Hotărârea nr. 139/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a reactualizării indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N.Tonitza pentru corpul A”, B-dul Iancu de Hunedoara, nr.25-27, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a reactualizării indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul dc Arte Plastice N.Tonitza pentru corpul A”, D-dul lancu dc Hunedoara, nr.25-27, Sector 1,

București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului Inr. 1029/15.05.2020, întocmit de Directului Administrației Unităților dc învățământ Pre uni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. .1/1006/22.05.2020, Raportul dc specialitate nr. 1x7244/25,05.2020 al Direcției Cadastru. Fond Funiciar. Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr. M/3-167/22.05 2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G 2807/22.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economico sociale, buget, impozite și taxe locale. Avizul Comisiei peniiu udruiniatruțic publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, spori, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Polrivit prevederilor ari 41, an. 44 alin (1) și (4) și an 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând scama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/201 8 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare:

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economicc aferente obiectivei or/proieci.elor de investiții finanțate, din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere documentația tchnico-cconomică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceu! de Arie Plastice N.Tonitza pentru corpul A", B-dul lancu de Hunedoara, nr.25-27, Sector 7, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litcia a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor ari. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lil. a), art. 139 al iu. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k.) și lit. I) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N.Tonitza pentru corpul A”, B-dul lăncii de Hunedoara, nr.25-27, Sector 1, București.

Art.2. - Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N.Tonitza pentru corpul A’’, B-dul lancu de Hunedoara, nr.25-27, Sector I, București, conform Anexei nr. 1 care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului I și Directorul Administrației Unităților dc învățământ Premiiversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin, (l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru. în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului I. convocată în rcmciul art. IT7 alin. (1) din Ordonanța de Urgență iir.57/2019 pi ivind Codul admiuisiiativ. cu modificările și completările ul teii oaie.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicnleta Celulari

Semnat cu bară de înlocuitor

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților dc învățământ Prei ini verși hir și l Inii tiți lor Sanitare Publice Sector I.

  • 2. Pentru indicatorii tchnico-cconomici însușiți, prevăzuți în Anexa nr, 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector L

  • 3. Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I se obligă să obțină de la instituțiile competente Loale avizele/acuiduiile cuidoun actelui uuiinative specifice în materie, în vigoare.

Anexa <4

La Hotărârea Consiliului Local

NrJ5g/O.tf€Zg>^ vf£ ti t^î .

REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INI Esfafl "LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXIST! NT 11. 4 LICEUL DE ARTE PLASTICE N. TONITZA PENTRU CORPUL A | p 8'

A. INDICATORI MAXIMALI


Tot a] general

Din care C+M


14,473.837.394 lei fără TVA

11,896.972.424 lei fără TVA

17.199.018.088 lei cu TVA 19%

14.157.397.1841ei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


3,066.880.831 euro fără TVA

2.520.865.454 euro fără TVA

3.644.323.026 euro cu TVA 19%

2.999.829.890 euro cu TVA 19%

B. INDICATORI MINIMALI


Caracteristici tehnice:

- S teren


7 800 mp ( 7 367 mp din măsurători)


  • - Arie desfășurată Imobil P+2E

  • - Arie totală P+2E

-Aria construită la so]


2.326,92 mp;

2.326,92 mp;

775,64 mp;


C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA


6.220,16 lei/ mp desfășurat;

5.112,75 lei/ mp desfășurat;


Durata de realizare: 12 luni.