Hotărârea nr. 147/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Protoieria Sector 1 Capitală - Capela Sfânta Ecaterina, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în Bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea si realizarea in parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, priit Sectorul 1 al Municipiului București și

Protoieria Sector I Capitală - Capela Sfânta Ecaterina, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de in vestirii necesare ki Cupelu Sfat tiu Ecateririu

din cadrul Protoieriei Sector l, situata în Bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1972/20,05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J971/2D.05.2020 întocmit de Direcția Investiții, nr. M/J 75/26.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/2826/25.05.2020 al Direcției Management Economic, nr, K2-179/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef și nr. N/254/26.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului l;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei dc cultură, învățământ, sport mass-nicdta și culte ale Consiliului Locul al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificări le șj completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr, .1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română -Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09,07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind partcneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind partcneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 36185/28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 20870/20.05.2020 prin care se solicită acordarea Protoieriei Sector 1 Capitală - Capela Sfânta Ecaterina a unui ajutor financiar de 496.857,54 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor necesare la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în Bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1, însoțită dc documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme dc sprijin

financiar pentru uni lăți le de culL aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și c ompl etări 1 e ui teri nare;

în temeiul art. 5 lit. cc), ari. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și f)s art 166 □lin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța dc urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneri a t a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Protoieria Sector 1 Capitală Capela Sfânta Ecaterina, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București o cheltuielilor de investiții necesare pentru: realizarea reparațiilor interioare, exterioare și a hidroizolațiilor la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în Bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal consliLuite cu această destinație.

Art. 4. -(1) Primarul Sectorului I, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (I), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate dc voturi, Tn momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE 1)E ȘEDINȚĂ, Marian CjirfLuKNcagu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 147

Data: 28.05.2020

Anexă

la Hotărârea Consiliului Local

n r.4^2^ <75. &2o

/WjcMvtt Ar

Fl<x rfan C/) /^ec\ ^u.

PROTOCOL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor nonnative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama dc prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile ari. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, eu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității";

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind partenerîatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în partcncriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneri aiul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servi ci i/proicctc și activități dc interes public;

Ținând scama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română. Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 20870/20.05.2020 prin care sc solicită acordarea Protoierici Sector 1 Capitală - Capela Sfânta Ecatorina a unui ajutor financiar de 496.857,54 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor de reparații interioare, exterioare și a hidroizolațiilor la Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Protoieriei Sector 1, situată în bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1, însoțita de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în ari. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 fit. ce), art. 129 afin. (8) lit. a), alin, (9) fit. a), art. 13.9 alin. (3) Iu. a) și lit. f), ari 166 alin. (2), lit. t) și an. 196 alin. ( I), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul                                                                                   ■|J|-1 ,J

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A67060059I200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București (Delegare de atribuții confouu an. 137 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viccprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

și

PROTOIER1A SECTOR 1 CAPITALĂ - CAPELA SFÂNTA ECATERINA cu sediu] în București, strada Piața Amzei nr. 13, Sector 1 cont R033BRDE445SV10808204450 deschis ia Banca Română de Dezvoltare, sucursala Triumf, cod fiscal 32712040, reprezentată prin domnul Pr. Protoiereu Marin Comăncscu, în calitate de Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează Biserică;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1.   Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru lucrări de reparații interioare, exterioare și a hidro izolații lor la Capela Sfânta Ecaterina dîn cadrul P rolo ieri ei Sector 1, situată în bulevardul Mareșal Averescu nr. 14, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) dîn Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Româna, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019);

 • 2.2.   Cheltuielile constau în investiții necesare urmâtoarelșipuri de reparații curente 1a Capela Sfânta Ecaterina din cadrul Piololerici Sector 1, în valoare de 496.857,54 Ici cu TVA;

 • 2.2.1.  executarea lucrărilor de reparații interioare (egalizare șape, placare pardoseli, reparare pereți, vopsitorii interioare, boiler montat pe pardoseală, radiatoare oțel,)

 • 2.2.2.  executarea lucrărilor de reparații exterioare (hidroîzolații, injectare fisuri, tencuiala decorativa, vopsitorii tâmpi arie, terestre PVC, usi PVC, instalație degivrare)

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2  Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol v^ț fi prezentat^ spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3   Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat:          ,f\,.

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la disjtoziț'                 îliul ■' Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea ai: fost transmise, prezentând în acesi sens documente justificative;

 • 3.5   Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezentate dc Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România:

 • 3.6  Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer dc specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligentele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8   Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate dc Consiliul Local a1 Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un'an. putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

a) La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

h) Prin ncîndcplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

c) Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1   Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea nccorcspunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită pj ui lege.

 • 6.2   Partea care invocă foița majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/ncînțclegcri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către parti, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2   Păițilc pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului dc.. voințau ,prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, în două cxcmplud igiL câte1-unul / » pentru fiecare parte.

  SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .

  P. PRIMAR VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA


  PROTOIERIA SECTOR 1 CAPITALĂ Preot, Protoiereu Marin COMĂNES CU


DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv,

Maria Magdalena EFTIMIE

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV Director Executiv, Cr isihia Cornelia FEURDEAN

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cosmin Marin» FODOROIU

VIZAT CFPP