Hotărârea nr. 133/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr.42 , Strada Gala Galaction, Nr. 1, Sector 1, București”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr.42 , Strada Gala Galaction, Nr. 1, Sector București”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului Inr. 1018/15.05.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector l:

Ținând seama de rapoartele de specialitate nr. M/3-165/22.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație. Contencios Administrativ, nr.G/2811/22.05.2020 al Direcției Management Economic , nr. J/1007/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/249/26.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registru Agricol;

Având în vedere avizul Comisiei de cultură. învățământ, sport, mass-media si culte, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale si avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor si patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin (l) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama dc prevederile Ordonanței dc Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutuLcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr.42, Strada Gala Galaction Nr.1. Sector 1, București predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. <4) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L -Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 42, Strada Gala Galaction Nr. 1. Sector 1, București.

Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr.42, Strada Gala Galaction, Nr. ], Sector 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art, 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul t ehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, Tn momentul votului fiind prezenți ]5 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocata în temeiul art. 133 alin, (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Marian Crh*&n Ncuțgu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 133

Data: 28.05.2(120

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 răspunderea juridică ii revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți , prevăzuți in Anexa 1 la prezenta hotărâre, raăspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I se obligă sa obțină de la instituțiile competente toate avize] e/acorduri le conform actelor normative specifice in materie, in vigoare.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local

Nr./^2f O

CA4T&W A>6rtOV

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI ”LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA GRĂDII^Ț/ NR. 42 , Strada Gala Galaction Nr. 1, Sector 1, București "

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


8.742.757,374 Ici fără TVA

6.809.362,583 lei fără TVA

10.389.552,245 lei cu TVA 19%

8.103.141,474 lei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


1.849.379,653 euro fără TVA

1.440.403,305 euro fără TVA 2.197.730,728 euro cu TVA 19% 1.714.079,933 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  2.531 mp (din acte)/ 2600 mp (din măsurători);

  1.099,85 mp;

  1.099,85 mp;

  1.099,85 mp;


 • - Arie desfășurată Imobil S+P

 • - Arie totală S+P

 • - Aria construită la so]

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

7.949,05 lei/ mp desfășurat;

6.191,18 lei/ mp desfășurat;


Durata de realizare: 12 luni.