Hotărârea nr. 131/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatoriilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 203, Strada C.A. Rosetti Nr. 30 - 32, Sector 1”, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-ecoriomice și a indicatorii! or tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 203, Strada C.A. Rosetii Ar. 30- 32, Sector l ”, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr, 1027/15.05.2020, întocmit de directorul A d ml n îs bați ei Unităților du învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând scama dc Rapoartele de specialitate nr, M/3-159/22.05.2020 al Direcției Juridice. Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/2815/22.05,2020 al Direcției Management Economic, nr.J/1010/22.05,2020 al Direcției Investiții, nr. N/247/26,05 2.020 al E)irectiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registru Agricol ;

Având' in vedere avizul Comisiei dc cultura, învățământ , sport, mass-media si culte, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, impozite si taxe locale si avizul Comisiei pentru administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor si patrimoniu:

în conformitate cu prevederile Legii nr,'24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 11 alin (I) și (4) și ari 45 din 1 egea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând seama de prevederile Ordonanței dc Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea .unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conți nulu l-cadru al documentațiilor tchnico-ecunoinice aferente obiectivclor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere documentația tehnico-economi că privind Investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 203'1, Strada C.A. Roserti Nr. 30 - 32, Sector 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale de autor conform articolului 17 alin. 4 litera a din HG 395/2016.

în temeiul dispozițiilor aii. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) si alin. 7 lit. a), art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. I) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă documentația tehnico-economica privind investiția ..Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 203, Strada C.A. Rosetti Nr. 30 -32, Sector 1”, București.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 203”, Strada C.A. Rosetti Nr. 30 - 32, Sector 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 2R.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorul ui I, convocată în temeiul art. ] 33 alin, (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian C.'rNttiui Neagii


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicolet» t’efalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 131

Data: 2S.05.2020

 • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică iî revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversîtar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți , prevăzuți in Anexa 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversîtar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I se obligă să obțină de la instituțiile competente toate avizele/acordurile conform actelor normative specifice in materie, in vigoare.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local

?&s3ein^re *<=         ,

Hft&W C^kîuAAJ

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI Al INVESTIȚIEI ”LUCF Rl DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA GRĂDINIȚĂ NR. 203", Strada C.A. Rosetti Nr. 30-32, Sector 1, București

 • A. INDICATORI MAXIMALI

  Total general Din care C+M


14.745.395,384 lei fără TVA

11.602.187,176 lei fără TVA

17.522.781,608 lei eu TVA 19%

13.806.602,739 lei cu TVA 19%

Total general Din care C+M


3.119.134,278 euro fără TVA

2.454.242,750 euro iară TVA

3.706.642,469 euro cu TVA 19%

2.920.548,872 euro cu TVA 19%

 • B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

 • - Arie desfășurată Imobil S+P+1E

 • - Arie totală S+P+lE

 • - Aria construită la sol

 • C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

1.688,00 mp;

 • 1.756.98 mp;

 • 1756.98 mp;

777,37 mp;


8.392,47 lei/ mp desfășurat;

6.603,49 lei/ mp desfășurat;


Durata de realizare: 12 luni,