Hotărârea nr. 127/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 13,08 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 8, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 13,08 mp aflat lu parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca rm , sector 1, București, camera 8, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar y/ Unităților Sanitare Publice Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. 894/29.04.2020 întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul dc specialitate al Direcției Management Economic nr. G/2794/22.05,2020, Raportul dc specialitate nr. M/3-149/21.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și Raportul dc specialitate nr. N/241/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funiciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Văzând prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformi tale cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor in care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 302/2003 privind transmiterea unor spații cu altă destinație - dispensare medicale - din administrarea Consiliul General ul Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului l;

Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de învățământ Pre universitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții:

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrațici Unităților de învățământ P reuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul de Evaluare întocmit de evaluator independent autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 11034 - PFA B D. ' C ’ privind estimarea valorii chiriei de piață a spațiilor dispuse în incinta unităților sanitare dc pc raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc) art. 129 alin. (7) lit. c) ari. 139 alin. (3) lit g) art. 166 alin. (2) lit. h) art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 3 3 2-348 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art L - Șe aprobă închirierea, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 13,08 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. sector 1, București, camera 8, cu valoarea de inventar 68.887 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1 privind Planul de amplasament și delimitare a imobilului si Anexei nr. 2 privind Raportul de evaluare sus menționat.

Art. 2. - Se aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la art. 1 pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungit e 1 (un) an.

Art. 3. - Prețul1 minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 8 euro/mp fără TVA.

Art. 4. - Procedura privind închirierea spațiului prevăzut la art. 1, se organizează la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea dispozițiilor legale, specifice în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 6. - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, în momentul votului fiind prezenți 15 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a

Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela NicolrtaCâfalan

Nn: 127

Data: 28.05.2020

Prețul va fi actualizat prin aplicarea ratei de inflație, lunar si succesiv, cu indicele prețului de consum total comunicat de. Institutul Național de Statistica până la momentul d&Jfyurârii lif.ilHiit'.i

EVEU CORP CONSTRUCȚIE LABOFC Scara 1/100

Județul-: București

Unitate teritorial adm.: Sector 1

Cod SIRUTA : 179141

Adresa :

e-duf Gheorghe Duca,nr." ^et-P

Nr cadastral ;____


Numele si prenumele proprietarului:

DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRATOR-.ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Adresa : B-dul Poligrafiei nr.4f

LU. , bucurești, Sector 1!

Cam.

Destinație

Suprafața

I n»)

' I

Vestibul

441

Mal

30.49

3

__

Culoar

13.83

4

Laborator

iB.2n

3

Laborator

16.57


6

Laborator

15.43

7

Laborator

|— _____________

-

19.95

uObor^tar. .

■ 1

Magaîle

3.19

Debara

ros


Laborator


3.32


12 WC


i.u


13        Spălător


1+ Sasis       WC

■■ - --------------------------

16        Spălător

C1LSLÎ.

____ -

Ut

d' 1

AUTOMCMÎf

in

Sena 3 n- jQp

Claia 1 r

c

V

m

5.C

CONSULTING c 17 l


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

(Intravilan)

SC 1/50D

Județul : București                         Numele si prenumele proprietarului:

Unitate teritorial adm,; Sectopî          DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cod SIRUTA : 175141      (   ■ *      ADMINISTRATOR:ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILI/

Adresa :                    “        AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

B-dul Gheorghe Duca,nr. 10-22,et.P,sector 1


Clasa de calitate

Zona in cadrul localității

Mențiuni

6

7


Nume/Denumlee proprietar

Domlciiiu/Sediu proprietar

Cod numeric personal/

Cod SJRUES

Tipul actului de proprietate, nr. si data i n registraril/eli berarii

Cod grupa proprietate

Suprafața din acte (mp sau lw)

Mod deținere

Teren/Construcîir

M entiuni

Teren

Constr

Exclusiv

Indi viziune

________2 ____

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dementul Public al Wun'dpliilui București

AdfiHntslndor Admînteî&tia rondului imobiliar si unităților sanitare publice Scctcr <

>

B-dnl Poligrafiei nr.4

București, Sector 1

GIF: 15248234

H.G. nr.1396 DIN 02,1.0.200?

HCGM3 nr. 302/07-11.2003 Proces verbal de predare primire nr.28213 din 25.02.2004

PJ

lespedfical

x

Folosința

160.32

X

— __

Data:


Verificat:

RAPORT DE EVALUARE

Estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P.

Sector 1

Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI

UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de piața chirie lunara: 26.165,47 EUR echivalent 125.039,55 RON

Dol’-'e i’i.'w.-ri'JrAV i                             i [ mei c outi<lt'ut>u;e ‘uh- wu witz-aji: Lf>rurtJ'Stt/vm t.nwrttuț'HhHit'.

;j'                       ut                   ■'! <■.'< sfitlfitiT ului

04 FEBRUARIE 2020

L.... Cf------qFA

Str. Crinul de gradina, nr.8, sector 3, București

Tel/Fax’ (<4) 031 880 57 00

Tel mobil: 1+4)0721 213 000

E-mail : buiatdan@gmail.cam

Confidențial


București, 24 / 02 / 2020

Stimata(e) Doamna/Domn,

Obiectul prezentului raport de evaluare il constituie - estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local ai Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, detinut de CONSILIUL LOCAL SECTOR 1, descrisa in cuprinsul raportului de evaluare.

Scopul prezentului raport stabilirea chiriei de piața obtenbile.

Valoarea proprietății imobiliare a fost determinata în conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare, tinandu-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR 2018.

Opina evaluatorului in urma aplicării metodei de evaluare, este ca valoarea de piața a chiriei lunare a proprietății imobiliare este

V chirio/iuna = 26.165,47 EUR echivalent 125.039,55 RON

Opinia noastră a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate In acesta. Raportul de evaluare a fost cu atentie intocmit, in baza informațiilor deținute de noi sau puse la dispoziție de dumneavoastră.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport;

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piața a proprietății imobiliare la data evaluariî.

Va mulțumim pentru oportunitatea oferita de a elabora acest raport.


Wfcidmătb Nr 110M

Valabil 2020


B ' Dj tr JPFA

Bl D .

Expert evaluator EPI, EBM