Hotărârea nr. 124/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 28.05.2020 privind aprobarea finanțării proiectului de investiții - Linie fabricație cozonaci și patiserie la Nazarcea Grup

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectului de investiții - Linie fabricație cozonaci si patiserie la Nazarcea Grup

: Văzând Referatul de aprobare nr. 9/25.05.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 10/25,05.2020 întocmit dc Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări de servicii de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, nr. G/2883/27.05.2020 al Direcției Management Economic și nr. M2-336/27.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ - Compartimentul Spații cu alta Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economic o-soci ale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile an. 15 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome dc interes local;

Ținând seama de dispozițiile Hotărârii nr, 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome dc interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. i), art. 166 alin. (2), lit, 1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aproba finanțarea proiectului de investiții - Linie fabricație cozonaci și patiserie la’Nazarcea Grup - Unitate Autorizată Protejată aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector l, prin alocarea suinei de 735.368 lei, TVA inclus, din bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București.

Art. 2. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din veniturile realizate ca urinare a vânzării a trei spații comerciale și de prestări servicii și a unui teren aferent unui spațiu comercial.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale si a celor de prestări de servicii dc la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Scutur 1, Direcția Management Economic și Direcția Juridica, Legislație și Contencios Administrativ prin Compartimentul Spații cu altă destinație decât cca de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRAgEllflffAZĂ,

SECRHf AR GENERAL

Danieli» NirnliftivC etalau

Nr.: 124

Data: 28.05.2020