Hotărârea nr. 140/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ”, Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației teiinico-econo mice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLA VHARNAJf\

Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector I, București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1062/20.05.2020, întocmit de Directorul Administrației Unităților de învățământ Prcuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției. Investiții nr, J/l 016/22.05.2020, Raportul de specialitate nr. N/245/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funie iar, Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr. M/3-170/22.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G 2S08/22.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze econom ico-soci ale. buget, impozite și taxe locale. Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șl conținuta l-cadru al documentațiilor tchnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări dc reabilitare, modernizare construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAVHARNAJ” ,Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26. Sector 1. București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

In temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 Iii. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE;

Art.1. - Se aprobă documentația tehnico-cconomică privind investiția „Lucrări dc reabilitare și modernizare construcție existentă, corp unitate de învățământ și cămin ia COLEGIUL TEHNOLOGIC V1ACESLAV HARNAJ" , Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector 1, București.

Art.2, - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă-corp unitate de învățământ și cămin la COLEGIUL TEHNOLOGIC V1ACESLAV HARNAJ ’, Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector I, București, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legai constituite cu această destinație.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ P re universitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (I.), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului L convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

 • 1. Pentru documentația tchnico-ceonomieă prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector l.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. I la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuntversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare.

  Anexa A/r 4

  La Hotărârea Consiliului Local

  Nr.       W W

  Mufa


INDICATORII TEHN1CO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „LLICP ’ REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ-COR1 ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CĂMIN LA COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV H Bulevardul Ficusului, Nr. 20 - 26, Sector 1, București


seci0 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general

  Din care C+M


  30.016.907,070 lei tară TVA

  23,911.976,177 lei tară TVA


  Total general

  Din care C+M


  6.349.559,392 euro fură TVA

  5.058.166,472 euro tară TVA


  35.670.428,215 lei cu TVA 19%

  28.455.251,651 lei cu TVA 19%

  7.545.464,360 euro cu TVA 19%

  6.019.218,101 euro cu TVA 19%


 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren                                   =

 • - Arie desfășurata Imobil P+l E (Școală) =

 • - Arie totală P+1E (Școală)                =

 • - Aria construită la sol (Școală)             =

8.716,00 mp;

1.259,44 mp;

1.259,44 mp;

650 mp (cf. C.F)/ 629,72 mp (cf. releveu);

 • - Arie desfășurată Imobil S+P+3E (Cămin) =

 • - Arie totală S+P+3E (Cămin)            =

 • - Aria construită la sol S+P+3E (Cămin) =

2.678,98 mp;

2.678,98 mp;

669,79 mp (conform releveu);

- .Arie totală (Școală + Cămin)              =

3.938,42 mp;

- Aria construită la sol (Școală + Cămin) -      1.319,79 mp;

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

7.621.56 lei/ mp desfășurat;

6.071,47 Ici/ mp desfășurat;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni.