Hotărârea nr. 125/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 28.05.2020 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a imobilului-teren în suprafață de 9.620 mp, înscris în Carte Funciară nr. 277156, situat în Aleea Teișani nr. 312-324, și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea construirii unei școli și grădinițe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a imobilului-teren în suprafață de 9.620 mp, înscris în Carte Funciară nr. 277256, situat în Aleea Teișani nr.         și transmiterea

acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2,

în vederea construirii unei școli și grădinițe

Văzând Referatul de aprobare nr. N -229/21.05.2020 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M-3/173/25.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, nr. G/2827/25.05.2020 al Direcției Management Economic, nr. K2-170/E/25.05.2020 al Arhitectului Șef, nr. 1/1615/25.05.2020 al Direcției Investiții și nr. N-233/22.05.2020 întocmit de către Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

T.uând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, impozite și laxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu art. 863 lit. c) și art. 1014 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București ni*. 705/18.12.2019 privind aprobarea Planului TJrbanistic Zonal PUZ - Aleea Teișani- Drumul Pădurea Neagră nr. 56- 64, ansamblul rezidențial Grccnfield sector 1;

Luând în considerare adresa nr. 391/30.04.2020 a S.C. Impact Developer & Contractor S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 18658/04.05.2020;

Văzând oferta de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 asupra imobilului în suprafață dc 9.620 mp, înscris în Cartea Funciară sub nr. 277156;

Luând în considerare adresa nr. 1722/29.05.2018 a Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 privind acceptarea ofertei inițială de donație;

Având în vedere Extrasul dc Carte Funciară Pentru Informare numărul 277156;

Luând în considerare adresa Primăriei Municipiului București nr. 1833602/3863/05.05.2020 privind atribuirea adresei administrative a imobilului;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. e) și alin. (7) lit a), art. 139 alin. (3) lit. g), art 166 alin. (2) lit. g) și Kt l) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit a) și art. 291 alin. (3), lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 456/29.04.2020 a imobilului-teren în sup____ue 9.620 mp, înscris

in Cartea Funciară nr. 277156, situat în Aleea Teișani nr. 312-324, Sector 1, București.

Art. 2, - Se solicită transmiterea, după acceptarea ofertei de donație, a imobilului menționat la art. 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea construirii unei școli și grădinițe.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1. Direcția Investiții, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/20l 9 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE

Marian Cristian


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ofc'NERAL

Danieli NicoktaCefalan

Nr.: 125

Data: 28.05.2020