Hotărârea nr. 141/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIȚA situat pe Calea Griviței, Nr. 363, Sector 1, Municipiul București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIȚA situat pe Calea Grivitei, Nr, 363, Sector lf Municipiul București”.

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului Inr. 1057/20.05.2020, întocmit de Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul dc specialitate al Direcției Investiții nr. J/1012/22.05.2020, Raportul de specialitate nr. N/242/25.05.2020 ai Direcției Cadastru, Fond Funiciar. Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr. M/3-169/22.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G 2809/22.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economi co-sociale. buget, impozite și laxe locale. Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 4I, art. 44 alin (I) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 plivind instituirea unui iiiăsuii în domeniul investițiilor publice și a unur măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conți nutu l-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economîcă privind investiția „lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la „COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIȚA, situat pe Calea Grivitei, Nr. 363, Sector L Municipiul București5', predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor ari. 5 lil. ce), ari. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a), art. 139 alin. (3) lît a), art. 166 alin. (2) lit. k) și Iii. I) și art. 196 alin. (1) Iii. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare șî modernizare construcție existentă Ia COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRI VIȚA situat pe Calea Griviței. Nn 363, Sector I, Municipiul București”.

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnîco-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la COLEGIUL TEHNIC MECANIC GR1VJȚA situat pc Calea Griviței, Nn 363, Sector I, Municipiul București”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Servi ciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin, (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


CONTRASEMNEAZĂ.


SECREȚAR GENERAL

Daniela Nicolela Cetii lan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 141

Data: 205.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii țehnico-economici însușiți, prevazuțî în Anexa nr. I la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector L

 • 3. Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avize le/acord urî le conform actelor normative specifice în materie, în vigoare.

Anexa Â^r.

La Hotărârea Consiliului Local Nr.f^Z

&£-

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „LUCR^lf REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA CO TEHNIC MECANIC GRIVIȚA” situat pc Calea Griviței, Nr. 363. Sector 1, Mm București


 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general

  Din care C+M


33.709.451,684 lei tară TVA

26.871.213,713 lei fără TVA

40,058.437,647 lei cu TVA 19%

31.976.744,318 lei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


7.130,653,569 curo fără TVA

5.105.530,605 curo fără TVA

8.473.672,134 euro cu TVA 19%

6.764.129,187 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

 • - Arie desfășurată Imobil D-P+3E

 • - Arie totală D+P+3E

 • - Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

1.992,00 mp;

5.266,46 mp;

5.266,46 mp;

1.024,32 mp;


6.400,78 lei/mp desfășurat;

5.102,33 lei/mp desfășurat:


Durata de realizare; 12 luni.