Hotărârea nr. 148/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 28.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități culturale nonprofit de interes local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități culturale nonprofit de interes local

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 825/23.04.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. D; 522/25.05.2020 al Direcției Generale Administrație Publică Locală, nr. G/2832/25.05.2020 al Direcției Manegement Economic și adresa nr. M 3-188/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare reglementările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin.

(4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aproba Regulamentul privind regimul finanțărilor neram bursa bile de la bugetul local ai Sectorului 1 Bl Municipiului București pentru activități culturale nonprofil de interes local, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri,

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Telurică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 1 abținere - numărată la votun împotrivă conform legii, în momentul votului fiind prezeuți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocata’ în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE MarianCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 148

Data: 28.05.2020

Anexa fir. 1

la Hotărârea Consiliului Local


iir.4.^/2. & 05 ZoS# Președinte de ședință, nctKoo c             i.


Regulament privind regimul iînațărilor nerambursabile de la bugetul local

Municipiului București pentru activități culturale nonprofit de interes local.CUPRINS

Secțiunea I - Dispoziții generale

 • 1.1. Temeiul legal........................................................................................................................—

13. Principiile care stau la baza finanțării nerambursabile

 • 1.1. Alocarea bugetara................................ -

 • 1.5. Anunțul public

 • 1.6. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale și de soluționare a contestațiilor..............

2.3. Modul de lucru al Comisiei și Criteriile de selecție a ofertelor culturale

 • 1.7. Prevederi speciale................................................................................-......... -........

Ari. 9. Sesiunea de selecție a ofertelor culturale se desfășoară în următoarele etape:..,,,,............

2,6. Domeniul de aplicare ........................................    -

 • 2.2. Procedura de solicitare a finanțării..... ..

Alte surse de finanțare..............

 • 3.2. Adaptarea ofertei culturale înainte de semnarea Contractului de finanțare, în cazul în care valoarea

finanțării alocate este mai mică decât valoarea solicitată..

 • 3.3. încheierea Contractului de finanțare

 • 3.4. Modificarea contractului (Act adițional, Aviz, Notificare)............................      ,.......2

 • 3.5. Durata Contractului de finanțare

6. Sancțiuni și penalizări:.....................................      ...

Tabel verificare documente nueuSarU încheiere Cuiitinut

L Categoriile de cheltuieli eligibile:

IL Categoriile de cheltuieli nccligibile

 • A. Stabilirea eligibilității unei cheltuieli

].l. Costuri dc producție

 • 1.2. închirieri dc spații și aparatură și altele asemenea..........................   . — ...

 • B. Procedura decontării cheltuielilor.....................................................

Secțiunea 1 - Dispoziții generale

Prezentul REGULAMENT are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurilor necesar a fi parcurse pentru atribuirea contractelor de finanțare ncrambursabilă din fonduri publice pentru activități culturale non profit, de interes local, finanțare acordată de Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1.

în conformitate cu ari. 29 al Ordonanței de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de fina nici re a programelor, proiecte Iar și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare. finanțarea programelor culturale reglementate prin acte normative se face în temeiul dispozițiilor acestora și, după caz. al procedurilor elaborate în aplicarea lor, cu respectarea principiilor acestei ordonanțe.

Prevederile prezentului Regulament completează procedurile necesar a fi îndeplinite pentru obținerea finanțărilor nerambursabilc din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes local, dar nu înlocuiesc legislația de bază. în situația apariției unei contradicții a textului prezentului Regulament cu prevederile legale din orice lege specifică sau transversală domeniului finanțat, va prevala legislația de bază.

1.1. Temeiul legal

Anexa 1 la Regulament - Legislația în domeniu

Art. 1

Procedura de acordare a finanțărilor nerambursabilc din fonduri publice pentru proiecte de interes local, este reglementată și în concordanță cu;

Codul .Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgenta nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătăți rea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale aprobată cu modificări și completări prin Legea or. 245 / 2001. cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizi onală în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

I .egea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 • 1.2. Termeni

Art. 2 în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) autoritate finanțatoare - Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului I;

 • b) finanțare ncrambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităților finanțatoare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii și / sau exploatării de bunuri culturale;

 • c) bun cultural - materializarea unei acțiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmărește, în funcție du adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean > curo regional, național sau de reprezentare internațională;

 • d) acțiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter i repetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

 • e) proiect cultural - suma activităților specifice unor anumite domenii culturale / artistice sau, după caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioada de timp determinată, care nu exceda, dc regulă, duratei unui exercițiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;

t) program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme / concepții, realizat pe durata unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul, sau mai multe bunuri culturale:

 • g) program cultural mu Iti anual - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblu! de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme / concepții, realizat într-o perioadă de timp ce exccdc duratei unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

 • h) program cultural prioritar - programul cultural a! autorității finanțatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoțită de finanțarea corespunzătoare, este încredințată unor persoane juridice dc drept public sau privat, care corespund criteriilor organizatorice și valorice stabilite anual dc respectiva autoritate finanțatoare, care le conferă caracterul prioritar;

 • i) ofertă culturală - propunerea dc producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată dc solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acțiuni culturale;

 • j) solicitant -- conform prevederilor OG. Nr. 51/1998 cu modificările și completările ulterioare, cu excepția persoanelor juridice constituite cu scop lucrativ (societăți comerciale), care depune o ofertă culturală:

 • k) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie Contractul de finanțare ncrambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute dc Ordonanța de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale , cu modificările și completările ulterioare, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural:

 • l) nevoie culturală dc urgență - cerința de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit dc persoane fizice sau juridice, a cărei ncsalis facere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunități.

ni) participant la programul/proicciul/acțiunea culturală - orice persoană care desfășoară o activitate în cadrul sau în beneficiul program li Iu i/proiectu!ui/acț iun ii culturale, cu titlu oneros sau gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar fără a sc limita la acestea: salariat, colaborator persoană fizică sau colaborator persoană fizică autorizată, dclcgat/delașat/salariat/angajat al altei entități decât cea care organizează programul/proieciul/acțiunca culturală

L3. Principiile care stau la baza finanțării ncramhursabile

1.4.

Ari. 3 Principiile care stau la baza sistemului dc finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și / sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale:

 • a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de li deveni beneficiar;

 • b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;

 • c) diversitatea culturală și pluridisciplinari talea - tratamentul nediscri minator iu al solicitând lor. reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale., precum și promovarea diversității bunurilor culturale, a abordărilor muitidiscipiinarc;

 • d) ncreiwactivitalca - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite dc beneficiar pentru continuarea programului. în limita plafonului de go finanțare solicitat;

el susținerea debutului - încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice dc drept privat, rcceiu autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura activități culturale;

 • f) contribuția proprie - finanțarea nerambursabilă acordată trebuie însoțită dc o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10 % din valoarea totală a finanțării nerarnbursabilc solicitate / acordate:

 • g) anualilaiea - în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă;

 • h) finanțările nerarnbursabilc nu se acordă pentru activități generatoare de profit. In momentul depunerii decontului final, beneficiarul va da o declarație pe proprie răspundere în acest sens (Anexa 2 a prezentului Regulanicnl).

In cazul în care beneficiarul obține contracte de sponsorizări, publicitate, contracte generatoare de venii >i/sau alte contracte de finanțare pentru proiectul finanțat, acesta este obligat să prezinte copii ale acestora și să evidențieze sumele respective în bugetul final al proiectului (secțiunea contribuție proprie), pentru a proba astfel că activitatea nu a fost generatoare de profit.

 • i)   finanțările nerambursabile alocate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salari ale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

 • 1.5. Alocarea bugetară

Ari. 4 (1) Sectorul I al Municipiului București, prin Centrul Cultural Sector I. arc obligația să prevadă distinct în bugetul anual propriu, fondurile publice necesare pentru acordarea de Finanțări nerambursabile în condițiile cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, Codului Administrativ și Ordonanței de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificări Ic și corn pI etări le li Iter ioare.

 • (2) Se pot acorda 11 nan țări pentru programele culturale de tipul:

 • a) organizări dc simpozioane, dezbateri și întălniricu personalități științifice și culturale;

 • b) organizarea de expoziții de artă, de carie, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

 • c) punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare;

 • d) editarea de cărți și publicații:

c) organizarea dc concerte, festivaluri, alte manifestări culturale;

0 punerea în scenă a unor spectacole de teatru, etc.

 • 1.6. Anunțul public

Art. 5(1) Anunțul public privind sesiunile dc selecție este comunicat pc sîtc-ul autorității finanțatoare, precum și în presa scrisă și audiovizuală, după caz, cu cel puțin 30 dc zile calendaristice înainte de data limită petiuu depunerea ofertelor culturale.

 • (2) în cazul organizării unei singure sesiuni de selecție, organizarea acesteia se va anunța în termen de

30 dc zile dc la data publicării legii bugetare anuale.

 • (3) ConținuiuI anunțului public se stabilește prin decizia directorului Centrului Cultural al Sectorului 1

și va cuprinde informații cu privire la:

Termeru.il limită pentru depunerea / transmiterea documentației în vederea solicitării finanțării: Indicarea sursei pentru obținerea de informații suplimentare și de obținere a formularelor: Adresa și locul unde poate fi depusă documentația în vederea solicitării finanțării.

 • 1.7, Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale și de soluționare a contestațiilor

Art. 6(1) Evaluarea proiectelor se va face de către Comisia de evaluare , care va evalua și întocmi raportul final.

 • (2) Comisia de evaluare va fi formată din 3 membri (un consilier local desemnat dc către Consiliul 1 ,ocal al Sectorului l al Municipiului București, un reprezentant al aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 1 desemnat dc către Primai, un reprezentant al Centrului Cultural al Sectorului I desemnat prin decizia directorului) și tin secretar, fiind legal întrunită în prezența tuturor membrilor săi.

 • (3) l;iccarc membru al unei comisii va semna o declarație de imparțialitate (Anexa 3 la Regulament)

1/1) Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Președintele comisiei va asigura convocarea și prezența membrilor comisiei. în termen de 5 zile de la data comunicării dc către secretarul comisiei, a problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei,

 • (5) Secretariatul comisiei va fi asigurat dc personalul din cadrul Serviciului Secretariat General și Audiente din cadrul Primăriei Sectorului 1 și va prelua documentațiile dc solicitare a finanțării, pe măsura înregistrării lor. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

 • (6) Comisia hotărăște prin votul majorității simple a membrilor. Decizia comisiei de analiză însoțită dc rapoartele de evaluare privind acordarea finanțărilor neram bursa bile va tî înaintată către Centrul Cultural al Sectorului 1 pentru a promova hotărârile de Consiliu Local al Sectorului 1 care aprobă finanțarea nerambursabilă a proiectelor în plenul Consiliului Local al Sectorului I al Municipiului București.

 • (7) Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

participă la ședințele de evaluare;

verifică îndeplinirea de către solicitant a conformității administrative și a criteriilor dc eligibilitate., și va completa o listă dc verificare:

analizează și evaluează tehnic și financiar, propunerile de proiecte primite în conformitate cu criteriile specifice dc evaluare:

stabilesc în ședință, punctajul pentru fiecare proiect analizat și evaluat, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament;

aprobă punctajul final al proiectelor;

păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate;

verifică îndeplinirea dc către solicitant a conformității administrative și a criteriilor de eligibilitate și le comunică secretariatului comisiei.

 • 2.3. Modul de lucru al Comisiei și Criteriile de selecție a ofertelor culturale

Ari. 7(1) Criteriile de evaluare ale comisiei și grila de acordare a punctajelor pentru ofertele culturale

sunt;

Nr. CRITERIU

Crt.

PUNCTAJ

MAXIM

1.

Calitatea și or iginalitatea proiectului

25

1.1. Originalitatea abordării temei proiectului și caracterul inovator al

proiectului (în cazul proiectelor ajunse la un nr. mare de ediții se va evalua capacitatea de a se reînnoi ca și concepi cu scopul de a atrage noi categorii de public. Va fi evaluata și notorietatea dobândita de-a lungul timpului. succesul edițiilor anterioare).

10

1.2. Factonil de excelență cu 11tira 1 ă (artiști, personalități, evenimente deo.se bite, im5 ii aț i spec i al i, rezi diate deoseb il e).

15

2.

Relevanța proiectului

30

2.1. Relevanta proiectului pentru contextul cultural local (aria iernatica, perioada în care se desfășoară proiectul, locul de desfășurare, pur te ne riale strategice, ani iernatici, ele.).

15

2.2, Capacitatea proiectului de a acționa ca și catalizatei* al dezvoltării orașului, de a consolida identitatea și imaginea locului și dc a exploata potențialul turistic și gastronomic al acestuia.

15

3.

Fezabilitatea proiectului cultural

15

3,1. Experiența manageriala și capacitatea de implementare

10

4.

3.J.L Solicitantul are suficientă experiență în managementul de proiect și capacitate de administrare a proiectelor culturale.

5

3.I.2. Solicitantul are suficientă competență în domeniul căruia se adresează proiectul.

5

3.2. Metodologie

5

3,2.1. Adecvarea activităților în funcție de obiective, coerența proiectului.

5

Rezultatele, impactul și sustenabilitatea proiectului cultural propus

15

4.1. Audiența proiectului: Impactul asupra grupului / grupurilor țintă, public estimat, acoperirea în mass-media.

5

4.2. Capacitatea proiectului de a fi continuat, de a genera siistenabilitate și/sau audiență viitoare.

5

4.3. Rezultatul monitorizării evenimentului în anul anterior

5

5,

Buget

15

5.1. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul cost-valoare vs. beneficii aduse dc proiect.

5

5.2. Cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzătoare, suni justificate și oportune. Costurile estimative nu au fost supra sau sub dimensionate,

10

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

Procedura de lucru a Comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor, grilele de punctaj și formularul raportului de evaluare individual se regăsesc detaliate în Anexa $ la Regulament.

(2) Fiecare ofertă culturală va fi analizată de toți membrii comisiei de selecție și notată potrivit dispozițiilor de ]a alin. 1.

 • (3) Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o ofertă culturală trebuie sa întrunească un punctaj total minim de 60 puncte.

 • (4) în cazul în care punctajul total obținut de o ofertă culturală este mai mic de 60 puncte, oferta nu este eligibilă pentru a primi finanțare.

 • (5) MU toate ofertele culturale care vor întruni punctajele minime necesare vor putea primi finanțare, departajarea facându-se în funcție de punctajul de la criteriul 2. alocarea sumelor făcându-sc în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.

 • (6) în situația în care se constată diferențe mai mari de 20 de puncte între punctajele totale acordare pentru aceeași ofertă, președintele comisiei dc selecție va convoca o reuniune de reevaluare comună a ofertei în cauză.

 • (7) La finalizarea lucrări lor. Comisia dc evaluare și selecție va întocmi un raport intermediar comun. Lista proiectelor selectate va fi adusă la cunoștință publica pe sitc-ul Centrului Cultural sector 1.

 • (8) în cazul în care există contestații, Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza solicitările și la finalizarea lucrărilor, va înainta un Raport intermediar către Comisia dc evaluare și selecție.

 • (9) Comisia de evaluare și selecție va lua act de Raportul intermediar al Comisiei de soluționare a contestațiilor și va înainta Raportul final al procedurii de selecție, raport cc se constituie anexă a Raportului Hotărârii Consiliului Local de aprobare a rezultatului selecției.

 • 2.4. Valo a rea fin an ță rii a corda te

Art. 8 f inanțarea aprobată poate 11 aceeași sau mai mică decât cea solicitată.

 • 2.5. Ctmtestațatii

Ari. 9 (I) Solicitanții nemulțumiți de modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte, pot depune contestație în termen dc maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării raportului intermediar al rezultatului selecției.

Contestatarii pot solicita instituției finanțatoare "Grila de evaluare a proiectului cultural'*’ aceasta va reprezenta media criteriilor de evaluare care stau la baza punctajului final, conform art.12, alin I din Regulamentul de finanțare.

(2) Soluționarea contestațiilor se va realiza dc către Comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (3) Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

 • (4) Contestația se formulează în scris și va conține următoarele:

 • •   datele de identificare ale con testa tarului;

« numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  obiectul contestației;

 • •  motivele de fapt și de drept;

 • •  dovezile pe care se întemeiază:

 • •  semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia.

Tabel verificare listă documente necesare pentru depunerea dosarului de solicitare a unei finanțări neram bursa bile.

Nr

Cr

t.

Documentația solicitauților

Verific

ure

1

2

3

4.

5

6

Original - Cerere tip de finanțare, exemplar 1, semnat

Original - Cerere tip de finanțare, exemplar 2, semnat __

CD - Cerere lip de finanțare.

Copie după Actul constitutiv - semnat cu mențiunea ,.conform cu originalul”;

Copie după Statul - semnat cu mențiunea „conform cu originalul”;

Copie după Certificatul de înregistrare sau Certificatul de înregistrare fiscală - semnat cu mențiunea „conform cu originalul”;

7

Copie după orice alt act doveditor ale dobândirii personalității Juridice semnate cu mențiunea „conform cu originalul” (numai dacă este cazul);

8

Original - Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul local al Sectorului 1 și la bugetul local al unității administrativ teritoriale în careîși are sediul / domiciliul / reședința (Anexa 7 la Regulament):

9

Prezentarea solicitantului (instituției, organizației etc,);

10

Curriculum vilae al coordonatorului de proiect:

1 l

Alte documente considerate relevante dc către solicitant (cx: apariții în presă, înregistrări foto / video ale unor ediții anterioare ale evenimentului).

1.8. Prevederi speciale

Ari. 8 jn vederea conceperii corecte a ofertei culturale și a bugetului, solicitantul va ține cont de următoarele obligații pe care le va avea ca beneficiar, obligații ce se vor regăsi parțial și în Contractul de finanțare

 • a)  Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiect în mod gratuit sau, după caz. pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi tăcută publică de către beneficiar.

 • b) Să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru pensionari, elevi, studenți și persoane cu dizabilități, conform legii.

 • c)  Să respecte în loialitate legislația din domeniul dreptului de autor, a mărcii înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, de drepturi de autor și drepturi conexe de autor. în acest sens, beneficiarul va exonera pe finanțator de orice prejudiciu, reclamați! sau acțiuni în justiție ce au ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor dc autor și a drepturilor conexe drepturilor de autor, ce au legătură cu proiectul cultural finanțat.

 • d) în scopul monitorizării evenimentului finanțat, beneficiarul se obligă să permită finanțatorului să filmeze sau să fotografieze (ambiental) maxim 10 minute evenimentul cultural finanțat, în accsi sens beneficiarul nu va emite pretenții ulterioare către finanțator.

 • e) în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public» beneficiarul finanțării nerambursabile, va semna procesul verbal de predare-primire a inventarului stradal pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare și va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1 și / sau serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului I al municipiului București din perimetrul dc desfășurare al evenimentului cultural și care nu au fost cauzate de către publicul spectator. Beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să achite direct la entitatea păgubită contravaloarea daunei produse, în termen dc 30 de zile de la constatarea producerii daunei. în cazul în care persoana juridică păgubită reușește să recupereze prejudiciul de la asigurător, contravaloarea prejudiciului obținut în instanță sau pe cale amiabilă, va fi restituit beneficiarului finanțării nerambursabile.

() în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să interzică desfășurarea oricăror altor activități de natură comercială neautorizate în perimetrul de desfășurare al evenimentului cultural finanțat.

 • g) Valoarea maximă de finanțare a unui proiect va fi stabilită prin Decizia Directorului Centrului Cultural al Sectorului I în funcție de bugetul aprobat,

 • h) în funcție de etapele proiectului, se vor stabili tranșele de finanțare cuprinse în graficul de finanțare, parte a Contractului de finanțare. Valoarea stabilită a tranșelor fiind:

Pentru proiectele cu valoarea finanțării egală sau mai mare de 150 000 de lei, finanțarea va fi acordară

în maxim 3 tranșe: tranșa 1 - maxim 30 %, tranșa 2 - maxim 30 %. tranșa 3 - 40 % (sau diferența rămasă);

Pentru proiectele cu valoarea finanțării mai mică de 150 000 de lei. finanțarea va fi acordară în 2 tranșe: tranșa 1 - maxim 30%, tranșa 2 - 70 % (sau diferența rămasă);

Beneficiarul poate opta pentru numărul de Tranșe.

 • i)  Cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar vor fi refuzate la decont sau pol să fie aprobate la plată parțial. Cota parte aprobată spre plată va 11 calculată de către autoritatea finanțatoare aplicând principiile de eficiență, eficacitate și economicitate.

 • j)  Sumele primite de la instituția finanțatoare pentru tranșa 1 și/sau 2, care nu sunt cheltuite integral sau pentru care s-au adus la decontare documente justificate necorespunzător, se vor returna de către beneficiar Împreună cu plata penalităților de întârziere în valoare de 1% / zi, calculat la suma nejuslificată corespunzător și/sau nechelluilă. Intervalul de calcul al penalităților este perioada cuprinsă între data primirii sumei de la instituția finanțatoare și data limită pentru depunerea decontului financiar pentru respectiva tranșă.

j) Limite ale acoperirii unor cheltuieli din finanțarea nerambursabilă acordată:

Cheltuielile de masă se acoperă în limita dc 40 Ici/pcrsoană/zi, numai pentru participanți și invitați cu domiciliul în altă localitate decât municipiul București în limita unui procent de 20 % din totalul finanțării nerambursabile acordate. Suma care depășește limita de 40 de lei / zi nu va putea fi considerată contribuția proprie a beneficiarului.

 • -   Cheltuielile dc personal pot fi acoperite pentru remunerarea salariatilor sau colaboratorilor beneficiarului care desfășoară activități în cadrul proiectului (echipa de implementare a proiectului), numai aferent perioadei de realizare a acestuia, în limita unui procent de 20 % din totalul finanțării nerambursabile acordate. Aceste cheltuieli se vor acoperi numai pentru desfășurarea de activități care se regăsesc în Clasificat ia ocupațiilor din România.

Cheltuielile de masă și cele de personal, menționate mai sus. se acoperă, cumu.la_ț, în limita unui procent de 20 % din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Finanțările nerambursabile alocate nu pot fi folosite pentru cheltuieli salariate ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

 • -   Cheltuielile pentru achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural, se acoperă în limita unui procent de 10 % din totalul finanțării rierambursabile acordate, dar nu mai mult dc I 500 Ici, după cum urmează:

• în cazul obiectelor de inventar, valoarea totală a acestora, achiziționate cu scopul dc dotări necesare derulării proiectului cultural, nu poate depăși suma dc I 500 Ici:

• în cazul mijloacelor fixe achiziționate In cadrul proiectului, sc consideră eligibile și $c poate deconta doar contravaloarea amortizării mijloacelor fixe. aferente perioadei de desfășurare a. evenimentului / proiectului cultural. In cazul în care suma amari izurilor calculate după modelul anterior va depăși valoarea maximă admisă loială de I 500 lei. se va deconta suma dc I 500 lei.

■ Suma care depășește 1 500 lei nu poate 11 considerată contribuție proprie,

Definiție dotări: orice bun necesar implementării proiectului cultural, achiziționat în corelare cu activitățile declarate ale proiectului. Nu sunt eligibile dotările cu mobilier, echipamente foto-video sau echipamentele electronice dc birotică sau altele asemenea.

Nu se acoperă cheltuielile administrative ale beneficiarul ui.

 • k) Nu sunt eligibile activitățile culturale organizate în spatii ale unități lor dc alimentație publică, astfel cum sunt definite acestea în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unitulilor de alimentație publică ncinclusc în structurile de primire turistice și nici cele organizate în structurile dc primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, astfel cum sunt definite acestea în art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58 / 1998 privind organizarea și desfășurarea, activității dc turism în România, Excepție fac activitățile / evenimentele de lip gastronomic, dacă în cadrul proiectului depus solicitantul a declarat in Cererea dc finanțare că acel proiect aparține ariei tematice Cultura gastronomică.

 • l)  Beneficiarul are obligația să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/ activităților finanțate prin modalitățile convenite intre părți, respectiv:

Să menționeze în toate materialele de promovare a proiectului cultural, lipăritc. audio. Online, t nud ia, inclusiv la locul dc desfășurare a proiectului, Acțiune coti nan (ala de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului l’\

în cazul ncrcspcctării prevederilor de mai sus. instituția finanțatoare va aplica sancțiunea retragerii a 5% din valoarea finanțării alocate.

 • m) Sub rezerva retragerii totale a finanțării alocate, beneficiarul arc obligația să respecte HG nr. 75/2015 privind regiei net na rea prestării de către copii de activități remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și dc model ling.

 • n) In situația în care se naște suspiciunea rezonabilă că au fost depuse documente false spre anat liza autori tații, autoritatea finanțatoare va sesiza organele abilitate în conformitate cu prevederile și în termenele legale prevăzute dc Codul Penal. Pc perioada cercetărilor finanțarea proiectelor beneficiarului se suspendă (indiferent de numărul acestora)

Secțiunea II: Selecția ofertelor culturale

Art. 9. Sesiunea de selecție a ofertelor culturale se desfășoară în următoarele etape:

 • 1.  Selecționarea proiectelor de interes public pentru finanțare, în limita unui Ibnd anual aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municpiului București pentru această destinație, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local; programul anual poate cuprinde cel mult doua sesiuni de selecție a proiectelor.

 • 2.  Publicarea anunțului privind sesiunea de selecție pe sile-ul Centrului Cultural al Sectorului L precum și în presa scrisă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor culturale. Anunțul public privind sesiunile de selecție va conține cel puțin următoarele informații: perioada în care pot fi depuse proiectele culturale: adresa exactă și intervalul orar: o adresa de email și un tir. dc telefon pentru informații suplimentare.

 • 3.  Verificarea îndeplinirii condițiilor dc participare la selecție, verificare care se va efectua la sediul Centrului Cultural al Sectorului 1. Se va urmări ca documentația depusă să îndeplinească criteriile dc eligibilitate: verificarea va dura I zi calendaristică de la data depunerii ofertei culturale.

 • 4.  Selecția ofertelor culturale se va face dc către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale și constă în ierarhizarea ofertelor culturale depuse în funcție de valoarea, importanța sau reprezentat ivi tatca proiectului pentru domeniul căruia i se adresează, pc baza punctajului acordai de comisie.

 • 5.  Comunicarea publică a rezultatului selecției pe site-ul Centrului Cultural al Sectorului l.

 • 6.  Soluționarea contestațiilor de căi re Comisia dc soluționare a contestațiilor (dacă este cazul).

 • 7.  Rezultatul final al selecției se aprobă prin Hotărâre a autorității finanțatoare.

2.6. Domeniul de aplicare

Art 10 (1) Pentru a beneficia dc finanțare solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

sâ fie persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale, entități caic, potrivit actelor constitutive, pot desfășura activități ce au caracter cultural, cu excepția persoanelor juridice constituite cu scop lucrativ (societăți comerciale), care depune o ofertă culturală;

să nu aibă datorii ia bugetul de stat sau la bugetul local;

să fi respectat obligațiile asumate prin Contractele dc finanțare nerambursabilă anterioare:

să aibă alte surse de finanțare în cuantum de minim 10 % a finanțării nerambursabile solicitate / acordate;

să nu fie în incapacitate de plată:

să nu iacă obiectul unei proceduri dc dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare dc dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

reprezentanții legali ai organizației să nu fi fost condamnați pentru: abuz dc încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz dc (als. deturnare de fonduri;

să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive.

Să nu se afle in litigiu cu autoritatea finanțatoare căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare.

Să nu figureze în evidențele serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului l al Municipiului București cu debite restante izvorâte din contractele de finanțare încheiate în ultimii ani.

 • (2) Centrul Cultural ul Sectorului 1 poate cerc solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare, pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

 • (3) Centrul Cultural al Sectorului 1 are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte, solicitant!lar care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin Contractele de Finanțare anterioare sau nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate de la alin. I al prezentului articol.

 • (4) In cazul solicitărilor persoane fizice sau persoane juridice străine, autoritatea Finanțatoare are obligația de a lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor dc participare la selecție, potrivit legislației din țara dc cetățenie, respectiv de înregistrare a solicitantului persoană juridică.

 • 2.2, Procedura de solicitare a finanțării

Art. 11(1) Atribuirea contractelor de finanțare ncrambursabilă pentru activitățile culturale nonprofit dc interes local se face pe baza selecției propunerilor și aprobărilor acestora de către o comisie de evaluare. Art 12 (1) Dosarul ofertei culturale se va depune la sediul Centrul Cultural al Sectorului I din Piața Amzci, nr. 13, sector 1, București în termenul stabilit prin Anunțul public; în prezența solicitantului, conținutul dosarului ofertei culturale va fi opisat și înregistrat cu un număr unic de înregistrare la Centrul Cultural Sector 1

 • (2) Dosarul ofertei culturale trebuie să conțină următoarele documente:

 • 1.  cerere tip dc fnr.iiilari* - în două exemplare, precum și pe suport CD. cerere care trebuie semnată de reprezentantul legal ai solicitantului (Anexa 4 la Regulament):

 • 2.  copie duihî Aciul constituții, Statut, Certificatul de înrc^isinire sau Ccrtificut dc înregistrare fiscala, ori orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice -semnate cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • 3.  declarație pc propriu răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul dc stat, la bugetul local al sectorului 1 și la bugetul local al unității administrativ teritoriale în care își are sediul / domiciliul / reședința (Anexa 7 la Regulament);

 • 4   piczc 11 ta rea so I i citan tulii i (i n st 1 tu ți ci, o rga nizați e i ele.);

 • 5  mii rivulum vilar al coordonatorului de proiect;

 • 6.  alte documente considerate relevante de către solicitant (ex: apariții în presă, înregistrări lolu / video ale unor ediții anterioare ale evenimentului).

 • 7.  Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului, detaliat pe componente și cantități, în formă narativă și tabelară;

X. Declarația de imparțialitate:

9. Dovada contribuției de minim 10% din valoarea finanțată, sub formă de extras do cont, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii solicitării;

 • (3)  Modificarea modelelor standard puse la dispoziție prin prezentul Regulament (eliminarea, reiiLimerotarca secțiunilor, etc.) sau omiterea informațiilor înscrise în câmpurile formularelor, pot conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconforniitate administrativă.

 • (4) Neconcordarița dintre conținutul cererii de finanțare depusă pe suport de hârtie și cea depusă pe suport electronic poate conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate administrativă.

 • (5) l a completarea Cererii de finanțam, solicitanții au obligația să furnizeze detalii suficieme pentru a asigura claritatea proiectului, în special cu privire la modul în carc vor fi atinse obiectivele, schimbai uri pozitivă generală de proiect și modul în care proiectul propus este relevant pentru contextul cultural local.

 • (6) Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate, iar ede redactate incorect gramatical pot ii respinse.

 • (7) Datele calendaristice precum și locul de desfășurare a evenimentelor menționate în Cererea de finanțare nu reprezintă o rezervare a domeniului public al Sectorului l și nu reprezintă nici durata Contractului de finanțare. Datele calendaristice de desfășurare a evenimentelor culturale se vor specifica în Cererea de finanțare în vederea programării lor dc principiu (se va menționa data evenimentului cu perioada estimată de montare și demontare a logisticii amplasate pe domeniu! public - unde este cazul).

 • (8) în cazul în care un eveniment cultural sc desfășoară în incinta altor instituții publice se va prezenta acccplul/convcnția de principiu a respectivelor instituții publice, după caz.

Secțiunea HI: Contractul de finanțare

Ari, 13 finanțările nerambursabile se acordă pe buză dc contracte încheiate între autoritatea finanțatoare și solicitantul selecționat (beneficiar).

Alte surse dc finanțare

Ari. 14 ()î Acordarea de finanțări ncrambursabilc este condiționată de existenta altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar. în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare.

(2} Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii.

 • (3) Sursele de finanțare atrase de beneficiar pot proveni și din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau lă.ră scop lucrativ.

 • (4) Producerea și / sau exploatarea unui bun cultura! poate fi collnanțală, în condițiile Ordonanței 5! / 1998, de mai multe autorități finanțatoare.

(5j Persoanele juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz. din bugetul local, pot beneficia de finanțare nerambursabilă. în condițiile Ordonanței 51 / 1998, din partea oricărei autorități finanțatoare, cu excepția velei in siibordinea căreia funcționează.

(b} Persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanțare iicrambursabilâ. în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, din partea oricărei autorități finanțatoare.

 • 3.2. Adaptarea ofertei culturale înainte de semnarea CotiLracLului de finanțare, în cazul în care valoarea finanțării alocate este mat micit decât valoarea solicitată.

Ari. 15 (I) Adaptarea bugetului ofertei culturale în funcție de valoarea finanțării aprobate cu respecta ren valorilor maxime înscrise pe unele linii de buget în Cererea de finanțare:

a} Adaptarea bugetului proiectului corelat cu valoarea finanțării alocate și a contribuției proptii.

Contribuția proprie va reprezenta 10 % din valoarea totală a finanțării alocate.

b) Bugetul adaptat al ofertei culturale va fi înscris în Contractul de finanțare.

(?j Adaptarea activităților și a bugetului ofertei culturale in funcție de valoarea finanțării aprobate și a modificărilor survenite dc ia momentul depunerii Cererii de finanțare.

 • a)  Se formulează un Memoriu justificativ și sc anexează lista activităților care sc doresc a fi modificate și bugetul adaptat. Se vu întocmi un Memoriu justificativ și în situația în care sc intenționează modificarea structurii bugetului, cu depășirea valorilor maxime ale liniilor bugetare din Cererea de finanțare

 • b) Comisia dc evaluare și selecție a proiectelor reevaluează oferta culturală și poate să reconfirme sau nu punctajul acordat anterior.

c) în situația confirmării punctajului, oferta culturală este înaintată spre contractare; în situația reducerii punctajului sub 60 de puncte, oferta culturală devine neeligibilă (nu se va mai încheia Contractul de finanțare).

d j Bugetul adaptat al ofertei culturale va fi înscris în Contractul de finanțare,

 • (3) Modificarea datei sau a locului de desfășurare a proiectului cultural, din motive obiective, se va face prin transmiterea unei Solicitări de avizare a modificării propuse. Solicitarea de avizare trebuie depusă înainte de desfășurarea evenimentului pentru care se solicită modificarea. în mod excepțional, în wuek-end: în cazul în care, din motive neprevăzute, evenimentul trebuie reprogramat sau rclocat imediat, din motive independente de voința organizatorului, Solicitarea de avizare sc poate transmite prin email la adresa..................... .... Avizul va fi acordat de Centrul Cultural al Sectorului 1.

  • 3.3. încheierea Contractului de finanțare

Art. 16 (1) în vederea încheierii Contractului de finanțare, Centrul Cultural al Sectorului 1 va solicita beneficiarilor următoarele documente:

 • a)  certificat dc atestare fiscală eliberat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice care să ateste situația privind plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la dala prezentării acestuia, în original;

 • b) certificate de atestare fiscală eliberate de Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 1 și Direcțiile de Taxe și Impozite Locale ale unității administrativ teritoriale în care își au sediul / domiciliul / reședința solicitanții, care să ateste situația privind plata taxelor și impozitelor la bugetul local, valabile la data prezentării acestora, în original;

 • c) dovada existenței altor surse de finanțare proprii și / sau atrase (extrase de cont bancar, eoni rac le de sponsorizare, contracte de parteneri al având prestabilita valoarea financiară, contracte dc finanțare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terii), în copie, semnate cu mențiunea „conform cu originalul”, după cum urmează:

• Contractele dc sponsorizare trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestei oferte culturale și să aibă prestabilită valoarea financiară, în lei, fără TVA.

 • •  Contractele de sponsorizare sunt exceptate de la condiția dc eligibilitate a cheltuielilor privind obligația ca toate documentele justificative să fie emise după data de încheiere a Contractului dc finanțare,

 • •  Pentru contractele de sponsorizare prestări servicii se va indica linia bugetară pe care intenționează să sc prezinte ia decontul financiar contabil respectiva prestare de serviciu, drept contribuție proprie.

 • •  Sc va preciza data limită de primire a banilor sau a prestării serviciilor, dată care nu poate să fie ulterioară datei dc finalizare a proiectului sponsorizat.

 • •  Nu pot fi aprobate și decontate contractele încheiate cu persoanele fizice/juridice care au și calitatea de sponsori/parteneri în respectivul proiect.

 • •  In cazul instituțiilor publice, se va admite drept dovadă a existenței altei surse de finanțare proprii sau atrase, fila de buget aprobată, cu indicarea capitolului și articolului în care sunt prevăzute sumele destinate proiectului cultural.

 • (2) Contractul de finanțare se încheie doar în măsura în care s-a făcut dovada existenței contribuției beneficiarului și au fost depuse toate documentele enumerate la alin. (1).

 • (3) Contractul cadru de finanțare este Anexa nr. 5 a prezentului Regulament..

 • (4) Contractul de finanțare va fi completat în concordanță cu activitățile și obiectivele menționate de operatorul cultural în Cererea de finanțare tip, cerere care a lacul obiectul selecției sau reevaluării Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale.

 • (5) Contractul dc finanțare va fi completat de către beneficiar (inclusiv anexele) și semnat dc către reprezentantul legal și de către responsabilul financiar/juridic al beneficiarului.

 • (6) Contractul de finanțare va fi depus, în două exemplare, în original, la sediul Centrului Cultural Sector I

 • (7) După semnarea contractului de către autoritatea finanțatoare, beneficiarul arc obligația să ridice un exemplar origina] ai contractului dc finanțare, să prezinte factura de avans (dacă este cazul) și Declarația de angajament, notarială (Anexa 6 la Regulament).

 • 3.4. Modificarea contractului (Act adițional, Aviz, Notificare)

Ari; 17 Contractul poate să fie modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părți, consemnat în scris prin Act adițional sau Aviz. Notificarea este unilaterală.

 • (1) în cazul în care beneficiarul constată că din motive obiective, independente de modul lui dc organizare, evenimentele cuprinse în Contractul de finanțare nu pot fi duse la îndeplinire, sau bugetul proiectului necesită modificări, are posibilitatea să solicite încheierea unui act adițional al Contractului de finanțare prin depunerea unui Memoriu justificativ cu ccl puțin 10 zile lucrătoare înainte dc desfășurarea evenimentelor propuse a fi modificate.

 • (2) Comisia dc evaluare și selecție a proiectelor evaluează Memoriul justificativ și poate să reconfirme sau nu, punctajul acordat anterior ofertei culturale

 • (3) în cazul reconfirmării punctajului, Comisia va recomanda încheierea Actului adițional. In situația reducerii punctajului sub 60 de puncte, oferta culturală inițială devine neeligibilă, iar Contractul dc finanțare este reziliat.

 • (4) în situația în care solicitantul dorește, din motive obiective, să modifice data sau locul de

desfășurare al unui eveniment cultural cuprins în Contractul de finanțare, va trimite o Solicitare de avizare a modificării propuse. Solicitarea de avizare va trebui depusă înainte de desfășurarea evenimentului pentru care se solicită modificarea. In mod excepțional, în week-eixl. in cazul în care, din motive neprevăzute, evenimentul trebuie reprogramat sau relocat imediat, din motive independente de voința organizatorului, Solicitarea de avizare se poate transmite prin email la adresa                 Avizul va fi acordat de Centrul Cultural al Sectorului 1. în aceasta situație

nu se impune încheierea unui act adițional.

 • (5) Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului Contractului de finanțare, prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar dc cheltuieli eligibile, pentru a nu afecta scopul principal al proiectului și a nu modifica valoarea totală eligibilă. Astfel de real ocări sc pot efectua numai în limita a 20 % din suma totală înscrisă inițial în cadrul capitolului bugetar 1 -” Rea liza rea proiectului cultural'’.

Linia bugetară de pe care s-a efectuat și linia de buget unde a fost realocat transferul. sc blochează și nu mai pot fi făcute alte relocări de sume.

în acest sens. Beneficiarul, în momentul depunerii decontului li nai. va formula o Notific are și va atașa bugetul rezultat în urma aplicării transferurilor.

 • (6) Schimbarea adresei sau modificarea contului bancar al Beneficiarului pol face obiectul unei simple Notificări.

Art. 18(1) Controlul asupra desfășurării proiectelor, precum și asupra modului dc utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerarnbui'sabilc, se exercită de reprezentanții autorității finanțatoare, precum și dc organele cu atribuții în domeniu! controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

(2) în vederea decontării cheltuielilor;, beneficiarul finanțării va prezenta obligatoriu rapoarte dc activitate aferente activităților deslașurate. Rapoartele de activitate vor fi aprobate dc către o comisie dc recepție din partea Centrului Cultural al Sectorului I.

 • 3.5. Durata Contractului de finanțare

Art. 19(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentantul legal al Centrul Cultural al Sectorului 1.

 • (2) Durata Contractului dc finanțare este perioada cuprinsă între data semnării acestuia și momentul stingerii tutiiror obligațiilor dintre părțile contractante, respectiv până la dala achitării sumelor stabilite prin Raportuldc evaluare întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1.

 • (3) Durata Contractului de finanțare nu este egală cu perioada dc implementare a proiectului. Perioada dc implementare a proiectului este perioada cuprinsă între ziua semnării contractului de finanțare și data dc finalizare a ultimei activități (eveniment) bugetatc din cadrul proiectului (sunt excluse dc la calcul activitățile de decont și monitorizare). Această perioadă este relevantă pentru depanaincntul financiar contabil în vederea eligibilității unor cheltuieli și încadrarea în termenele de depunere a deconturilor.

 • (4) Durata Contractului de finanțare nu este egală cu durata derulării proiectului. Durata derulării proiectului este numărul estimat de luni necesare implementării proiectului, începând cu luna în care se semnează contractul de finanțare și până la finalizarea tuturor activităților (inclusiv activitatea dc monitorizare, cu. durata de maxim 7 zile lucrătoare). Această durată este relevantă pentru Comisia de evatuare șl selecție a proiectelor în vederea stabilirii faptului că proiectul nu cxcedă, ca perioadă dc desfășurare, durata unui exercițiu financiar (anul în cursul căruia se acordă finanțarea).

 • (5) Durata implementării proiectului va începe cu luna în care se semnează contractul dc finanțare, indiferent de data trecută de operatori în cererea dc finanțare.

 • 6. Sancțiuni și penalizări;

Ari; 20 în cazul ne respectării tuturor acestor prevederi, instituția finanțatoare vii aplica saricjiiinen retragerii a 5% din valoarea finanțării alocate.

Art. 21 Sumele primite de la instituția finanțatoare pentru tranșa 1 și/sau 2, care nu sunt cheltuite integral sau pentru care s-au adus la decontare documente justificate necorespunzător, sc vor returna de către beneficiar împreună cu plata penalităților dc întârziere în valoare de 1%/zi, calculai la suma nejustificată corespunzător și/sau nechcltuită. Intervalul de calcul al penalităților este perioada cuprinsă între dala primirii sumei de la inșii lu|ia finanțatoare și data limită pentru depunerea decont ului financiar pentru respectiva tranșă

Ari. 22 in cazul luării deciziei dc reziliere a Contractului sau de modificare unilaterală a cuantumului finanțării alocate. Finanțatorul notifică Benefici» ml cu privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar și la condițiile dc restituire a acestora. în acest caz, Finanțatorul va solicita Beneficiarului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, rcturnarca sumelor care fac obiectul notificării de reziliere, cu dobânzi și penalități de întârziere, calculate la data achitării acestor sume de către Finanțator, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.

Art 23 în cazul ncrcspectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, Fi nan taiorul poate decide rezilierea unilaterală a Contracții lui sau poate modifica unilateral cuantumul finanțării alocate, nrinir-o notificare scrisă.

Ari. 24 Finanțatorul va rezilia Contractul, Iară punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, pe perioada dc valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la an. 5. Beneficiarul constituie ipotecă sau altă formă de garanție bancară asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract.

Art. 25 Constituie temei de reziliere a prezentului Contract, orice cauză dc nccligibilitate a proiectului și / iau a beneficiarului și / sau a oricăruia dintre parteneri chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului Contract.

Art. 26 în cazul în care prezentul Contract este reziliat din culpa Beneficiarului., acesta poate fi exclus de la participarea la selecția publică de proiecte si ncacordarea finanțării nerambursabilc pentru o perioadă de 2 (doi.) ani.

Ari. 27 în cazul în care neeligibilitatea proiectului este determinată de o acțiune sau omisiune a Beneficiarul ui. acosta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract. Contractul va fi reziliat și finanțarea ncrambursabilâ acordată va fi recuperată și în cazul în care alocațiile bugetare nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Contract.

Art, 28 Beneficiarul este dc drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului CojT.ract.

Ari. 29 în cazul luării deciziei de reziliere a Contractului sau de modificare unilaterală a cuantumului finanțării alocate. Finanțatorul notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la sumele cure trebuie restituite dc Beneficiar și la condițiile de restituire a acestora. In acest caz. Finanțatorul va solicita Beneficiarului.. în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, rcturnarca sumelor care fac obiectul notificării de reziliere. cu dobânzi și penalități dc întârziere, calculate la data achitării acestor sume de către Finanțator, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.

Tabel verificare documente necesare încheiere Contract

Documente

Verificare

i Origina] - Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice .

Acest document atestă situația privind plata taxelor și Impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original.

2.

Original - Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcția Taxe și Impozite Locale a unității administrativ teritoriale în care e stabilit sediul / domiciliul / reședința solicitantului și Direcția Taxe și Impozite Locale Sector 1 (după caz).

Acest document atestă situația privind plata laxelor și impozitelor la bugetul local, valabile la data prezentării acestora, în original.

.3.

Copie - Dovada existenței altor surse de finanțare proprii și / sau atrase, oricare din cele mai jos enumerate, semnate, cu mențiunea „conform cu originalul”:

extrase de cont bancar;

contracte de parteneriat / sponsorizare având prestabilită valoarea financiară, în lei;

contracte de finanțare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terți.

4

Original - Declarație notarială de angajament (Anexa 6 la Regulament)

Se depune numai în momentul ridicării exemplarului propriu, original al contractului.

Secțiunea IV: Decontul de cheltuieli

 • A, Stabilirea eligibilității unei cheltuieli

A. L încadrarea pe liniile bugetare

A. 2, Cerințele de formă și conținut ale documentelor justificative

A. 3. Raportul de activitate

 • B, Procedura decontării cheltuielilor

H, 1, Reguli de decontare

B. 2. Tranșele de finanțare

B. 3, Graficul decontării

 • C. Centralizator al documentelor justificative de natură contabilă

Abrevieri utiliza le în prezentul Regulament:

Al

Anexa nr. 1 la Contractul de Finanțare

A 2

Anexa nr. 2 la Contractul de finanțare

BVC

Buget de venituri și cheltuieli

BFF

Buget formă finală

DFC

Decont financiar-contabil

FA

Finanțare alocată

CP

Ch

Contribuție proprie

Chitanță

OP

Ordin de plată

BF

Bon fiscal

PVR

Proces verbal de recepție

NIR

Notă de intrare recepție

SP

Stat de plată

DP

Dovadă plată

OD

Ordin de deplasare

CCSI

Centrul Cultural Sector 1

 • I. Categoriile dc cheltuieli eligibile;

 • 1.      Cosi uri de producție

 • 2.     Costuri de logistică, precum costurile de privind acordarea avizelor de racordare la rețelele dc utilități direct legale de de desfășurarea evenimentelor culturale;

 • 3. costuri pentru avizele care trebuie obținute în vederea desfășurării evenimentelor, precum plata divereselor taxe către organismele specializate în gestioanarca drepturilor de autor (UCMR.-ADA, etc) aferente evenimente lor culturale;

 • 4.      prestările de servicii legate de scenotehnică, scenografic, decoruri, transportul echipamentelor, costuri materiale, paza și proiecție, alte prestări servicii;

 • 5.     transportul echipamentelor;

 • 6.      costul specialiștilor implicați;

 • 7.      închirieri de spații și aparatură și altele asemenea;

 • 8.      Cheltuieli cu onorarii;

 • 9.      Premii:

 • 10.     Tipărituri;

1 1.     Realizare de studii și cercetări;

 • 12.    Transport intern sau internațional;

 • 13.    Cazare;

54.    Masă / Diurnă:

 • 15.    Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural;

 • 16.     Prestări servicii (altele);

 • 17.     Costuri materiale (altele);

 • 18.    Cheltuieli pentru acțiunile de publicitate și promovare;

IL Categoriile dc cheltuieli neeligibile

 • 1.      Decontarea utilităților (gaz, curent, apăm telefon, etc.) aferente sediilor beneficiarilor sau angajați lor;

 • 2.     Nu sunt eligibile cheltuielile cu masă pentru persoanele care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele artistice sau invitați (dc ex. instalator, tehnician etc.). Suma ce depășește

limita de 40 de lei / pers. / zi. este considerată cheltuială neeligibilă, precum și suma cc depășește 20 % din suma totala a finanțării acordate;

 • 3.     Costurile de producție vor putea fi decontate din finanțarea alocată sau considerate contribuție proprie;

 • 4.     Taxa de ocupare a domeniului public și privat a sectorului l și taxa dc publicitate nu vor putea fi decontate;

 • 5.     Nu vor putea fi decontate cheltuielile cu închirierea unor bunuri pentru desfășurarea unor activități de natură economică, colaterale proiectului cultural și nici nu vor putea fi considerate contribuție proprie;

 • 6.      Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor care prestează diverse servicii, altele decât cele artistice sau invitați, în cadrul proiectului (de ex. instalator, tehnician etc.). Cheltuielile efectuate pentru transportul echipei de proiect pot fi considerate contribuție proprie.

 • 7.     Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru cazarea persoanelor care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele artistice sau invitați în cadrul proiectului (de ex. instalator, tehnician etc.) sau valorile ce depășesc 16 din prețul cazării la o unitate clasificată peste 3 stele;

 • 8.     Cheltuiala cu masa se acoperă în limita unui procent de 20 % aplicat la valoarea finanțării acordate, dar nu mai mult de 40 de lei / pers. / zi. Suma ce depășește limita de 40 de lei / pers. / zi, este considerata cheltuială neeligibilă, precum și suma ce depășește 20 % din suma totală a finanțării acordate:

0. Nu sunt eligibile cheltuielile cu masă pentru persoanele care prestează diverse sondei i în cadrul proiectului, dl Lele decât cele artistice sau invitați (de ex. instalator, tehnician etc.).

10. Persoanele cu domiciliul în municipiul București, nu pot beneficia de cheltuieli dc masă, nici din finanțarea alocată și nici din contribuția proprie. Cheltuielile privind mesele oficiale sunt neeligibile;

I 1. Materialele plastice consumabile nu vor fi decontate;

 • 12.    Băuturi alcoolice, tutun, room servi ce, mini bar, caiering și alte servicii asemănătoare;

 • 13.    Transport în regim dc taxi;

A. Stabilirea eligibilității unei cheltuieli

Documentul dc referință în analiza unui dosar dc decont îl reprezintă Confraclu/ de finanțare cu toate modificările lui ulterioare (acic adijicinal^ noii fi ca re rea loca re buget, raportări torță majoră etc.).

K ugerul de Venituri .p Chelluieli (Anexa 2 la Co ni rac tul de finanțare) rezultat în urma tuturor mod i licări lor (denumii Buget Formă Finală - BIT), va fi tratat întotdeauna unitar cu informațiile cuprinse în Descrierea proiectului cultural (Anexa I la Contractul de finanțare).

Pentru a 11 aprobată și decontată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă. Același criteriu de eligibilitate cslu valabil atât pentru cheltuielile aferente finanțării alocate, cât și pentru cele aferente contribuției proprii a Beneficiarului. cu mențiunea că acestea din urmă vor 11 doar aprobate, nu și decontate. In acest sens, sc va fine cont de toate restricționărilc prezentate în acest Regulament.

Pentru a (1 eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • - să fie legală, mai precis să se încadreze în tipul cheltuielilor eligibile aprobate prin Ordonanța de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale. Tipurile de cheltuieli eligibile aprobate prin ordonanța mai sus menționată, reprezintă practic liniile bugetare cuprinse în Bugetul dc venituri și cheltuieli a cererii sau a Contractului du finanțare. în consecință, o încadrare corectă pe liniile bugetare asigură respectarea legalității cheltuielilor efectuate;

 • -  sâ îndeplinească toate cerințele de formă și continui specifice documentelor justificative, cuprinse în prezentul Regulament;

să fie efectuate după data semnării de către ambele părți a Contractului dc finanțare, cu excepția contractelor dc sponsorizare / parteneriate prezentate drept contribuție proprie, care pot fi încheiate și anterior semnării Contractului de finanțare;

cheltuiala să fie justificată, oportună și efectuată în vederea realizării acțiunilor și evenimentelor cuprinse în Contractul dc finanțare. Documentul de referință în acest sens. II reprezintă Raportul dc activitate.

A. 1. încadrarea pe liniile bugetare

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fie conform încadrată în conținutul lui ci linii bugetare, încadrarea corectă asigură respectarea legalității cheltuielilor, conform Ordonanței de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului dc finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, c-u modificările și completările ulterioare.

Veniturile și cheltuielile proiectului vor fi reflectate în Fișa Contului Proiectului care trebuie depusă la tranșa finală a dosarului dc decont.

A.l.1. I iniile bugetare dc cheltuieli Cheltuielile proiectului cultural sunt structurate în două categorii distincte :

 • •  cheltuieli de realizare a proiectului cultural (partea 1);

 • •  cheltuieli pentru acțiunile promoție nai e și de publicitate (partea a 2-a).

Fiecărei cheliujeli îi va fi stabilită apartenența la una dintre cele două categorii, apoi la linia bugetara corespunzătoare (în funcție de elementele descrise mai jos) și va fi decontată ca atare.

Se interzice decontarea unei cheltuieli având ca obiect promovarea sau publicitatea. de pe o linie aferentă cheltuielilor dc realizare a proiectului cultural sau invers, chiar dacă tipul cheltuielii este identic (c.x. prestări servicii).

Se interzice deconta ren unei cheltuieli, pentru care există o linie bugetară specifică, să se facă de pc o linie bugetară generală. prin urmare nu va putea 11 decontat același tip de cheltuială dc pe două lunii bugetare diferite.

Se interzice decontarea utilităților (gaz, curent, apă. telefon etc.) aferente sediilor beneficiarilor sau angajați lor.

Finanțările nerambursabile alocate nu pot (1 folosite pentru acoperirea unor debile ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salarialc ale persoanelor juridice dc drept public beneficiare.

Observațiile asupra liniilor bugetare sunt valabile atât în ceea ce privește decontarea, cât și în ceea ce privește construcția BVC, în faza completării cererii de finanțare sau a Contractului dc finanțare.

Exemplificarea unor tipuri dc cheltuieli pentru a descrie liniile bugetare nu este exhaustivă, arc doar menirea de a explicita cât mai lămuritor utilizarea liniilor bugetare.

în cazul prestării de servicii sau livrării de bunuri (dc la același furnizor), dacă valoarea loială este dc până la 500 dc lei, se poate întocmi, în loc dc contract, o comandă către furnizor. Această precizare este valabilă pentru toate tipurile de prestării servicii sau livrări bunuri.

Contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pc venit vor 11 încadrate pc liniile bugetare pe caic au fost încadrate și veniturile efective realizate și supuse impozitării.

Următoarele tipuri dc cheltuieli vor 11 incluse pe Contribuția Proprie: realizarea schemei am plasa mentu lui, proiecție imagini dccoruri/ani plasament, cheltuieli cu logo proiect, creație afiș. creație identitate proiect, concepi grafică pentru materiale dc promovare, baloti de paie, pături, actualizare web site și alte asemenea.

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru realizarea proiectului cultural

Potrivit Codului fiscal, se consideră prestare de servicii, orice operațiune care nu este livrare dc bunuri, în consecință. BVC este compus din :

- 2 linii bugetare care reprezintă livrări de bunuri’’ {Alte costuri materiale și Dotări):

- 10 linii bugetare care reprezintă „prestări de servicii'’.

Dintre cele 10 linii de prestări servicii, una este generală - sub denumirea de „Alte prestări servicii'', iar restul sunt specifice. practic detaliate pe câte un lip de prestări.

Regula de întocmire a Z?FC’: se vor completa mai întâi liniile specifice după care, prestările de servicii care nu se pot încadra pe acestea, vor fi incluse pe linia generală „Alte prestări servicii”.

Regula de decontare: se va deconta fiecare tip de prestare dc servicii de pe linia specifică, căreia îi aparține, după care restul cheltuielilor cu prestările, care nu se regăsesc pe liniile specifice, var ii decontate de pc linia bugetară ../Iile prestări servicii".

 • 1.1. Costuri dc producție

 • a) Tipul. de.chcltu ic.fi care se dcconier ză dc ou această linie bugetară

1 .inia bugetară „Costuri dc producție” va cuprinde totalitatea costurilor legate de asigurarea logistică a producției și a desfășurării evenimentului. Un eveniment este definit, în acest caz, ca fiind o reprezentație teatrală, cinematografica, coregrafică, muzicală, etc. desfășurata în fața unui public.

(.'osturile dc logistica aferente reprezentațiilor, cuprind costurile privind acordarea avizelor de racordare la rețelele dc utilități și costul utilităților direct legate de desfășurarea evenimentelor culturale, costurile tuturor avizelor care trebuie obținute în vederea desfășurării evenimentelor, plata diverselor taxe către organismele specializate în gestionarea drepturilor de autor (UCMR-ADA, etc) aferente cveni meni clor culturalo, prestările dc servicii legate dc scenotehnică, scenografic, decoruri, transportul echipamentelor, costuri materiale. pază și proiecție, alte prestări servicii.

in cazul în care contractul conține, pe lângă onorariul artistului invitai și costurile dc producție aferente prestației acestuia (costuri cu manipularea, transportul echipamentelor, instrumuiitelor. costul specialiștilor implicați), custurile de producție vor fi decontate, defalcai, de pe această linie.

 • b) Documente jiisi.i. leative necesare i i vederea decontării

în cazul în care prestatorul este persoană juridică / PI'A:

contract / comandă, după caz;

factură;

chitanță / bon fiscal sau ordin de plată:

proces verbal de recepție a serviciului prestat.

In cazul persoanelor fizico:

contract;

stat dc plată și dispoziție dc plată;

ordine dc plată impozit / contribuții (stabilite conform Codului l iscal):

declarație pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat / pensionar / șomer, în

cazul decontării CAS;

proces verbal de recepție a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilită în suma netă, cu obligația achitării contribuțiilor și impozitului; conform legii.

în cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuții sau impozit este mai marc decât cea aferentă proiectil lui (sunt plătiți și a Iți colaboratori), fie se completează un ordin dc plată distinct aferent obligațiilor proiectului cultural, fie sc atașează o notă explicativă, în care se detaliază componența sumelor achitate.

în cazul avizelor, utilităților, taxelor (nu se încheie un contract), se va prezenta o notă justificativă, conținând denumirea proiectului cultural, dala șl locul dc desfășurare.

d) Rest •iy,ț'idc_decoii!;ire

Costurile de producție vor putea fi decontate din finanțarea alocată sau considerate contribuție proprie.

Taxa dc ocupare a domeniului public și privat a sectorului 1 și taxa de publicitate nu vor putea fi decontate,

 • 1.2, închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

a) Tipul dc c iclluyli care.se decorr.ea/i. de pe linie bugetară

I inia va cuprinde cheltuielile cu închirierea de spații șl aparatură șl altele asemenea, necesare realizării proiectului cultural.

Liste obligatorie întocmirea unui proces verbal de predarc-primire, In contracte, va fi precizată obligatoriu durata de închiriere, care trebuie să se raporteze la durata evenimentului cultural. Bunurile pot fi închiriate doar de către proprietarul acestora.

b) Documente justifîcative necesare în vederea decontării;

contract;

faci ură;

chitanță / bon fiscal sau ordin dc plată;

proces verbal predarc-primire.

cî Restricții dc decontare

închirierile pot fi decontate din finanțarea alocată sau considerate contribuție proprie. Nu vor putea ti decontate cheltuielile cu închirierea unor bunuri pentru desfășurarea unor activități de natură economica, colaterale proiectului cultural și nici nu vor putea fi considerate contribuție proprie.

 • 1.3. Cheltuieli cu onorarii

 • a) Tipul de cheltuieli cure se dcLorțlcuză Jc pc șccaslâ linie nigeLaru

Linia va cuprinde toate contractele încheiate cu persoane fizice a căror obiect intră sub incidența drepturilor de autor sau conexe, mai puțin cele privind realizarea de studii sau cercetări în domeniul cultural, care vor fi decontate de pe linia 1,6.

b îl J o c u m e n t e justificative n ecesare în ved e re a deco n tării;

 • -  contract;

 • -   stat de plată și dispoziție de plată;

ordine de plată impozit/ contribuții (stabilite conform Codului Fiscal);

declarație pe propria răspundere privind stalului prestatorului angajat / pensionar / șomer, in cazul d erori furii C,'\S;

--- proces verbal de recepție a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilită în sumă netă, cu obligația achitării contribuțiilor și a impozitului, conform legii.

în cazul în care suina ordinului de plată pentru contribuții sau impozit este mai marc decât cca aferentă proiectului (de cx. sunt plătiți și alți colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct, aferent obligațiilor proiectului cultural, lîe se atașează o notă explicativă, in care se detaliază componența sumelor achitate.

 • c) ReșLricții-dc dcci.ii . ne

Nu există restricții de decontare. Cheltuielile cu onorariile vor putea fi decontate din finanțarea alocată sau considerate contribuție proprie. Nu vor fi decontate, de pe această linie, contractele încheiate cu persoanele juridice.

 • 1.4. Premii

a} Tipul de cheltuieli care se decontează de peoceasță linie bugetară:

premiile acordate cu ocazia unor concursuri desfășurate în cadrul proiectului cultural, așa cum au fost prevăzute în Contractul de finanțare. Acordarea premiilor va respecta toate prevederile fiscale în acest sens

n Docmnei. c justificai ive ncccsi.re în vcd.rren Livcunluri :

 • -  regulamentul de desfășurare a concursului și de acordare a premiilor;

 • -  procesul verbal de acordare a premiilor, componența juriului;

 • -  stat dc plată;

 • -  dispoziție de plată:

 • -  ordine de plată impozit;

declarație pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat / pensionar / șomer, în cazul decontării GAS.

Valoarea premiului va fi stabilită în sumă netă, cu obligația achitării impozitului, conform legii.

în cazul în care suma ordinului dc plată pentru contribuții sau impozit este mai mare decât cea aferentă proiectului (de ex. sunt plătiți și alți colaboratori), fie se completează un ordin dc plată distinct, aferent obligațiilor proiectului cultural, fie se atașează o notă explicativă, în care se detaliază componența sli mclor achitate.

c) Restricții de decontare

Nu exista restricții de decontare, însă acordarea premiilor trebuie prevăzută ca activitate în descrierea proiectului.

JA I ipărituri

 • a) I ipul de chcr.u'Ji care decontează dc pe această linjg bugetarii

Sc vor deconta de pc această linie doar cheltuielile aferente proiectelor editoriale sau expoziții foto-lipărire foto.

Materialele publicitare nu pot conține publicitate pentru terți.

Sc interzice vânzarea sau obținerea de foloase materiale în schimbul tipăriturilor realizate în cadrul proiectelor.

 • b) I.Xicumente justificative necesare în vederea decontării:

con tract;

factură;

chitanță / bon fiscal sau ordin de plată;

proces verbal recepție servicii dc tipărire și produse finite (tipăriturile).

 • c) Restricții de decontare

Nu există restricții de decontare.

 • 1.6. Rea liza re dc studii și cercetări

a) Tipul de cheltuieli care se decontează dc pe această linie bugetară

Cheltuielile cu contractele de drepturi de autor. în vederea realizării de studii sau cercetări în domeniul cultural, vor Ci decontate dc pe această linie.

h) Documente iisț. ficat ive necesare în vederea decontării:

 • -   contract:

sun de plată și dispoziție dc plată:

 • -  ordine dc plată impozit / contribuții (stabilite conform Codului Fiscal);

-- declarație pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat / pensionar / șomer, în cazul decontării CAS;

proces verbal de recepție a serviciului prestat

Valoarea contractul ui de prestări servicii pentru persoanele fizice va 11 stabilită în suma netă, cu obligația achitării contribuțiilor și impozitului, conform legii.

în cazul în care suma ordinului de plata pentru contribuții sau impozit este mai marc decât cea aferentă proiectului, fie se completează un ordin dc plată distinct aferent obligațiilor proiectului cultural, fie se atașează o notă explicativă, în care se detaliază componența sumelor achitate.

c) RcșLr ic tiidc dccoiilare

RetV/dtrreo de studii și cercetări trebuie să fie activitatea principală a proiectului, să fie un proiect dc cercetare în domeniul culturii..

 • 1.7. Trunsnoi't intern șauintii națiminl

a) 'l ipul dc clieliaiu i care su devin .icii/tî dc pc pceaștii linie bugetară

Cheltuielile de transport sunt decontate din finanțarea acordată doar pentru participanți și invitați în teme iui i IG 714/2018. actualizată, pentru:

 • 1.  serviciile dc transport prestate de către o firmă specializată;

 • 2.  serviciile dc transport cu mijloacele de transport în comun;

 • 3.  transportul cu autoturismul proprietate personală (consum stabilit prin HG 714/201 8);

 • 4.  transportul cu un autoturism aflat în proprietatea sau în folosința ReneficiarLilui (consum stabilit prin HG 714/2018).

Pentru toate tipurile de transport se vor completa tabele de transport pentru pârtie ipanți / invitați / echipă de proiect Participant!i suni persoanele care îndeplinesc efectiv actul cultural; invitații pol fi reprezentanți ai mass-media, critici de artă, etc.

hî Dcft.iTicnlc justificative necesare iu vederea dec o măr: i

 • 1. Serviciile dc transport prestate de către o firmă specializată:

 • - contract / comandă;

-• faci ură;

 • - chitanță / ordin de plată / bon fiscal;

 • - proces verbal de recepție a serviciilor de transport;

~ Tabel transport

 • 2. Serviciile de transport cu mijloacele dc transport în comun:

ordin de deplasare;

dispoziție dc plată:

 • - copie C.l. / Pașaport;

bilele avion / tren / autobuz etc.

Se admite că domiciliul participantului / invitatului să nu coincidă cu locul plecării sau destinației. Se va atașa o notă justificativă cu expunerea motivului.

 • 3. Transportul cu autoturismul proprietate personală (consumul stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului):

 • - ordin dc deplasare;

dispoziție de plată;

bon de benzină pentru certificarea prețului combustibilului la momentul deplasării;

 • - copie C.l. a invitatului / participantului;

copie a talonului mașinii cu care s-a efectuat deplasarea.

 • 4. Transportul cu un autoturism aflat în proprietatea sau în folosința Beneficiarului (consum stabilit prin 11G 714/2018, actualizată).

-- foaie de parcurs;

bon dc benzină pentru certificarea prețului combustibilului la momentul deplasării;

 • -  copie C.l. a invitatului / participantului;

 • - copie a talonului mașinii cu care s-a efectuat deplasarea.

c IKv.șțj i.cți i. d e_d e uv m i a re

Urnita stabilită privind consumul per/ 100 km conform prevederilor legale.

Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor care prestează diverse servicii, altele decât cele arlistice sau invitați, în cadrul proiectului (de ex. instalator, tehnician etc.).

Cheltuielile efectuate pentru transportul echipei de proiect pot tî considerate contribuție proprie.

1 .M. Cazare

 • a) Tipul de cheltuieli care se decontează Jc pe această I . ni<- bugetară

Cheltuiala cu cazarea este decontată din finanțarea acordată doar pentru participanți și invitați în temeiul HG 714/2018. actualizată.

Participanții sunt persoanele care îndeplinesc efectiv actul cultural; invitații pot fi reprezentanți ai masa-media, critici de aria. etc.

Cheltuielile cu cazarea pentru echipa de implementare a proiectului se aprobă din contribuția proprie pentru cazarea o unitate de cazare de categorie maxim 3 stele. în cazul în care categoria hotelului este superioară, va fi considerată cheltuială eligibilă numai '/? din tariful perceput.

Cheltuiala cu cazarea va ti decontată din finanțarea acordată, doar în cazul cazării participanților și invitați lor la o unitate de cazare de categoric dc maxim 3 stele. în cazul în care categoria hote iu lui este superioară. va fi decontată din lin anta re acordată. '4 din lari ful perceput, diferența este considerată cheltuială nccligibilă.

 • b) Documente juxLilj_cali_ve neccșai o ia vedere a dțyont^rii

contract / comandă;

factura;

■ ■ chitanță / bon fiscal sau ordin de plată;

- diagramă cazare:

tabelul panicipanților/ invitaților/echipă de proiect

Va ii prezentată diagrama persoanelor cazate, cu confirmarea unității de primire. Diagrama va conține datele de i den ti licăre ale persoanelor cazate și perioada de cazare.

cj Kcstricii/ de decontare

D ixmril arca din finanțarea alocată, se face pentru cheltui ala cu cazarea la o ti ni Ui te de primire dc maxim 3 stele. conform prevederilor legale.

Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru cazarea persoanelor care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele artistice sau invitați în cadrul proiectului (dc cx. instalator, tehnician etc.) sau valorile ce depășesc '/?. din prețul cazării la o unitate clasificată peste 3 stele.

Cheltuielile efectuate pentru cazarea echipei dc proiect, pot fi considerate contribuție proprie.

1.9. Masă / Diurnă

 • a) Tipul ele cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetarii

Cheltuieli Ic de masă pentru participai iți și/sau invitați si cheltuielile cu echipa dc implementare se acoperă, cumulat. în limita unui procent dc 20 % aplicat la valoarea finanțării acordate. Cheltuielile de masă ale pârtiei pai iți lor și/'.sau invitați lor nu pot depăși 40 de lei / pers. / zi. Conlracl.nl va preciza că nu vor fi servite băuturi alcoolice (sau va fi atașat meniul zilnic, din care va rezulta acest lucru).

Diurna se acorda pentru panici panți, în aceleași condiții precum cele stabilite pentru sal ari ații instituțiilor publice, acordată în situația în care nu se asigură cheltuielile de masă.

 • b) Documente just i II cat ive_nece.>:irc .în vederea decontării b.l. în cazul cheltuielilor de masă:

contract / comandă;

 • • • factură;

chitanță / bon fiscal sau ordin de plată;

proces verbal dc recepție a serviciilor sau a bunurilor (alimente);

■ tabelul pârtiei panți lor / invitați lor / echipa de implementare a proiectului b.2. în cazul acordării diurnei:

•- dovada angajării;

• ordin dc deplasare;

dispoziție de plată:

 • •  diurna externă se acordă în funcție de țara de destinație, conform legislației în vigoare.

,c) Restricții dc decontare

Cheltuiala cu masa se acoperă în limita unui procent dc 20 % aplicat la valoarea finanțării acordate, dar nu mai mult dc 40 de lei / pers. / zi

Suma ce depășește limita dc 40 dc Ici / pers. / zi, este considerată cheltuială neeligibilă, precum și suma ce depășește 20 % din suma totală a finanțării acordate.

\u sunt eligibile cheltuielile cu masă pentru persoanele care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele artistice sau invitați (de ex. instalator, tehnician ctc.).

Cheltuielile efectuate pentru masa echipei du implementare a proiectului pot fi considerate contribuție proprie, fiind cheltuială eligibilă in limita dc 40 dc Ici / pers. /zi.

Persoanele cu domiciliu] în Municipiul București, nu pot beneficia de cheltuieli de masă, nici din finanlarca alocată și nici din contribuția proprie. Cheltuielile privind mesele oficiale sunt neeligibile.

Lj 0. A c h izitio narea de dolari ncce.su re derulării proiectului cultural

a) 1 Ipț.i.Ldc chuKuieli uare.se _d.econ_tcază..dc pe această linie bugetară.

Definiție l'uLGit orice bun necesar implementării proiectului cultura], achiziționat în corelare cu activitățile declarate ale proiectului. Nu sunt eligibile dotările cu mobilier, echipamente foto-video sau echipamentele electrice de birotică sau altele asemenea.

Cheltuielile pentru achiziționarea dc dotări necesare dendării proiectului cultural, se acoperă în limita unui procent de 10 % din totalul finanțării nerambursabile acordate, dar nu mai mult de 1 500 lei.

h i Documente just'ilkaiiyc necesare în vederea decontării:

 • - contract;

-- factură:

 • - chitanță / bon fiscal sau ordin de plată;

 • - notă de intrare recepție (NIR).

 • c) Restricți i dc i ci.or jr.-;

 • *  în cazul obiectelor de inventar, valoarea totală a acestora, achiziționate cu scopul dc dotări necesare derulării proiectului cultural, nu poate depăși suma de I 500 lei,

 • *  în cazul mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului, se consideră eligibile și se poate deconta doar contravaloarea amortizării mijloacelor fixe, aferente perioadei de desfășurare a evenimentului / proiectului cultural

 • *  Suma care depășește 1 500 lei nu poate fî considerată contribuție proprie.

LII. Prestări servicii mlirku

a) Tipul de cheltuieli care se decontează c c p..- această [in e b igciară

Pe această linie bugetară se vor deconta doar prestările de servicii care nu poi fi regăsite pe liniile de prestări servicii specifice.

Vor fi decontate dc pe această linie:

 • -  contractele de prestări servicii de impresar ie re sau intermediere. In cazul în care persoana juridică care intermediază nu deține un cod CAEN corespunzător, este obligatoriu să reiasă din conținLitLii contractului că nu are beneficii financiare de pe urma acestei intermedieri.

 • -  Prestările dc servicii artistice. în acest caz se va menționa numărul persoanelor din staff-ul artistului care vor beneficia, după caz, de servicii cazare, transport și masă în cadrul proiectului. Serviciile prestate de către echipa de implementare a proiectului. în echipa de implementare a proiectului sunt cuprinse atât persoane fizice cât și persoane juridice care se ocupă de implementarea proiectului, spre exemplu ( manager proiect, asistent manager proiect, PR, asistent PR, consultant financiar, consultant juridic, consultant.., persoana desemnată pentru întocmirea decontului, expert contabil, expert.., contabil, ș.a, indiferent dc forma juridică a prestatorului).

Cheltuielile pentru echipa de implementare a proiectului, sunt eligibile numai aferent perioadei de realizare a acestuia, în limita unui procent de 20 % (cumulat cu cheltuielile dc masă) din totalul finanțării ncrambursabile acordate. Aceste cheltuieli se vor acoperi numai pentru desfășurarea dc activități care se regăsesc în Clasificația ocupațiilor din România. Orice activitate dependenta, necesară realizării proiectului (așa cum este ea definită în Codul Fiscal) va 11 inclusă în acest procent.

 • - Cheltuielile de consultanță de orice tip, propuse spre decontare, nu vor putea depăși, cumulai (indiferent de forma juridică a prestatorului și indiferent de tipul de activitate), 10% din Hnanțarea acordată pentru un proiect, dar nu mai mult de 10.000 de lei.

Cheltuielile de consultanță depuse spre decontare, vor fi însoțite de următoarele:

 • 1) Documente sau informații edificatoare cu privire la pregătirea, competența sau experiența persoanei care oferă consultanță (diplome, atestate, certificate și altele asemenea)

 • 2) Codurile CAEN în cazul firmelor și al PFA-urilor.

 • 3) Raport dc activitate din care să rezulte efectuarea prestației dc către consultant. în funcție dc tipul consultanței oferite, raportul de activitate va conține, după caz, dar tară a se limita, informații cu privire la rnodul propus de:

 • a)  pregătirea și organizarea cvcnimcntului/acțiunii,

 • b)  pregătirea și gestionarea documentelor proiectului/evenimentului.

 • c)  coordonarea, medierea și evaluarea activității de cercetare și/sau analiză,

 • d)  planurile, modelele analizate, identificarea riscurilor,

 • e)  prognozele, strategiile și/sau soluțiile oferite,

 • f)  rnodul de implementare în cadrul proiectului (evenimentului sau activității) a strategiei oferite, ș.a.

• Prestarea serviciilor de juri zare.

-- Prestarea altor servicii de transport (altele decât a persoanelor).

 • -  Prestarea serviciilor poștale.

Prestările dc servicii pot fi realizate atât de către persoane juridice cât și fizice

Finanțările ne ram bursa bile alocate nu pot fi folosite pentru cheltuieli salariate ale persoanelor juridice de drept public beneficiare

 • b) Doc .ii jen icj.u st i f ț aț. v c necesare în vederea decontării

b.L în cazul în care prestatorul este persoană juridică / PFA:

 • -  contract sau comandă;

 • -  factură;

 • -  chitanță / bon fiscal sau ordin de plată;

 • -  proces verbal dc recepție a serviciul prestat.

b.2. în cazul persoanelor fizice:

contract:

stat dc plată și dispoziție de plată;

ordine de plată impozit / contribuții (stabilite conform Codului Fiscal);

declarație pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat / pensionar / șomer, în cazul decontării CAS;

Proces verbal dc recepție a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilită în sumă netă, cu obligația achitării contribuțiilor și impozitului, conform legii.

e) Restricții dc decontare

Prestările de servicii se pol deconta din finanțarea acordată, sau put fi considerate contribuție proprie.

I xcepțic: Cheltuielile cu serviciile prestate de către echipa de implementare a proiectului. Cheltuielile ce depășesc limita de 20 % aplicat la valoarea finanțării acordate sau cumulat cu masa, 20 % aplicat la valoarea finanțării acordate, sunt considerate cheltuieli neeligibile.

 • 1,1 2. Costuri limlcfiak (altele)

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Orice cheltuială cu materialele consumabile care sunt necesare realizării proiectului cultural, mai puțin cele aferente reprezentațiilor (teatrale, cinematografice, muzicale ele,). Acestea din urmă vor fi decontate de pc linia 1.1. „Costuri de producție”.

Materialele consumabile reprezintă bunurile care vor fi ..consumate" total sau parțial în cadrul derulării proiectului cultural.

Necesitatea costurilor materiale trebuie să rezulte din specificul acțiunilor culturale, descrise în Contractul de finanțare .

în cazul în care utilitatea materialelor nu rezultă implicit, este necesară completarea dosarului de decont cu o notă justificativa, prin care sa fie explicată utilitate bunurilor achiziționate.

b) Documente justificative necesare în vederea decontării

Documentele justificative în vederea decontării sunt:

 • - contract cu furnizorul sau comandă;

factură:

-- chitanță / bon llscal, ordin de plată sau borderou de achiziție;

 • - proces verbal de recepție sau NIR (nota inlrare-recepție).

 • c) Restricții de decontare

Materialele plastice consumabile nu vor fi decontate.

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru acțiunile de publicitate și promovare

 • I. in ii Ic bugetare descrise sunt următoarele, conform BVC:

 • 2.1    închirieri de spații și aparatură

 • 2.2   Onorarii cf. Lege 8 / 1996, actualizată (inclusiv realizarea de materiale foto, video)

 • 2.3   Tipărituri

 • 2.4   Prestări servicii

 • 2.5   Costuri materiale

Liniile care constituie această parte a bugetului, vor respecta prevederile descrise in Cap. 1, cu precizarea că obiectul tuturor cheltuielilor se va raporta la acțiunile de promovare sau publicitate. Iti cazul în care, din echipa de implementare a proiectului fac parte persoane care au atribuții în cadrul noțiunilor de publicitate și promovare, valoarea acelor contracte va respecta restricția aplicată cheltuielilor cu echipa de proiect.

în cazul contractelor de drepturi de autor / conexe sau prestări servicii decontate în cadrul acestui Capitol, drepturile de autor / conexe vor fi cesionate exclusiv / neexclusiv atât beneficiarului cât și nccxclusiv, pe perioadă nedeterminată șl fără limită teritorială către autoritatea finanțatoare. La decont va ti depusă, în format electronic și opera de creație intelectuală ce face obiectul contractului de drepturi dc autor / conexe sau a contractului de prestări servicii, acolo unde este cazul.

în cazul contractelor dc închiriere de spații de publicitate și a contractelor dc prestare dc servicii de promovare, operatorul are posibilitatea să opteze încadrarea cheltuielii pe una din liniile de buget, fi.! sau 2.4, în momentul semnării contractului de finanțare.

Pentru cheltuielile de publicitate se vor depune rapoarte de monitorizare media (Raport de difuzare, prinlscrccn-uri publicitate, priniscreen-uri TV + rapoarte și minute dc difuzare).

A.1.2, Veniturile proiectului

Liniile bugetare de venituri din cadrul Veniturilor proiectului care pot avea implicații asupra decontării sunt:

 • 1.  ..Sponsorizări”, în cazul în care există sponsorizări nonfinanciare (bunuri sau prestări servicii).

 • 2.  Venituri din vânzarea de bilete

 • 3.  Venituri din taxe dc înscriere și alte taxe solicitate participanților.

Beneficiarul poate opta pentru prezentarea în conținutul dosarului de decont, a contractului dc sponsorizare / parteneriat noii financiar, carc a constituit dovada contribuției proprii în faza dc semnare a contractului de sponsorizare și a cărui obiect a fost recepționat în desfășurarea proiectului. Dc asemenea, cl poate prezenta și un contract de sponsorizare non financiar. încheiat ulterior semnării contractului dc finanțare.

Valoarea contractului dc sponsorizare reprezintă strici contribuție proprie a Beneficiarului. Beneficiarul nu poate prezenta un contract de sponsorizare spre decontare, cu alte cuvinte cl nu poate pretinde decontarea din partea autorității finanțatoare a unor bunuri sau servicii, pe carc cl Ic-a obținui gratuit din partea altei entități fizice sau juridice.

Realizarea obiectului contractului de sponsorizare va fi confirmată prin N1R. sau prin proces verbal dc recepție a serviciilor, după caz.

A. 2. Cerințele dc formă și conținut ale documentelor justificative

Pentru a fi eligibile, documentele justificative care constituie dosarul de decont, trebuie să respecte anumite cerințe din punct de vedere al formei și conținutului.

A.2.1. Regulile de prezentare a dosarului de decont

De la începutul dosarului spre finalul acestuia, documentele justificative vor avea următoarea ordine;

 • I.  Raportul financiar intermediar sau final;

 • II. Copia Conr.racl.u3ui de finanțare, actele adiționale, avizele (cu toate semnăturile). Pentru decontul final sc va depune și notificarea privind realocarea bugetară semnată, stampilată;

EH. Raportul de activitate semnat, stampilat (doar pentru decont final);

 • IV. Declarația pe proprie răspundere conform căreia proiectul nu a fost generator de profit (doar pentru decont final, pentru beneficiarii care nu au obținut profil din activitățile proiectului);

 • V. Fișa rezultatului financiar al proiectului, sau fișa veniturilor și a cheltuielilor din evidența contabilă, aferente proiectului (doar pentru decont final);

VL Registru de casă semnat, cuprinzând toate plățile efectuate:

 • VII.       Extrasul de cont, cuprinzând toate plățile efectuate, vizat bancă / trezorerie;

 • VIII.      Documentele contabile justificative propuse spre decontare:

 • IX. Raport de monitorizare mass-media și Dosarul de presă al proiectului;

 • X. Tipărituri realizate în cadrul proiectului: 1 exemplar din fiecare tip de material produs (in cazul panourilor outdoor se vor depune fotografii ale acestora),

 • XI. CD foto / video realizate ca obiect al contractelor de cesiune drepturi de autor, sau conexe, sau de prestări servicii Cap. 2 BVC.

A.,2,2. Reguli de prezentare a documentelor contabile justificative

Documentele vor respecta următoarele cerințe:

 • - vor 11 îndosariate în ordinea liniilor bugetare, așa cum acestea suni ordonate în Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului, aferent Contractului dc finanțare.

■■ dosarul de decont pentru avans se va depune obligatoriu în termen de 45 de zile calendaristice dc la semnarea contractului. Dosarul de decont pentru tranșa finală se va depune obligatoriu în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea ultimei acțiuni prevăzute în anexa nr. 2 a Contractului de finanțare. Nu vor fi acceptate spre decontare deconturile depuse după cele 45. respectiv 30 de zile calendaristice;

 • - Fiecare cheltuială va fi prezentată sub forma unui pachet format din:

 • 1.  documentul de plată (chitanțe, ordine plata, dispoziție plată, borderou achiziție);

 • 2.  factură;

 • 3.  con traciu I / corn an d ă;

 • 4.  proces verbal de recepție a produselor./ serviciilor / bl IR;

 • 5.  alte documente justificative, în funcție dc tipul cheltuielii.

 • - Toate documentele vor fi semnate și stampilate, prezentate în copie lizibilă, semnată pentru conformitate cu originalul.

 • -  Fiecare linie bugetară utilizată va fi delimitată prin separatoare.

Dacă un document contabil se referă la mai multe linii bugetare, acesta va ti prezentat în copie în secțiunea fiecărei linii bugetare la care se referă. La fel, dacă documentul este inclus în două deconturi ale aceluiași proiect,

Dosarul de decont va conține un număr de telefon sau e-mail al persoanei care răspunde de întocmirea decontului.

în cazul documentelor redactate într-o altă limbă decât limba română, toate documentele prezentate la decont vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat.

A.2.3. Cerințe asupra conținutului documentelor justificative

1. Raportul financiar intermediar / final

Raportul constă în completarea unui formular, regăsit în Contractul de finanțare, la Anexa d Regulament,

A. Documente justificative de natură contabilă;

 • 1.  Contract / contract de sponsorizare;

 • 2.  Comandă;

 • 3.  Factură;

 • 4.  Chitanță / ordin plată/ stat plată / dispoziție de plată/ borderou achiziție;

 • 5.  Proces verbal recepție;

 • 6.  Notă de intrare recepție;

 • 7.  Ordin deplasare;

 • 8.  Notă dc justificare;

9 Tabel panicipanți / invitați / echipa proiect.

1. Contractul închuiul între Beneficiar și Furnizor / Prestator / Sponsor

Vor fi refuzate de la decont contractele beneficiarilor cu terții care nu detaliază în mod convingător obiceiul contractului astfel încât să poată să fie certificată realitatea și calitatea serviciilor solicitate precum și concordanța acestora cu obiectivele concrete ale acțiunii finanțate.

Contractul va conține toate elementele obligatorii (număr, dată, părți, obiect, valoare, durată, ctc..'). Nu se vor admite corecturi asupra datei și numărului contractului.

Data contractului nu poate li anterioară datei de încheiere a contractului de finanțare, excepție fac contractele de sponsorizare prezentate drept contribuție proprie.

Data contractului nu poate G ulterioară evenimentului sau acțiunii la a cărei realizare contribuie prin cheltuială angajată.

 • - Contractele de sponsorizare de bunuri sau alte servicii, vor putea acoperi doar contribuția proprie. Cu alte cuvinte, finanțatorul nu poate deconta Beneficiarului un serviciu sau contravaloarea unor bunuri, pe care acesta le-a primit cu titlu gratuit. Contravaloarea bunurilor sau a serviciilor, va fi obligatoriu menționată. Contravaloarea sponsorizării nu poate conține TVA. In cazul bunurilor livrate sc va alașa avizul de însoțire a mărfurilor. în cazul bunurilor închiriate se va face dovada apartenenței acestora la patrimoniul Sponsorului (documente din contabilitate, fișa mijlocului llx, ctc.).

 • 1.1. Părțile

Contractul va conține toate datele dc identificare ale părților.

Una dintre părți este obligatoriu beneficiarul finanțării.

Persoanele care reprezintă părțile, sunt cele care semnează contractul

 • 1.2. Obiectul contractului

în obiectul cont radului este obligatorie menționarea titlului proiectului precum și. după caz, a acțiunii sau a evenimentului din cadrul proiectului, la care acesta se referă. Se vor aduce toate precizările legate de obiectul contractului; data calendaristică (ora, după caz), locația etc.

Se vor menționa denumirea exactă și detaliată a produselor furnizate, sau serviciile prestate, îi: cazul în care contractul are anexe, acestea vor fi prezentate alături de contract.

Anexele contractului vor avea număr și dată, nu se vor admite corecturi. Anexa nu poate avea o dală anterioară contractului.

In cazul în care contractul face referire la o comandă, aceasta trebuie prezentată alături de contract.

 • - în funcție de obiect,, contractul va fi înscris în Raportul de activitate, în dreptul evenimentului la a cărui realizarea contribuit.

 • -  Obiectul contractului va reprezenta obiectul Procesului de predarc-reeepție, întocmit la finalizarea activității contractate.

t 'oi'C.rJ

 • •   Este obligatorie corelația dintre obiectul contractului și linia bugetară aferentă (valabil și în cazul unui contract cadru). De exemplu: nu poate fi inclusă pe linia bugetară Cheltuieli de transport, o cheltuială care are ca obiect servicii de cazare).

 • •  Este obligatorie legătura directă dintre obiectul contractului și conținutul proiectului (descris în Anexa 1 a Contractului de finanțare). De exemplu: serviciile de cazare nu reprezintă o cheltuială eligibila, dacă în descrierea proiectului nu se prevede nici o deplasare).

 • •  Este obligatorie corelația dintre obiectul contractului și codul CAEN al partenerului de contract (în timpul verificării poate fi solicitat codul CAEM al prestatorului),

L..L Valoarea contractului și modalitatea de plată

■ în cazul în care obiectul contractului este format dintrun cumul de activități, servicii ccc.. contractul sau anexele vor preciza tariful stabilit pentru fiecare în parte,

 • - Dacă tariful este prevăzut în valută, se va preciza obligatoriu data cursului valutar la care se va face facturarea sau plata,

 • -  în cazul contractelor încheiate cu persoane fizice, tariful, prețul sau retribuția vor fi menționate la valoarea lor netă, cu obligația achitării tuturor contribuțiilor conform legii.

 • - Contractul trebuie să precizeze modalitățile de plată (avans, plata finală ctc),

 • - Valoarea contractului reprezintă valoarea maximă cc poate fi decontată, chiar în situația în care suma aferentă facturată, sau plătită este mai marc.

1.4. Obligațiile p;irl dor

 • -  Toate obligațiile părților se vor referi strict la realizarea proiectului finanțat.

 • -  Dacă este cazul, se vor aduce precizări legate de transport, cazare, masă, asigurări sau alic obligații conexe, generatoare de costuri.

1,5 Durata cuiui dUitltii

- Se va specifica durata prestării serviciului.

Durata contractului trebuie să fie corelată cu durata proiectului de finanțare.

1.6. Alte elemente

■■■■ Contractul va fi semnat și stampilat de către ambele părți, prin reprezentanții lor.

în cazul în care suma prevăzută spre a fi angajată, este mai mică de 500 de lei, în loc de contract, se poate prezenta o comanda completată și o notă justificativă, prin care se aduc clarificări asupra cheltuielii respective, cu precizarea titlului proiectului.

 • - Atât contractele aferente cheltuielilor din finanțarea ncrambursabilă, cât și cele efectuate din contribuția proprio, respectă aceiași regim.

 • - în cazul tranzacțiilor internaționale, contractele aferente vor fi prezentate traduse în limba română, de către un traducător autorizat

 • 2. Comanda

Respectă OMIT nr. 2634 / 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Factura

Factura fiscală va fi întocmită în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și va conține următoarele in formații:

 • -  Scria și numărul facturii.

 • -  Data emiterii facturii; data facturii este obligatoriu ulterioară datei contractului care are la bază tranzacția.

Datele de identificare ale furnizorului, identice cu cele prezentate în contractul care stă la baza tranzacției.

Dalele de identificare ale cumpărătorului; cumpărătorul este obligatoriu beneficiarul finanțării.

•• Datele completate in câmpul Descriere produse / servicii, vor fi în conformitate cu contractul / comanda care stă la baza tranzacției. Dacă factura este achitată cu un bon fiscal, numărul și data bonului vor fi trecute pe factură.

Factura conține obligatoriu referirea la contractul care stă la baza tranzacției, sau denumirea proiectului cultural.

 • 4.  Chitunțâ / ordin de pI:Hă / dispu/ilie dc plaiu / stat de plagă i borderou achiziție

 • - Documentele vor fi completate în conformitate cu OMFP nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar-contabile.

 • - Documentele vor face referire obligatorie la numărul și data facturii pe care o achită. Ordinele de plată electronice vor fi prezentate alături dc extrasul de cont vizat de bancă.

Ordinele dc plată către trezorerie vor fi prezentate alături de extrasul de cont vizat dc trezorerie.

Toate plățile vor 11 confirmate prin prezentarea Registrului dc Casă și a extrasului de cont, vizat de instituții.

•• Statul de plată va fi semnat de conducătorul instituției, achitarea va fi atestată prin semnătura persoanei căreia i se cuvin banii. Statul de plată va fi însoțit dc Dispoziția de plată.

 • - Dispoziția dc plată va avea număr, dată, va fi completată cu toate datele necesare, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-coniabilc, va fi semnată de casier / reprezentantul legal.

 • - Nici o plată nu va fi decontată de către finanțator fără dovada efectuării plăților către furnizori / prestatori.

 • 5.  Pr<iccsiil verbul dc recepție

-- Va avea număr de înregistrare, dată și va face referire la contractul / comanda care a stat la baza tranzacției.

în cazul achiziționării de bunuri, intrarea în gestiune va fi atestată prin Nota dc Intrare recepție (NiR). Modul de completare va fi în conformitate cu Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele tnianciar-contabile.

 • -  în cazul prestărilor de servicii (de orice tip), executarea lor va fi atestată prin Procesul verbal dc recepție.

 • - Obiectul procesului verbal dc recepție va fi identic cu obiectul contractului a cărei realizare o atestă.

 • 6.  Xnhi <k* in ini re-recepție (NIR)

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr, 2634/2015 privind documentele fi nane ia r-contabilc, cu modificările și completările ulterioare. Recepția bunurilor se va face înainte de data dc desfășurare a activității / evciiin lentului, nem ai fiind necesară prezentarea procesului verbal de recepție.

 • 7. Ordin de dephisare

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8.  Notă justificativă

 • 9.  1 abd particip and / invitați / echipă dc p roiect

B. Procedura decontării cheltuielilor

B.L Principii .și Reguli de decontare

l)Prineipiu1 bugetar

Nu se decontează decât cheltuielile aferente liniilor bugetare cuprinse în BVC aferent Contractului dc finanțare, respectiv BFF.

2) Principiul eficienței, eficacității și economicității în cazul în care o cheltuială eligibilă nu poate fi justificată din punem! de vedere al nivelului sumelor angajate și plătite, cheltuiala va putea fi decontată parțial respectând principiul eficienței. eficacității și economicității cheltuielilor.

 • 4) Principiul nccompensării între sumele aferente liniilor bugetare

In cazul în care în urma rcalocării bugetare, rămân linii bugetare ncacopcrite de cheltuieli, acestea nu vor putea li compensate cu sume aferente altor linii bugetare.

Raportul financiar poate să conțină sume mai mari decât valoarea totală a proiectului, dar în final nu va puica fi decontată o sumă mai mare decât cea prevăzută în Contractul dc finanțare, chiar in situația în care cheltuielile rcale sunt mai mari.

Contribuția proprie trebuie să se refere strict la acțiunile și evenimentele proiectului, așa cum an Ibst descrise în Contractul de finanțare și actele adiționale.

('untribuția proprie, oricât de marc ar fi, nu poate depăși procentul stabilit prin Contractul de finanțare, în detrimentul procentului finanțării acordate.

în cazul în care, valoarea cheltuielilor prezentate spre decontare și aprobate de autoritatea finanțatoare, nu acoperă valoarea totală a Contractului de finanțare (finanțare alocată contribuție proprie), valoarea finanțării propuse spre plată se va calcula în felul următor:

i’iiinare finanțare propusă spre plută = Valoare totală cheltuieli aprobate de mstifitția finanțatoare * Valoare finanțare conform Contract finanțare / Valoare totală Contract finanțare

4) Cheltuirea integrală a sumelor prevăzute pe liniile bugetare. Realocarea bugetară.

Sumele aferente liniilor bugetare, vor fi cheltuite integral, pe fiecare linie bugetară în parte. în cazul în cerc liniile nu sunt complet chclluilc, sau exisă linii a căror cheltuieli aferente prezintă depășiri ale sumelor alocate iniția) există posibilitatea transferării unui procent dc maxim 20 % din valoarea totală biigctală în cadrul "Capitolului 1 - Cheltuieli pentru realizarea proiectului cultural" spre oricare liric bugetară din cadru! Capitolului I care nu a fost complet cheltuită; după cum urmează:

 • a)  prin transferul unui procent dc 10% între toate liniile bugetare ale Capitolului I.

 • b) diferența de 10% se poate transfera pe lima 1.3 - Cheltuieli cu onorariile.

în cadrul acestor transferuri, o linie nu poate fi utilizata / modificată decât o singură dată, prin diminuare sau prin suplimentare.

Acest transfer este posibil prin depunerea unei Notificări odată cu decontul final. Notificarea va conține atât descrierea narativă a transferului / transferurilor, cât și forma finală a bugetului de venituri și cheltuieli (RFF), rezultată în urma tuturor modificărilor și a Notificării privind rcalocarca bugetară. BH reprezintă documentul de referință în analiza dosarului dc decont,

în cazul în care nu se dorește transferul de 10% pe linia 1.3 - Onorarii, sc poate transfera doar procentul de 10% între liniile Capitolului I.

Se va avea în vedere corelarea rea!ocării bugetare cu toate celelalte restricții aferente liniilor bugetare.

 • 5) Separarea cheltuielilor aferente finanțării alocate și contribuției proprii a Beneficiarului. Raportul dc evaluare.

în urma verificării dosarului de decont, se întocmește de către Centrul Cultural sector l, Raportul dc evaluare al decontului proiectului cultural. Acest Raport va conține separarea finală a cheltuielilor aferente finanțării alocate și a celor aferente contribuției proprii a beneficiarului. Separarea propusă de către Centru! Cultural sector I, poate fi diferită de cea a Beneficiarului, Raportul de evaluare va fi prezentat Beneficiarului spre aprobare, apoi semnat de către ambele părți, ca procedură premergătoare realizării plății tranșei finale.

 • 6) Forță majoră, din punct de vedere al decontării.

1-orța majoră este o împrejurare de origine externă, cu cărucior excepțional, care este imprevizibilă și absolut invincibilă și inevitabilă.

Pentru ca un eveniment sau o anumită împrejurare să poată fi calificată forță majoră, este necesar să îndeplinească în mod cumulativ trei condiții: să fie externă, imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă.

Nu se consideră forță majoră Reprezentarea unui artist la eveniment din motive imputabile lui.

 • 7) Principiul nea (ocării finanțării pentru activități generatoare dc profit.

Finanțarea nu poate fi utilizată pentru activități generatoare dc profit.

 • 8) Principiul evitării dublei finanțări.

('onlbnn acestui principiu, o cheltuială poate să fie decontată numai către o singură autoritate fi nan ța lume. Beneficiarul își asumă respectarea acestui principiu prin Declarația de angajament notarială.

 • 9) Reguli de icdirnare a dosarului de decont.

în cazul în care dosarul de decont nu respectă cerințele dc formă descrise în prezentul Regulament, acesta va putea fi returnat imediat după înregistrarea lui la registratura Centrului Cultural a! Sectorului I. în cazul în care, se începe verificarea dosarului de decont și sunt constatate erori semnificative. din punct de vedere al conținutului, dosarul poate fi returnat, Ambele proceduri vor fi efectuate în baza unei Notificări din partea Centrului Cultural al Sectorului J.

Dosarele dc decont pot ii returnate pentru completări sau corelări o singură dată, la a doua depunere dosarul dc decont va fi evaluat, finalizat și decontat conform documentelor depuse.

B.2. Tranșele de finanțare

în conformitate cu prevederile Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Cultura! al Sectorului I acordă finanțare beneficiarilor, în tranșe. Centrul Cultural al Sectorului 1 poate achita tranșele de finanțare numai prin Trezoreria Sectorului I.

Posibilitatea acordării avansului va fi stabilită prin Decizia Directorului Centrului Cultural al Sectorului 1.

Beneficiarii pot opta pentru una sau doua tranșe, iar în cazul în care, valoarea finanțării se situează peste valoarea de 150 000 lei, beneficiarul finanțării poate opta și pentru acordarea unei a treia tranșe dc 1 maniace.

Transele se acordă din valoarea totală a contractului.

Procent Tranșe: I Tranșă:

100% (final);


 • 2 Tranșe:

 • 3 Tranșe:


30 % avans, 70 % final;

30 % avans, 30 % intermediar, 40 % final.

O tranșă nu poate fi acordată decât după decontarea integrală a tranșei acordate anterior.

Plata sumelor reprezentând tranșele, se efectuează prin virament bancar în contul bancar al beneficiarului, în baza facturii fiscale emise de beneficiar către Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru fiecare tranșă.

Factura fiscală va lî întocmită în conformitate cu Codul Fiscal. Datele de identificare ale finanțatorului, respectiv Centrul Cultural sector 1 suni: cod fiscal ........................, corn ......................... deschis la

Trezoreria sectorului I București.

Denumirea serviciului: Contravaloare tranșa nr............... reprezentând finanțare n eram bursa bila

acordată peni ni proiectul cu titlul.,»..»............................. Contract de finanțare nr......din data

dc....................

-Valoarea tranșei (în Ici); valoarea TVA . dacă este cazul;

''Delegatul, în persoana reprezentantului legal al beneficiarului finanțării;

-Data scadenței facturii: (se calculează 10 zile lucrătoare dc la data înregistrării facturii);

-Semnătura beneficiarului finanțării.

factura emisă de beneficiarul finanțării se depune la Registratura Centrulului Cultural al Sectorului I în original.

factura pentru acordarea primei tranșe (30 %), va fi emisa cu data încheierii Contractului de finanțare, sau cât mai curând posibil.

facturile fiscale pentru celelalte tranșe vor fi emise și transmise către Centrul Cultural sector I doar după semnarea Raportului dc evaluare a decontului financiar contabil aferent, atât dc către persoana care a întocmit decontul cât și dc către beneficiat*.

Suma totală plătită beneficiarului, nu poate fi mai mare decât suma finanțării aprobate prin Contractul de finanțare, chiar în situația în care cheltuielile reale depășesc cheltuielile estimate prin BVC al proiectului.

Tranșele finale pot fi diminuate în următoarele cazuri:

parte din acțiuni sau evenimente nu au fost realizate;

 • - sumele achitate au fost mai mici decât cele estimate;

în urma evaluării dosarului de decont, anumite cheltuieli au fost considerate neeligibilc:

• anumite cheltuieli eligibile nu au putut li justificate corespunzător;

R c tra ger ea fin a n ță r î i:

 • - proiectul a avut activități generatoare de profit.

Sistarea decontării:

este declanșată procedura de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor dc fals, uz de fals și infracțiunile de corupție.

B3. Dispoziții finale

3J Comunică ci

ArtJ. (1) Orice comunicare, solicitare» informare, notificare determinate dc aplicarea prevederilor prezentului REGULAMENT, se vor Tace sub formă de document scris,

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii și al primirii la registratura Centrului Cultural sector I, din București, Banu Manta, nr.9, sector 1.

 • (3) Documentele transmise prin poștă electronică sau fax vor fi luate în considerare numai în măsura în care au fost confirmate de primire și expeditorului i s-a comunicat numărul de înregistrare dai de registratura Centrului Cultural al Sectorului 1.

Ari, 2 Anexele următoare lac parte integrantă din prezentul regulament;

Art. 3 Prezentul Regulament nu se aplică retroactiv, ci doar de la data intrării în vigoare, conform legii.

Art.4 Prezentul regulament se completează cu legislația în vigoare.

Art. 5 Forța majoră:

 • (1) Este exonerată de răspundere pentru necxecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor coi revin, partea care a fost împiedicată dc intervenția unui caz de forță majoră.

 • (2) l.-ste torță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent dc voința părților, care le oprește să-șî execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului Contract,

 • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată prin grija părții care o invocă, de îndată, după producerea forjei majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acesteia.

B.4. Graficul decontării

B.4.1 Contractele dc finanțare cu tranșă unică sau tranșă finală (acordată după finalizarea proiectului)

în cadrul acestui tip de contract, beneficiarul realizează toate acțiunile și evenimentele culturale cuprinse în Al, efectuează toate plățile aferente, inclusiv pe cele din contribuția proprie, după care, respectând LoaLc cerințele procedurii de decontare cuprinse în prezentul capitol, va beneficia din partea finanțatorului, de decontarea acestor cheltuieli (mai puțin cele din contribuția proprie), prin plata tranșei unice sau finale.

Termenii de timp ai procedurii dc decontare se vor desfășură în felul următor:

Nr.

crt

1

Termene

Descrierea operațiunilor

Semnarea Contractului de finanțare

Operațiuni Operațiuni efectuate efectuate de către • de către beneficiar CCSl ul finanțării

X       X

2

t - este data

finalizării

proiectului cultural

Realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor X

cuprinse în A1, până la termenul final t stabi 1 it în A 1 |

i

3

( i- 30 zile calendaristice

întocmirea DFC și depunerea ia CCS1. Decontul se va întocmi pentru FA și pentru CP aferentă, conform Contract de finanțare

X

4

Verificare DFC

X

5

Maxim 45 zile de la depunerea DFC

Semnarea Raportului de Evaluare a DFC, conținând suma propusa spre decontare

X      X

6

T - este data emiterii      facturii

pentru tranșa

Prezentarea facturii, emisă ia data T (ulterioară datei semnării Raportului de evaluare), conținând spre plată suma prevăzuta în Raportul de Evaluare a DFC

X

7

T +   30 zile

lucrătoare

Realizarea plății sumei prevăzută în Raportul de evaluare

X

B,4.2, Contract de finanțare cu 2 tranșe (tranșa I. - avans și tranșa II. - tranșa finală, după finalizare proiect)

Beneficiarii acestui tip de contract vor primi tranșa I. sub formă de avans, pe care îl vor deconta (doar finanțarea acordată) în termen de 45 de zile dc la data semnării contractului. După realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor cuprinse în Al și a efectuării restului de plăți, inclusiv din contribuția proprie, vor depune, conform procedurii, decontul final pentru obținerea tranșei li. Tranșa II. se acordă obligatoriu după finalizarea proiectului.

Procedura de decontare se va desfășura în felul următor:

Termene

Descrierea operațiunilor                            Operațiuni , Operațiuni

realizate .realizate de către de către beneficiar CCS 1 ul finanțării

t - este data semnării

Contractului de

Semnarea Contractului de finanțare                X         X

finanțare

T                    ’ Prezentarea facturii pentru tranșa L emisă la data t X

t i- 30 zile lucrătoare Efectuarea plății tranșei I.                                            X

t + 45 zile           întocmirea DFC și depunerea la CCS1 pentru X

calendaristice : tranșa I. (doar pentru finanțarea acordată, fără

■ contribuția proprie)

tl - este termenul de

Realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor X

finalizare al

cuprinse în Al, până la termenul tl, data finalizării

proiectului cultural

proiectului cultural, stabilită în A1.

tl +30 zile

întocmirea DFC și depunerea la CCS1. Decontul X

calendaristice

sc va întocmi pentru tranșa 11. și pentru CP totală,

conform Contract de finanțare

Verificare DFC pentru tranșa L și tranșa II.                       X

Maxim 45 zile de la

Semnarea Raportului de evaluare a DFC pentru X         X

depunerea DFC

tranșa 1. și iran șa 11., conținând suma propusă spre decontare.

T

Prezentarea facturii, emisă la data T (ulterioară X datei semnării Raportului de evaluare), conținând spre plată suma prevăzută în Raportul de evaluare a DFC

T + 30 lucrătoare

Realizarea plății sumei prevăzută în Raportul de             X

eval uare

K4.3. Contract dc finanțare cu 3 tranșe (tranșa I. - avans, tranșa II. - intermediară, tranșa IU. -finală, după finalizare proiect) în această situație, tranșa I. se acordă sub formă de avans și se decontează în maxim 45 de zile de la semnarea contractului.

Doar în urma decontării integrale a tranșei 1. se poate trece la acordarea tranșei II. în caz contrar, beneficiarul devine neeligibil pentru acordarea tranșei II, Decontul aferent tranșei II. poate fi depus și după finalizarea proiectului. împreună cu decontul aferent tranșei III. Tranșa IJl. sc acordă obligatoriu după finalizarea proiectului.

Procedura de decontare se va desfășură în felul următor:

Nr.

Termene

Descrierea operațiunilor                             Operațiuni 'Operați un

realizate i realizate

crt.

1

2

l - data semnării

Contractului de finanțare

t

de către de către beneficiar CCS l ul finanțării

Semnarea Contractului de finanțare de către ambele X         X

părți

Prezentarea facturii pentru tranșa I., emisă la data t X

3

t i- 30 zile

Efectuarea plății tranșei 1.                                           X

4

lucrătoare

H- 45 zile

întocmirea DFC și depunerea la CCS1 pentru tranșa'X

5

6

calendaristice

Maxim 15 zile de la

1.

Verificare DFC pentru tranșa 1.                                   X

Semnarea Raportului de evaluare a DFC pentru :X         X

depunerea DFC Itranșa I., cu propunere dc plată pentru tr. II.

7 tl

' Prezentarea facturii emise la data tl (ulterioară datei: .semnării Raportului dc evaluare) conținând spre

' plată tranșa II. din Contractul dc finanțare.            ;

8 tl 4-     30

zile Efectuarea plății aferente tranșei II.

lucrătoare

9    12* - data finalizării Realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor! X

proiectului cultural

.cuprinse în Al, până ia termenul t2, data finalizării I proiectului cultural, stabilită în A1.

IO 12 <30 zile

întocmirea DFC și depunerea la CCS1. Decontul se X

calendaristice

va întocmi pentru tranșa II. ■* tranșa III, și pentru CI’ aferentă celor trei tranșe, conform Contract de finanțare.

li

Verificare DFC pentru tranșa II. și tranșa III, + CP             X

integrală.

12 Maxim 45 zile de la Semnarea Raportului de evaluare a DFC pentru X         X

depunerea DFC

tranșa 11. și tranșa IU. + CP integrală, conținând suma propusă spre decontare (tranșa III.).

13 T

Prezentarea facturii, emise la data T (ulterioară datei X semnării Raportului de evaluare), conținând spre plată suma prevăzută în Raportul de evaluare a DFC.

14 '[' i 30 lucrătoare

Realizarea plății sumei prevăzută în Raportul de             X

evaluare

*1   *t2 - nu este data

5 finalizării

Proiectul se derulează

proiectului cultural , rezultând un T2A

16 T2A-45zi!e

întocmirea DFC și depunerea la CCS1 pentru tranșa X

calendaristice

,11.

I 7 Maxim 45 zile de la Veri licăre DFC pentru tranșa li                                   X

depunerea DFC

9    T3-data finalizării

Realizarea tuturor acțiunilor și evenimentelor'X

proiectului cultural

cuprinse in Al, până la termenul 13, data finalizării' proiectului cultural, stabilită în Al,

10 T3 + 30zilc

întocmirea DFC și depunerea la CCS1. Decontul seiX

calendaristice

va întocmi pentru tranșa UI și pentru CP, conform' Contract de finanțare.

11

Verificare DFC pentru FA + CP integrală.                       X

12 Maxim 45 zile de la

Semnarea Raportului de evaluare a DFC pentru X         X

depunerea DFC

tranșa III. + CP integrală, conținând suma propusă spre decontare (tranșa 111.).

13 T

Prezentarea facturii, emise la data T (ulterioară datei X semnării Raportului de evaluare), conținând spre plată suma prevăzută In Raportul de evaluare a DFC.,

C: Centralizator al documentelor justificative. de natură contabilă

Detalierea cheltuielilor

Criterii

Docu inent care stă la baza tranzacției

Factura

ZBF

Document de plată

Tip de Proces verbal

Alte documente obligatorii

Restricții decontare

A. Cheltuieli ELIGIBILE

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

_

1.1. Costuri de producție

Contract / comandă (după caz)

Factură

Ch / OP / SP/.

DP

PVR servicii (după caz)

Declarație statut persoană, copie Ci. atestat (după caz)

1.2. Închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

Contract

Factură

Ch/OP

PVR servicii

1.3. Cheliuieli cu onorarii (cj'Lege 8'1996 actualizată}

Persoane fizice

Contract

-

Factură

SP / DP ! SP / OP

PVR servicii

Materiale foto, video demonstrative depuse la CCS 1

1.4. Premii (mimai în cazul în care proiectul are. ini caracter competițional șt are activități prevăzute în sensul Jurizării și departajării valorice a artiștilor)

Activitate descrisă în Al

SP, DP

PV de acordare a premiilor. Regulament concurs

1.5. Tipărituri (mima: în cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto — tipărire foto)

Proiect editorial

Contract

Factură

Ch / OP

PVR servicii și bunuri

Se vor depune 60% din broșuri, cărți, etc.

1.6. Realizare de studii și cercetări (numai in cazul proiectelor de ercetare în domeniul culturii)

Persoane juridice

Contract

Factură

Ch / OP

PVR servicii

Se depune un.

exemplar la CCS 1

Persoane fizice

Contract

SP i DP / SP / OP

PVR servicii

Se depune un exemplar la CCS 1, copie CI, CV persoană

7. Transport intern sau ternalional

Persoane juridice

Contract

Factură

Ch l OP

PVR servicii

Contract comodat, copie talon după caz

Document

Detalierea cheltuielilor

Criterii

care stă ia baza

tranzacției

Persoană fizică Z mijloc dc transp. în comun

Persoană fizică / auto personal

1.8. Cazare

Contract

1,9.

Masă fse acoperă în limita am t i

Cheltuială masă

Conlracl

procent de 20%, dar mt mai mult de 40 de lei/pers/zi) aplicai la valoarea finanțării acordate.

Diurnă acordată în condițiile Legii

Diurnă

] .10 Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural Cin limita a 10% aplicat la valoarea fi na r țări i acoidulo - alte restricții

Contract

Persoane juridice

Contract / comandă

j.l L Prestări servicii (altele)

Persoane fizice

Contract

1,12. Costuri materiale (altele)

Conlracl / comandă

2. Cheltuieli acțiuni ^romoționale și de publicitate

1. închiriere spinii

Contract

2. Onorarii (cfLegc 8/1996 rtualizată)

Persoane fizice

Contract

F act u ra

/ BF

Document de plată

Tip de Proces verbal

Alte documente obligatorii

Restricții de con tare

OD.OP

Titluri ie de călătorie după caz. Copie C.l. sau Pașaport

OD. OP

Bon benzină. Copie C.l. și talon auto

Factură

Ch / OP

PVR servicii

Tabel pârtiei pan ți / invitați / echipă

X

Factură

Ch / OP

PVR servicii

Tabel participași / invitați / echipă

X

OD. OP

Calitate angajat

X

Factură

Ch / OP

NIR

X

Factură

Ch / OP

PVR servicii

N o l ă j u st i fi cat i vă

Factură

SP/DP/SP/

OP

PVR servicii

Declarație statui persoană, copie CI. atestat ('după caz)

X echipa proiect

Factură

Ch / OP / BF

PVR bunuri /

NIR

Notă justificativă

Raport de monitorizare rnass-media

Factura

Factură

Ch / OP

SP / DP / SP / OP

PVR servicii

PVR servicii

CD-ul cu opera decontată va fi depus

Detalierea cheltuielilor

Criterii

Document care stă la baza tranzacției

Factura

/BF

Document de plată

Tip de Proces verbal

Alte documente obligatorii

Restricții

decontare

jaCCSl.

Din contract să rezulte cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a operei de către CCS1

2.3. Tipărituri

Contract

Factură

Ch/OP

PVR servicii și bunuri

Se vor depune 60% din broșurile realizate la CCS 1

Persoane juridice

Contract / comandă

Factură

Ch/OP

PVR servicii

Notă justificativă

2.4. Prestări servicii

Persoane fizice

Contract

Factură

SP / DP / SP /

OP

PVR servicii

Declarație statut persoană, copie CI, atestat (după caz)

2,5. Costuri materiale

Contract / comandă

Factura

Ch / OP / BF

PVR bunuri /

NIR

Notă justificativă

Modele de tabele:

Tabel cazare

Nr.

crt

Nume, prenume

Date dc identificare:

Calitatea în cadrul

proiectului        CNP sau seria si nr.

pașaport

Nr. nopți

Tarif/noapte (lei)

Valoare totală cazare (nr, nopți x tarif/noapte)

(Ici)

_

TOTAL:

Tabel masă

Nr.

cri

N ume.

p: criumc

Calitatea în cadrul proiectului

Date dc identificare:

CNF sau scria si nr. pașaport

Domiciliul

Nr. mic dejun

Valoare/m ic dejun (lei)

Nr.

prânz

Valoare/prânz

(lei)

Nr. cină

Valoare/cinâ

(lei)

Valoare total/persoană

TOTAL:

1 nins port

Nr crt

Nume, prenume

Calitatea în cadru] proiectului

Date dc identificare:

CI sau seria si nr. pașaport /adresă

Rută

Echipa de implementarea proiectului

Nr. crt


Nume, prenume


Calitatea


Nr./ dală contract


Valoare contract (iei. brut)

TOTAL

Anexa nr. 1 Regulament

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIU

Legislație r.iiționukl

 • •  Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgenta nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Legislație transversală:

 • •  Legea nr. 8 / 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pc perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambiirsabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

o Ordonanța de Guvern nr. I 19/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările u I teri oare;

Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificări Ic și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48 / 2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii:

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare:

DECLARAȚIE pe proprie răspundere privind activitățile generatoare de profit

Denumirea beneficiarului:.........................................-.................................

Titlul proiectului cultural finanțat:....................................................

Contract de finanțare nr.................................................

Subsemnatul .........................., domiciliat în mun.........

localitatea ............................... str. ............ nr.............. bl..........., ap.........

et.......d sc......... sectorul/județul ............. , codul poștal..................., posesor a! actului de

identitate........., seria..........nr.............., codul numeric personal,.;..;...............................,

în calitate de reprezentant legal al                                    .....

Cunoscând prevedsr/fe art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, prin prezenta, în calitate de beneficiar al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes iocaț declar pe propria răspundere că finanțarea nerambursabilâ aferentă proiectului cultural......        .............................................................

contract de finanțare nr                   ..... nu a fost utilizată pentru activități

generatoare de profit.

Denumirea beneficiarului:........................

Mumele reprezentantului legal:

Semnătura reprezentantului legal:............................................

Data:........................................

Declarație de imparțialitate pfiiitru membrii Comisiei

Subsemnatul ...... ...... domiciliat în mun..... localitatea

.......................str, ........................, nr                bl. .........., ap........., et......... sc........, sectorul/județul....................codulpoștal.....................posesor ai actului de identitate..........seria

..........nr............... codul numeric personal......................................., dețin ca membru în Comisia de selecție a ofertelor culturale, calitatea de evaluator a proiectelor culturalo conform Dispoziției nr..........................declar pe propria răspundere, faptul că nu mă aflu în

nici una din situațiile de mai jos:

 • a)  soț sau rudă până la gradul al doilea inclusiv ori afin până la gradul al doilea inclusiv, cu unul dintre ofertanți;

 • b)  în ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanți și nu am făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt orgăn de conducere sau de administrație al acestora;

 • c)  nu dețin părți sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanți;

De asemenea dedarea:

 • -  nu am niciun interes financiar 1n derularea procedurii................(denumire procedură)

 • -  nu am niciun interes financiar față de oricare dintre ofertanți;

 • -  nu am nicio afinitate sau o înclinație personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul da selecție;

nu am nicio obligație personală sau debite financiare ori de altă natură față de niciun ofertant, caro ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul de evaluare.

Voi anunța autoritatea finanțatoare în situația apariției unui conflict potențial sau aparent și care ar putea impieta asupra procesului de evaluare pentru care am fost nominalizat.

Dacă mă aflu în oricare din situația de mai sus înțeleg să fiu de acord cu înlocuirea mea cu un membru supleant.

Totodată t mă angajez să păstrez confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra altor informații prezentate de către operatorii a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum' și asupra lucrărilor comisiei de evaluare,

Semnătura (lizibil)

Data___

CERERE TIP DE FINANȚARE

Sesiunea de finanțare nr


I anul........


 • 1. Arie tematică


 • □ Artele spectacolului / animație stradală

 • □ Muzică

 • □  Patrimoniu / patrimoniu imaterial

 • □  Film, foto, multimedia

 • □  Literatură


 • □ Mobilitate

 • □ Arhitectură

 • □ Arte vizuale

 • □  Interdisciplinar


 • 2. Descrierea solicitantului


Inițiatorul proiectului, se publică pe site

Adresă:

Nr.

Bl

3c.

Ap

Localitatea:

Județ:

Cod

Telefon

Fax:

Eunail:

Web:

Cod fiscal.


Nume bancă / sucursală

Număr cont bancar IEAN (Lei):


Denumirea titularului de cont:

Scopul așa cum este prevăzut în statut:

Președinte:                                                    Tel:                     E-mail.

Persoană de contact / coordonator proiect                  Tel:                    E-mail:

Descrieți un proiect desfășurat și finalizat până la data depunerii acestei oferte culturale (titlu, finanțator, scop și obiective, buget, rezultate obținute): max. 250 de cuvinte


 • 3. Descrierea proiectului pentru care se solicită finanțare

  • 3.1. Date generale ale proiectului

Datele calendaristice precum și locul de desfășurare a evenimentelor menționate în Cererea de finanțare nu reprezintă o rezervare a domeniului public al sectorului 1 rnunicpit.il București și nici nu reprezintă durate contractului de finanțare. Totuși, este de dorit șă le specificați în Cererea de finanțare în vederea programării lor de principiu. Se va menționa data evenimentului cu perioada estimata de montare și demontare a logisticii amplasate pe domeniul public.

Titlul proiectului: (se publica pe site)

Durata deru'ării proiectului inumani! estima! de Suni necesara implementării proiectului. începând cu tuna în care se semnează contractul efo finanțare):

I oguI de desfășurare a proiectului.

Descrierea proiectului:

Operatorii culturali îșl vor organiza informațiile din acest capitol în funcție de specificul proiectului derulat. Se va avea în vedem descrierea pruiectoiui (se va face referire doar ia propunerea de proiect pentru care se solicită finanțare și nu Ia proiectele desfășurate în anii anteriori) și a evenimentelor atât ca valoarea artistică și concept, cât și ca informație cuantificabilă: număr de evenimente, nr. de artiști / trupe etc.. De asemenea, ofertele culturale făcute fără a anunța în proporție de 60% artiștii invitați, pentru a putea fi evaluată corect calitatea actului artistic, vor fi depunctate de către Comisie. Este de dorit respectarea formatului de mai jos. Vă rugăm sa aveți în vedere că evenimentele culturale organizate în unități de alimentație publică nu sunt eligibile (cu uncie excepții).

Evenimentele I activitățile din cadrul proiectului

Eveniment / activitate 1

Titlul evenimentului / activitate.......................

Descrierea evenimentului {nume artiști, trupe, invitați etc. alte persoane în funcție de specificul proiectului dvs.)

Data și durata estimată a evenimentului.......................... ........................

Durata montării și demontării logisticii de spectacol pe domeniul public (numai dacă este cazul)

Locul de desfășurare a evenimentului.............................................................................................................................

Eveniment /acțiyițate 2

Titlul evenimentului / activitate...........................................................................................................................................

Descrierea evenimentului (nume artiști, trupe, invitați etc. alte persoane în funcție de specificul proiectului dvs.)

Data ș- durata estimată a evenimentului ........   ,,...................... ............................................ .. ..

Durata montării și demontării logisticii de spectacol pe domeniul public (numai dacă este cazul).................

Locul de desfășurare a evenimentului..................................................................................................................

Eveniment / activitate etc. .............      i i . . . i i  .....• • t i ».i ■ i t•i. m i «■ ||a m i i . i i ... ...                                   .    «un

Justificarea proiectului

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri: în cazul în care există co-organizatori se va anexa și Acordul de parteneriat.

Etapizarea cheltuielilor și graficul de finanțare vor fi definitivate și cuprinse în Contractul de finanțare

Valoarea agreată a tranșelor:

Pentru proiectele cu valoarea finanțării egală sau mai mare de 150 000 de lei, finanțarea va fi acordată în 3 tranșe, tranșa 1 - 30%, tranșa 2 - 30%, tranșa 3 - 40%.

Pentru proiectele cu valoarea finanțării mai mică de 150 000 de lei, finanțarea va fi acordată în 2 tranșe: tranșa 1 -30%, tranșa 2-70%.

 • 3.2. Grupul țintă, evaluarea rezultatelor și impactul proiectului

Grupul țintă și beneficiarii.

Rezultate așteptate

Impactul asupra grupului țintă, beneficiarilor și comunității maxim 5 rânduri

Modalități de mediatizare:

Modalități de evaluare:

 • 4. Bugetul proiectului

In momentul desmierii bugetului de venituri și cheltuieli a proiectului, se va analiza Secțiunea IV din Regulament: Decontul de cheltujeli

Bugetele de venituri și cheltuieli ale proiectelor trebuie să prevadă ca veniturile să fie detaliate și estimate pe surse potențiale de finanțare, iar cheltuielile după natura acestora. Adaptarea bugetului după anunțarea sumei alocate trebuie să fie în strânsă corelație cu informațiile cuprinse în documentația inițială.

4.1, Cheltuielile proiectului

Fundamentare

Detalierea cheltuielilor

Valoare

(de ex. unitate de măsura x nr. de unități x valoare unitară)

A. Cheltuieli ELIGIBILE

0

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

0

1.1. Costuri de producție

0

I

1.2. ' -chirieri de spatii și aparatură și altele asemenea

0

1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf. Legii 8 /1996, actualizată)

0

1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competițional)

0

1.5. Tipărituri faums/ în cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto - tipărire foto)

0

Se detaliază conținutul materialului care face referire ia realizarea proiectului)

1.6. Realizare de studii și cercetări fnt/maf în cazul _ ___

0 _

proiectelor de cercetare în domeniu! culturii)

1.7. Transport intern sau internațional

0

1.8. Cazare

0

1.9. ■ Masă

- Diurnă acordată în condițiile Legii

0

1,10. Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (maxim 10% din valoarea finanțării dar nu mai mult de 1.500 de lei + alte restricții)

0

1.11. Prestări servicii (altele)

0

1.12. Costuri materiale (altele)

2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

0

2.1. închiriere spații și aparatură

0

2,2, Onorarii (cf Legii 8/1996 actualizată)

0

2.3. Tipărituri

0

în cazul broșurilor și cărților de promovare se detaliază conținutul materialului

2.4. Prestări servicii

0

2.5. Costuri materiale

0

B. Cheltuieli NEELIGIBILE

(cheltuieli administrative ale beneficiarului, cheltuieli ce depășesc limitele de acoperire din finanțarea nerambursabilă specificate in Regulament)

0

 • 4.2. Veniturile proiectului

Toate veniturile proiectului trebuie să fie prezentate în Fișa contului proiectului care se va depune la Decontul final.

Surse venituri

Valoare Lei


1. Contribuția solicitantului:

 • -   surse proprii;

 • -   surse atrase;

 • -   vânzare bilete

 • -   contracte de parteneriat / sponsorizare;

 • -   alte contracte de finanțare.

Contractele trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestei oferte culturale și să aibă prestabilită valoarea financiară. în lei.

0

2, Finanțarea nerambursabilă solicitată Centrului Cultural sector t

0

Total venituri (1+2)

0

Atenție? Totalul Cheltuielilor proiectului trebuie să fie egal cu totalul Veniturilor proiectului.

 • 5. Sursele de finanțare ale proiectului

Prezentat! copierea sursele' de finariare ae pronrti.l r ccrfcrn tabel ilui

Surse de finanțare

Valoare Lei

1 .Valoarea totală a proiectului (a+b), constă în;

0

a)Valoarea eligibilă a proiectului

0

hJValoarea neeligibilă a proiectului

0

2.Contribuția proprie în proiect (a+b), constă în

0

ajOoniribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

0

bJContribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

0

3.FINANȚAREA NE RAMBURSABILA SOLICITATA (1-2)

0

Valoarea neeiigibilă a proiectului trebuie să fie egală cu cea a contribuției solicitantului la cheltuieli neeîigibile : 1, b) = 2. b).

Valoarea eligibilă a proiectului reprezintă suma dintre contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile și finanțarea nerambursabilă solicitată: 1, a) == 2. a) + 3.

Valoarea contribuției solicitantului la cheltuieli eligibile trebuie să fie de minim 20% din valoarea totală a finanțării nerambursahile alocate.

Solicitam.........................................................................

Reprezentantul legal.....................,K........................

Semnătură...........................................................................

înștiințare Solicitant cu privire la

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal înscrise în documentele depuse în susținerea evenimentului/aciiunii/proiectului, so prelucrează do către Centrul Cultural sector 1 cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informarea cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele sunt prelucrate pentru persoanele care figurează înscrise în cererile/documentele ce se depun la Centrul Cultural sector 1 și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate, în scopul organizării, desfășurării proiectului /evenimentului și/sau proiectelor/evenimentelor.

Potrivit art. 4 punctu; 2. din Regulamentul (DE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privino protecția Persoanelor fizice în cosa ce privește prelucrarea dalelor cu caracter persona- și privind hbera circulație a acestor date și dc abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal cu sau fără utilizarea de mijoace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice a.t mod, alienarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Nume și prenume.

Dala:...................


Semnătura


S(


ANEXA NR 5 LA REGULAMENT

CONTRACT DE FINANȚARE

în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 51 ! 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Locai ai sectorului 1 Municipiului București nr...................cu modificările și completările ulterioare, a intervenit

prezentul Contract:

între:

Art. 1. Părțile Contractului:

 • (1) Instituția finanțatoare: Centrul Cultural sector 1 cu sediul în Piața Amzei, nr 13, sector 1 București, cod poștal..............tel. ...................fax....................cod fiscal...........cont RO .................... deschis ia

....., reprezentat prin Director,,,,,............... ................. ............ ...... și prin

Director economic .................................   . .. denumit în continuare

HNAN|AIOR, pe de-o parte.

Și

 • (2)                                                        ., cu sediul în

str........................

.....................  nr.............. bl,------------ sc............... ap

. județul

având

........cod fiscal............................

......tel / fax..........

contul......................

...............deschis la Banca...........

..........sucursala.......

reprezentată de...............................având funcția de ..

continuare BENEFICIAR, pe de altă parte.

...........—.......................•

, denumită în

Art. 2. Obiectul Contractului:

 • (1) Obiectul prezentului Contract il constituie alocarea sumei de.........lei, de către Finanțator, în

vederea realizării de către Beneficiar a proiectului....................  , denumit în continuare

proiect cultural, descris în Anexa nr. 1 a prezentului Contract

 • (2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul cultural întocmai în modul, în perioada și în condițiile prevăzute prin prezentul Contract la standardele cele mai ridicate.

 • (3) Suma prevăzută la ari. 2 alin (1), va fi acordată Beneficiarului ca finanțare nerambursabilă în condițiile stabilite prin Regulament privind regimul finațăriior nerambursabile de la bugetul local Sector 1 a! Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin H.C.L. nr. ..........., cu modificările și completările ulterioare și prin prezentul Contract cu anexele sale care fac parte integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnarea prezentului înscris, declară că le cunoaște și le acceptă.

 • (4) Suma prevăzută la art. 2 alin (1), acordată ca finanțare nerambursabilă nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru activități generatoare de profit.

Art. 3. Modalități de plată;

 • (1) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) se acordă după finalizarea proiectului cultural sau în tranșe, in funcție dc opțiunea beneficiarului și în funcție de fondurile alocate de către finanțator.

 • (2) Prima tranșă se acordă la semnarea Contractului de finanțare. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative privind tranșa anterioară, prezentate de beneficiarul finanțării ne.-aribursabilc.

 • (3) Sumele alocate rămase necheltuîtc vor fi retumate Finanțatorului în termen de maximum 30 de zie calendaristice de la momentul finalizării proiectului cultural sau al prezentării și analizării decentului pentru tranșa I.

 • (4) Toate plățile se vor efectua în baza facturilor emise de către Beneficiar

 • (5) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) va fi virată din contul Finanțatorului nr ........................deschis

la Trezoreria ...........................................în contul Beneficiarului nr.................................. deschis ia

.............................................potrivit legii.

Art. 4 Restricții și limite aferente cheltuielilor proiectului cultural:

 • (1) Cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar în conformitate cu prevederi'e Regulamentului privind regimul finațărilor nerambursabile de la bugetul local Sector 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr...........vor fi refuzate de Finanțator la decont

sau pot sa fie aprobate la plată parțial. Cola parte aprobată spre p'ată va fi calculată de către autoritatea finanțatoare aplicând principiile de eficientă, eficacitate și economicitate.

Art. 5. Durata Contractului:

 • (1) Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă cuprinsă între data semnării acestuia și momentul stingerii ■ tuturor obligațiilor dintre părțile contractante, respectiv până la data achitării sumelor stabilite pnn Raportul de evaluare întocmit de Finanțator.

Art. 6. Drepturile Finanțatorului:

 • (1) Să solicite documentele prevăzute în Regulament la punctul A.2.1., sau orice alte documente privind che'tuielile proiectului.

{2) Să modifice unilateral cuantumul finanțării alocate, sau să rezilieze Contractul conform art. 12 al prezentului Contract.

 • (3) finanțatorul își rezervă dreptul ca, în cazul în care dosarul de decont nu respectă cerințele de formă

descrise în Regu/amentu/ privind regimul finațărilor nerambursabile de la bugetul local Sector 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes /oca/.aprobat prin H.C.L. nr............., acesta va putea fi returnat

imediat după înregistrarea lui la Registratura Centrului Cultural sector 1. în cazul în care, se începe verificarea dosarului de decont și sunt constate erori semnificative, dosarul poate fi returnat. Ambele proceduri vor fi efectuate în baza unei Notificări din partea Centrului Cultural sector 1.

 • (4) Dosarele de decont pot fi returnate pentru completări sau corelări o singură dată, la a doua depunere, dosarul de decont va fi evaluat, finalizat și decontat conform documentelor depuse.

Art, 7. Obligațiile Finanțatorului:

(1) Să pună la dispoziția Beneficiarului suma prevăzută la art. 2 alin (1) la termenele și în condițiile stabilite în prezentul Contract.

Art. 8. Drepturile Beneficiarului:

(1) Să primească suma prevăzuta la art. 2 alin (1) la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract

Art. 9. Obligațiile Beneficiarului

 • (1) Să utilizeze finanțarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului cultural, așa cum este el descris în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

 • (2) Să realizeze proiectul cultural cu toată atenția, eficiența și transparența, în acord cu cele mai bune practici 'din domeniul de activitate vizat și să prezinte Raportul de activitate al proiectului (Anexa nr. 3 la contract).

 • (3) Să nu ascundă Finanțatorului acte ori fapte care • dacă ar fi fost cunoscute - ar fi fost de natură să îl determine pe Finanțator să nu selecteze proiectul spre finanțare.

 • (4) Să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate; să întocmească și să prezinte Finanțatorului rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la derularea proiectului.

 • (5) Sa reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului cultural și să le prezinte Finanțatorului ori de câte ori îi suni solicitate.

 • (6) Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului cultural și să accepte controlul și verificările Finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită.

 • (7) Beneficiarul se obligă ca în termen de 45 de zile de fa data semnării Contractului de finanțare, să prezinte raportul financiar (Anexa nr. 4 la contract), dosarul de decont cu cheltuielile aferente tranșei I.

(7A) Beneficiarul se obligă ca în termen de 45 de zile de ta data facturii pentru a doua tranșe, să prezinte raportul financiar (Anexa nr. 4 la contract), dosarul de decont cu cheltuielile aferente tranșei li. Aceasta prevedere se aplică doar în cazul contractelor care au 3 tranșe de finanțare și nu contravine prevederilor alin

 • (8) .

 • (8) Să depună la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la finalizarea acțiunii / proiectului cultural, toate documentele prevăzute în Reglament ia punctul A.2.1. Dosarele depuse după acest termen nu vor fi acceptate spre decontare.

 • (9) Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile (Anexa nr. 2 la contract) pentru:

 • a) suma alocaiă de către Finanțator;

 • b) suma reprezentând contribuția beneficiarului prevăzută în bugetul de venituri și cheituiel* a Contractului.

 • c) Sumele primite de la instituția finanțatoare pentru tranșa 1 și/sau 2, care nu sunt cheltuite integral sau pentru care s-au adus la decontare documente justificate necorespunzător, se vor returna de către beneficiar împreună cu plata penalităților de întârziere în valoare de 1%/zi, calculat la suma nejustificată corespunzător și/sau necheltuită. Intervalul de calcul al penalităților este perioada cuprinsă între data primirii sumei de la instituția finanțatoare și data limită pentru depunerea decontului financiar pentru respectiva tranșă.

 • (10) în cazul în care proiectul a generat profit se va retragere finanțarea acordată, iar în cazul în caro finanțarea s-a acordat în tranșe, beneficiarul se obligă să restituie sumele încasate în integralitatea ior. în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii Raportului de evaluare.

 • (11) în cazul Contractelor de drepturi de autor / conexe sau prestări servicii decontate în cadrul Capitolului bugetar 2. Acțiuni promoționale și de publicitate, drepturile de autor / conexe vor fi cesionate exclusiv / neexclusiv atât beneficiarului cât și neexclusiv, pe perioadă nedeterminată și fără limită teritorială, către autoritatea finanțatoare. La decont va fi depusă, în format electronic, și opera de creație intelectuală ce face obiectul Contractului de drepturi de autor / conexe sau a Contractului de prestări servicii, acolo unde este cazul.

 • (12) Să permită Curții de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării proiectului cultural finanțat din fonduri publice

 • (13) La solicitarea finanțatorului să transmită datele despre desfășurarea evenimentelor publice ale proiectului,, complete și corecte, precum și eventualele modificări ale acestora către Centrul Cultural sector 1.

 • (14) Să menționeze în toate materialele de promovare (atât tipărite, audio, video, cât și cele din mediul Online), dar și la locu.1 de desfășurare al proiectului pe: afișe, cataloage, programe, invitații, bilete, coperte de CD-urr, cărți, albume, anunțuri publicitare, bannere publicitare, roll-up, mesh-uri, steaguri, vele sau orice alte tipărituri (utilizate outdoor sau indoor): „Acțiune cofinanțată de Primăria Sectorului 1 a Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1". în cazul nerespectării tuturor acestor prevederi, instituția finanțatoare va aplica sancțiunea retragerii a 5% din valoarea finanțării alocate.

 • (15) In scopul promovării evenimentelor din cadrul proiectului finanțat, beneficiarul se obligă sub sancțiunea retragerii a 10 % din valoarea finanțării alocate să publice data, ora și locul de desfășurare a even/mentuiui. Publicarea informațiilor se va face după semnarea Contractului de finanțare și a obținerii avizelor de desfășurare (acolo unde este necesar).

 • (16) Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiectul cultural în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

 • (17) Beneficiarul va suporta toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, drepturi de autor și drepturi conexe de autor.

 • (18) Să acorde înlesniri ale accesului la proiectul cultural pentru pensionari, elevi, studenți și pentru persoane cu dizabilități, conform legii.

 • (19) Beneficiarul se obligă să transmită Finanțatorului un număr de .... invitații la evenimentele din cadrul proiectului cultural.

 • (20) Beneficiarul se obligă să respecte în totalitate legislația din domeniul dreptului de autor, a măref înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea bilețelul, de drepturi de autor și drepturi conexe de autor. în acest sens, beneficiarul va exonera pe finanțator de orice prejudicii, reclamații sau acțiuni în justiție ce au ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor do autor și drepturile conexe drepturilor de autor ce au 'egătura cu proiectul cultural finanțat

 • (21) în scopul monitorizării evenimentului finanțat, beneficiarul se obligă să permită finanțatorului să filmeze sau să fotografieze (ambiental) maxim 10 minute, evenimentul cultural finanțat. în acest sens beneficiarul nu va emite pretenții ulterioare către finanțator.

 • (22) e) în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile, va semna procesul verbal dc predare-primire a inventarului stradal pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare și va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1 și / sau serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București din perimetrul de desfășurare al evenimentului cultural și care nu au fost cauzate de către publicul spectator. Beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să achite direct la entitatea păgubită contravaloarea daune-produse, în termen de 30 de zile de la constatarea producerii daunei. în cazul în care persoana juridică păgubită reușește să recupereze prejudiciul do la asigurător, contravaloarea prejudiciului obținut în instanță sau pe cale amiabilă, va fi restituit beneficiarului finanțării nerambursabile.

 • (23) în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să interzică desfășurarea oricăror altor activități de natură comercială neautorizate în perimetrul de desfășurare al evenimentului cultural finanțat.

 • (24) Sub rezerva retragerii totale a finanțării alocate, beneficiarul are obligația să respecte HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modelling.

Art. 10. Modificarea Contractului:

 • (1) Contractul poate să fie modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor păci, consemnat în scris prin Act adițional sau Aviz. Notificarea este unilaterală conform procedurilor descrise în Regulamentul privind regimul finațărilor nerambursabile de la bugetul local Sector 7 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local.

Art. 11. Subcontractanți:

 • (1) Beneficiarul îșj asumă obligația de a NU subcontracta Contractul.

 • (2) Beneficiarul este pe deplin răspunzător față de Finanțator de modul în care îndeplinește Contractul

 • (3) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau oricărui alt mecanism de transmisiune și i sau transformare a obligațiilor și drepturilor din Contractul de finanțare de către Beneficiar.

Art. 12. Rezilierea contractului:

 • (1) în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, Finanțatorul poate decide rezilierea unilaterală a Contractului sau poate modifica unilateral cuantumul finanțării alocate, pnntr-c notificare scrisă.

 • (2) Finanțatorul va rezilia Contractul, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 5, Beneficiarul constituie ipotecă sau altă formă de garanție bancară asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobiie sau .mobile, finanțate în cadrul prezentului Contract.

 • (3) Constituie temei de reziliere a prezentului Contract, orice cauză de neeligibilitate a proiectului și / sau a beneficiarului și l sau a oricăruia dintre parteneri chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului Contract.

 • (4) în cazul în caro prezentul Contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poale fi exc.us de la participarea la selecția publică de proiecte și neacordarea finanțării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

 • (5) în cazul în care neeligibilitatea proiectului este determinată de o acțiune sau omisiune a Beneficiarului, acosta va fi obligat să retumeze integral sumele primite în baza prezentului Contract.

 • (6) Contractul va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care a'ocațiile bugetare nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Contract.

 • (7) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

 • (8) în cazul luării deciziei de reziliere a Contractului sau de modificare unilaterală a cuantumului finanțării alocate: Finanțatorul notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar și la condițiile de restituire a acestora. în acest caz, Finanțatorul va solicita Beneficiarului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de-la data confirmării do primire a notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de reziliere, cu dobânzi și penalități de întârziere, calculate la data achitării acestor sume de către Finanțator, conform legislației privind colectata creanțelor bugetare.

Art. 13. Forța majoră:

 • (1) Esto exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea caro a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

 • (2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului Contract.

 • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată prin grija părții care o invocă: de îndată, după producerea torței majore, dar cel târziu în termen do 24 de ore de la data apariției acesteia.

Art. 14. Soluționarea litigiilor:

 • (1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

 • (2) în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie.

 • (3) Părțile stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul Finanțatorului să fie competente teritorial

Art. 15. Dispoziții finale:

(1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului Contract ori esto în strânsă legătură cu acesta, trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul Contractului și titlul proiectului cultural folosind următoarele adrese:

 • a) Pentru Finanțator: [...............................................................|

 • b) Pentru Beneficiar (reprezentant legal): [................  str   ............... nr. ..     . bl

.......sc......., ap..........jud.......................................

 • (2) Pentru comunicări curente se vor putea folosi și următoarele adrese de e-mail:

 • a) Pentru Finanțator: I....................................................I

 • b) Pentru Beneficiar: ..............................

 • (3) Dovada comunicărilor prevăzute la art, 15 alin. (2) se va putea face numai prin confirmarea, chiar și electronică, emisă de destinatarul acestor comunicări,

 • (4) în toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale și orice alte situații ce presupun semnătura, se transmit numai în condițiile arătate la art. 15 alin. (1).

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi......./......I.............., în două exemplare având aceeași

forță juridică, dintre care un exemplar pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

Finanțator;


Beneficiar:

Reprezentant legal

Director Economic,

DESCRIEREA PROIECTULUI CULTURAL (formularul se adaptează în funcție de specificul proiectului cultural)

Titlul proiectului:

Locul de desfășurare a proiectului:

Descrierea proiectului:

Evenimentele l activitățile din cadrul proiectului:

Eveniment / activitate 1

Titlul evenimentului I activitate............................ ...                ............

Descrierea evenimentului (nume artiști, trupe, invitați etc. alte persoane în funcție de specificul proiectului dvs.)

Data și durata estimată a evenimentului.....................................................................................

acul de desfăși/are a evenimentului

Eveniment / activitate 2

Titlul evenimentului / activitate...................................................................................................

Descrierea evenimentului (nume artiști, trupe, invitați etc. alte persoane în funcție de specificul proiectului dvs.)

Data și durata estimata a evenimentului.......................

Locul de desfășurare a evenimentului............................

Eveniment I activitate etc.

Etapizarea cheltuielilor (se cwpfetoS ir. ,(w?die jt,-. Pw.wian - vaabl pentru Iran sa Hnală sau ? transe

Titlul evenimentului / activitate

Buget lei

TRANSA 1

30%........ lei

ETAPA 1

Activitatea 1

Activitatea 2

.... o'upăcaz

TRANȘA li sau FINALĂ

70%...............lei ' sau

100%      ... lei

TOTAL

F ta pi/a re a che ti.ic- r or (se completează ». de ik. tiai'șeîcr) - va ab pentru 3 farse

Titlul evenimentului / activitate

Buget lei

TRANȘA I

30%.. .

iei

ETAPA I

Activitatea 1

Activitatea 2

... după caz

TRANȘA II

30%..       . iei

ETAPĂ II

Activitatea 3

Activitatea A

, după caz

TRANȘA FINALA

40%. -lei

TOTAL

Beneficiar,

Reprezentant legal...............................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data....../......./...„.,.........

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl GRAFICUL DE FINANȚARE

 • 1. Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului cultural............................................................

Beneficiar .............   ........     .................................................

Costul eligibil al proiectului cultural este evaluat la......................................lei, conform bugetului alăturat.

Finanțatorul asigură o sumă de...............................lei, reprezentând...........% din cheltuielile eligibile

ale proiectului cultural, Beneficiarul asigură o sumă de ..... lei.

reprezentând ........% din valoarea totală a finanțării nefambursabile alocate

1.1 Cheltuielile proiectului

Denumire indicatori

Valoare în lei

Total cheltuieli proiect (1+2)

0

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

0

1.1. Costuri de producție

0

1.2. închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

0

1.3’. Cheltuieli cu onorarii (of Lege 8/1996 actualizata)

0

1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competiționai

0

1.5. Tipărituri (numai in căzut proiectelor editoriale sau expoziții foto

- tipărire foto)

0

1.6. Realizare de studii și cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)

0

1.7. Transport intern sau internațional

0

1.8. Cazare

0

1.9. Cheltuieli cu masa:

 • -   Masă (se acoperă în limita unui procent de 20 % din valoarea finanțării acordate, dar nu mai mult de 40 de lei / pers, /zi)

 • -   Diurnă acordată în condițiile Legii

0

1.10. Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% din totalul finanțării nefambursabile acordate, dar nu

0

mai mult de 1.500 de lei + a(fe restricții)

1,11. Prestări servicii [altele)

0

1,12. Costuri materiale (altele)

0

2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

0

2,1. închiriere spații și aparatură

0

2.2. Onorarii (cf. Legii 8/1996 actualizată)

0

2.3. Tipărituri

0

2.4 Prestări servicii

0

2.5. Costuri materiale

0

Atenție! Totalii! Cheltuielilor proiectului trebuie să fie egal cu totalul Veniturilor proiectului.

NOTĂ: Finanțarea care urmează sa se acorde are în vedere acoperirea cheltuielilor prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 51 / 1993 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor ș/ acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, actualizată.

Atenție! în bugetul de venituri și cheltuieli ale proiectului vor fi trecute doar acele tipuri de cheltuieli care au fost prevăzute în bugetul cererii de finanțare. Bugetul Contractului va conține doar cheltuieli eligibile.

1.2,Veniturile proiectului cultural

Total venituri proiect

Valoare în lei

Total venituri (1+2)

0

1. Contribuția solicitantului:

(surse proprii, surse atrase, contracte de parteneri al/sponsorizare, alte contracte de finanțare, altele asemenea)

Contractele trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestei oferte culturale și să aibă prestabilita valoarea financiară, în lei.

0

2. Finanțarea nerambursabilă alocată de Centrul Cultural sector 1

0

 • 2.Graficul de finanțare

Finanțarea nerambursabilă menționată mai sus, va fi acordată prin virament, în funcție de etapele realizării proiectului, prevăzute în ANEXA 1 la contract

tranșai                lei (%), la semnarea Contractului, plata în 20 de zile de la

data înregistrării facturii la Centrul Cultural sector 1;

tranșa II: lei (%), plata în 20 de' zile de la data înregistrării facturii la Centrul Cultural sector 1;

tranșa III / decont final:           lei (%), plata în 30 de zile de la data înregistrării

facturii la Centrul Cultural sector 1.

Beneficiar,                                            Responsabilul financiar/juridic al Beneficiarului,

Reprezentant legal

Contabil,


Organizator ....

Proiect .................

Contractor...........

Valoare Contract ....

Raport de activitate

Raport narativ general.

Se va face referire ia proiect în totalitatea lui, punctând sumar activitățile realizate și subliniind atingerea scopului și a obiectivelor proiectului așa cum au fost eie anunțate în Cererea de finanțare.

După care se va trece pe rând fiecare activitate din Contractul de finanțare și se vor da detalii astfel;

EXEMPLU

Activitate / Eveniment 1:

Concert:...

Descriere narativă a activității:

cu menționarea numelor artiștilor, a spectacolului, a locului de desfășurare, a datei de desfășurare, estimarea nr. de participanți etc.

Contracte:

(depuse la decont) Vor fi menționate toate contractele a căror obiect este acoperitor pentru activitatea raportată.

De ex., Contract nr. 230/07.04.2014 (servicii cazare)

Aceiași contract poate să fie trecut la mai multe activități (cum ar fi Contractele de publicitate, scenotehnie, cazare etc.)

Fotografii demonstrative:

Fotografiile na trebuie șă fie artistice ci doăr să demonstreze desfășurarea activității, în acest sens este de dorit oa pe fiecare fotografie document să fie trecută data. Fotografiile pot fi depuse pe CD dar se va avea în vedere ca denumirea folderuiuifie relevantă și să preia parțial humele Activității.

Activitate / Eveniment 2:

Lansare de carte:

« * ! i i i iii

Obiectivele proiectului propuse și realizate:

' a imuLfl Paportu-'u; se va menționa obilaatoir.L

„Cele de mal sus sunt declarate având cunoștință de prevederile art. 326 al Codului Penal, în vigoare, conform căruia falsul în declarații este incriminat.”

Semnătură Reprezentant legal, Beneficiar:


Data:

ANEXA nr. 4 Contract

(se depune în msmertui solicitării unui decont)

Beneficiar ......................

Raport financiar

Către

Centrul Cultural sector 1

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli pentru tranșa nr............. în valoare de...............lei, precum și a

contribuției proprii (valabil doar în cazul decontului final) aferente tranșei în valoare de.,-.............lei. pentru

proiectul-cultural ................................................ finanțat în baza Contractului nr.......... din................. conform documentelor justificative anexate.

 • 1. Centralizator a! cheltuielilor propuse spre decontate:

  Denumirea indicatorilor

  Valoarea prevăzută în

  Contract

  Cheltuieli tranșa..............

  propuse spre decontare

  Cheltuieli contribuție proprie propuse spre aprobare (nu se completează pentru tranșa I)

  1

  2

  3

  4

  TOTAL CHELTUIELI (1+2)

  1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

  1.1. Costuri de producție

  1.2. închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

  1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)

  1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competițlonal)

  1,5, Tipărituri fnuma/ fa cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto - tipărire foto)

  1.6. Realizare de studii și cercetări (numai în căzui proiectelor de cercetare în domeniu! culturii)

1.7. Transport intern sau internațional

1.8. Cazare

1.9. Cheltuieli masă

 • -   Masă fse acoperă în limita unui procent de 20 % din valoarea finanțării acordate, clar nu mai mult de 40 de lei/pers/zi)

 • -   Diurnă acordată în condițiile Legii

1.10 Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate, dar nu mai mult de 1.500 de lei + alte restricții)

1.11. Prestări servicii (altele)

1.12. Costuri materiale (altele)

2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

2.1. închiriere spații și aparatură

2.2. Onorarii (cf. Legii 8 / 1996, actualizată)

2.3. Tipărituri

2.4. Prestări servicii

2.5 Costuri materiale

2. Vă rugăm să completați tabelul, pentru fiecare linie prevăzută în bugetul Contractului de finanțare:

2.1.Cheltuieli efectuate din finanțare alocată

Tip i cheltuială (de la linia 1.1. la linia 2.5., toate 'iniile pe care sunt prevăzute sume în contractul de nnanțarei

Nr. cit

Descriere sumară

Denumire furnizor

Nr. / dată Contract

Nr. / dată factură

Nr. / dată doc. plată

Cheltuieli propuse spre decontare

1

2

3

TOTAL

X

Tabelul cu cheltuielile efectuate din contribuția proprie se completează doar pentru decontul final

2.2 Cheltuieli efectuate din contribuție proprie

Tip          Nr      Descriere   Denumire

cheltuială     crt.       sumară     furnizor

(De la linia

Nr. / dată

Contract

Nr. / dată factura

Nr. 1 dată doc. plată

Cheltuieli propuse spre decontare

1.1 la linia 1

2.5, toate 2

liniile pe        3

care sunt prevăzute sume în

Contractul de finanțare)

TOTAL        __

X

Decontul financiar-contabil va cuprinde toate documentele prevăzute în FtecțiJfamentiii pi vinci termin finalâfHor na-rambursabile os ia bugetul tocai Sector 1 ai Municipiului Bucureb-tt pentru1 activități r.onprofit de interes local,, corespunzător fiecărui tip de cheltuială, va fi semnat de către reprezentantul legal și contabilul (director economic).

Beneficiar.


Responsabilul financiar/juridic al Beneficiarului,

Reprezentant legal,.................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)


Contabil,.........................................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)


Data:


Declarație de angajament

Organizația .................................................................... cu sediul în localitatea ............................

str............................... nr......... bl......., ap........ et........ sc........... sectorul i județul

............................... codul poștal ..................., având CUI I GIF „................. reprezentată lega! de..................................... în calitatea de...................................... posesor al actului de

identitate--------seria........nr..................codul numeric personal...............................................

Cunoscând prevederile art, 326 din Codul penal privind falsul în declarații, prin prezenta, în calitate de beneficiar al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes local, prin Contractul de finanțare nr...............din data de.........declar pe propria răspundere

următoarele:

Dețin resursele necesare pentru susținerea implementării proiectului și mă angajez:

 • -   să furnizez contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului conform contractului de finanțare;

 • -   să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului;

 • -   să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile decontării ulterioare a cheltuielilor;

 • -   să asigur folosința dotărilor achiziționate prin proiect pentru scopul declarat în proiect.

Totodată declar că nu mă aflu / persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • -   în incapacitate de plată;

 • -   cu plățile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;

 • -   nu am încălcat / nu a încălcat cu bună știință prevederile unul alt contract finanțat din fonduri publice;

 • -   nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • -   nu am / are restanțe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

 • -   nu sunt în litigiu cu instituția publică căreia i-am solicitat atribuirea acestui contract de finanțare.

De asemenea declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în Regulamenul privind regimul finațăriior nerambursabile de la bugetul local Sector 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de Interes local., precum și în legislația UE și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractul și restituirea sumelor deja alocate.

în cazul în care, în termen de 3 ani de la efectuarea plății aferente decontului final de către autoritatea finanțatoare, în urma controalelor 1 audit ale oricărui organism de control prevăzut de legislația în vigoare, o cheltuială decontată în cadrui acestui proiect, este considerată neeligibilă și / sau nelegală înțelegând cfi o cheltuială este eligibilă numai dacă aceasta respectă întru totul dispozițiile legale aplicabile domeniului, dispoziții de la care părțile nu pot deroga prin simpla lor manifestare de voința, mă oblig la restituirea sumei declarate în deciziile organismelor de control a fi neeligibile și / sau netegale

Data:

Prenume, nume:

Funcția ocupată în organizație:

Semnătura:

Declarațis pe propria răspundere

Subsemnatul..................  domiciliat In mun................

localitatea...............................str.........................., nr.............. bl............ap..........et,.,..,

sc......... sectorul / județul........................codul poșta!..............posesor al actului de identitate

..........seria.......... nr............... codul numeric personal.................. , în calitate de

Reprezentant legal al ..................................    cu sediul în localitatea

.....................  str.,.........................  , nr........, bl........ap......., et........sc........... sectorul/ județul............................codul poștal....................având CUI/CIF.....................................

Declar pe propria răspundere că organizația po caro o reprezint nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul local al Sectorului 1 al municipiului București și la bugetul local al unități! administrativ teritoriale in care are sediul.

Organizația:.........................................................

Numele reprezentantului legal:...........................................

Semnătura:

Anexa nr. 8 Regulament

Ghidul Evaluatorului,

Comisia de evaluare și selecție - Agenda Culturala

Prezenta procedură s-a elaborat în vederea reducerii gradului de subiectivism în ierarhizarea ofertelor culturale, modalitatea de adaptare a bugetelor solicitate și justificarea tuturor deciziilor luate de comisiile de selecție referitoare la proiectele propuse pentru finanțare nerambursabilă

In acest sens: în vederea uniformizării criteriilor de selecție au fost elaborate următoarele documente / proceduri caro vin atat în sprijinul membrilor comisiilor în vederea realizării evaluării est și în sorijinul Iransparenlizarii procedurii de evaluare:

 • I.   Noțiuni generale

 • II.   Grilă de evaluare pentru fiecare proiect în parte

 • III.  Raport de evaluare

 • IV.  Detalierea criteriilor de evaluare și explicația punctajelor ce pot fi acordate

 • V.  Justificarea modalității de alocare a bugetelor

J. Noțiuni generale

Pentru fiecare proiect evaluatorul are obligația de a completa punctajul pe care îl consideră adecvat în grila de evaluare, punctaj pe care trebuie sa îl justifice în raportul narativ în cel puțin trei rânduri de text. La finalul perioadei de evaluare, evaluatorul are obligația de a transmite grilele și rapoartele de evaluare completate pentru fiecare ofertă culturală în parte. Capitolele următoare prezintă informații despre rolul evaluatorilor principiile evaluării, practica procesului de evaluare: modul de apreciere a criteriilor do evaluare și alte recomandări specifica. în procesul de evaluare experții vor ține seama, cumulativ, de prevederile dir acest Ghid și de cele incluse în Ghidul Solicitantului Proiecte Culturale.

Evaluarea este o etapă esențială a procedurii de selecție, care are ca finalitate acordarea de finanțări din fonduri publice acelor propuneri de programe ! proiecte / acțiuni culturale care pot oferi cea mai semnificativă contribuție la atingerea priorităților municipalității.

..Impactul finanțării în ansamblul ei depinde de calitatea evaluării, aceasta constituind responsabilitatea majoră a evaluatorului. Rolul evaluatorilor este foarte important șl trebuie să fie ghidat de integritate, obiectivitate, imparțialitate, completitudine și corectitudine, pentru a asigura o evaluare a cererilor de finanțare în conformitate cu obiectivele și principiile municipalității.

INTEGRITATEA este asigurată prin absența intereselor patrimoniale sau de altă natură ale evaluatorilor în relație cu cererile de finanțare pe care le evaluează.

OBIECTIVITATEA decurge din distanțarea evaluatorului față de idei preconcepute, ideologii, convingeri, idiosincrazii de natură să influențeze aprecierea ofertei culturale.

IMPARȚIALITATEA este reflectată prin analizarea informațiilor furnizate în cererea de finanțare, in mod neutru, ignorând elementele sau informațiile din mediul extern proiectului care nu fac obiectul cererii de finanțare și al anexelor ei.

COMPLETITUDINEA evaluării decurge din punctarea fiecăruia dintre criteriile de evaluare și analizarea cererilor de finanțare în întregime, inclusiv a documentelor suplimentare furnizate de către solicitanți.

CORECTITUDINEA evaluării impune evaluatorilor să judece fiecare cerere de finanțare în mod individual, fără a include în comentarii referiri la alte proiecte sau la alte informații externe proiectului.

Profes.onalismul evaluatorului este fundamentat pe respectarea principiilor enunțate mai sus, și de el depinde succesul procesului selecție a propunerilor de proiecte.

11.   Grila de evaluare a proiectelor culturaIe

Organizația

Numele proiectului:

Nr

Crt.

CRITERIU

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Calitatea și originalitatea proiectului

25

1.1. Originalitatea abordării temei proiectului și caracterul inovator al proiectului (în cazul proiectelor ajunse la un nr. mare de ediții se va evalua capacitatea de a se reînnoi ca și concept cu scopul de a atrage noi categorii de public. Va fi evaluată și notorietatea dobândită de-a lungul timpului, succesul edițiilor anterioare).

10

1-2. Factorul de excelență culturala (artiști, personalități, evenimente deosebite, invitați speciali, rezultate deosebite).

15

2.

Relevanța proiectului

30

2.1. Relevanța proiectului pentru contextul cultural local (aria tematică.

perioada in care se desfășoară proiectul, locul de desfășurare, parteneriate strategice, ani tematici, etc.).

15

2.2. Capacitatea proiectului de a acționa ca și catalizator al dezvoltării orașului, de a consolida identitatea și imaginea locului și de a exploata potențialul turistic al acestuia.

15

3.

Fezabilitatea proiectului cultural

15

3.1. Experiența managerială și capacitatea de implementare.

10

3.1.1. Solicitantul are suficientă experiență în managementul de proiect și capacitate de adiriinistfare a proiectelor culturale.

5

3.1.2. Solicitantul are suficienta competență în domeniul căruia se adresează proiectul.

5

3,2. Metodologie.

5

3.2.1. Adecvarea activităților în funcție de obiective, coerența proiectului.

5

Nr

Cit

CRITERIU

Punctaj maxim

Punctaj acordat

4.

Rezultatele, impactul și sustenabilîtatea proiectului cultural propus

15

4.1. Audiența proiectului: Impactul asupra grupului / grupurilor țintă, public estimat acoperirea în mass-media.

5

4.2. Capacitatea proiectului de a fi continuat, de a genera sustenabilitate și/sau audiență viitoare.

5

4.3. Rezultatul monitorizării evenimentului în anul anterior

5

5.

Buget

>    15

5.1. Cheltuielile prepuse reflectă în mod real raportul cost-valoare vs. beneficii aduse de proiect.

5

5.2. Cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzătoare, sunt justificate și oportune. Costurile estimative nu au fost supra sau sub dimensionate.

10

PUNCTAJ TOTAL MAXIM --

100

Numărul de înregistrare al proiectului:..........................................

Denumire proiect:......... .............................................................

Denumirea solicitantului.............................-          .......-........... .......................

Calitatea șl.originalitatea proiectului

Relevanța proiectului

Fezabilitatea proiectului

Rezultatele, impactul și sustenabilitatea

Bugetul

Recomandări

Nume evaluator:.......;...............................

Data............... Semnătura .................

IV. Detalierea criteriilor de evaluare și explicația punctajelor ce pot fi acordate

Nr.

Criteriu

Pondere în evaluare

1

Calitatea și originalitatea proiectului

25%

2.

Relevanța proiectului

30%

3.

Fezabilitatea proiectului cultural

15%

4

Rezultatele, impactul și sustenabilitatea proiectului cultura! propus

15%

5

Buget

d5%

Detalierea criteriilor:

1 Calitatea și originalitatea proiectului

Vizează originalitatea abordării temei proiectului și caracterul inovator al proiectului (în cazul proiectelor ajunse la un nr. mare de ediții se va evalua capacitatea de a se reînnoi ca și concept cu scopul de a atrage noi categorii de public. Va fi evaluată și notorietatea dobândită de-a lungul timpului, succesul edițiilor anterioare), factorul de excelență culturală (artiști, personalități, evenimente deosebite, invitați speciali, rezultate deosebite).

Punctaj maxim

25

Referință în formularul de finanțare

 • •  Arie tematică

 • •   Descrierea solicitantului r

 • •   Date generale ale proiectului

 • •   Descrierea proiectului / date generale ale proiectului

 • •   Evenimentele / activitățile din cadrul proiectului

 • •   Justificarea proiectului

 • •   Scopul proiectului

 • •   Obiectivele proiectului

 • •   1 ’arteneriate / Surse de finanțare

 • •   Grupul țintă, evaluarea rezultatelor și impactul proiectului

 • •   Bugetul / venituri i cheltuieli

 • •   Raportul de activitate din anul precedent

Pentru punctarea originalității și a viziunii artistice și a clarității, documentele

anexate f de exemplu materiale de comunicare, dosarul de presă care reflectă activitatea solicitantului), precum șl raportul de activitate depus în cazul proiectelor aflate la o ediție mai avansată, aduc informații importante.

{demente      de

analiză

Definirea și argumentarea clară a conceptului propus, într-o manieră sintetică, structurarea articulată a etapelor, urmărirea unui scop clar formulat și a unor obiective măsurabile, acordarea demersului artistic la rezultatele anticipate, coerența în cadrul activităților derulate do solicitant, factorul de excelență culturală.

Inovarea și originalitatea se apreciază în raport cu contextul cultural, în care se profilează, și cu publicul țintă, în unele cazuri nu noutatea metodei este semnificativă, ci felul în care sunt îmbinate mai multe demersuri creative / de

intervenție pentru a răspunde nevoilor / oportunităților identificate.

Se va puncta capacitatea proiectului de a oferi alternative și metode noi și inovatoare în domeniul vizat. Se apreciază proiectele care identifică demersul ce! mai adecvat și expresiv în vederea obținerii rezultatelor propuse, în raport cu grupul țintă identificat. Se va avea în vedere anvergura contextului de referință propus în proiect.

Detalierea punctajului

1.1 Originalitatea abordării temei proiectului și caracterul inovator al proiectului

 • - claritatea expunerii și originalitatea ideilor solicitantului - 5 puncte,

 • - buna cunoaștere a domeniului căruia i se adresează proiectul - 5 puncte

1.2. Factorul de excelență culturală - 15 puncte

Observați;            Punctaje 1 se acordă cum ulativ

2 Relevanța proiectului

Vizează stabilirea relevanței proiectului pentru contextul cultural și capacitatea proiectului de a acționa ca și catalizator al dezvoltării orașului, de a consolida identitatea și imaginea locului si de a exploata potențialul turistic al acestuia

Puncta] maxim

Referința în formularul de finanțare


30                 _

 • •   Arie tematică

 • •   Descrierea solicitantului

 • •   Date generale ale proiectului

 • •   Descrierea proiectului i date generaie ale proiectului

 • •   Evenimentele 1 activitățile din cadrul proiectului

 • •   Justificarea proiectului

 • •   Scopul proiectului

 • •   Obiectivele proiectului

 • •   Parteneriate / Surse de finanțare

 • •   Grupul țintă, evaluarea rezultatelor și impactul proiectului

 • •   Bugetul/venituri/cheltuieli

• Raportul de activitate din anul precedent

■ Ediții anterioare

Elemente analiză


Detalierea punctajului


de Contribuția proiectului la atingerea priorităților Agendei Culturale a Sectorului 1 caro se înscrie in principiile de dezvoltare stabilite prin Regulamentul privind

regimul finațărilor nerambursabile de la bugetul local Sector 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local., aprobat prin HCL..........I................

Criteriul se refera, pe de o parte, la modul în care nevoia i oportunitatea a fost identificată $l apoi la felul în care scopul proiectului propune o adresare reală și

eficientă a acesteia prin activitățile planificate, Existenta unor analize de nevoi anterioare dezvoltării proiectului în vederea redactării cererii de finanțare demonstrează maturitatea demersului și crește șansele de atingere a rezultatelor urmărite. în absența unor studii specializate se va aprecia experiența organizației și a managerului de proiect, precum și tipul de proiecte derulate anterior, pe care s-ar putea baza argumentația.

 • 2.1 Relevanta proiectului pentru contextul cultural local -15 puncte

Se va analiza identificarea nevoilor generale și a celor specifice și anvergura geografică prin evaluarea generală și neexclusivâ, după caz și în funcție de specificul proiectului -

Astfel;

 • - existența în cererea de finanțare a unor date concrete sau indicarea unor surse ( de verificare externe țiink-uri, documente și rapoarte de analiză și statistică, studii, 1 cercetări)

 • - existența unor informații verificabile care să indice realizarea de analize și) sau cercetări proprii ale solicitantului și / sau partenerilor, realizate anterior depunerii proiectului sau argumentarea experienței directe în derularea de proiecte anterioare cu grupul țintă vizat

 • - calitatea și relevanța informațiilor despre grupurile țintă și nevoile / oportunitățile identificate; se oferă informații despre motivația selectării grupului țintă inclusiv definirea numerică a beneficiarilor

 • - este explicitat gradul de importanță al nevoii adresate de către proiect, față de alte nevoi, pe baza relației cauză-problemă-efect (se recomandă identificarea și adresarea celor mai semnificative nevoi și oportunități)

 • - corelația dintre grupuri țintă, nevoi I oportunități, activitățile propuse și rezultatele anticipate

 • - aprecierea realistă a impactului și efectelor pe termen lung ale proiectului, prin raportarea la nevoile / oportunitățile precizate;

 • - adecvarea proiectului față de obiectivele strategice ale municipalității și fată de contextul cultural

 • 2.2 Capacitatea proiectului de a acționa ca și catalizator al dezvoltării, de a consolida identitatea și imaginea locului și de a exploata potențialul turistic al acestuia -15 puncte

Se va urmări dacă:

 • - Evenimentele propuse sunt de așa natură încât să stimuleze dezvoltarea turismului cultural în Sectorul 1;

 • - sunt incluse activități de comunicare și promovare precum și indicatori de monitorizare și evaluare;

 • - sunt descrise materialele de promovare și diseminare, canalele de comunicare;

 • - comunicarea și promovarea sunt relevante pentru grupurile țintă vizate și se

folosesc metode adecvate acestora;

 • - dimensiunea cantitativa a măsurilor de comunicare și promovare este adecvată scopurilor și obiectivelor precum și anvergurii proiectului și este bugetată corect

 • - comunicarea și promovarea au alocate resurse umane adecvate:

Notă: Promovarea se referă la comunicarea și publicitatea făcută organizației, proiectului însuși, diverselor activități din cadrul proiectului și implicit, finanțatorului și programului de finanțare care susține proiectul, Vizibilitatea se referă la modalitățile specifice prin care se asigură expunerea proiectului și a programului de finanțare, cu respectarea elementelor de identitate vizuală a finanțatorului și a programului de finanțare. Se va analiza natura proiectului și în ce măsură, prin natura activităților sale, are o vizibilitate largă.

Observații

^Punctajul, se acordă cumulativ.....

în situația In care există două proiecte cu punctaj identic, departajarea se Jace pe baza punctajului de la acest criteriu.

3. Fezabilitate proiectului cultural

Vizează resursele umane și logistice ale proiectului în raport cu planul de acțiune și riscurile identificate

Punctaj maxim Referință în formularul de finanțare


15

 • •  Arie tematică

 • •   Descrierea solicitantului

 • •   Date generale ale proiectului

 • •   Descrierea proiectului /date generale ale proiectului

 • •   Evenimentele 1 activitățile din cadrul proiectului

 • •   Justificarea proiectului

 • •   Scopul proiectului

 • •   Obiectivele proiectului

 • •   Parteneriate / Surse de finanțare

 •   Grupul ținta, evaluarea rezultatelor și Impactul proiectului

  • •   Bugetul / venituri / cheltuieli

  • •   Raportul de activitate din anul precedent

  • •   Ediții anterioare

  Notă: 0 căutare pe internet a solicitantului poate confirma și completa informațiile înscrise în proiect cu privire la experiența managerială și capacitatea instituțională

  Elemente       de

  analiză

  Experiența solicitantului, a partenerilor în managementul de proiect, capacitatea de implementare, competențele solicitantului și ale partenerilor in domeniul proiectului și nivelul de implicare al partenerului de proiect în conceperea și implementarea proiectului.

  Detalierea punctajului

  l

  Capacitatea de implementare, dar și competențele se măsoară prin mijloace specifice, cu precădere în aria resurselor (inclusiv financiare) ale solicitantului, ș. ale partenerilor, dar și ale activității anterioare depunerii prezentei cereri de finanțare.

  Reprezintă un punct forte al cererii de finanțare existenta unui parteneriat cât mai activ si variat la nivelul completării î complementarității experienței și / sau a surselor de finanțare.

  CV-urile membrilor echipei de proiect vor fi corelate cu informația legată de structura și responsabilitățile echipei, descrise la metodele de implementare a proiectului, precum și cu planul de activității. în cazurile în care anexarea CV-urilor echipei sau a unor experți externi are menirea de a suplini lipsa de experiență organ’.zațională în managementul de proiect, acest lucru se va puncta numai în funcție de rolul efectiv al persoanei respective în realizarea proiectului.

  în egală măsură parteneriatele contribuie la fezabilitatea proiectului în măsura în care se concretizează în participarea partenerului în implementarea activităților, corelată cu nivelul de expertiză, aria tematică, resursele alocate (inclusiv financiare). Simpla participare la activități din cadrul proiectului nu demonstrează o reală implicare la nivel de parteneriat.

  Aspectele vizate:

  • 3.1  Experiența managerială / capacitatea instituțională (numărul, tipul și complexitatea proiectelor anterioare implementate de către solicitant / parteneri).

  • 3.1.1  Solicitantul are suf-cientă experiență în managementul de pro:ect ș: capacitatea de administrare a proiectelor - 5 puncte;

 • - existența de informații relevante referitoare la competențele profesionale, expertiza sau experiența membrilor echipei de proiect.

 • 3.1.2 Solicitantul are suficientă competență în domeniul căruia se adresează proiectul - 5 puncte;

 • -  legitimitatea demersului - solicitant!! și partenerii au derulat proiecte (fie individual, fie împreuna) sau au desfășurat anterior activitatea în domeniul sau domeniile vizate de proiect

 • 3.2 Metodologie

3.2.1 Adecvarea activităților în funcție de obiective, coerența proiectului - 5 puncte;

 • - metodologia de comunicare și planul de promovare capabile să asigure vizibilitatea proiectului;

 • -   alocarea resursei umane necesare implementării în raport cu activitățile propuse;

 • - calitatea parteneriatelor modul activ de distribuire a rolurilor între solicitant, parteneri și alte organizații care contribuie la implementare și distribuția resurselor între parteneri.

-'Unctajul se acordăoumuinliv

4. Rezultatele, impactul și sustenabilitatea proiectului cultural propus

Punctaj maxim       15

Referință în           •   Arie tematică

formularul de         •   Descrierea solicitantului

fînarrtare              •   Date generale ale proiectului

 • •   Descrierea proiectului / date generale ale proiectului

 • •   Evenimentele / activitățile din cadrul proiectului

 • •   Justificarea proiectului

 • •   Scopul proiectului

 • •   Obiectivele proiectului

 • •   Parteneriate / Surse de finanțare

 • •   Grupul țintă, evaluarea rezultatelor și impactul proiectului

 • •   Bugetul/venituri/cheltuieli

 • •   Raportul de activitate din anul precedent

 • •   Ediții anterioare

 •   Rezultatul monitorizării evenimentului în anul anterior

  Elemente analiza

  de Analiza acestui criteriu se bazează pe coroborarea tuturor informațiilor colectate din cadrul cererii de finanțare și din cadrul documentelor specifice referitoare la:

  - Relația dintre obiectivele proiectului și prioritățile stabilite de municipalitate;

  • - Analiza de nevoie / oportunitate și abordarea acesteia;

  • - Impactul estimat, efectele determinate / schimbările la nivelul grupului țintă proiectat pe termen scurt, mediu și lung;

  • - Corelarea activităților cu obiectivele proiectului, rezultatele așteptate și cu indicatorii de evaluare;

  • - Obiectivele SMART ale proiectului (specifice, măsurabile, realizabile, relevante, încadrate în timp);

  Detalierea punctajului

  • 4.1 Audiența proiectului: Impactul asupra grupului / grupurilor țintă, public estimat, acoperirea mass- media - 5 puncte

  Se va urmări dacă:

  • - prin natura activităților proiectului se pot genera rezultate și beneficii pentru grupul țintă

  • - sunt clar descrise și sunt plauzibile ufcclulu urinările la nivelul buriufiuiarilo! proiectului

  • - sunt descrise și sunt plauzibile modalitățile de adresare a grupului țintă pe durata proiectului și sunt corect estimate efectele acestuia după finalizare: pe o durată cât mai lungă.

  • 4.2 Capacitatea proiectului de a fi continuat, de a genera sustenablitate și / sau audiență viitoare - 5 puncte

  4.3. Rezultatul monitorizării evenimentului în anul anterior - 5 puncte

  Observații

  Punctajul se acordă cumulativ

5. Buget

Vizează resursele financiare ale proiectului, capacitatea de a asigura necesarul financiar pentru col.nanțare, eficiența alocării resurselor existente precum și eficacitatea investiției.

Punctaj maxim

1b

Referință in formularul de finanțare

 • •  Arie tematică

 • •   Descrierea solicitantului

 • •   Date generale ale proiectului

 • •   Descrierea proiectului / date generale ale proiectului

 • •   Evenimentele / activitățile din cadrul proiectului

 • •   Justificarea proiectului

 • •   Scopul proiectului

 • •   Obiectivele proiectului

 • •  Partonoriatc / Surse do finanțare

 • •  Grupul țintă, evaluarea rezultatelor și impactul proiectului

 • •   Bugetul / venituri / cheltuieli

Elemente      de

analiză

Măsura în care cheltuielile estimate sunt realiste și resursele existente sunt adecvate activităților și rezultatelor propuse ; măsura în care proiectul propune un raport eficient cost / beneficiu;

Detalierea punctajului

5.1. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul cost-valoare vs. beneficii aduse de proiect - 5 puncte;

 • - Se va urmări dacă s-a realizat o fundamentare a cheltuielilor, dacă există elemente precum o pre-analiză a pieței pentru anumite categorii de cheltuieli sau fundamentarea bugetului general.

5.2 Cheltuielile se încadrează în limitele corespunzătoare, sunt justificate și oportune. Costurile estimative nu au fost supra dimensionate -10 puncte;

 • - respectarea limitelor de alocări bugetare (menționate chiar în formularul de buget)

pentru anumite capitole de cheltuieli;

NOTA: în cazul depășirii procentajelor admise, evaluatorul va depunota corespunzător și va evidenția acest lucru în raportul de evaluare.

- concordanța dintre activitățile / rezultatele .oropuse și costurile prevăzute în buget

(ex. nr. de evenimente trecute în cadrul cererii de finanțare este egal cu numărul trecut în buget);

 • - costurile incluse în buget permit obținerea rezultatelor propuse

’ cheltuielile propuse sunt necesare:

 • - alocarea resurselor, inclusiv cele umane, este realistă, în funcție de anvergura proiectului (echilibrul între costurile de personal și cele materiale. în funcție de amploarea și diversitatea activităților propuse).

Nofâ: în perioada implementării proiectului, solicitanții au dreptul să obțină venituri pentru asigurarea cofinanțării necesare proiectului, cu condiția ca aceste venituri să se întoarcă integral în proiect, prin cheltuieli efectuate în perioada implementării acestuia. Proiectul nu se depunctează din cauza generării de

venituri.

Observații


Punctajul se acordă cumulativ

V. Justifica rea modalității do alocare a bugetelor

Comisia, individual sau în ședințe de lucru comune are următoarele sarcini:

 • •   analizează și notează ofertele culturale în conformitate cu grila de acordare a punctajelor;

 • •   Completează rapoartele de evaluare șl grilele de evaluare pentru fiecare proiect în parte;

 • •   stabilește ierarhia ofertelor culturale în funcție de valoarea, Importanta sau reprezentativi ta te a proiectului cultural, pe baza punctajului acordat;

 • •   poate indica liniile de buget care vor putea fi finanțate total sau parțial din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ofertei culturale care a întrunit punctajul total minim de 60 de puncte;

 • •   Calculează si propune spre aprobare valoarea finanțării alocate pentru fiecare ofertă culturală care a întrunit un punctaj de minim 60 de puncte.

Valoarea finanțării alocate se calculează numai pentru proiectele care au cumulat 60 de puncte, devenind astfel eligibile spre a primi finanțare, ținând cont de următoarele:

 • 1. Valoarea maximă ce poate fi acordată unui proiect este de 300 000 de lei.

 • 2. Valoarea finanțării solicitate, eligibile (VFSE) se stabilește, în ședință comună de lucru, prin scăderea cheltuielilor ce se constată că nu sunt fundamentate corespunzător, sunt supraestimate sau nu au relevanță în economia proiectului din Valoarea finanțării solicitate (VFS);

VFSE = VFS - cheltuieli nefundamentate sau supraevaluate

 • 3. Punctaj acordat (PA) este media punctajelor individuale acordate de membrii comisei pentru o ofertă culturală;

 • 4. Valoarea finanțării alocate (VFA) se stabilește, în ședință comună de lucru, prin aplicarea formulei

VFA- VFSExPAHOO