Hotărârea nr. 130/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 28.05.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare şi modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283”, situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

penaprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283”, situată în Bulevardul Ficusului Nr» 25, Sector 1, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 1026/15.05.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/2814/22.05.2020, Raportul de specialitate nr. M/3-160/22.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație. Contencios Administrativ, Raportul de specialitate nr. N/250/26.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr. 1/1013/22.05.2020 al Direc ției 1 nv estiții;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și avizul Comisiei de cultură, învățământ, sport, masa media și culte,;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art 41, art. 44 alin (1) și (4) și art 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și con ținutul-cadru a] documentațiilor tehnico-economi ce aferente obiectivei o r/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere documentația tehnico-economică privind investiția .,Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr* 283”, situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București, predată Autorității prin cedarea drepturilor patrimoniale dc autor conform articolului 17 alin. (4) litera a) din HG 395/2016;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc) art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. a) art. 139 alin. (3) lit a) art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283”, situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector I. București .

Art2. - Se aprobă indicatorii tehnic o-economi ci ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 283, situată pe Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3, - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cti această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Prcunivcrsitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 , precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul I.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Ntfagu


CONTRASE VIN EAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

I Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 1.30

Data: 28.05.2020

 • 1. Pentru documentația tchnico-ccouomică prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice închedale cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

 • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuli în Anexa 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul Administrația Unităților de învățământ Preuni verși taiși Unităților Sanitare Publice Sector 1;

 • 3. Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să obțină de la instituțiile competente toate a vize le/a cor duri le conform actelor normative specifice în materie, în rigoare.

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local N r. I3O!

INDICATORII TEHNICO-ECONOMtCl Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DF REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA GRĂDINUȚv NR. 283", situată în Bulevardul Ficusului Nr. 25, Sector 1, București

INDICATORI MAXIMALI

Total general Din care C+M

Total general

Din care C+M


6.918.738,493 lei faraTVA

5.349.923,113 lei fără TVA 1.303.248,890 euro tară TVA

1.016.684,391 euro fără TVA

8.221.987,383 lei cu TVA 19%

6.366.408,504 lei cu TVA 19% 1.739.219,737 euro cu TVA 19% 1.346.704,003 euro cu TVA 19%

B. INDICATORI MINIMALI

Caracteristici tehnice:

 • - S teren

  400 mp;

  703,69 mp;

  703,69 mp;

  166 mp;


 • - Arie desfășurată Imobil

 • - Arie totală

-Aria construită la sol

C. INDICATORI ECONOMICI

9.832,09 lei/ mp desfășurat;

7.602,67 lei/ mp desfășurat;


Cost specific investiție exclusiv TVA Cost specific lucrări C+M exclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni.