Hotărârea nr. 145/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 28.05.2020 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae – Sfânta Ecaterina - Bazilescu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Nicolae – Sfânta Ecaterina - Bazilescu, situată în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni fi lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina - Bazilescu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina - Bazilescu, situata în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. J982/21.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J983/21.05.2020 întocmit de Direcția Investiții, nr. M/174/26.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/2824/25.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-177/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef și nr. N/256/27.05,2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registre Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul C urniși ei de studii, prognoza economico sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

1 Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului m\ 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile du cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Patriarhia Română-Arhiepiscopi a Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneri al a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public:

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parieneriatul între Patriarhia Româna, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneri atu 1 între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 20872/20.05.2020 prin care sc solicită acordarea Parohiei Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina -Bazilescu a unui ajutor financiar de 1.347.414,23 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor necesare la Parohia Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina - Bazilescu, situată în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 116,

București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în ari. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței ni. 82/70(11 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) Iii. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Ni col a e - Sfanț a Ecaterina - B azi Ies cu, având ca obiect finanțarea dc către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfanțul Nicolae - Sfânta Ecaterina - Bazfiescu, situată în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1. conform Anexei care face parte ingrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, - Se mandatează Prim a ml Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art, 1.

Art. 3. - finanțarea cheltuielilor dc investiții sc va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunica rea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate dc voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂ, Marian CrisfimuNtagH


Nr.: 145CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Data: 28,05.2020

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local

nr. ± & 05.

? £ cseb fare 6 r s r4Wîr n n do n c n' î An țj

PROTOCOL

/T 6 M

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de (elinică, legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor fortnc de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/1 1.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneri atu! cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării in parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor șt Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții șt realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română. Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr, 36185 din 28.08.2019:

Luând act de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 20872/20.05.2020 prin care se solicită acordarea Parohiei Sfântul Nicolac - Sfânta Ecaterina - Bazilescu a unui ajutor financiar de 1.347.414,23 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor de reparații exterioare la biserica parohială, reparații ale gardului ce împrejmuiește curtea bisericii, lucrări dc conservarc-restaurare pictură în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae - Sfânta Ecaterina - Bazilescu, situată în bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora sc acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit, a), afin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul                                                      //                   v

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București (Delegare de atribuții conform art. 157 din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019). Vi cepri mărul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela POPA, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

Și

PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE - SFÂNTA ECATERINA - BAZILESCU cu sediul în București, bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, Sector 1 cont R015RNCB0065001323630003 deschis la Banca Comercială Română, sucursala Bucureștii Noi, cod fiscal 1126964, reprezentată prin domnul Pr. Emilian SOARE, în calitate dc Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează Biserica;

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
 • 2.1.   Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru lucrări dc reparații exterioare la biserica parohială, reparații ale gardului ce îinprcjmnicște curtea bisericii, lucrări de conscivarc-restaurare pictura în. cadrul Parohiei Sfanțul Ni colac - Sfânta Ecaterina -Bazilescu, situată în bulevardul Bucureștii Noi nr. 116, București, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) din Protocolul privind partencriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019):

 • 2.2.   Cheltuielile constau în investiții necesare următoarele tipuri de lucrări la Parohia Sfântul Nicolac - Sfânta Ecaterina - Bazilescu, în valoare de 1.347.414,23 lei cu TVA compusă din;

finalizarea lucrărilor dc reparații exterioare, deviz în valoare de 4 36,011,78 Ici cu TVA;

- lucrări dc reparații gard, deviz în valoare de 352.485,45 lei cu TVA:

finalizare lucrări de conservare restaurare a picturilor murale, deviz pe rest de executat la data de 09.03.2020 în valoare dc 558.917,00 lui cu TVA;

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
 • 3.1   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat Ia art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2   Orice modificare adusă de Biserică categoriilor de lucrări menționate. în Prob

prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului I; după aprohiiren ace încheia un act adițional la Protocol,                                      •>.

1 ■ .

 • 3.3   Plala lucrărilor executate se poate acorda îr mod eșalonat;

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse ia dispoziție dc către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5   Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezenlate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6  Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligențele in vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8   Biserica va sprijini prin toate mijloacele dc care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Loca] al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fata celorlalți finanțatori publici din România și nu numai, Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol:

Ai t. 4. DURATA PROTOCOLULUI
 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile dc înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:
 • 5.1   Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Protocol;

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.

 • c)  Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ
 • 6.1   Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorcspunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2   Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte parii imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art 7. DISPOZIȚII FINALE
 • 7.1   Eventualele litigii/neînțclcgeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă dc țuirti, în

cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțe’ Uil    onești. " ■ *,■

 • 7.2   Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acoi.du    ;l    JH5tn,(prin

încheierea de acte adiționale.

 • 7.3 Prezentul protocol s-a încheiat astăzi            . în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI P. PRIMAR VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Daniela POPA


PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE - SFÂNTA ECATERINA - BAZILESCU

Preot,

Eniilinn SOARE


DIRECȚIA MANAGEMENT

ECONOMIC

Director Executiv,

Maria Magdalena EFTIMIE

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV Director Executiv, Cristina Cornelia FEURDEAN

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu, Beatrice Florentina MOJA

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv, Cosuiin Marius FODOROIU

VIZAT CFPP