Hotărârea nr. 146/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru Parohia Sfânta Vineri Pajura, situată în strada Băiculești nr. 27, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului l,prin Sectorul 1 al Municipiului București, și Parohia Sfânta Vineri Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru Parohia Sfânta Vineri Pajura, situată în strada Băiculești m\ 27, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1970/20.05,2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J982/21.05.2020 întocmit de Direcția Investiții, nr. M/l 76/26.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/2825/25.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-178/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef și nr. N/253126.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile ari. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Romanici ni’. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentiu aprobarea Protocolului privind partcncriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sec toiul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnal privind parteneri atul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 20868/20.05.2020 prin care se solicită acordarea Parohiei Sfânta Vineri Pajura a unui ajutor financiar de 1.077.204,76 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor necesare în cadrul Parohiei Sfânta Vineri Pajura, situată în Strada Băiculești nr. 27, sector 1, însoțită de documentele pe baza

cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art 166 alin. (2), lit. t) și art, 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București șî Parohia Sfânta Vineri Pajura, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare în cadrul Parohiei Sfânta Vineri Pajura, situată în strada Băiculești nr. 27, sector 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 3, - Finanțarea cheltuielilor dc investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului l, Direcția Investiții, Direcția Management Economie și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din TI de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1‘) din Ordonanța dc Urgență nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cretinii N«agu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela N tenie ta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 146

Data: 28.05.2020

Anexă

la Hotărârea - Consiliului Local

n r. 4 fyQ/ Q- 2>, p-5.

■Aî/y/ț" 4c St^-f/șT# iVcid<yn                    '

PROTOCOL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă p entru el aborare a a ct el or noim a ti ve, r epubl i cată, cu m o d i fi căi i 1 c ș i com p 1 etari 1 e ulteri o ar e:

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile ari. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, eu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Naționalt; Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comuni tații''';

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteiieriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parțeneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului T onal al Scctonihii 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneri a tu 1 între Patriarhia Română, Arhiepiscopia. Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1. prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneri atul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 20868/20.05.2020 prin care se solicită acordarea Parohiei Sfânta Vineri Pajura a unui ajutor financiar de 1.077.204,76 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor de reparații curente în cadrul Parohiei Sfânta Vineri Pajura, situată în Strada Băiculești nr. 27, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de spnfin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. ce), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit, f), art 166 alin. {2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheia! prezentul

PROTOCOL

Art. I, PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Bami Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019), Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită in continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

Și

PAROHIA SFÂNTA VINERI PAJURA, cu sediul în București, strada Băiculești nr. 27, Sector l cont R093RNCB0067004785400001 deschis la Banca Comercială Română, sucursala Do retor Felix, cod fiscal 12422084. reprezentată prin domnul TI in oi u Radu, în calitate de Paroh, reprezentantul unității de cult, denumita în cele ce urmează Biserică;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1.   Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru lucrări dc reparații la rețeaua electrică interioară și extinderea rețelei electrice exterioare, executarea lucrărilor de reparații exterioare, executarea lucrărilor de hidroizolații subsol și reparații canalizare în cadr ul Parohiei Sfânta Vineri Pajura, situată în Strada Băiculești nr. 27. sector 1; (conform art.

1, lit, c) și lit e) din Protocolul privind parteneri aiul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28,08,2019);

 • 2.2.   Cheltuielile constau în investiții necesare următoarele tipuri dc reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Sfânta Vineri Pajura, în valoare de 1.077.204,76 lei cu TVA;

 • *    executarea lucrărilor de reparații la rețeaua electrică in ieri o ară și extinderea rețelei electrice exterioare la biserica parohială în valoare de 286.435,41 lei cu TVA;

 • *   executarea lucrărilor dc reparații exterioare parohială pentru devizul rămas de executat în valoare de 564.404.83 lei cu TVA;

 • *   executarea lucrărilor de hidroizolații subsol și reparații canalizare în valoare de 226.364,52 lei cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2  Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vot fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3   Plata lucrărilor executate se poale acorda în mod eșalonat îr izj hdunvriițel.or justificative;

3.4- Biserica sc obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispt                  -nspliii] ’n 1 Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fos1 transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5  Justificarea finanțăm acordate se va face în termenele stabilire și în baza documentelor prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6   Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și dc plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligentele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol:

 • 3.8   Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorul ui 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Ari. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând ti prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1   Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  La finalizarea lucrărilor caic fac obiectul prezentului Protocol;

 • b)  Prin neîndeplinirca dc către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate,

 • c)  Denunțare unilaterală

Ari. 6. FORȚA MAJORA

 • 6.1   Nici tuia dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totala sau parțială sau executarea necorespunzatoarc a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2   Partea care invocă foița majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen dc 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînț degeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către parii, în cazul în cure acestea nu sc pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2   Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului v.qijaițăj pitia încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi , în două cxeinpltlre> ori                ul

pentru fiecare parte.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

P. PRIMAR VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA


PAROHIA SFÂNTA VINERI PAJURA Preot Paroh, Radu ILINOTU


DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv,

Maria Magd alena EFTIMIE

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV Director Executiv, Crisfina Cornelia FEURDEĂN

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘT AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beâtrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv, Cosmin Marius FODOROIU

VIZAT CFPP