Hotărârea nr. 138/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE IOSIF SAVA” situată pe Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnica-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă Ia ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE IOSIF £4K4” situată pe Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1,

București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului Inr. 1058/20.05,2020, întocmit de Directorul Administrației Unităților de învățământ Preu ni versitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. J/l 005/22.05.2020, Raportul de specialitate nr. N/251/26.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr. M/3-166/22.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G 2806/22.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze econom ico-soci ale, buget, impozite și taxe locale. Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin (1) și (4) și aii 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice șt a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținu tuLcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția .,Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE IOSIF SAVAi situată pe Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a), ari. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

IJOTĂRĂSTE:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE 1OSIF SAVA” situată pc Strada Constantin Dîscscu Nr. 37, Sector 1, București.

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-econom ici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE IOSIF SAVA situată pe Strada Constantin Discscu Nr. 37, Sector 1, București”, conform Anexei nr. ! care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. -ți) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciu] Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (I), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a losl adoptată cu 15 voturi pentru. în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28,05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

138CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Data: 28.05,2020

 • 1. Pentru documentația tchnico-cconomică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar șî Unităților Sanitare Publice Sector I.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-cconomici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare.

  La Hotărârea Consiliulu

  Nr


  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA GIMNAZIALĂ DE ARTE IOSIF SAVA, Strada Municipiul București,  Constantin Discscu, Nr. 37, Sector I


  A. INDICATORI MAXIMALI


  Total general Din care C+M


  9.140.034,745 lei fără TVA 7.089.244,22 8 lei fără TVA


  10.861.733,620 lei cu TVA 19%

  8.436.200,632 lei cu TVA 19%


  Total general Din care C+M


1.933.416,835 euro fără TVA

1.499.607,443 euro fără TVA

2.297.612,561 euro cu TVA 19%

1.784.532,858 euro cu TVA 19%

B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren                                   =

 • - Arie desfășurată Imobil C I - S+P+E+M

 • - Arie totală CI - S+P+E+M

-Aria construită la sol CI - S+P+E+M

-Arie desfășurată Imobil C2 - S+P+2E+M =

-Arie totală C2 -S+P+2E+M              =

-Arie construita la sol C2 -S+P+2E+M     =

-Arie desfășurată totală C1+C2

-Arie construită la sol totală CI +C2

798 mp (din acte)/ 806 (din măsurători);

802.15 mp;

802.15 mp;

249,89 mp;

1189,33 mp;

1189,33 mp;

217,79;

1,991.48 mp;

467.68 mp;

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

4.589,57 lei/mp desfășurat;

3.559,79 lei/mp desfășurat;


Durata de realizare: 12 luni.