Hotărârea nr. 128/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 28,11 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Batiștei din Strada Tudor Arghezi nr. 28, sector 2, București, camerele 3 și 5, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 28,17 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Batistei din Strada Tudor Arghezi nr, \ sector 2, București, camerele 3 și 5, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 7, prin

Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr.893/29.04.2020, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Management Economic nr. G/2885/27.05.2020, Raportul de specialitate nr. M/3-181/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul de specialitate nr. N/266/27.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Văzând prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 302/2003 privind transmiterea unor spații cu altă destinație - dispensare medicale - din administrarea Consiliul General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/ 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrafiei Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul de Evaluate întocmit de evaluator independent autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 11034 - PFA B D C privind estimarea valorii chiriei de piață a spațiilor dispuse în incinta unităților sanitare dc pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc) art. 129 alin. (7) lit c) art. 139 alin. (3) lit g) art. 166 alin. (2) lit. h) art. 196 alin. (1) lit. a) și art.332-348 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă închirierea^ prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 28,11 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Batistei din Strada Tudor Arghezi nr. 28, sector 2, București, camerele 3 și 5, cu valoarea dc inventar de 30.611 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1 privind Planul de amplasament și delimitare a imobilului și Anexei nr. 2 privind Raportul de evaluare sus menționat.

Art, 2. - Se aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la art. 1 pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire 1 (un) an.

Art, 3. - Prețul1 minim dc începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 11 euro/mp fără TVA.

Art 4. - Procedura privind închirierea spațiului prevăzut la art. 1, se organizează la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea dispozițiilor legale, specifice în vigoare.

Art, 5, - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea

prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE 5^ Marian f riști


Nr.: 128

Data: 28.05.2020CONTRASEMNEAZĂ,


SECR ETAR/GEM ERAL

Daniela Nicokta fîefahin


' Prețul va fi a canalizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de Institutul Național de Statistica până la momentul desfigurării licitației.

RELEVEU CORP CONSTRUCȚIE        fterfcM ' A/SJ

Numele si prenumele proprietarului.                     I <

DOMENJUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRATOR.ADMfNISTRATlA FONDULUI IMOBILIA AL UNITATtLOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 Adresa : B-dul Poligrafiei nr.4. București, Sector 1


Judelui ■ București

Unitate teritorial adm.: Sector 2

CodSlRUTA: 179150

Adresa :

Str.Tudor Arghezi nr.28

Nr cadastral:


.ufxH '*


< r iițct ț

xb:* }i,?« i

c


rvtv


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE (iniravi'an)

SC 1/500

Județul: București

Unitate teritorial adm.: Sector 2

CodSIRUTA: 179150

Adresa:

Str. Tudor Arghezi nr. 28

Nr cadastral:Numele si prenumele proprietarului:

DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRATOR.ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Adresa : B-dul Poligrafiei nr.4,

București, Sector 1


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

(intraviian)

SC 17500

Județul : București

Unitate teritorial adm.: Sector 2


Numele si prenumele proprietarului:

DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Adresa : 8-dul Poligrafiei nr.4, București, Sector 1

PUNCTE PE CONTURNume

COORDONATE STEREO BUC

Punct

X(m)

V(m)

i

556 764.55

336236.59

2

556762.39

336242.27

3

56675 B.62

338251.61

4

556756.42

338255.74

6

556779.65

336263.55

t_L_J

556765.55

336243.75

Suprafața Totala: S = 470,30 m,p.


FISA CPRPULUI DE PROPRIETA1

Str. Tudc vghezi nr. 28, sector 2, Bucur (I

Județul : București

Unitate teritorial adm.: Sector 2

Cod SIRUTA: 179150

Cod intravilan/extravilan 2

SCHIȚA BUNULUI IMOBILSe cti u ne pl a n/oo m enclatu ra: 12 B3,13 B2 Nr. sector cadastral................................

\ Nr. cadastral al corpului de proprietate.. ’ \ Nr. carte funciara......................

A- VA TE REFERITOARE LA TEREN / J


i Suprafața din măsurători

(mp)


Clasa de calitate


Zona Iri Cadrul loca Halii


Menliunl


3

tdi’


4

479.30


479.30


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


-----

Nr. corp clădire/ conslructe

Denumire

Suprafața construita fa sol (mp)

Cod grupa desthafre

Mențiuni

1

2

3

4

5

C1

Centrul Medical atiste

360.29

CAS

?       TOTAL

360.29___


9. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

----

Nr.

cri.

Nume O b numi re proprietar

Dornicii nVSadiu proprietar

Cod numeric personal'

Cod SIFiUES

Tipul ottuPji de proprietate, nr. si data i n ra g i 5 tra ri ifel 1 be ra ri

Cod flnjpa proprie tale

Suprafața din acte (mp sau ha)

Mod datina??

T eren/Construcție

I

Man+lunt

-J

Teren

Constr.

..

Exclusiv

Indivi-ziLine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1 _____________________

Domeniul Public al

Municipiului București

AdmiruBtrator.Administratia

fondului im afilia r

al unităților sanitara publice

Seclor 1

B-dul Poligrafiei nr.4

București, Sector 1

CIF ; 15246234

KG. iv. 1096 DIN 02.10,2002 prijTijcțiJ im,IM din 10.03,2003 s! Ano j S

PJ _

lacrHKUlat

X

i

_____________________________________________________________I

2690,50

X

T

_

__L_2

Data


Verificat:

HCLS4        /&o£_


Bulat Dan Cătălin Pfa TI w»toe b wr tarpi!


2o2o pp^-Se^rlr-m kt HadO’) Qjfctfaf) /v


RAPORT DE EVALUARE

Estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.LP.U.S.P

Sector 1

Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI

UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de piața chirie lunara: 26.165,47 EUR echivalent 125.039,55 RON

O :> 1 ei infar nrnlh le si con ti n u toi pr e* vniniiti mp g 11 tmn t confsacn titfe $• tiu vet p 1ji eu p rt >p t pc/u$ e feti a c c nsirri tu ,-îî un (! >> preo !u bil t>l ci-criuetDa'iui, u! dientuiu: stol (ifstbtcitcicutul

04 FEBRUARIE 2020

BULAT DAN CĂTĂLIN PFA

Str. Crinul de gradina, nr.8? sector 3, București

Tel/Fax: (+4) 031 880 57 00

Tel mobil: (+4)0721 213 000

F-mail: bulatdan@gmail.com

Confidențial


București, 24 / 02 / 2020

Stlmataje) Doamna/Domn,

Obiectul prezentului raport de evaluare il constituie - estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Locul dl Sector ului 1 - A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, detinut de CONSILIUL LOCAL SECI OK 1, descrisa in cuprinsul raportului de evaluare.

Scopul prezentului raport stabilirea chiriei de piața obtenbile.

Valoarea proprietății imobiliare a fost determinata in conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare, tinandu-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR 2C18.

Ooinla evaluatorului in urma aplicării metodei de evaluare, este ca valoarea de piața a chiriei lunare a proprietății imobiliare este:

V ehirm/iu™ = 26.165,47 FUR echivalent 125.039,55 RON

Opinia n castra a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in acesta. Raportul de evaluare a fost cu atentie întocmit, in baza informațiilor deținute de noi sau puse la dispoziție de dumneavoastră.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport;

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piața a proprietății imobiliare la data evaluării.

Va mulțumim pentru oportunitatea oferita de a elabora acest raport.


B D C PFA

B ' D C

Expert evaluator EPl, EBM