Hotărârea nr. 136/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 251”, situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existenta la

GRĂDINIȚA Nr. 251”, situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1056/20.05.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/1003/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/255/27.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/2804/22.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. M/3-163/22.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare cererea de rectificare a erorii materiale nr. 1089/27.05.2020 întocmită de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „lucrări de reabilitare, modernizare construcție existenta și extindere construire corp nou la GRĂDINIȚĂ Nn 251 situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lît k) și lit 1) și art 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.t. - Se aprobă documentația tehnic o-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 251 situată pe Strada Venezuela, Nn 11, Sector 1, București.

Art.2. - Sc aproba indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 251 situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art,3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 136

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

  Anexa

  La Hotărârea Consiliului Local

  Nr.         OSlZoZ

  P          /'■/Tf dtrINDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI "L REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ^.<Ă NR. 251 "situată pe Strada Venezuela, Nr. 11, Sector 1, Municipiul București

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


13.800.781,627 lei tară TVA

10.759.887,128 lei tară TVA

16.400.432,817 lei cu TVA 19%

12.804.265,683 lei cu TVA 19%

Total general

Dîn care C+M


2.919.317,516 euro fără TVA 2.276.068,691 euro fără TVA

3.469.228,924 euro cu TVA 19%

2.708.521,742 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  682 mp;

  2.092 mp;

  2.092 mp;

  476 mp;


 • - Arie desfășurată imobil

 • - Arie totală

 • - Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

6.596,94 lei/mp desfășurat;

5.143,35 lei/mp desfășurat;


Durata de realizare; 12 luni.