Hotărârea nr. 14/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2020 pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Se va citi:

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

5

0

(inclusiv 2 posturi de asistent

medical comunitar)

138

în loc de:

ÎNGRIJITOR        M;G

5

109

0

Seva citi:

ÎNGRIJITOR

M;G                   5

106 0

în loc de:

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 1899

Se va citi corect:

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 1898

în loc de:

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘT EXECUȚIE: 1944

Se va citi corect:

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 1943”

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 rămân nemodificate.

Art III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța do Urgență nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Data; 28.01.2020

2. Se aprobă rectificarea erorilor materiale din Anexa nr. 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, astfel:

în loc de:

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Gradația maximă

Număr total funcții

CONSILIER

S

SUPERIOR

5

116

Total funcții publice de execuție: 243

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE: 31-243=274

Se va citi:

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Gradația maximă

Număr total funcții

CONSILIER

S

SUPERIOR

5

117

Total funcții publice de execuție: 244

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE: 31-244=275

în loc de:

FUNCȚII CONTRACTUAJ

LE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr, total funcții

Din care posturi protejate*

REFERENT

M

LA

5

39

2

Se va citi

FI

NCȚ1! CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

FUNCȚTA

Nivel

studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

Din care posturi protejate*

REFERENT

M

IA

5

40

2

în loc de:

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

5

0

(inclusiv 2 posturi de asistent

medical comunitar)

137