Hotărârea nr. 132/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116, Strada Mendeleev Nr. 27, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116, Strada Mendeleev Nr, 27, Sector 1, București

, Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului ] nr. 1030/15.05.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ P reuni vers ilar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Rapoartele de specialitate nr. M/3-164/22.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ, nr. G/2816/22.05.2020 al Direcției Management Economic , nr. J/l 014/22.05.2020 al Direcției Investiții, nr. N/24 8/26.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registru Agricol ;

Având în vedere avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media si culte, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale si avizul Comisiei pentru administrație publica locala, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor si patrimoniu,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor ari 41, ari. 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea șî completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-cconomice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 116”, Strada Mendeleev Nr. 27, Sector l, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor art. 5 Iii. cc). an. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7 ) lit. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.-Se aprobă documentația tehnico-econotnică privind investiția, „Lucrări de reabilitare și modernizare cunslruclie existentă la Grădinița Nr. 1 16, Strada Mendeleev Nr. 27, Sector 1, București,

Art.2. -Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. I 16, Strada Mendeleev Nr. 27, Sector 1", coji for ni Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea lucrărilor sc va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art, 4, - (1) PrimariiI Sectorului 1 și Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate dc voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului L convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTR ASEM NE A ZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ncapu

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolcta Ccfalau

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 132

Data: 28.05,2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la arl.l răspunderea juridică ii revine proiectantului, conform actelor juridice Încheiate cu Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți . prevăzuți in Anexa 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă sa obțină de la instituțiile competente toate avize! e/acorâuri le conform actelor normative specifice in materie, iii viguuje,

Anexa La Hotărârea Consiliului Local N r.

fpftegebÎArnr b<? pcMajtă', cfiiFtoJ

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI "LCCRĂP' REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA GRĂ. , |’A NR. 116”, situată în Strada Mcndelecv Nr, 27, Sector 1, București

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


14.574.878,339 lei fără TVA

11.371.156,023 lei fără TVA

17.320.344,014 lei cu TVA 19%

13.53 J .675,667 lei cu TVA 19%

Total general

Din care C+M


3.083.064,335 euro fără TVA

2.405.372,091 euro fără TVA

3.663.820,285 euro cu TVA 19%

2.862.392,788 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  819,00 mp;

  1.523,64 mp;

  1.523,6'1 mp;

  507,88 mp;


 • - Arie desfășurată Imobil S+P+1E+M

 • - Arie totală S+PHBiM

• Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA

9.565,83 lei/ mp desfășurat;

7.463,16 lei/ mp desfășurat;


Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni.