada existenței altor surse de finanțare proprii și / sau atrase (extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, contracte de parteneriat având prestabilită valoarea financiară, contracte de finanțare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terți), în copie, semnate, cu mențiunea „conform cu originalul’1, în valoare de 10 % din valoarea finanțării solicitate / alocate;

 • d) Certificatul de identitate sportivă, copie fată-verso, numai în cazul în care nu a putut fi prezentat în momentul depunerii Cererii de finanțare.

 • •  Contractele de sponsorizare trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente și să aibă prestabilită valoarea financiară, în lei, tară TVA.

 • *  Contractele dc sponsorizare sunt exceptate de la condiția de eligibilitate a cheltuielilor privind obligația ca toate documentele justificative să fie emise după data de încheiere a Contractului de finanțare.

 • ♦  Se va preciza data limită de primire a banilor sau a prestării serviciilor, care nu poate să fie ulterioară datei de finalizarea proiectului sponsorizat.

 • •  Nu pot fi aprobate și decontate contractele încheiate cu persoanele fizice/juridice care au și calitatea dc sponsori/parteneri în respectivul proiect.

(2) Contractul de finanțare se încheie doar în măsura în care s-a făcut dovada existenței contribuției beneficiarului și au fost depuse toate documentele enumerate la alin. (1).

(.3) Contractul cadru de finanțare este Anexa nr. 5 a prezentului Regulament

 • (4) Contracta) de finanțare va li completat dc către beneficiar (inclusiv anexele), și semnat dc către reprezentantul legal și de către responsabilul financiar al beneficiarului.

 • (5) Contractul va fi depus, în două exemplare, în original, la sediul Primăriei se-ctorului 1 al Municipiului București din str. Banu Manta, nr.9, Sector 1. București.

3.7. Modificarea contractului (Act adițional, A viz, Notificare)

Ari, 22 (1) Contractul poale să fie modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părți, consemnat în scris prin Aci adițional sau Aviz. Notificarea este unilaterală.

 • (2) în cazul în care solicitantul constată că din motive obiective, independente dc modul lui dc organizare, evenimentele cuprinse în contractul de finanțare nu pot fi duse la îndeplinire, arc posibilitatea să solicite încheierea unui act adițional la contractul de finanțare prin depunerea, unui Memoriu justificativ cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de desfășurarea evenimentelor propuse a (1 modificate.

 • (3) Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive evaluează Mcmoriid justificativ și poate să reconfirme sau nu punctajul acordat anterior ofertei sportive.

 • (4) In cazul reconfirmării punctajului. Comisia va recomanda încheierea Actului adițional. în situația reducerii punctajului sub 60 de puncte, oferta sportivă inițială devine necligtbilă. iar contractul dc finanțare este reziliat.

 • (5) în situația în care solicitantul dorește, din motive obiective, să modifice data sau locul de desfășurare al unui eveniment sportiv cuprins în contractul de finanțare, va trimite o Solicitare de avizare a modificării propuse. Avizul va fi acordat dc Centrul Cultural al Sectorului L NU se impune încheierea unui act adițional. Solicitarea de avizare trebuie depusă înainte de desfășurarea evenimentului pentru care se solicită modificarea. în mod excepțional. în wcck-cnd, în cazul în care, din motive neprevăzute, evenimentul trebuie reprogramal sau re local imediat, din motive independente dc voința organizatorului, Solicitarea de avizare se poate transmite prin c-mail la adresa secretariat®ccs I ro.

(6‘) Schimbarea adresei de corespondețâ sau modificarea contului bancar al Beneficiarului poate face obiectul unei simple Notificări.

Ari. 23 (l) Controlul asupra desfășurării proiectelor, precum și asupra modului dc utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor ncrambursabile, se exercită de reprezentații autorității finanțatoare, precum și dc organele cu atribuții în domeniul controlului financiar - fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 24 Tabel verificare documente necesare încheiere contract

■—

Documente

Verificare

1.

Original - Certificai' de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice.

Acest document atestă situația privind plata laxelor și impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la dala prezentării acestuia, în original.

2.

Original - Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locală a unității administrativ teritoriale în care e stabilit sediul i domiciliul / reședința solicitantului.

Acest document atestă situația privind plata taxelor și impozitelor la bugetul local, valabile la data prezentării acestora. în original.

3.

Copie - Dovada existenței altor surse de finanțare proprii și / sau atrase, oricare din cele mai jos enumerate:

extrase dc cont bancar,

contracte dc parteneriat / sponsorizare având prestabilită valoarea financiară, în lei:

contracte dc finanțare sau alte forme de sprijin financiar, ferme din partea unor terți.

SemntiLe.cn mențiunea „conform cu originalul”

Copie - Bilanț contabil vizai pe anul anterior, semnat, cu mențiunea „conform cu originalul'’.

4.

Original - Declarație notarială de angajament - Anexa nr. 6, Regulament

Se depune după semnarea con traci ului de finanțare, în momentul ridicării exemplarului propriu, original al contractului.

Secțiunea IV - Decontul de cheltuieli

Cuprins:

 • A. Stabilirea eligibilității unei cheltuieli

A. I. Definiții

A. 2. Pârtiei panți la acțiunile sportive

A. 3. încadrarea pe liniile bugetare

 • A. 4. Cerințele de formă și conținut ale documentelor justificative

 • B. Procedura decontării cheltuielilor

 • B. I. Reguli dc decontate

B, 2. Tranșele de finanțare

B. 3. Graficul decontării

 • C. Corelații ale cheltuielilor în cadrul proiectelor sportive

Abrevieri ale prezentului Regulament:

A1            Anexa nr. 1 la contractul dc finanțare

A2           Anexa nr. 2 la contractul de finanțare

BVC          Buget de venituri și cheli ui el i

DFC         decont financiar - contabil

CP           contribuție proprie

NIR          notă de intrare recepție

SP            stat dc plată

DP           dispoziție de plată

OD          ordin de deplasare

CCS l         Centrul Cultural al sectorului l

CS          competiție sportivă

A AS         alte acțiuni sportive

A. Stabilirea eligibilității unei cheltuieli

A. 1.

Documentul da referință în analiza unui dosar de decont îl reprezintă contractul de finanțare cu toate modificările (ui ulterioare (acte adiționale).

Bugetul de Venituri și Cheltuieli (Anexa nr. 2 a Contractului de finanțare, acesta din urmă reprezentând Anexa nr. 5 a Regulamentului), va fi tratat întotdeauna unitar cu informațiile cuprinse în Propunerea de proiect (Anexa nr. 1 la Contractul dc finanțare, acesta reprezentând Anexa nr. 5 ti prezentului Regulament).

Pentru a fi aprobată și decontată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă. Același criteriu dc eligibilitate este valabil atât pentru cheltuielile aferente finanțării alocate, cât și pentru cele aferente contribuției proprii a Beneficiarului, cu mențiunea că acestea din urmă vor fi doar aprobate, nu și decontate, in acest sens, se va ține cont de toate restricționăriile prezentate în acest Regulament.

Veniturile si cheltuielile proiectului vor fi reflectate în Fișa Contului Proiectului care trebuie depusă la tranșa finală a dosarului de decont.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții :

să fie legală, mai precis să se încadreze în tipul cheltuielilor eligibile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile de cheltuieli eligibile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare reprezintă practic liniile bugetare cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli a cererii sau contractului de finanțare. în consecință, o încadrare corectă pe liniile bugetare asigură respectarea legalității cheltuielilor efectuate;

 • - să îndeplinească toate cerințele de formă și conținut specifice documentelor justificative, cuprinse in prezentul Regulament;

 • ■  sâ fie efectuate după data semnării de către ambele părți a contractului de finanțare, cu excepția contractelor de sponsorizare prezentate drept contribuție proprie, care pot fi și anterioare semnării contractului de finanțare;

 • - cheltuiala să fie justificată, oportună și efectuată în vederea realizării acțiunilor și evenimentelor cuprinse în contractul de finanțare. Documentul de referință în acest sens. îl reprezintă Raportul de activitate;

 • ■ • încadrarea corectă. în ceea ce privește tipul acțiunii sportive la care se referă (acțiune de

pregătire sportivă, acțiune de participare la competițiile sportive și alte acțiuni sportive);

 • - încadrarea corectă din punct de vedere al calității beneficiarului în cadrul proiectului (organizator, organizator și / sau participant, participant);

determinarea corectă a calității participanților îndreptățiți să beneficieze de anumite cheltuieli în cadril! proiectului sportiv.

A. 2. l’iirticipanții la acțiunile sportive

 • a) La acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale

 • (I) La aceste acțiuni pol participa:

 • a) sportivi;

 • b) antrenori:

 • c) medici, asistenți medicali, mascuri, fi zio terapeuți, cercetători, operatori video, al|i specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.

(?) Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă, se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura dc sport, de scopul și importanța acțiunii.

 • b) Ln competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale

 • (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fi zi o terapeuți, operatori video, al ți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

(?.) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă.

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia, sc stabilesc de organizația sportivă pc care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiției și cu necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite.

 • (4) La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute dc prezentele norme, numărul, structura și componența nominală ale părui ci panți lor se stabilesc, după caz, dc organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile dc participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii.

 • (5) Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

A, 3» încadrarea pe liniile bugetare

'labeIul denumit Corelația cheltuielilor în proiectele sportive, anexat acestui Regulament, reglementează încadrarea pe liniile bugetare în raport cu programul sportiv, nivelul și tipul acțiunii sportive precum și calitatea beneficiarului.

Observațiile asupra liniilor bugetare suni valabile atal în ceea ce privește decontarea, cat și în ceea ce privește construcția BVC, în faza completării cererii de finanțare sau contractului dc finanțare. Vor fi decontate doar cheltuielile care se regăsesc pe liniile bugetare propuse.

înainte de întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, sc consultă tabelul final Corelația c h e H u ie l ilo r î) i pro ie c te le spori n-e, pont r u p ro gram u I Sp or t ul pe ntr u i oț l.

Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne sau inter naționale se efectuează astfel: 1) cheltuieli de organizarea a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia; 2) cheltuieli de participare, cum ar fi cheltuieli de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, dc către cluburile sportive, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția ic specii vă, precum și ceilalți membri ai delegației sportive.

Anpujaiua, lichidarea, urduiiaiițHJUu și plitla diclluielifer efectuate, se vor face potrivit normelor privind finanțele publice. (Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.)

Cheltuieli eligibile

> Liniile bugetare sunt următoarele, conform BVC:

 • a. Cheltuieli dc transport

 • b. Cheltuieli de cazare

 • c.  Cheltuieli de masă

 • d. Cheltuieli cu alimentația de efort

 • e.  Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor

 • f.  Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

 • g. Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

 • h. Alte categorii de cheltuieli

 • i.  Cheltuieli cu premiile

 • j.  Cheltuieli cu indemnizațiile

 • a. Cheltuieli de transport

Cheltuielile de transport cuprind următoarele cheltuieli:

 • (1) Transportul parii ci panților la acțiunile sportive organizate în țară. în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

 • a) cu orice fel de tren, clasa a TI-a pc distanțe de până la 300 km și clasa I pc distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormil este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp dc noapte;

 • b) cu mijloace dc transport auto ale entităților organizatoare sau panici pante;

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea:

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu auto turismul proprietate personală, în condițiile legii.

 • (2) La acțiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care își au domiciliul, sportivii pot beneficia dc decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu, la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor dc călătorie sau a abonamentului. Transportul participanților de la locul de cazare, la locul de desfășurare a acțiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condițiile legii.

 • (3) Pentru deplasarea pârtiei panților la acțiunile sportive organizate în străinătate, entitățile trimițâtoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:

 • a) cu avionul, la clasa economica;

 • b) cu i renul. inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mi jloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițăioare;

 • d) cu autoturismul proprietate personală. în condițiile legii;

 • (4) La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și:

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele dc traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • c) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute dc agențiile de voiaj;

(•) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.

 • (5) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și / sau participării la competiția sportivă:

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii:

 • c) transportul pe destinația du s-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare.

1)ocuiriunie iustif.caiive:

Persoane Juridice: documentele tipice fiecărei cheltuieli (prevăzute la secțiunea A.4) și tabel pârtiei panii - transport (vezi model tabel).

Persoane fizice: OD, DP, bilet de călătorie sau bon fiscal combustibil (după caz).

 • b. Cheltuieli de cazare

Cheltuielile de cazare cuprind următoarele cheltuieli:

 • (1) Cazarea participanților la acțiunile de pregătire sportivă organizate în țară și la competițiile sportive interne se poate face, după caz:

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi:

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate, în condițiile legii;

dl în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.

 • (2) Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară, se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, îu funcție de nivelul, importanța și / sau regulamentul competiției, după caz.

 • (3) La acțiunile sportive organizate în străinătate, cazarea participanților se face, după caz:

 • a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pc baza comunicării primite din partea organizatorilor;

 • b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

 • (4) în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele laxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

Documente ju.siitku~.ivc:

Diagrama de cazare, documentele tipice fiecărei chel țuicii (prevăzute la secțiunea A. 4) și tabel pârtiei panți - cazare (vezi model tabel).

 • c. Cheltuieli de masă

Cheltuielile de masă cuprind următoarele cheltuieli:

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pc

categorii de acțiuni, după cum urmează:

.Acțiunea

Limite maxime / persoană

Ici i zi

a) Competiții sportive interne:

- de nivel comunal, orășenesc sau municipal

până la 45

- de nivel județean

pană la 50

- de nivel zonal sau interjudețean

până la 60

- de nivel național

până la 70

bl Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară, organizate și / sau finanțate, după caz, clc:

- cluburile sportive

până la 85

c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țara, organizate și / sau finanțate de:

- cluburile sportive

până la 90

 • (2) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii pârtieipanți, precum și cu alte persoane (inclusiv parteneri, sponsori, colaboratori) care au contribuit la organizarea acțiunii. în limita sumei de 110 lei de persoană. în această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește,

 • (3) La competițiile sportive organizate în țară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei / persoană / joc sau reuniune.

 • (4) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive, sunt interzise includerea și decontarea, în cadrul cheltuielilor de masă, a băuturilor alcoolice.

 • (5) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru pârtieipanți până la nivelul diurnei în valută prevăzut de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

 • (6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condițiile legii

 • (7) în situația în care cheltuielile dc masă la acțiunile sportive desfășurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, pariicipanții la aceste acțiuni pot beneficia de până la 50 % din diurna stabilită pentru țara în care arc loc deplasarea.

 • (8) Prevederile alin. (7) se aplică și în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a participanților în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entitățile participante, la nivelul comunicat de aceștia.

 • (9) în cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace dc transport auto, delegațiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin, (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

D<>cuincnie ii.sutkaiiv?:

Documentele tipice fiecărei cheltuieli (prevăzute la secțiunea A.4) și tabel participanți ■ cheltuieli masă (vezi model tabel)

 • d. Cheltuieli privind alimentația de efort

Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în perioada dc pregătire (perioada de pregătire prevăzută ca și acțiune distinctă în cadrul proiectului sportiv), sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente acordată după cum urmează:

 • 1) de către cluburile sportive, pentru sportivii legitimați din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar / persoană.

 • 2) Alimentația de efort sc acordă, pentru aceeași perioadă, de către o singură structură sportivă.

 • 3) Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi. structurile sportive nu pot acorda alimentație de efort.

 • 4) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori, pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei! sportiv.

1 )t k'lij i: c. i le. j asu ricini ve:

Documentele tipice fiecărei cheltuieli (prevăzute la secțiunea A.4) și tabel participanți - distribuire alimentație de efort (vezi model tabel)

e Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii și oficialii delegați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:

1 -a discipline individuale sau jocuri sportive                                                           - Ici

; Competiții sportive internaționale organizate            Competiții sportive interne:

■ de :

Federații naț.

sportive1 Alte organizații sportive

de nivel comunal

dc nivel județean

de nivel zonal sau

inter județean

I

; de nivel național

400

200

30

60

100

140/210

 • (1) Tarife diferite între disciplinele individuale și jocurile sportive se regăsesc doar ia competițiile sportive interne de nivel național unde, cu 140 de lei este plătit arbitrul în cazul disciplinelor individuale și cu 210 lei este plătit arbitrul în cazul jocurilor sportive,

 • (2) Indemnizația sportivă de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fund:

 • a) pentru arbitrul principal, 1 00 % din sumele prevăzute în tabel;

 • b) pentru arbitrul secund, 75 % din indemnizația arbitrului principal.

 • (3) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte. în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pol fi plătite 2-4 indemnizații la nivelul unui arbitru secund. în funcție de nivelul competiției.

 • (4) Medicii pot primi 100 % din indemnizația sportivă de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75 % din indemnizația medicilor.

 • (5) în cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerai*, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

 • (6) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitri și oficialii delegați la competițiile sportive, pol fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare în limitele prevăzute dc prezentele norme. Documente j usl i ficat; vc:

Contract. SP, DP, copii legitimații vizate la zi ale arbitrilor.

 • f.     Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare, după caz, în limita a 10% din valoarea finanțării alocate, dar nu mai mult de 5.000 de lei.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de piese de schimb de orice fel sau combustibil pentru mașinile de competiție pentru oricare din sporturile cu motor.

Documente justificative.

Documentele tipice fiecărei cheltuieli (prevăzute la secțiunea A.4.)

 • g. Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

 • (1) Cluburile sportive pot să procure, în baza prescripției medicale:

 • a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei / zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul dc refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei / zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

 • (2) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea» privind starea de sănătate a sportivilor dc performanță legitimați» precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora.

 • (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

Dcici. ncnte j usti llcațivv.

Documentele tipice fiecărei cheltuieli (prevăzute la secțiunea A.4) și tabel beneficiari (vezi model tabele), copie legitimații beneficiari vizate la zi.

 • h. Alte categorii dc cheltuieli

(1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizațiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:

 • a) servicii de închiriere de baze sportive, săli dc conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj, și altele asemenea;

 • c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • d) materiale publicitare și alte materiale consumabile;

 • e) taxe de înscriere și / sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile

stabilite de organizatori;

 • f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru

asigurarea, medicală a persoanelor;

li) activități culturale;

 • i) plata lectorilor și a translatorilor;

j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei dc 17 lei / zi / persoană, în cazul

acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

k) taxe de parcare și servicii dc protocol la acțiunile sportive internaționale.

(2) Pentru realizarea acțiunilor dc cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului*, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, organizațiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua.

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea dc cărți și alte publicații cu profil sportiv:

ej cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice șj dc promovare a activității sportive *4.

el cheltuieli pentru servicii dc consultanță în domeniul sportului;

fi achiziții dc licențe pentru software de bază și upgradc, servicii de programare și dc întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului:

1Ji.icumente iuș,iiluiii vc:

Documentele tipice fiecărei cheltuieli (prevăzute Ia secțiunea A.4)

* Suplimentar pentru cheltuielile de consultanță în domeniul sport: se va respecta limita de 10% din loialul finanțării. dar nu mai mult. dc 10.000 dc lei.

Pentru cheltuielile dc consultanță în domeniul sport se vor depune la DFC documente sau informații edificatoare cu privire la pregătirea, competența sau experiența persoanei care oferă consultanță (cx: diplome, atestate, certificate și altele asemenea), astfel:

în cazul în care serviciul de consultanță este prestat de o PFA, se vor depune următoarele documente; Copie document cod CAEN „consultanță în domeniul sportului";

Raport de activitate al PFA-uhii din care să rezulte efectuarea prestației de către consultam.

Îji cazul în care serviciul de consultanță este prestai de un alt club sportiv, sc vor depune următoarele documente

- Siatut/uct constitutiv în care să fie specificat distinct că respectivul club oferă consultanță în ramura de sport descrisă în proiectul sportiv care a primii finanțarea (ex. dacă proiectul finanțat pe ramura de sport „volei" nu se acceptă un contract de consultanță cu un club sportiv afiliat la Federația Română dc Karate sau la federația Română Sportul pemru Toți) Raport dc activitate din care să rezulte efectuarea prestației dc către consultant.

în cazul în care serviciul de consultantă este prestat de o persoană fizică, se vor depune următoarele documente:

 • -  specializare pe ramura de sport în care se desfășoară proiectul (dacă proiectul finanțat este pentru un eveniment în volei nu se acceptă un contract de consultanță cu un specialist în k arate)

 • -  diplome relevante

 • -  CV - (palmares sportiv, pregătirea, competența și/sau experiența persoanei care oferă consultanță)

 • -  Raport de activitate din care să rezulte efectuarea prestației de către consultant.

** Pentru cheltuielile de publicitate se vor depune rapoarte de monitorizare media (Raport de difuzare, printscreen-uri publicitate, printscrccn-uri TV + rapoarte și minute de difuzare). Pentru contractele de publicitate încheiate cu orice tip dc persoană fizică și/sau juridică, valoarea admisă la decont va fi de maxim 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate, dar nu mai mult de 10.000 lei.’:

L Cheltuieli cu premiile

 • (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel:

 • a) un premiu de până la 900 lei / sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției:

 • b) un premiu de până la 600 Ici / sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Premiile se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și dc contribuția fiecărui sportiv.

 • (2) Sportivii clasați pe locurile I, II și ITT în competițiile interne neprevăzute la art. 25, al l-IG 1447 / 2007 actualizat, pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei și respectiv, 190 lei / persoană din venituri proprii.

1 M'ti nente justificative:

Proces verbal de acordare a premiilor, SP, DP și copie legitimații beneficiari vizate la zi.

j. Cheltuieli cu indemnizațiile

(1) Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă, organizată de clubul 3R respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului, o indemnizație în suină de până ia 80 % din nivelul indemnizației de lot național, prevăzut la aii. 47 alin. (1) din I lot. 1447 / 2007, în baza criteriilor stabilite dc clubul sportiv respectiv.

Docunlenle justificative:

Proces verbal de acordare a indemnizațiilor, SP, DP și copie legitimații beneficiari vizare la zi.

Contribuția beneficiarului

Beneficiarul poate opta pentru prezentarea în conținutul dosarului dc decont a contractului dc sponsorizare / parteneri»! nonfmanciar, care a constituit dovada contribuției proprii în faza de semnare a contractului de sponsorizare și a cărui obiect a fost recepționat în desfășurarea proiectului. Dc asemenea, cl poale prezenta și un contract de sponsorizare nonfmanciar, încheiat ulterior semnării contractului dc finanțare.

Valoarea contractului de sponsorizare reprezintă siria contribuție proprie a Beneficiarului. Beneficiarul nu poate prezenta iui contract de sponsorizare spre decontare, cu alte cuvinte el nu poate pretinde decontarea din partea autorității finanțatoare a unor bunuri sau servicii, pe care el le-a obținui gratuit din partea altei entități fizice sau juridice.

Realizarea obiectului contractului de sponsorizare va fi confirmată prin NIR, și / sau prin proces verbal dc recepție a serviciilor, după caz.

A. 4. Cerințele dc formă și conținut ale documentelor justificative

Pentru a fi eligibile, documentele justificative care constituie dosarul de decont trebuie să respecte anumite cerințe din punct de vedere al formei și conținutului.

A.4.I. Regulile de prezentare a dosarului de decont

De la începutul dosarului spre finalul acestuia, documentele justificative vor avea următoarea ordine:

 • 1.  Raportul financiar intermediar sau final:

 • 2.  Copia contractului de finanțare, actele adiționale, avizele (cu toate semnăturile);

 • 3.  Raportul de activi tale semnat, (doar pentru decontul final);

 • 4.  Declarația pe propria răspundere că proiectul nu a fost generator de profit (doar pentru decont final, pentru beneficiarii care nu au obținut profit din activitățile proiectului);

 • 5.  Fișa rezultatului financiar al proiectului sau fișa veniturilor și a cheltuielilor din evidența contabilă, aferente proiectului, (doar pentru decont .final);

 • 6.  Registru de casa semnat, cuprinzând toate plățile efectuate;

/. Extrasul dc eoni, cuprinzând toate plățile efectuate, vizai banca / trezorerie;

 • 8.  Documentele contabile justificative propuse spre decontare;

 • 9.  Alte materiale - după caz (materialele foto, video, 1 exemplar afiș, pliant, invitație, 1 exemplar proiect editorial, studiu, rezultatul cercetării, ctc.) inclusiv dosarul de presă, conținând extrase din presa scrisă, audio, video (doar pentru decont final);

 • 10. Regulamentul competiției, calendarul compctițional după caz.

A. 4.2. Reguli de prezentare a documentele contabile justificative

Documentele vor respecta următoarele cerințe:

 • - vor fi îndosariate în ordinea liniilor bugetare, așa cum acestea suni ordonate în Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului aferent contractului dc finanțare;

-- dosarul de decont pentru avans se va depune obligatoriu în termen dc 45 de zile calendaristice de la semnarea contractului. Dosarul dc decont pentru tranșa finală sc va depune obligatoriu în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea ultimei acțiuni prevăzute în Anexa nr. 2 a Contractului de finanțare, acesta din urmă reprezentând Anexa nr. 5 a prezentului Regulament. Nu vor fi acceptate spre decontare deconturile depuse după cele 45, respectiv 30 ele zile calendaristice;

-• fiecare cheltuială va fi prezentată sub forma unui pachet format din:

 • 1.  documentul de plata (chitanțe / bon fiscal, ordine plată, dispoziție plată, borderou achiziție);

 • 2.  factură;

 • 3. contract / comandă;

 • 4.  proces verbal de recepție a produselor / serviciilor / N1R;

 • 5.  alte documente justificative. în funcție de tipul cheltuieli.

toate documentele vor fi semnate, prezentate în copie lizibilă. semnată pentru conformitate cu originalul;

 • -  fiecare linie bugetară utilizată va fi delimitată prin separatoare;

 • - dacă un document contabil se referă la mai multe linii bugetare, acesta va fi prezentat în copie la secțiunea fiecărei linii bugetare la care se referă; la fel, dacă documentul este inclus în două deconturi ale aceluiași proiect;

 • - dosarul de decont va conține un număr dc telefon sau c-mail al persoanei care răspunde dc î nto cm i rea decontu lui.

Detaliere: La semnarea contractului de finanțare, beneficiarii generează factura de avans (tranșa f). ulterior în MAXIM 45 dc zile de la înregistrarea facturii la registratura Centrului Cultural al 37

Sectorului 1, operatorul va aduce dosarul de decont (cu justificarea sumei finanțate în trasa I). După întocmirea de către autoritatea finanțatoare a Raportului Financiar pentru tranșa I, operatorul va emite următoarea factură pentru tranșa 2 de avans. Dosarul de decont pentru tranșa 2 de avans va fi depus în maxim 45 de zile calendaristice.

Aceeași procedură se aplică pentru toate tranșele dc avans.

A.4.3. Cerințe asupra conținutului documentelor justificative

 • 1. Raportul financiar intermediar/final

Raportul constă în completarea unui formular, regăsit în Contractul de Finanțare, sub denumirea "‘'Anexa 4 a Contractului de finanțare, acesta din urmă reprezentând Anexa nn 5 a prezentului Regulament”.

> Documente justificative de natură contabilă:

 • a) contract / contract de sponsorizare;

 • b) comandă;

 • c)  factură;

 • d) chitanță / hon fiscal / ordin plată / stat plată / dispoziție de plată / borderou achiziție;

 • e) proces verbal recepție;

 • f)  notă dc intrare - recepție;

 • g) ordin de deplasare;

 • h) notă de j ustificare;

 • i)  tabel participanți.

Contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor/ Prestator /Sponsor

Vor fi refuzate de la decont contractele beneficiarilor cu terții care nu detaliază în mod convingător obiectul contractului astfel încâl să poată să fie certificată realitatea și calitatea serviciilor solicitate precum și concordanta acestora cu obiectivele concrete ale acțiunii finanțate.

 • •  Contractul va conține toate elementele obligatorii (număr, dată, părți, obiect, valoare, durată, etc.);

 • • nu sc vor admite corecturi asupra datei și numărului contractului;

» data contractului nu poate fi anterioară datei de încheiere a contractului de finanțare (cu excepția contractelor de sponsorizare prezentate drept contribuție proprie);

 • •  dala contractului nu poate fi ulterioară evenimentului sau acțiunii la a cărei realizare contribuie prin cheltuială angajată;

• contractele de sponsorizare de bunuri sau alte servicii vor putea acoperi doar contribuția proprie. Cu alte cuvinte, Finanțatorul nu poate deconta Beneficiarului un serviciu sau contravaloarea unor bunuri, pe care acesta le-a primii cu titlu gratuit. Contravaloarea bunurilor sau a servicii or va fi obligatoriu menționată. Contravaloarea sponsorizării nu poate conține TVA. în cazul bunurilor livrate, se va atașa avizul de însoțire a mărfurilor. în cazul bunurilor închiriate, se va face dovada apartenenței acestora la patrimoniul Sponsorului (documente din contabilitate, fișa mijlocului fix, etc.)

a, 1. Purple

 • - contractul va conține toate datele de identificare ale părților;

 • -  una dintre părți este obligatoriu beneficiarul finanțării;

 • - persoanele care reprezintă părțile sunt cele care semnează contractul

a.2 Obiectul conij c ului

în obiectul contractului este obligatorie menționarea l itiu lui pru kd ulm precum și, după caz, a acțiunii sau a evenimentului din cadrul proiectului, la care acesta se referă . Se vor aduce toate precizările legate de obiectul contractului: data calendaristică (ora, după caz), locația etc.;

-- sc vor menționa denumirea exactă și detaliată a produselor furnizate sau serviciilor prestate;

 • -  în cazul în care contractul arc anexe, acestea vor fi prezent etc alături de contract;

 • - anexele contractului vor avea număr și dată, nu se vor admite corecturi, anexa nu poate avea o dată anterioară contractului;

 • - în cazul în care contractul face referire la o comandă, aceasta trebuie prezentată alături de contract;

 • -  în funcție de obiect, contractul va fi înscris în Raportul de activitate, în dreptul evenimentului la a cărui realizare a contribuit;

 • - obiectul contractului va reprezenta obiectul Procesului de predare-recepție, întocmit la finalizarea activității contractate.

Cordați: :

 • -        este obligatorie corelația dintre obiectul contractului și linia bugetară aferentă (valabil și în cazul unui contract cadru) De exemplu: nu poate fi inclusă pe linia bugetară Cheltuieli de transport, o cheltuială care are ca obiect servicii de cazare.

 • •        este obligatorie legătura directă dintre obiectul contractului și conținutul proiectului (descris în Anexa nr. 1 a Contractului de finanțare, acesta reprezentând Anexa nr. 5 a prezentului Regulament). De exemplu: serviciile de cazare nu reprezintă o cheltuială eligibilă, dacă în descrierea proiectului nu sc prevede nicio deplasare.

 • •        este obligatorie corelația dintre obiectul contractului și codul CAEN a! partenerului de contract (în timpul verificării poale fi solicitat codul CAEN al prestatorului}.

a.3. Valoarea co iiir.u iu lui $i modalitatea dc^pkita

în cazul în care obiectul contractului este format dintr-un cumul de activități, servicii ele., contractul sau anexele vor preciza tariful stabilit pentru fiecare în parte;

 • - dacă tariful este prevăzut în valută, se va preciza obligatoriu data cursului valutar la care se va face facturarea sau plata;

-- în cazul contractelor încheiate cu persoane fizice, tariful, prețul sau retribuția vor tl menționate la valoarea lor netă, cu obligația achitării tuturor contribuțiilor conform legii;

 • - contractul trebuie să precizeze modalitățile de plată (avans, plată finală etc);

valoarea contractului reprezintă valoarea maximă ce poate fi decontată, chiar în situația în care suma aferenta facturată sau plătită este mai mare.

a.4. Obligațiil.e părțiIor

-- toate obligațiile părților sc vor referi strict la realizarea proiectului finanțat;

 • - dacă este cazul, sc vor aduce precizări legate de transport, cazare, masă, asigurări sau alte obligații conexe, generatoare de costuri.

a .5Du rața con; rac lu 1 ui

sc va specifica durata prestării serviciului;

durata contractului trebuie să fie corelată cu durata proiectului de finanțare.

aA Alte clei nouțe

contractul va li semnal de către ambele părți, prin reprezentanții lor;

în cazul în care suma prevăzută spre a fi angajată este mai mică de 500 de lei, în loc de contract, sc poate prezenta o comandă completată și o notă justificativă prin care se aduc clarificări asupra cheltuielii respective, cu precizarea titlului proiectului;

 • -  atât contractele aferente cheltuielilor din finanțarea nerambursabilă. câl xi cele efectuate din

contribuția proprie respectă același regim

în cazul tranzacțiilor internaționale, contractele aferente vor fi prezentate traduse în limba română, de către un traducător autorizat,

IU C un jiida

Respectă Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.

ei Factura

Factura fiscală va fi întocmită în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și va conține următoarele informații:

 • - seria și numărul facturii;

 • - data emiterii facturii; data facturii este obligatoriu ulterioară datei contractului care arc la bază tranzacția;

 • - dalele dc identificare ale furnizorului, identice cu cele prezentate în contractul care stă la baza tranzacției;

 • - datele de identificare ale cumpărătorului; cumpărătorul este obligatoriu beneficiarul finanțării;

 • - datele completate în câmpul Descriere produse / servicii vor fi în conformitate cu contractul / comanda care stă ia baza tranzacției. Dacă factura este achitată cu un bon fiscal, numărul și data bonului vor fi trecute pe factură;

factura conține obligatoriu referirea la contractul care stă la baza tranzacției sau denumirea proiectului sportiv.

ilj ( 11 i I an Iii : I » o i i t îsl-:i1 / ordi n de plată / clis imzilic dc lila Ilă / stat tic plută / bonlm; 11 ; ivii i țic

 • - documentele vor fi completate in conformitate cu OMFP nr. 2634 /2015 privind documentele

fi nane i a r-c o ii iubi I e;

 • - documentele vor face referire obligatorie la numărul și data facturii pe care o achită;

 • - ordinele de plată electronice vor fi prezentate alături de extrasul dc cont vizat de bancă;

 • - ordinele de plată către trezorerie vor fi prezentate alături dc extrasul de cont vizat de trezorerie;

■ toate plățile vor fi cofirmale prin prezentarea Registrului de Casa și a extrasului dc cont vizat dc instituții;

 • - statul dc plată va ti semnal de conducătorul instituției, achitarea va fi atestată prin semnătura

persoanei căreia i se cuvin banii. Statul de plată va ti însoțit dc Dispoziția de plată;

 • - Dispoziția de plată va avea număr, dată, va fi completată cu toate datele necesare, conform

OMFP nr. 2634 / 20 J 5, va fi semnală de casier / reprezentantul legal;

 • - nicio plată nu va fi decontată dc către finanțator fără dovada efectuării plăților către furnizori /

prestatori.

 • i i Procesul verbal de rcccpl ic

 • - va avea număr de înregistrare, dată și va face referire la contractul / comanda care a stai la baza

tranzacției;

 • - în cazul achiziționării dc bunuri, intrarea în gestiune va fi atestată prin Nota dc Intrare - recepție

(NIR).

Modul de completare va fi în conformitate cu OMFP nr. 2634 / 2015 privind documentele fi n ane i ar -con t ab i 1 e;

 • - în cazul prestărilor de servicii (de orice tip), executarea Ier va fi atestată prin Procesul verbal dc

recepție:

 • - obiectul procesului verbal de recepție va fi identic cu obiectul contractului a cărei realizare o

atestă.

f» Xmă i!c intrări.-1< ccplic (NIR)

Conform OMFP nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare, recepția bunurilor se va face înainte de data de desfășurare a evenimentelor, nemaifiind necesară prezentarea procesului verbal de recepție.

!‘,l Ordin dc deplasare

Conform OMFP nr. 2634 / 2015 privind documentele fi nan ci ar-cont abile, cu modificările și completările ulterioare.

h) Notă justificativa

i| l a bel participiul ți

 • 2. Raport privind realizarea obiectivului / obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevâzuți în contract

S. Procedura decontării cheltuielilor

B,l. Principii și Reguli de decontare

 • 1) Principiul bugetar

Nu sc decontează decât cheltuielile aferente liniilor bugetare cuprinse în BVC aferent contractului de finanțare.

 • 2) Principiul eficienței, eficacității și economicității

în cazul în caic o cheltuială nu poale fi justificată, din punct de vedere al nivelului sumelor angajate și plătite, cheltuiala poate fi decontată parțial, respectând principiul eficienței, eficacității și economicității cheltuielilor.

 • 3) Principiul necompcnsării între sumele aferente liniilor bugetare

în cazul în care anumite linii bugetare sunt depășite de valoarea cheltuielilor, acestea nu vor putea fi compensate cu alte linii bugetare care nu au fost completate.

Raportul financiar poate să conținu sume mai mari decât valoarea totală a proiectului. în final nu va putea fi decontată o sumă mai mare decât cea prevăzută în contractul de finanțare, chiar in situația în care cheltuielile reale sunt rnai mari.

 • -  Contribuția proprie trebuie să se refere strict la acțiunile șî evenimentele proiectului, așa cum au fost descrise în contractul de finanțare și actele adiționale.

 • - Contribuția proprie prezentată spre decontare trebuie sa reprezinte un procent de 10 % din valoarea finanțării alocate. Contribuția proprie, oricât de marc ar fi. nu poate depiiși acest procent în detrimentul procentului finanțării acordate.

în cazul în cart, valoarea cheltuielilor prezentate spre decontare și aprobate dc autoritatea finanțatoare nu acoperă Valoarea totală (Valoarea totală Finanțare alocată + contribuție proprie minimă aferentă), valoarea finanțării propuse spre plata se va calcula proporțional și va fi plătită ca atare.

Aceeași formulă se aplică și in situația în care beneficiatul nu prezintă documente acoperitoare pentru contribuția proprie.

 • 4) Separarea cheltuielilor aferente finanțării alocate și contribuției proprii a Beneficiarului. Raportul dc evaluare.

în urma verificării dosarului de decont, se întocmește de către Centrul Cultural al Sectorului 1, Raportul dc evaluare al decontului proiectului sportiv, conținând separarea finală a cheltuielilor

A\ aferente finanțării alocate și a celor aferente contribuției proprii a beneficiarului, separare propusă de către Centrul Cultural sector 1 și care poate h diferita de cea a Beneficiarului. Raportul de evaluare va fi prezentat Beneficiarului spre aprobare, apoi semnat de către ambele părți, ca procedură premergătoare realizării, plății tranșei finale.

 • 5) Principiul nealoearii finanțării pentru activități generatoare dc profit

Finanțarea nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit.

 • 6) Reguli dc returnarc a dosarului de decont

în cazul în care dosarul dc decont nu respectă cerințele dc formă descrise în prezentul regulament, acesta va putea fi rcturnat imediat după înregistrarea lui ia Registratura Primăriei Sectorului l al Municipiului București, în cazul în care, se începe verificarea dosarului de decont și sunt constatate erori semnificative, din punct de vedere al conținutului, dosarul poate fi returnal. Ambele proceduri vor fi efectuate în baza unei Notificări din partea Centrului Cultura) Sector 1.

Dosarele de decont pol fi rcturnate pentru completări sau corelări o singură dală, la a doua depunere dosarul de decont va fi evaluat, finalizat și decontat conform documentelor depuse.

în cazul în care dosarul este retuniat. la redepunere va primi un alt număr dc înregistrare. Plățile care nu sunt efectuate în termen de 30 de zile de la finalizarea proiectului, nu sunt considerate eligibile.

 • 7) Principiul evitării dublei finanțări

Conform acestui principiu, o cheltuială poale să fie decontată numai către o singură autoritate finanțatoare. Beneficiarul își asumă respectarea acestui principiu prin Declarația de angajament notarială.

S) Bugetul proiectului rămâne ferm pe toată durata contractului de finanțare.

8.2. Tranșele de finanțare

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activi lăți nonprofit de interes generai, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Hotărârea nr. 263/2003, actualizată, privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea dc plăți în avans din fonduri publice, Centrul Cultural al Sectorului 1 acordă finanțare beneficiarilor. în maxim 3 tranșe periodice, însă valoarea însumată a tranșelor pentru avans mi poate depăși 30 % din valoarea totală a contractului de finanțare.

Variante calcul procente tranșe: 1 tranșă; 100 % (final);

 • 2 tranșe: maxim 30 % tranșa 1; 70 % final;

 • 3 tranșe: 15 % tranșa 1; 15 % tranșa 2; 70 % final.

Plata sumelor reprezentând tranșele se efectuează prin virament bnncnr în eoniul bancar al beneficiarului, în baza facturii fiscale emise de beneficiar către Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru fiecare tranșă.

 • - denumirea serviciului: Contravaloare tranșa 1. sau 2.......Mn” tranșe / decont final, reprezentând

finanțarea nerarnbursabilă acordată pentru proiectul cu titlul.........................  Contract de

finanțare nr.......din data de...,...............;

 • - valoarea tranșei (în Ici); valoarea TVA , dacă este cazul:

 • - delegatul. în persoana reprezentantului legal al finanțării;

• dala scadenței facturii (se calculează 10 zile lucrătoare dc la data înregistrării facturii);

 • - semnătura beneficiarului finanțării;

Factura emisă dc bone fiu incul finanțării, se va depune la Centrului Cultural sector 1, în original.

Factura pentru acordarea tranșei l va fi emisă cu data încheierii contractului de finanțare sau cât mai curând posibil de la data încheierii contractului de finanțare.

Factura / facturile pentru acordarea tranșei 2, 3 de avans (maxim tl+t2-Hf3+..tn -30 %) va fi emisă / vor fi emise / numai după ce Centrul Cultural sector 1 întocmește Raportul dc Evaluare pentru tranșa anterioară și după semnarea de către beneficiar a raportului, iar beneficiarul achită penalitățile -acolo unde este cazul.

Facturile fiscale pentru decontul final vor fi emise și transmise către CCSl doar după semnarea Raportului de evaluare a Dl C aferent atât de către persoana care a întocmit raporliil cât. și dc către beneficiar.

Suma totală plătită beneficiarului nu poate fi mai mare dccâl suma finan|ării aprobate prin contractul de finanțare, chiar in situația in care cheltuielile reale depflșc.scse cheli nici i Ic estimate piin BVC al proiectului.

Plata finală poate fi diminuată în următoarele cazan:

parte din acțiuni sau evenimente nu au fost realizate;

- - sumele achitate au fost mai miei decât cele estimate:

în urma evaluării dosarului de decont anumite cheltuieli au fost considerate neeligibilc: anumite cheltuieli eligibile nu au putui fi justificate corespunzător;

Rc 1 ragerca finanțării:

- proiectul a avut activități generatoare de profit.

Sistarea decontării:

este declanșată procedura de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de fals, uz de fals și infracțiunile de corupție.

B.3, Graficul decontării

B.3.L Contractele dc finanțare cu tranșă unica sau tranșă finală (acordată după finalizarea proiectului)

în cadrul acestui tip de contract, beneficiarul realizează toate acțiunile și evenimentele cuprinse în A1, efectuează toate plățile aferente, inclusiv pe cele din contribuție proprie, după care, respectând toate cerințele procedurii dc decontare cuprinse în prezentul capitol, va beneficia din partea finanțatorului, de decontarea acestor cheltuieli (mai puțin pe cele din contribuție proprie), prin plata tranșei unice sau finale.

Termenii de timp ai procedurii dc decontare se vor desfășura în felul următor:

Nr,

cri

I

Termene                 Descrierea operațiunilor

Operațuni efectuate de către beneficiarul finanțării

X

Operațiuni efectuate dc către CCS1

X

Semnarea contractului de finanțare

2

t - este data          Realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor

final (zării            1 cuprinse în A1. până la termenul final t stabil it

proiectului          în Al

X

'i

3

It 30 zile          întocmirea DFC și depunerea la CCS1.

calendaristice       Decontul se va întocmi pentru FA și pentru CP

aferentă, conform contract de finanțare

X

4

1 Verificarea DFC

X

6

Maxim 45 zile de la1 Semnarea Raportului de Evaluare a DFC, depunerea DFC     conținând suma propusă spre decontare

X

X

 • 7   1’ - este data emiterii facturii pentru tranșa

 • 8   T- 30 lucrătoare


Prezentarea facturii, emisă la data T X (ulterioară datei semnării Raportului de evaluare), conținând   spre  plată suma

prevăzută în Raportul de Evaluare a DFC

Realizarea plății sumei prevăzută în Raportul

' de evaluare

B.3,2. Contract de finanțare cu 2 tranșe (tranșa L și tranșa ÎL - tranșa finala, după finalizare proiect)

Beneficiarii acestui tip de contract vor primi tranșa 1. automat, sub formă de avans, pc care îl vor deconta (doar finanțarea acordată) în termen de 45 de zile de la data semnării contractului. După realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor cuprinse în Al și a efectuării restului de plăți, inclusiv din contribuția proprie, vor depune, conform procedurii, decontul final pentru obținerea tranșei finale.

Tranșa 11. se acordă obligatoriu după finalizarea proiectului.

în cazul contractelor de finanțare cu mai multe tranșe se va relua procedura de la punctul B.2 Tranșele de finanțare

Procedura de decontare se va desfășura în felul următor:

Nr.

crt.

Termene

Descrierea operațiunilor

1

Operațiuni realizate de către beneficiarul finanțării

Operațiuni realizate dc către CCS 1

1

t - este

semnării

contractului dc

finanțare

data Semnarea contractului de finanțare.

X

X

2

1

Prezentarea facturii pentru tranșa 1, data t

emisă la X

3*

T h- 30

zile! Efectuarea plății tranșei I.

X

Nr.

Termene

Descrierea operațiunilor            Operațiuni

, Operațiuni

cri.

lucrătoare

realizate de către beneficiarul

finanțării

realizate dc

către CCS 1

4*

t e 45 zile calendaristice

1 n

întocmirea DFC și depunerea la CCS1 pentru X tranșa I. (doar pentru finanțarea acordată, fără 1 contribuția proprie)

5

(I - este termenul de finalizare al proiectului

Realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor X cuprinse în A1, până ia termenul tl, data . finalizării proiectului, stabilită în Al.

6

il -1- 30 zile calendaristice

întocmirea DFC și depunerea la CCS1. X Decontul sc va întocmi pentru tranșa II. și pentru CP totală, conform contract de finanțare

Verificarea DFC pentru tranșa I. și tranșa 11.

X

9

Maxim 45 zile de la.

depunerea DFC

Semnarea Raportului de Evaluare a DFC’X pentru tranșa I. și tranșa 11., conținând suma propusă spre decontare.

X

IO

3'

.Prezentarea facturii, emisă la data T (ulterioară X datei semnării Raportului dc evaluare)., conținând spre plată suma prevăzută în Raportul de Evaluare a DFC

ii

1 4 30 lucrătoare

| Realizarea plății sumei prevăzute în Raportul

X

de evaluare

* în cazul contractelor de finanțare cu mai multe tranșe, sc va relua procedura dc la punctele 3 și 4 pentru decontarea tranșei 2,3 ../’n’’ urmând ca la decontul tranșei finale să se respecte procedura începând cu punctul 5.

Dispoziții finale.

Ari. 1 Comunicări. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevedeți lor prezentului REGULAMENT, si? vor face sub formă dc document scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii la Registratura Primăriei sectorului 1 al Municipiului București din București, str. Banii Manta nr.9, Sector 1.

{31 Documentele transmise prin poștă electronică sau fax vor fi luate în considerare numai în măsura în caic au fost confirmate de primire și expeditorului i s-a comunicat nr. de înregistrare dat dc Registratura Primăriei sectorului 1 al Municipiului București din București, str. Banu Manta nr.9, Sector 1.

14) în cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și validitate ale unui act juridic.

 • (5) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate dc structura sportivă în baza prezentului Contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

 • (6) Prevederile prezentului Contract au putere deplină pentru părți și st constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

(?) Modificarea clauzelor prezentului Contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional. Procedura necesar a fi parcursă pentru încheierea unui act adiționa] este descrisă în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofhde interes local. Bugetul proiectului NU poate fi modificat prin act adițional.

 • (8) Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament;

 • (9) Prezentul Regulament nu se aplică retroactiv, ci doar de la data intrării în vigoare, conform legii.

 • (10) Prezentul regulament sc completează cu legislația în vigoare.

Art. 2 Forța majoră

exorerează de răspundere partea care o invocă, in condițiile legii.

 • a) Este exonerată de răspundere pentru neexeculare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea care a fost împiedicată de Intervenția unui caz de forță majoră.

bj Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților; care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului Contract.

c) Intervenția foiței majore trebuie comunicată prin grija părții cure u invocă, de îndată, după producerea forței majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acesteia.

Art, 3 Litigii

(1) Divergențele care- pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului Contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

 • a)  Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă,

 • b)  în cazul nerezolvarii pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie.

 • c)  Păli le stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul instituției finanțatoare să fie competente teritorial.

  Programul

  Denumirea cheltuielilor

  SPORTUL PENTRU TOȚI

  Nivel acțiune

  Calitatea

  Acțiuni sportive interne

  Organizator și/sau participant

  Acțiuni sportive internaționale

  Organizator și/sau

  beneficiarului

  Tip acțiune

  Competiție sportivă -CS

  CS

  AAS

  participant

  CS

  AAS

  sportivă

  a.

  Alte acțiuni sportivc-AAS

  Cheltuieli de transport pentru:

  -arbitrii și oficialii delegați

  X

  X

  -

  -alte taxe privind transportul cf. art. 11, pct. 1 HG 1447 / 2007

  |X

  X

  X

  X

  -alte cheltuieli de transport cf. art. 11, pct 2 HG 1447 /2007

  X

  x

  X

  X

  b.

  Cheltuieli de cazare pentru:

  1 -arbitrii și oficialii delegați

  X

  — . ----- —

  X

  -

  -participând cf. art. 6 din Hot. 1447 / 2007

  X

  jX

  X

  x

  ------ —

  Cheltuieli de masă pentru: : -arbitrii și oficialii delegați

  X

  X

  -

  -particîpanți cf. art. 6 din Hot. 1447 /2007

  -

  -

  X

  X

  d.

  Cheltuieli cu alimentația de efort, pentru:

  -

  -

  -

  -

  e.

  Cheltuieli pentru plata arbitrilor, medicilor și a altor

  -

  -

  -

  -

  f.

  persoane:

  Cheltuieli cu achiziționarea de materiale și echipament

  X

  X

  X

  X

  sportiv

  Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

  -

  -

  -

  -

  h.

  Alte categorii de cheltuieli:

  Programul

  Nivel acțiune

  Calitatea beneficiarului

  Tip acțiune

  sportivă


  Denumirea cheltuielilor


Competiție sportivă -CS

Alte acțiuni sportive-AAS

-servicii de închiriere baze sportive, spații, alte bunuri

-asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării norme Ier de pază și protecție contra incendiilor

-achiziționarea de alte materiale consumabile

-achiziționarea de materiale publicitare (tricouri, cravate, eșarfe, : diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri,

 • ■ afișe, pliante și altele asemenea

; -taxe de înscriere și / sau de participare la acțiunile sportive,

i taxa de organizare a acțiunilor

-obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile

-cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor

 • ■ -activități culturale

-plata lectorilor și a translatorilor

-gustări, bău tur. răcoritoare, cafea și altele asemenea

-servicii de protocol

-chchuicli pentru studii dc cercetare și documentare în domeniu] educației fizice și sportului

-cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil

SPORTUL PENTRU TOȚT

Acțiuni sportive interne

Organizator și/sau participant

Acțiuni sportive internaționale

Organizator și/sau

participant

CS

AAS

CS

AAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

-

X

-

X

X

Programul -Nivel acțiune

Calitatea

Denumirea cheltuielilor

SPORTUL PENTRU TOȚI

Acțiuni sportive interne

Organizator și/sau pârtiei pant

Acțiuni sportive internaționale

Organizator și/sau

bene fi ci arului

participant

Tip acțiune sportiva

Competiție sportivă -CS Alte acțiuni sportive-AAS

CS

AAS

CS         AAS

sportiv

-cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu

X

X

X          X

-cheltuieli pentru realizarea materialelor aud io-video metodice și de promovare a activității sportive

X

X

X        X

-cheltuieli pentru servicii de consultanță :n domeniul spartului

X

X

X          X

-achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade

X

X

X         X

-servicii de programare și întreținere pemru aplicații software în domeniul sportului

X

X

X         X

Cheltuieli cu premiile :

-

-

-

Modele dc tabele:

Tabel participanți - transport

Nr. crt.

Nume și prenume

CNP/serie, nr. pașaport

Calitatea în cadrul proiectului

Nr.legitimație participant

Rută transport

Tabel participanți - cazare

Nr.

crt.

Nume și prenume

CNP/ scrie, nr. pașaport

Calitatea în cadrul proiectului

Nr.

legitimație

participant

Nr. nopți cazare

Tarif

Valoare totala

X

Tabel participanți - cheltuieli masă

Nr.

Crt

Nume.

prenu

me

CNP/ serie nr. pașaport

Calitatea în cadrul proiectul ui

Nr. Legitim participant

Nr.

MD

Tari f

MD

Nr.

Prânz

Tarif

prânz

Nr.

cina

Tarif cina

Valoare totala

X

Tabel beneficiari - alimentație efort / cheltuieli medicale

Nr. Nume și CNP crt. prenume


Calitatea în cadrul proiectului^


Nr.legitimație participant

Tip bunuri

Valoare

primite


Structura sportivă..

CERERE DE FINANȚARE

Partea 1 - Propunerea de proiect

A. Date privind structura sportivă

 • 1. Denumirea structurii sportive..................................

 • 2. Adresa............................■■.■■...............................

 • 3. Certificat de identitate sportivă nr....................

 • 4. Contnr.........., deschis la ..........................

 • 5. Cod fiscal.............................................................

 • 6. Alte date de identificare:............................................

Telefon...................Fax..........................................

E-rnail..................Web............................................

 • 7, Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția in cadrul structurii sportive, telefon)

. ■ -■■■.■■□. -■-■.■■■ 4 ■ a a ■ a ■....... r ■ ■ ■ n ■■ ■ ■ 1 • i ■ r ■ a I I- i I ■ r, ■ Hi - H | | | , M-HH M <“■"■ < ■ ■ J ■ <•■ M*. »• ala 1.1 • 1.4 14 u ■ 4 ■ lalaiiaiaiaa......  ■ la ■ ■ a ia ■ ■ a 1 la ■ a ■ ■ a ■ a a ■ ■■ ■ a a ■ ■ laiaial . ■■ ■ ■ a ■ 1

 • 7.1. Coordonator.........................................................

 • 7.2. Responsabil financiar.......................

 • 7.3. Responsabil cu probleme tehnice ...........

7.4 Alți membri, după caz..................

 • 8. Data privind proiectul

 • 1. Denumirea proiectului .........................

 • 2. Scopul ..     ...........................................

 • 3. Obiective specifice....................................................

 • 4. Activități/acjiuni* din cadrul proiectului.............................

 • 5. Perioada de derulare/acțîune/activilate...........................

 • 6. Locul de desfășurane/acțiune/activitate.......................

*Activiîâți / acțiuni definite în ari 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Datefe calendaristice precum și locul de desfășurare a evenimentelor menționate în Cererea de finanțare nu reprezintă o rezervare a domeniului public și nici nu reprezintă durata contractului de finanțare. Este de dorit să se le specificați în Cererea de finanțare în vederea programării lor de principiu. Se va menționa atât data evenimentului cât și perioada estimată de montare și demontare a logisticii amplasate pe domeniul public (după caz).

 • 7. Participanți {numărul și structura)/acțiune/activitate .....

Partea II - Costurile estimate ale proiectului

Costurile estimate ale proiectului (se vor detalia pe acțiuni / activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare), conform tabelului de mai jos:

finanțarea acordată are în vedere acoperirea cheltuielilor prevăzute strict în Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne sau internaționale se efectuează astfel: 1) cheltuieli de organizarea a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia: 2) cheltuieli de participare, cum ar fi cheltuieli de cazare, masă, transport, taxă de participare și alte asemenea, de către cluburile sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și ceilalți membri ai delegației sportive. Vezi tabel Corelația cheltuielilor în proiectele sportive,

Secțiunea fV-Ghid de finanțare

LEI

Nr. crt

Programul, proiectul acțiunea / activitatea, categoriile de cheltuieli cf Normelor HG 1447 / 2007, actualizată

Valoarea totală

Suma solicitată din fonduri publice

Venituri proprii ale structurii sportive

Programul............

1

Proiectul.....;........

(activitatea 1.1 +1.2 +...)

0

0

0

1.1

Activitatea (acțiunea 1.1.1 +1.1.2 + ...)

1.1,1

Acțiunea..........................

(suma cheltuielilor a+b+c

0

0

0

a

Cheltuieli de transport

0

0

0

b

Cheltuieli de cazare

0

0

0

Cheltuieli de masă

0

0

0

d

Cheltuieli cu alimentația de efort

0

0

0

e

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor

0

0

0

f

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

0

0

0

9

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

0

0

0

h

Alte categorii de cheltuieli

0

0

0

1

Cheltuieli cu premiile

0

0

0

)

Cheltuieli cu indemnizațiile (numai la sportul de performanță)

0

0

0

1,1.2

Acțiunea.......

0

0

0

a

Cheltuieli de transport

0

0

0

b

Cheltuieli de cazare

0

0

0

c

Cheltuieli de masă

0

0

0

d

Cheltuieli cu alimentația de efort

0

0

0

e

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor

0

0

0

f

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

0

0

0

9

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

0

0

0                                    I

h

Alte categorii de cheltuieli

0

0

0

i

Cheltuieli cu premiile

0

0

0

j

Cheltuieli cu indemnizațiile

0

0

0

Partea III - Resurse

C. Resurse umane și financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiunilor / activităților din cadrul proiectului

 • 1. Resurse umane

  • 1.1. Număr de personal salariat - total.......................... ,

din care antrenori (pentru cluburile sportive).............................

 • 1.2. Număr de secții pe ramură de sport (pentru cluburile sportive)........

 • 1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții ...........................

 • 1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociația pe ramură de sport județeană.țdupă caz)..............................

 • 1.5. Număr de asociații fără personalitate juridică afiliate la asociația pe ramură de sport județeană (după caz).

 • 2, Resurse financiare

  • 2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total........lei (RON).

din care:

 • - donații, sponsorizări.........................lei (RON);

 • - venituri din activități economice (închirieri, prestări de servicii, reclama, publicitate etc.)......      . . lei (RON):

 • - cotizații, taxe, penalități ele....................lei (RON);

 • - alte venituri....................lei (RON);

 • 2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total..............lei (RON),

din care;

 • - donații, sponsorizări..................lei (RON);

 • - venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) . lei (RON);

-cotizații, taxe, penalități etc..................iei (RON);

-altevenituri...............lei (RON)

Denumirea solicitantului..........................................................................

Numele reprezentantului legal.........................

Semnătura reprezentantului legal....................

Data.......................

înștiințare Solicitant cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal înscrise în documentele depuse în susținerea evenimentului/acțiunii/proicctului, se prelucrează de către Centrul Cultural al Sectorului 1 cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secții ne reprezintă informarea cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor ou caracter personal. Da:ele sunt prelucrate pentru persoanele care figurează înscrise în cererile/documentele ce se depun la Primăria sectorului 1 al Municipiului București și sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de către Centrul Cultural ăl Sectorului 1, în scopul organizării, desfășurării proiectului /evenimentului și/sau proiectelor/evenimentelor..

Potrivit ari 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr 679/P016 al Parlamentului European $i al Consiliului Uniunii Europene privind protecția Persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind '.ibera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/4&/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/O4.06.2O16, prin “prelucrare" se înțelege orice operațiune sau selde upeiațiuni e’ectuaie asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de dale cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de m.jloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la d spoziție în orice ait mod. alienarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Nume și prenume: ...................................................................

Data:..................................Semnătura:..........................................."

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE conform

Legii nr 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Reprezintă conflict de interese orice situație care il împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze in conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice aite interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul...........................................................ca persoană cu drept de reprezentare a organizației

solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict,

Denumirea solicitantului..........................................................................

Numele reprezentantului legal..................................................................

Semnătura reprezentantului legal .. ..................................

Data....................................................

1 Dafete cuprinse în prezenta declarație trebuie să fie în mod obligatoria, cele afe reprezentantului legal a! solicitantului.

DECLARAȚIE

Conform Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive

S LJ lJ LF [ T  f l a | H        I ■ I II. I . F ! ■ . J   I F F F I     ■ ........ ■ I F ! ........... II. I I b I   III . I bl I b I I .............. I II II I - .......  I F I - I F   I b F    F ■ F FFI-FJ........I

reprezentanți legali ai structurii sportive ........................................................................................

declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 664 [ 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale Municipiului București, respectiv Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

 • e) oslo structură sportiva recunoscuta in condițiile logii;

 • b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate și situațiile financiare

anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. ... (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz. a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la olanul fiscal competent, înregistrată sub nr.... din..........;

 • c) nu are obligații de piață exigibile și nu este în litigiu cu instittuția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat:

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice:

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10 % din valoarea totală a finanțării;

hi nu făcu obiRnlul unei proceduri rfe r!izn:vare sau de lichidare și nu se află ’n stare de dizolvau ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • j) nu a beneficiat / a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilâ de la instituția

i......................, în sumă de..... „ lei (RON).

r

Data

Reprezentanți legali ai structurii sportive

țnumele.-prenumele,funcția, semnătura) _

Declarație de imparțialitate pentru membrii Comisiei

Subsemnatul ..........................  domiciliat în mun............................... localitatea

.............................., str............................nr............., bl..........., ap........., et........, sc........, sectorul/județul....................codul poștal....................  posesor al actului de identitate........., seria

........., nr............... codul numeric personal........................................ dețin ca membru în Comisia de selecție a ofertelor sportive, calitatea de evaluator a proiectelor sportive conform Dispoziției nr....................................., declar pe propria răspundere, faptul că nu mă aflu în

nici una din situațiile de mai jos1

 • a)  soț sau rudă până la gradul al doilea inclusiv ori afin până la gradul al doilea inc'.usiv, cu unul dintre ofertanți;

 • b)  în ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanți și nu am făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;

 • c)  nu dețin părți sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanți:

De asemenea declar că:

 • -  nu am niciun interes financiar în derularea procedurii................(denumire procedură)

 • -  nu am niciun interes financiar față de oricare dintre ofertanți;

 • -   nu am nic o afinitate sau o înclinație personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătura cu procesul de selecție;

nu am nicio obligație personală sau debite financiare ori de altă natură față de niciun ofertant, care ar putea să-mi afecteze deciziile in legătură cu procesul de evaluare.

Voi anunța autoritatea finanțatoare în situația apariției unui conflict potențial sau aparent și care ar putea impieta asupra procesului de evaluare pentru care am'fost nominalizat

Dacă mă aflu in oricare din situația de mai sus înțeleg să fiu de acord cu înlocuirea mea cu un membru supleant

Totodată, mă angajez să păstrez confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra altor informații prezentate de către operatorii a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum șl asupra lucrărilor comisiei de evaluare.

Semnătura (lizibil)

Data _                  •

CONTRACT de finanțare

I

CAP, I Părțile

 • (1) 1) Instituția finanțatoare: Centrul Cultural sector 1 cu sediul în Piața Amzel, nr.13, sector 1 București, cod

poștal ............., tel................... fax...........-.....cod fiscal ............... cont RO..............;......... deschis la

...           , reprezentat prin Director...................................... ...              și prin

Director economic ............................................................................................. denumit în continuare

Instituția Finanțatoare, pe de-o parte,

Și

 • (2) Structura sportivă:........................................................ cu sediul în................ str..... nr

județul I sectorul ...............telefon / fax.....................   cod  fiscal ................... cont

deschis la ......................, Certificat de identitate ■ sportivă nr.

................:. ............... reprezentată prin  .......... , având funcția de.............................................. denumită în continuare structură sportivă, BENEFICIAR, pe de altă parte

în baza dispozițiilor Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69 / 2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 834/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69 / 2000 și ale Ordinului Ministerului Sportului și Tineretului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, și al HOL....../.........de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes local și HCL.......... au convenit încheierea

prezentului Contract.

CAP. II Obiectul și valoarea Contractului

ART. 'Obiectul prezentului Contract îl constituie finanțarea proiectului.........................................................

respectiv a acțiunilor / activităților din cadrul programului sportiv..........................prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2 Instituția finanțatoare alocă structurii sportive suma de .. lei (ROM) pentru nuanțarea acțiunilor / activităților prevăzute la art. 1.

CAP. III. Durata Contractului

AR 1. 3

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data de

CAP. IV Drepturile șl obligațiile părților

ART. 4

Structura sportivă, Beneficiarul, are următoarele drepturi și obligații:

 • a)  Să primească suma prevăzută la art. 2 pentru finanțarea acțiunilor / activităților, așa cum sunt ele menționate în Partea 1 a Cererii de finanțare.

 • b)  Să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/ activităților prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinației stabilite prin Contract în Anexa nr. 2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Sumele primite pentru toate tranșele de avans, care nu sunt cheltuite integral sau pentru care s-au adus la decontare documente justificate necorespunzătoare, se vor returna de către beneficiar împreună cu plata penalităților de întârziere în valoare de 1% / zi, calculat la suma nejustificată corespunzător și/sau necheltuită.

 • c)  Să realizeze acțiunile / activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în Anexa nr. 3.

 • d)  Să menționeze în toate materialele de promovare (atât cele tipărite, audio, video, cât ș: din mediul online, mclusiv la locul de desfășurare a proiectului pe: afișe, cataloage, programe, invitații, anunțuri, bannere publicitare, bilete, coperte de CD- uri, cărți, albume, rolf-up, meshi-uri, steaguri, vele, sau orice alte tipărituri utilizate outcoor sau incoor), sintogme. „Acțiune cofinanțata de Primăria Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului T', chiar dacă aceste materiale nu au fost realizate din finanțarea acordată de către Centrul Cultural al Sectorului 1 cu din contribuția proprie aferentă Contractului de finanțare.

 • e)  Să permită persoaneloi delegate de instituția finanțatoare sâ efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2, să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului,

 • f)  Să contribuie cu minimum 10 % din valoarea finanțării solicitate / alocate a programului / proiectului.

 • g)  Să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor / activităților, următoarele documente:

 • -   raport privind realizarea obiectivului / obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în Contract;

 • -   raport financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli, conform anexa 4;

 • -   dosar decont de imagine.

 • h)  Să restituie, în situația nerespeclării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului Contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumeie primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • i)   Să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată.

•j) Să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violentei și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului Contract.

k)  Să permită Curții de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării proiectului sportiv finanțat din fonduri publice.

 • l)   Să realizeze decontul de imagine al proiectului sportiv: dosar de monitorizare a presei, fotografii relevante, orice tipărituri realizate în cadrul proiectului, precum și, după caz, înregistrări video ale evenimentelor și orice alte materiale relevante pe care le-a avut proiectul.

m) La solicitarea instituției finanțatoare să transmită datele despre desfășurarea evenimentelor publice ale proiectului, complete și corecte, precum și eventualele modificări ale acestora.

n)  în scopul promovării evenimentelor din cadrul proiectului finanțat, beneficiarul se obligă, sub sancțiunea retragerii a 10 % din valoarea finanțării alocate, să publice data, ora și locul de desfășurare a evenimentului.

o)  Să permită accesul nediscriminatoriu ai publicului larg la proiectul sportiv în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

p)  Beneficiarul va suporta toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, drepturi de autor și drepturi conexe de autor.

q)  Să acorde inlesniri ale accesului la proiectul sportiv pentru pensionari, elevi, studenți și pentru persoane cu dizabilități, conform legii.

r)  Beneficiarul se obligă să ofere instituției finanțatoare un număr de.......invitații la evenimentele din

cadrul proiectului sportiv.

s)  în cazul în care proiectul a generat profit se va retragere finanțarea acordată, iar în cazul în care finanțarea s-a acordat în tranșe, beneficiarul se obligă să restituie sumele încasate în integralitatea lor, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii Raportului de evaluare.

t)  în cazul Contractelor de drepturi de autor / conexe sau prestări servicii decontate penrru onorarii / servicii foto și / sau video., drepturile de autor / conexe vor fi cesionate exclusiv / neexclusiv atât beneficiarului cât și neexclusiv, pe perioadă nedeterminată și fără limită teritorială către autoritatea finanțatoare, La decont va fi depusă, în tomnat electronic și opera de creație intelectuala ce face obiectul Contractului de drepturi de autor / conexe sau a Contractului de prestări servic’i, acolo unde este cazul.

u)  în vederea afișării materialelor promoționale aferente proiectului sportiv finanțat, beneficiara se obligă sa utilizeze doar spațiile special amenajate în acest sens sub sancțiunea retragerii a 10 % din valoarea finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.

 • v)  în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile, va semna procesul verbal de predare-primire a inventarului stradal pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare și va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1 al Municipiului București și / sau serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local sectorul 1 al Municipiului București, din perimetrul de desfășurare al evenimentului sportiv și care nu au fost cauzate de către publicul spectator. Beneficiarul finanțării neramhursabile se obligă să achite direct ia entitatea păgubită contravaloarea daunei produse, în termen de 30 de zile de la constatarea producerii daunei. în cazul în care persoana juridică păgubită reușește să recupereze prejudiciul de la asigurător, contravaloarea prejudiciului obținut în instanță sau pe cale amiabilă, va fi restituit beneficiarului finanțării nerambursabife.

w) în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să interzică desfășurarea oricăror altor activități de natura comercială neautorizate in perimetrul de desfășurare al evenimentului sportiv finanțat.

 • x)  Sub rezerva retragerii totale a finanțării alocate, beneficiarul are obligația să respecte Hotărârea Guvernului nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling

ART.5

Instituția finanțatoare, are următoarele drepturi și obligații:

 • a)  să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale:

 • b)  să plătească suma prevăzută la art, 2, astfel:

- în avans, în tranșe, maxim până la 30 %, din valoarea Contractului;

- în termen de maxim 45 zile calendaristice de la prezentarea documentelor justificative de decont; să verifice decontul; ulterior validării decontului, să efectueze plata în termen de maxim 30 de zile;

 • c)  în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului Contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei alocate, după caz;

 • d)  poate refuza de la decont, sau poate aproba la plată parțial, cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar. Cota parte aprobată spre plată va fi calculată de către autoritatea finanțatoare aplicând principiile de eficiență, eficacitate și economicitate;

 • e)  poate modifica unilateral cuantumul finanțării alocate, sau poate să rezilieze Contractul 'n cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește corespunzător prevederile prezentului Contract;

fj poate solicita orice tip de documente justificative relevant pentru determinarea eligibilității sau legalității unei cheltuieli sau activități:

 • g)  instituția finanțatoare își rezervă dreptul ca în cazul în care dosarul de decont nu respectă cerințele de formă descrise în Regulament, acesta va putea fi returnat imediat după înregistrarea lui la Registratura Centrului cultural sector 1. în cazul în care se începe verificarea dosarului de decont și sunt constate erori semnificative, din punct de vedere ai conținutului, dosarul poate fi returnat. Ambele proceduri vor fi efectuate în baza unei Notificări din partea Centrului cultural sector 1;

 • h) Dosarele dc decont pot fi returnate pentru completări sau corelări o singură dată, la a doua depunere dosarul de decont va fi evaluat, finalizat și decontat conform docilitrentelor depuse.

CAP. V Răspunderea Contractuală

('.) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. b și respectiv g), instituțiile finanțatoare au dreptul să perceapă penalități de întârziere de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.”

 • (3) în cazul nerespectăril prevederilor referitoare la instituția finanțatoare se va aplica sancțiunea retragerii a 5 % din valoarea finanțării alocate.

ARI. 6

Rezilierea Contractului

 • a) în cazul nerespectăril de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, instituția finanțatoare poate decide rezilierea unilaterală a Contractului sau poate modifica unilateral cuantumul finanțării alocate, printr-o notificare scrisă;

 • b)  instituția finanțatoare va rezilia Contractul, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 3, Beneficiarul constituie ipotecă sau altă formă de garanție bancară asupra obiectelor l bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract;

 • c)  instituția finanțatoare va rezilia Contractul, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate, dacă se constată transmiterea și / sau transformarea, cesiunea totală sau parțială, novația, subrogația obligațiilor și drepturilor din Contractul de finanțare de către Beneficiar;

 • d)  constituie temei de reziliere a prezentului Contract, orice cauză de neeligibilitate a proieciu-ui și / sau a beneficiarului și / sau a oricăruia dintre parteneri chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului Contract;

 • e)  în cazul în care prezentul Contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecția publică de proiecte și neacordarea finanțării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani;

 • f)  în cazul în care neellgibilitatea proiectului este determinată de o acțiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract;

 • g)  Contractul va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și In cazul in care alocațiile bugetare nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Contract;

 • h)  Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract;

I) in cazul luării deciziei de reziliere a Contractului sau de modificare unilaterală a cuantumului finanțării alocate, instituția finanțatoare notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar și la condițiile de restituire a acestora. în acest caz, instituția finanțatoare va solicita Beneficiarului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, retumarea sumelor-care fac obiectul notificării de reziliere, cu dobânzi și penalități de întârziere, calculate la data achitării acestor sume de către instituția finanțatoare, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

 • a)  Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea care a fost împiedicata de intervenția unui caz de forță majoră.

 • b)  Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința pârtilor, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului Contract.

 • c) Intervenția forței majore trebuie comunicată prin grija părții care o invocă, de îndată, după producerea forței majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acesteia.

CAP. VI Litigii

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului Contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

aj Eventualele litigii dintre părți urmează a fl soluționate pe cale amiabilă.

 • b)  în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie.

 • c)  Părțile stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul instituției finanțatoare să fie competente teritorial.

CAP. VII Comunicări

ART.9

Orice comunicare care derivă din clauzele prezentului Contract ori este în strânsă legătură cu acesta, trebuie să fie făcută în scris, semnată dc reprezentantul legal al instituției emitente. Documentul va face referire la numărul Contractului de finanțare, titlul proiectului și va fi înregistrat la Centrului Cultural al Sectorului 1 folosind următoarele adrese:

 • -   Pentru instituția finanțatoare:................................

 • -   Pentru Beneficiar: [{adresa reprezentantului legal)......................................................................]

Pentru comunicări curente se vor putea folosi și următoarele adrese de e-mail:

 • -   Pentru instituția finanțatoare.................................................

 • -   Pentru Beneficiar: [(adresa roprozcntantului legal).................................................................|

CAP. VIII Dispoziții finale

ARI. 10

Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează In condițiile legii, Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului Contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice,

ART. 11

Prevederile prezentului Contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 12

Modificarea clauzelor prezentului Contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional. Procedura necesar a Fi parcursă pentru încheierea unui act adițional este descrisă In Regulamentul privind regimul finânfăriior nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes local. Bugetul proiectului NU poate fi modificat prin act adițional.

ART. 13

Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul Contract,

ART. 14

Prezentul Contract se Încheie in 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția finanțatoare și un pvp.Tr'hr pentij dr ict m Spor ivn

Pagina..........face parte integrantă din contractul nr............/..................

Finanțator:


Beneficiar:

Reprezentant legal

Director Economic,

Propunerea de proiect

Structura sportivă.................

‘Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului              . .programul ....................

Nr.

ort

Denumirea acțiunii / activității

Locul de desfășurare

■ Perioada acțiunii

Nr. de participanți

Costul acțiunii - lei (RON)

Alte mențiuni

* Așa cum sunteie menționate în Cererea de finanțare, Partea 1 ■ Propunerea de proiect

Reprezentanții legali ai structurii sportive: (numele, prenumele, funcția, semnătura)

Structura sportivă...................

Bugetul acțiunii / activității din cadrul proiectului

programul


lei, conform bugetului alăturat.


1, Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului

Costul total al proiectului sportiv este evaluat la

Instituția finanțatoare asigură o sumă de ..     .........lei, reprezentând ... % din bugetul proiectului

sportiv, Beneficiarul asigură o sumă de ..     ......lei, reprezentând ..........% (minim 10 %) 10% din

valoarea finanțării alocate.

- lei (HON) -

Procrâmul nrnkjr.t il actiuneaJ

Din fonduri publice

Din venituri proprii ale structurii sportive

i Kr.

crt

activitatea, categoriile de cheltuieli cf Normelor HG 1447/2007, actualizată

Valoarea totală

Programul............

1

Proiectul..............

(Acțiunea / activitatea 1.1 +1.2 +...)

0

0

0

1.1

Acțiunea / activitatea

0

0

0

(suma cheltuielilor a + b + c

a.

Cheltuieli de transport

0

0

0

I b'

Cheltuieli de cazare

0

0

0

c.

Cheltuieli de masă

0

0

0

d.

Cheltuieli cu alimentația do efort

0

0

0

e.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor

0

0

0

f.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

0

0

0

-_____-_____________ J

g

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

0

0

0

h

Alte categorii de cheltuieli

0

0

0

1.

Cheltuieli cu premiile

0

0

0

b

Cheltuieli cu indemnizațiile

0

0

0

1.2

Acțiunea 1 activitatea ......

0

0

0

a

Cheltuieli de transport

0

0

0

b.

Cheltuieli de cazare

0

0

0

c

Cheltuieli de masă

0

0

0

(j

Cheltuieli cu alimentația de efort

0

0

0

e.

Cheltuieli privind plata arbitrilor.

medicilor

0

0

0

f

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

0

0

0

9-

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

0

0

0

h.

Alte categorii de cheltuieli

0

0

0

I

Cheltuieli cu premiile

n V

0

0

i‘

Cheltuieli cu indemnizațiile

0

0

0

...

...

Finanțarea acordată are în vedere acoperirea cheltuielilor prevăzute strict în Ordinul 144712007. privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Cieltuleliie pe n tri -ea liz a re a comaeiițiilor sportive interne sau intemationate se efectuează astfel: 1j cheltuieli de organizarea a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia: 2.) cheltuieli de participare, cum ar fi cheltuieli de cazare, masă, transport, taxă de participare si alte asemenea, de către cltjhuri’e sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum si ceilalți membri ai delegației sportive.

TOTAL VENITURI (1 + 2)

1. Contribuția Solicitantului

2. Finanțarea nerambursabilă acordată:

2. Graficul de finanțare

Finanțarea nerambursabilă va fi acordată prin virament, după cum urmează:

- Avans în tranșe, maxim până la 30 %:.................lei, plata în 30 de zile de ia data înregistrării facturii la

Centrul Cultural sector 1 .

- Decont final:..................lei; plata în 30 de zile de la data înregistrării facturii la Centrul Cultural sector T.

Beneficiar,                                            Res ponsabilul fi nanciar al Beneficiarul u i,

Reprezentant legal,                                 Contabil,

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare al proiectului.............................din cadrul programului

A. Scopul:

B- Obiective:

 • - obiectivul general:.........................................

 • - obiective specifice:..................................

C. Indicatori

C1. indicatori de eficiență (cost mediu/proiect, cost mediu/acțjune, cost mediu/particlpant, etc.)

 • a) ........................................................................

 • b) ........................................................................

CZ Indicatori fizici (nr. de acțiuni, nr. de competiții, nr. de sportivi, etc.):

 • a) ...................................................-...................

 • b) .........................................................................

C3. Indicatori de rezultat (cifre, fapte, rezultate sportive, sportivi în loturi naționale, sportivi premiați, etc.):

 • a) .......................................................................

 • b) ........................................................................

Reprezentanți legali ai structurii sportive

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Structura sportivă........................

Proiectul sportiv......................

Raport financiar

Către

Centrul Cultural sector 1

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli pentru avans / decont final, în valoare de............... lei, precum și

a contribuției proprii aferente decont final în valoare de................lei, pentru proiectul sportiv

................................................ finanțat în baza Contractului nr........., din.................conform documentelor justificative anexate.

1. Centralizator al cheltuielilor propuse spre decontate:

“I

Denumirea indicatorilor

Valoarea prevăzută în Contract

Cheltuieli avans/decont final..............

propuse spre decontare (aferente finanțării alocate)

Cheltuieh contnbuție proprie propuse spre aprobare [doar pentru decont final)

1

2

3

4

Programul............

1. Proiectul

1,1 Acțiunea.........................

(suna cheltuielilor a + b + c....)

a. Cheltuieli de transport

b. Cheltuieli de cazare

c. Cheltuieli de masă

d. Cneltuieli cu alimentația de efort

e. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor

f. Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

g Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

h. Alte categorii de cheltuieli

i. Cheltuieli cu premiile

j. Cheltuieli cu indemnîzați le

1.2. Acțiunea.............

2. Vă rugăm să completați tabelul, pentru fiecare linie prevăzută în bugetul Contractului de finanțare: 2.1.Cheltuieli efectuate din finanțare alocată

TiP cheltuială (de la linia a. la linia j., pentru toate acțiunile și liniile pe care suni prevăzute

Nr

crt

Descriere sumară

Denumire furnizor

Nr. / ' dată Contract

Nr. / dată factură

Nr. / dată doc. plată

^Cheltuieli propuse spre decontare

(aferente finanțării alocate)

Cheltuieli contribuție.

proprie •. "> propuse spre

aprobare (doar pentru decont fina!)

1

2.

sume in

Contractul

de

finanțare)

3.

TOTAL

X

X

Declarația notarială de angajament

Organizația ............................................................. cu' sediul în localitatea ......................

str                             nr......, bl......., ap......., et......., sc........ sectorut/județul

............., codul poștal ....................având CUI/CIF ............... reprezentată legal de..........................................în calitatea de...................................... posesor al actului de

identitate........seria........nr. ..................  codul numeric personal...................................

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, prin prezenta, în calitate dc beneficiar al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes local, prin Contractul de finanțare nr..............din data de.........declar pe propria răspundere

următoarele:

I)

Dețin resursele necesare pentru susținerea implementării proiectului și mă angajez:

 • -   să furnizez contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului conform contractului de finanțare:

 • -   să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului;

 • -   să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului in condițiile decontării ulterioare a cheltuielilor;

 • -   să asigur folosința dotărilor achiziționate prin proiect pentru scopul declarat in proiect.

Totodată declar că nu mă aflu ! persoana juridică pe care o reprezint nu se altă în nici una dintre următoarele situații:

 • -   în incapacitate de plată;

 • -   cu plățile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;

 • -   nu am încălcat / nu a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat 'din fonduri publice;

 • -   nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

nu am / are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

 • -   nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri,

De asemenea declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes local, precum și în legislația UE șl națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare, in caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractul și restituirea sumelor deja alocate.

în cazul în care, în termen de 3 ani de la efectuarea plății aferente decontului final de către autoritatea finanțatoare, în urma controalelor / audit ale oricărui organism de control prevăzut de legislația în vigoare, o cheltuiala decontată în cadrul acestui proiect, este considerata neeligibilă și I sau nelegală înțelegând că o cheltuială este eligibilă numai dacă aceasta respectă întru totul dispozițiile legale aplicabile domeniului, dispoziții de la care părțile nu pot deroga prin simpla lor manifestare de voința, mă oblig la restituirea sumei declarate în deciziile organismelor de control a fi neeiigibile și 1 sau neiegaie.

Data:

Prenume, nume:

Funcția ocupată în organizație:

Semnătură:

Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul........................................................ domiciliat In mun...............................

localitatea..............................  str...................    nr............., bl,...........ăp;........, et.......,

sc„......, sectorul / județul............................codul poștal,............, posesor ai actului de identitate

.......... seria..........nr...........codul numeric personal......................................  în calitate de

Reprezentant legal al ..........    , cu sediul în localitatea

.............................str...................................nr........., bl........ap........ et........sc........... sectorul / județul ..........................codul poștal..................., având CUl/CJF ... ..................................

Declar pe propria răspundere că organizația pe care o reprezint nu are datorii la bugetul de stai, la bugetul local al sectorului 1 al Municipiului. București șl la bugetul local al unității administrativ teritoriale în care are sediul,

Organizația:;...........................................................

Numele reprezentantului legal: .........................................

Semnătura: