Hotărârea nr. 143/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 28.05.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și terenpentru imobilul aparținând S.C. INPROX BUCUREȘTI, S.R.L., situat în șos Chitilei, nr. 242A, sector 1, în perioada 23.04.2020-31.12.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și teren pentru imobilul aparținând S.C. INPROXBUCUREȘTI, S.R.L., situat în șos Chitilei, nr.

242A, sector I, în perioada 23.04.2020-31.12.2020

Având în vedere Referatul de aprobare ni*. 489325/22,05.2020 al Primarului Sectorului 1

  • a] Municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. G/2828/25.05.2020 întocmit de Direcția Management Economic, precum și adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M3-182/27.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama dc Avizul Comisiei de studii, prognoze ecouomico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completurile ulterioare și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completurile ulterioare;

în temeiul Legii responsabilității fîscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri uleiurile instituirii carantinei, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării dc urgență pe teritoriul României și ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

Ținând seama de adresa nr. 132489/28.04.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență. înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 18339/28.04.2020;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), ari. 10. art. 13, art. 87, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.

  • b) și alin. (4) lit c). art. 139 alin (3) lit. c). art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța dc Urgență a Guvernul ui Romanici nr. 57/03.07.02019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

ArtJ. - Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren pentru imobilul aparținând S.C. INPROX BUCUREȘTI, S.R.L., situat în Sos. Chitilei, nr. 242A, sector 1, în perioada 23.04.2020-3 l. 12.2020.

ArL2. - (1) Primarul Sectorului 1 .și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ■

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului Bucuiești.

Această hotărâre a Cost adoptată cu 14 voturi pentru și 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară

de înlocuitor

Nn: 143

Data: 28.05.2020