Hotărârea nr. 137/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă şi construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 252 (actuala Colegiul Naţional de Muzică George Enescu – Gradiniţa) pentru locația situată în strada Frumoasă Nr. 24, Sector 1, București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SFXTORULUI1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la

GRĂDINIȚĂ Nr. 252 (actuala Colegiul Național de Muzică George Enes cu - Grădiniță) pentru locația situată în strada Frumoasă Nr. 24, Sector 1, București’’

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1060/20.05.2020, întocmit de Directorul Administrației Unităților de învățământ P reuni vers ilar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. J71008/22.05.2020, Raportul de specialitate nr. N/252/26.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol. Raportul de specialitate nr. M/3-171/22.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G 2805/22.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Având în vedere Avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite și taxe locale, Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41. art. 44 alin (l) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței dc Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice șt a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la GRĂDINIȚĂ Nr,. 252 (actuala Colegiul Național de Muzică George Enescu - Grădiniță) pentru locația situată în strada Frumoasă Nr. 24. Sector 1, București”, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. I) și art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Sc aprobă documentația tchnico-cconomică privind investiția ,, Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă șj construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 252 (actuala Colegiul Național de Muzică George Enescu - Grădiniță) pentru locația situată în strada brumoasă Nr. 24. Sector 1. București".

ArL2. - Se aprobă indicatorii tehnico-cconomici ai investiției Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 252 (actuala Colegiul Național de Muzică George Enescu - Grădiniță) pentru locația situată în strada Frumoasă Nr, 24, Sector I. București’’, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și dîn alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4, - (1) Primarul Sectorului l și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversîtar și Unităților Sanitare Publice Sector I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Ccfalan

Semnat cu bară de înlocuitor

 • 1. Pentru documentația tchnico-cconomică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversîtar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-cconomici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversîtar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversîtar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sc obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie, în vigoare,

Anexa /?r. /

La Hotărârea Consiliului Local

Nr,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ^RĂfel<<fijț ) J REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIA UNUI CORP NOU LA GRĂDINIȚA NR. 252 (actuala Colegiul Național de Mu Așii Qcorge Enescu - Grădiniță) pentru locația situată în Strada Frumoasa Nr,24, Sector 1, Buy&rjg^tr

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general

  Din care C+M


13.774.714,347 lei fără TVA

10.719.994,204 Ici fără TVA

16.369.495,237 lei cu TVA 19%

12.756.793,103 lei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


2.913.803,433 curo fără TVA

2.267.630,030 euro fara TVA

3.462.684,613 euro cu TVA 19%

2.698.479.736 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

 • - Arie desfășurată Imobil

 • - Arie totală

 • - Aria construită la sol

CORP NOU

 • - Arie desfășurată Imobil

 • - Arie totală

 • - Aria construită la sol

TOTAL

 • - Arie desfășurată Imobil

 • - Aria construită la sol

  1.473 mp;

  786,58 m;

  786,58 mp;

  441,56 mp;

  971,16 mp;

  971,16 mp;

  626,14 mp;

  1757,74 mp;

  1067,70 mp;


 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

7.836,60 lei/mp desfășurat;

6.098,73 lei/mp desfășurat;


Durata de realizare: 12 luni.