Hotărârea nr. 13/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2020 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 546/09.01.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-19/20.01,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 297/23.09.2019 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1;

Ținând seama de avizul emis de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilîtâți înregistrat sub nr. 10931/10379/ANPD/20.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin, (1) lit. a) din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, după cum urmează;

LI. Președinte:

1.2. Membri:

U.M.


I.N.C.


- medic specialist medicină de familie;


- medic medicină de familie, desemnat de Direcția de Sănătate


Publică București Sector 1

D.A.C


- reprezentant desemnat de către Fundația Estuar;


  • c)       M.C.G          - psiholog, desemnat de Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 1;

  • d)       L.D.         - asistent social, desemnat do Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 2, - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 297/23.09.2019 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1.

Art. 3- - (1) Primarul Sectorului 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 23.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Nr,: 13

Data: 28.01.2020