Hotărârea nr. 135/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 50”, situată pe Strada Nicolae Iorga, Nr. 5, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-econontice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 50”, situată pe Strada Nicolae lorga, Nr. 5, Sector 1, București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului Inr. 1059/20.05.2020, întocmit de Directorul Administrației Unităților de învățământ Preu ni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector I:

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. J/l 009/22,05.2020, Raportul de specialitate nr. N/267/27.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Raportul de specialitate nr. M/3-162/22.05,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G 2813/22.05.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I;

Având în vedere Avizul Comisiei de studii, prognoze economico sociale, buget, impozite și taxe locale. Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și Avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Luând în considerare Cererea de rectificare a erorii materiale nr. 1100/28.05.2020, întocmită de Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 4L art. 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economicc aferente obiectivelor/proicetelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tchnico-cconomică privind investiția „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚĂ Nr. 50, situată pe Strada Nicolae lorga, Nr. 5, Sector 1, București”, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ce), an. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a), art. 139 alin, (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. I) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existenta la GRĂDINIȚA Nr. 5O’:, situată pe Strada Nicolae lorga, Nr. 5, Sector 1, București.

Art.2. - Sc aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 50:’, situată pe Strada Nicolae lorga, Nr. 5, Sector 1, București, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri icgal constituite cu această destinație.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului I și Directorul Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativa. Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, Tn momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului I, convocată în temeiul ari. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-ecunomici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. I la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să obțină de !a instituțiile competente luate avizele/acordurile conform actelor normative specifice în materie. în vigoare.

  Anexa

  La Hotărârea Consiliului Local

  Nr,             2/73/?

  7* fihi 4'


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ NR. 50”, Strada Nicolac lorga, Nr. 5, Sector 1, Municipiul București

INDICATORI MAXIMALI


Total general

Din care C+M


6.639.623.281 lei tara TVA

Total general Din care C+M


5.130.096,446 lei fără TVA 1.404.497,881 euro tară TVA 1.085.183.493 euro fără TVA

7.890.294.805 lei cu TVA 19%

6.104,814,771 lei cu TVA 19%

1.669.055.888 euro cu TVA 19%

1.291.368.357 euro cu TVA 19%

B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  2.702 mp;

  3 384 mp;

  3 384 mp;

  1 320 mp;


 • - Arie desfășurată Imobil

 • - Arie totală

 • - Aria construită la sol

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

1.962,07 Ici/mp desfășurat;

1.5] 5,99 lei/mp desfășurat;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni.