Hotărârea nr. 134/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 2, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației iehnico-economice și a indicatorilor teltnico-econondci ai investiției „Lucruri de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița A a 4'2, Strada Gala Guluci ion Nr. 2, Sector 7, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului I nr. 1031/15.05.2020, întocmit dc directorul Administrației Unităților de învățământ P reuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;                                                               j

Ținând seama dc rapoartele dc specialitate nr. M/3-161/22.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ, nr.G/2812/22.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. J/1004/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/257/27.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registru Agricol;

Având în vedere avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media si culte, avizul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale si avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor si patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările șl completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României ni. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere docuinunlația leliriicu-tjuonomicâ privind invesiiiia „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr.42 , Strada Gala Galaction Nr. 2, Sector 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc). art. 129 alin. (4) lît. d) și alin. (7) Iii. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă documentația lehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare șî modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42. Strada Gala Galacticii Nr. 2, Sector 1. București, '                           J

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 2, Sector 1. București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și instituției Prefectului Municipiului București, !

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian CrastianJScagu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 134

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică ii revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1:

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici insușițî , prevăzuți in Anexa I la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preu ni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector I;

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar șî Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice in materie, in vigoare.

Anexa La Hotărârea Consiliului Local Nn

(A 5

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ''LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENȚĂ LA GRĂDINIȚA NR. 42, Strada Gala Galaction Nr. 2, Sector 1, București” t i               f

V \

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


7.992.698,328 lei fără TVA

6,226.338,549 lei Iară TVA

9.498,187,469 lei cu TVA 19%

7.409.342,873 lei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


1,690.717,589 euro Iară TVA

1.317.074,618 euro fără TVA

2.009.177,871 euro cu TVA 19%

1.567.318,795 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  700 mp;

  1.412,95 mp;

  1.412,95 mp;

  282,59 mp;


 • - Arie desfășurata Imobil S+P+3E

-Arietotală SiP13E

 • - Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

5.656,75 lei/ mp desfășurat;

4.406,63 lei/ mp desfășurat;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni.