Hotărârea nr. 126/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 28.05.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 14,21 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 14, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCA!ML SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publica u spațiului în suprafața de 14,21 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 14, spațiu aflat în administrarea

Consiliului Locul al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 895/29.04.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit dc directorul Administrației Unităților de învățământ P reuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând scama dc Raportul dc specialitate, nr. M/3* 148/21.05,2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/2793/22.05.2020 al Direcției Management Economic și nr. N/2d 0/25.05.2020 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate a] Primamliji Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale. buget, impozite și taxe Încalc și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând prevederile Codului Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 332 - 348 din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului României nr, 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1 și an. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 302/2003 privind transmiterea unor spații cu altă destinație - dispensare medicale - din administrarea Consiliul General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 525/22.12.2009 privind constituirea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local a! Sectorului 1 nr. 40/04.02,2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de Evaluare întocmit de evaluator independent autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 11034 - PFA Bulat Dan Cătălin privind estimarea valorii chiriei de piață a spațiilor dispuse în incinta unităților sanitare de pe raza Sectorului I aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art, 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. c), art 139 alin. (3) lit. g), art, 166 alin. (2) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă închirierea, prin licitație publică organizată în condițiile legii, a spațiului în suprafață de 14,21 mp aflat la parterul Dispensarului Medical Duca din Bulevardul Gheorghe Duca nr. 10-22, sector 1, București, camera 14, cu valoarea de inventar 74.838 lei, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr, 1 privind Planul de amplasament și delimitare a imobilului si Anexei nr. 2 privind Raportul de evaluare, cu destinația cabinet medical.

Art. 2. - Se aprobă închirierea spațiului disponibil menționat la ari. 1 pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire 1 (un) an.

Art. 3. - Prețul minim de începere a licitației publice (prețul minim al închirierii) este 8 euro/mp fără TVA.

Art. 4. - Procedura privind închirierea spațiului prevăzut la art. 1 se organizează la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu respectarea dispozițiilor legale, specifice în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - (1) Primarul Sectorului 1 și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1)3 precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian CristianCO NTRASEMnXEAZ„


SECRETAR GENERAL Daniela Nioqltcta CcCalan

Nr.: 126

Data: 28.05.2020

REL~ J CORP CONSTRUCȚIE Sora ULM>


CABINETE


Ijdelu ' Btcuresti

Unitate te•Itorial îBhv. Șefitor 1

CM 5ÎRUTA : 179104 fk ad'esa.                *•

3*du: Gbeorjfie Ducapnr.lO-lZ/et-P

Nr tac astral ,


Nume'® si prenumele proprietarului:

DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

AOMINISTRATORzADNINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITĂȚILOR SANITARE publice SECTOR 1

Adresa ; B-rfu! Pofigcafrei nr.A,

București, Sector 1
Orv

Deproae

Sovn/K1

1

Vestibul

!J0     1

HOl

MJ»

Vestiar

1W7

4

QMnet

l«e«

1

netera *

237

t

Cabinet

7

Debara

1

Clilfrar

ts.tr

Cabinet

1S.05

10

Cabinet

nu

11

Cabinet

j

11

Cabinet ■

#

Csb'met

■-X1S

1*

Obrt'țt

»• fl      !

15

Camera sterSrane

7 TI

IA

Osmtra rtwWiarT

2 U

17

Camera stcriHrara

î-*4

LI

5bs

l

»

WC

LJ?

Spafattr

!J»

21

Sm

ijrt

32

WC

1JS

23

SnaSsbx

cm

14

Sas

i

3*1

Total uai

239.02


umoiilA?*


LAHD5"£1


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

Județul : București       W»

Unitate teritorial adm.: Secte’ 1 .

Cod 51 RUTA :

(intravilan!

SC 1/500

Numele si prenumele proprietarului:

DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRATOR:ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILI/1

Adresa :

AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Adresa : B-dul Poligrafiei nr.4,


11


- . PIS, I CORPUL UI DE PROPRIE ’E


B-dui


orghe Duca.nr. 10-22,et.P,sector 1


Județul : București

Unitatea adm.teritorialei Sector 1

Cod SIRUTA : 179141

Cod intravitan/extravllar 2

SCHIȚA BUNULUI IMOBIL


Secțiune plan/nomenclatura: 10F3 Nr. sector cadastral...............................

Nr. cadastral al corpului de proprietate...,

4r carte funciara..................................

DATE REFERITOARE LA TEREN


!      12

. -      J

Citegț**» cje folțKjnfe

■ Cod gt^pa destinație

Suprafața din măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona In cadrul localității

Mențiuni

■„Fi:'

f -2^-

4|

s

6

7

ț <V ry-Z - .

|i

^Jc6C

jl

!l

f -     .‘J*r

TC7XC

i1


8. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


z/

f r/s/A


■ Nr. corp clădire,' construcție

1


Denumire


Suprafața ud la (mp)

3


Cod grupa destinație

4


Mențiuni


DATE REFERITOARE L< >■

rflr,, 1

-

Nr. . ; crt

Mume/Oenunilrs proprietar

,                             • ■ -«-JL» .1

Domlcii'iu/Sețjiu . i proprietar

' îl ■ SĂ

1 Cod numeric personal/

Cwi SfRUES

1. ? actului de proprietate, nr. si data InrKțjis tra rtl/pjibe rarii

Cod jnips proprietate .... n

Suprafața din acte (rtip sau ha)

Mod deținere

Teren/Canstnjctje

Mențiuni

Teren

Constr.

ExdLFS V

IndJ viziune

3**,

1 . '

2

3

5

,________6

1 -

7

8

9

10

11

r-

1 V?

Domeniul Putred

'B-diil PuHprnflci rr,4 '

.        15248334

H;G1 nr-1096 DIN 03. IC.3OD2

PJ |

neipiznScaq

X

Folosința

Vunlctp'uliiî Buca®* Admin isfratopAdrainiafmlfa

.       . ‘4 ■

BucurauH, Sector 1

: ■ > - ■:

UCGMB n-.JO2/07.'. 1.20U3 froc« wrisal au pnOaff ^Hlrt:

425.33

X

â

n-

V|.4    .     .

fondului Imobiliar

si unitaij'or sanlUam publi re

Swdw!        -"“Z

‘                                              1 i .>

nr.aaîw din îs.aiJMw

țglt S£i

K.

■ 1

- ■•1-.. ■

' ■ »,- ■

4

Bifai PI ■ t»1 •

Î

*12 ■

1 _

“l

j. .fr pT*'

ps- -

R                C

■ ' “V 1 ■ i ■' ■ • '               t -.■ I

Data;’

Verificat;

■                                                                                                           ’ r,1rr

i .          ;. i

yi !!'■      - r :■

te

t'                      »►                                             >

■       '.'I i


RAPORT DE EVALUAREEstimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe ra sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local a! Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P.

Sector 1

Proprietar: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Client: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI

UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Utilizator desemnat: ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PREUNIVERSITAR SI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE - SECTOR 1 BUCUREȘTI

Valoare de piața chirie lunara: 26.165,47 EUR echivalent 125.039,55 RON

iX                      ■'; uPii’.r'fi1)              'irfH'rj ^u’i. onfu)r‘’>tn:t' r>i m pirti ;,/r -Lptutiutu fnw

n' un ‘tui. ut        t!;>r ir, u tiL irmiw p!t'>

04 FEBRUARIE 2020

BULAT DAN CĂTĂLIN PFA

Str. Crinul de gradina, nr.8, sector 3, București

Tel/Fax: |+4) 031 880 57 00

Tel mobil: (+4) 0721 213 000

E-mail : bulatden@gnriail.com

Confidențial


București, 24 / 02 / 2020

Stlmata(e) Doamna/Uomn,

Obiectul prezentului raport de evaluare il constituie - estimare chirie de piața spatii dispuse in incinta unităților sanitare de pe raza sectorului 1, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, detinut de CONSILIUL LOCAL SECTOR 1, descrisa in cuprinsul raportului de evaluare.

Scopul prezentului raport stabilirea chiriei de piața obtenbile.

Valoarea proprietății imobiliare a fost determinata in conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare, tinandu-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR 2018.

Opinia evaluatorului in urma aplicării metodei de evaluare, este ca valoarea de piața a chiriei lunarei proprietății imobiliare este:

__V rhirte/iuna = ?6.16-%A7 ElJR            -12E.0B&55 ROM

Opinia noastra a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale sî aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila In condițiile economice si juridice menționate in acesta. Raportul de evaluare a fost cu atentie întocmit, in baza informațiilor deținute de noi sau puse la dispoziție de dumneâvoastra.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport;

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piața a proprietății imobiliare la data evaluării.

Va mulțumim pentru oportunitatea oferita de a elabora acest raport.

BULAT DAN CĂTĂLIN PFA

Bulat Dan Cătălin

Expert evaluator EPI, EBM

£ IVLAJ DAN CAÎAUN

LtiidnutiA Nt 110J4 , ViMUIJOÎO .