Hotărârea nr. 142/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Şcoala Gimnazială Speciala Nr.7”, situată în Strada Surorilor Nr.4, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Speciala Nr/7”,

situată în Strada Surorilor Nr.4f Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr.l061/20.05.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/l 011/22.05.2020 al Direcției Investiții, m. N/243/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/2810/22.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. M/3-168/22.05,2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de speciaEtate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economi co-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economi ce aferente obiectivelor/proiecte lor de investiții finanțate din Fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere documentația telniico-economica privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnaziala Specială Nr. 7”, situată în Strada Surorilor Nr.4, Sector 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturi lor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016:

In temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit, d) și alin. 7 lit. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Sc aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnaziala Speciala Nr.7”, situată în Strada Surorilor, Nr.4, Sector 1, București.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii telmic o-economi ci ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnaziala Speciala nr.7”, situată în Strada Surorilor Nr.4, Sector 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Pre uni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la aiin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAI. Daniela Nieolqta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 142

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economi că prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Premii ver sitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tchnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de Învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

  Anexa


  La Hotărârea Consiliului LocalINDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „L REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.7" situată pe Strada Surorilor nr. 4, Sector 1,

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


14.019.569,642 lei fără TVA

10.917.256,655 lei fără TVA

16.660.465,169 lei cu TVA 19%

12.991.535,420 lei cu TVA 19%

Total general

Din care C+M


2.965.598,350 euro fără TVA

2.309.357,502 euro fără TVA

3.524.234,287 euro cu TVA 19%

2.748.135,427 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  2.911,00 mp;

  1.864,68 mp;

  1.864,68 mp;

  799,34 mp;


 • - Arie desfășurată Imobil P+2E

 • - Arie totală P+2E

 • - Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C-M exclusiv TVA

7,581,49 lei/mp desfășurat;

5.854,77 lei/mp desfășurat;


Durata de realizare: 12 luni.