Hotărârea nr. 129/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 28.05.2020 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Pandit nr, 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr.623/13.03.2020, întocmit dc directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniver sitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/2886/27.05.2020, Raportul dc specialitate nr. M/3-180/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ. Raportul de specialitate nr. N/265/27.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Fu nici ar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr. J/l 013/22,05.2020 al Direcției Investiții;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economi co soci ale, buget, impozite și laxe locale, avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și avizul Comisiei de cultură, învățământ, Spoit, inass-mcdia si culte,;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 29 alin (1) lit, a) din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 17/29.01.2020 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 în vederea desfășurării unor activi lăți de învățământ:

Ținând seama dc adresa nr. 305/25.07.2017 a Școlii Gimnaziale Herăstrău. înregistrată cu nr. 9185/25.07.2017 la Registratura Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având îu vedere declarația scrisă a proprietarilor i(nobilului teren situat în str. Panciu nr. 21, sector 1. București, domnii P          R - A , N C și B l

iinugislidlâ la AUIPUSP Seuloi 1 uu ju. 12351/01.10.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ee) art. 108 Iii. a) art. 139 alin. (3) lit. g) art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I HOTĂRĂȘTE:

Art. l.~ Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și a condițiilor de cumpărare a imobilului situat în strada Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179, compusă din 3 consilieri locali si 2 reprezentanți ai Administrației Unităților de învățământ Preuniver sitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, urmând ca membrii să fie nominalizți la propunerea Consiliului Local al Sectorului 1, respectiv la propunerea Directorului Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Art, 2,-(l) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniver si tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (l); precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, in momentul votului fiind prezent! 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu


SECRETAR GENERAL Daniela Nicoleta Cefalan

Semnat cu bară de înlocuitor

Nr.: 129

Data: 28.05.2020