Hotărârea nr. 144/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 28.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalîzării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate, anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului ]

al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare nr* 13646/22.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală dc Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând scama dc Raportul dc specialitate tir, M/3 4 83/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ ;i nr. G/2829/25.05.2020 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 1 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seaiini de prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulament el or-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12(1/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor dc urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizârii sociale, Cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei punți u tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și sunt proveniți din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul dc asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I, cărora le-a fost încetată măsura de protecție socială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginali zării sociale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a] Sectorului 1 nr, 337/2018 privind acordarea unoi sume cu titlu du ajutor du urgență pentru plata chiriei, persoanelor singure/familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, ca măsură dc prevenire și combatere a marginalizării sociale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizăriî sociale, persoanei or/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizăiii sociale, persoanelor/familiilor care figurează pc Listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Art. 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art 1 - (1) Sc aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, în cuantum dc 700 Ici până la 1700 lei lunar/pcrsoană/familie, în funcție de numărul de persoane care figurează în dosarul dc locuință socială, pentru închirierea unei locuințe de pe piața liberă, de la data încheierii contractului de închiriere până la sfârșitul anului 2021, astfel:

Nr. crt.

Componența familiei - număr dc persoane care figurează în dosarul de locuință socială

Suma dc plată - Ici

1.

1 persoană

700

2.

familie compusă din 2 persoane

1000

3.

familie compusă din 3 - 5 peisoane

1300

4,

familie care are în întreținere peste 5 copii

1700

 • (2) în situația în care în contractul de închiriere suma stabilită cu titlu de chirie este mai mică decât cuantumul prevăzut la alin, (1), se va acorda suma din cuniraut,

 • (3) Beneficiarii ajutorului de urgență prevăzut la art, 1 vor închiria locuința exclusiv în Sectorul 1 al Municipiului București.1*

 • 2. După alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

 • (4) Persoanele/familiile cărora le-a fost repartizată o locuință socială și nu au finalizat încheierea contractului de închiriere, în termen de 30 de zile din motive imputabile lor, pierd dreptul de a mai primi ajutor la pluta chiriei conform prevederilor prezentei hotărâri.”

 • 3. Art. 2. alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - (1) De acordarea ajutorului de urgență prevăzut la art.l vor putea beneficia pcrsoanclc/familiile care la data solicitării figurează pe listele dc priorități aprobate anual prin hotărâri a le'Consiliului Local al Scctorulului 1 al Municipiului București sau figurează în evidențele

Compartimentului Fond Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 cu dosar complet depus în baza Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Art. 3 alin. (2) lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) să prezinte în origina] contractul de închiriere încheiat pentru o locuință situată în sectorul 1, cu respectarea condițiilor legale în vigoare, înregistrat la Administrația Sector 1 a finanțelor Publice, pentru locuința ce face obiectul contractului de închiriere și să locuiască acolo în mod efectiv.”

 • 5. Art. 3. alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) De prevederile prezentei hotărâri nu pot beneficia pers o anele/familiile care au datorii la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.”

 • 6. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 se modifică și sc înlocuiesc cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. U, Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginali zării sociale, pcrsoanelor/familiiloT care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București rămân nemodifîcate.

Art. IH. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la ahn.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 1 abținere, numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului I, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Ccfalan Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 144

Data: 28.05.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local

nr. ,r-t 1 /% S . 0 5. 2 O 2Z)

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ

Marian-Cristian Neagu

Documente necesare în vederea constituirii dosarului pentru acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei

 • 1. cerere solicitant;

 • 2. actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

 • 3. actele doveditoare privind veniturile tuturor membrilor familiei;

 • 4. contractul de închiriere între solicitant și proprietarul locuinței, înregistrat la A.N.A.F. (document original);

 • 5. adeverință eliberată de Compartimentul Fond Imobiliar Sector 1 din care reiese că figurează pe lista de priorități în vigoare, aprobată prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 sau, după caz figurează cu dosar complet depus în baza Legii locuinței nr. 114/1996. cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. declarație notarială pe propria răspundere pentru fiecare membru major al familiei/pcrsoană singură privind lipsa unei locuințe, conform criteriilor stabilite de Legea locuinței nr. 114/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare:

 • a) nu are în proprietate o locuință;

 • b) nu a înstrăinai o locuință după data de 01.01,1990 pe teritoriul României:

 • c) nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/con st mi re locuință;

 • d) nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință;

 • e) nu este rudă de gradul I sau 11 cu proprietarul locuinței cu care a fost încheiat contractul de închiriere, aceasta va fi inclus;

 • 8. documente privind situația patrimonială în cazul persoanelor fără loc de muncă;

 • 9. orice alte documente necesare clarificării situației socio-economiec a solicitantului, după caz,

Anexa nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local

nr,                  %

PREȘEDINȚI      AȚĂ

Marian thînNeagu


Metodologia de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, pcrsoaneJor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorulului 1 al Municipiului București

 • 1. sc acordă un ajutor de urgență pentru plata chiriei persoanei/familiilor care figurează pe lista de priorități în vigoare, aprobată prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 sau care figurează cu dosar complet depus în baza Legii Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă pentru o perioada martie 2019 - decembrie 2021, în funcție de bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 aprobat prin hotărâre a Consiliului Loca! al Sectorului I;

 • 3. sumele acordate ca ajutor dc urgență pentru piața chiriei se vor achita direct chiriașului, lunar, începând cu luna emiterii dispoziției Primarului Sectorului 1, în cont bancar sau prin casieria Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

 • 4. pentru acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei beneficiarul trebuie să prezinte în original contractul de închiriere încheiat pentru o locuință situată în sectorul 1 , cu respectarea condițiilor legale în vigoare, înregistrat la Administrația Sector 1 a finanțelor Publice, pentru locuința ce face obiectul contractului de închiriere și să locuiască acolo în mod efectiv;

 • 5. dosarul complet, întocmit dc către solicitant și depus la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor avea în componență documentele menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

 • 6. nu pot beneficia de acest ajutor persoanele/familiile care realizează venitul pe membru de familie mai mare decât salariul mediu net pe economie la data acordării ajutorului, cât și cele care beneficiază și sunt în plata ajutorului la plata chiriei în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/2018, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014, ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 de acordare a unor ajutoare de urgență pentru plata chirie familiilor monoparcntale care părăsesc centrul materna!;

 • 7. dacă în urma efectuării anchetei sociale se constată că beneficiarul ajutorului de urgență pentru plata chiriei nu locuiește la adresa menționată în contract, iar solicitantul a încasat necuvenit sumele pentru plata chiriei, va înceta plata ajutorului de urgență începând cu luna următoare;

 • 8. nu se acordă ajutor de urgență pentru plata chiriei când proprietarul locuinței închiriate este rudă de gradul I sau II cu unul dintre chiriași;

plata ajutorului de urgență pentru plata chiriei încetează prin nerespectarea obligațiilor beneficiarului de a anunța în termen de 30 zile modificările intervenite, astfel: în cazul în care beneficiarul nu mai locuiește la adresa unde a fost încheiat contractul dc închiriere, în cazul în care beneficiarul depășește cuantumul veniturilor, în cazul în care beneficiarul a dobândit o locuință, in oricare din formele legale de dobândire sau în cazul în care intervin modificări în componența familiei.