Hotărârea nr. 123/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 28.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. G/2891/27.05.2020 al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr, G/2890/27.05.2020 întocmit dc Direcția Management Economic, precum și Raportul dc specialitate al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M3-189/27.05.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale- și al Comisiei pentru administrație publică locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, art. 6, art. 21, art. 25 lit. c) ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civila, republicată,cu modificările si completările ulterioare:

Conform art. 22 din Ordonanța de Urgență nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

în temeiul prevederilor art. 4 alin.(l) lit. b) ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc:

Luând in considerare prevederile Hotărârilor nr. 4/04.03.2020, 5/02.03.2020 și nr.6/09.03.2020 ale Grupului de Suport Tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul Rumuniti;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile. bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a mărilor dc credite și a modului de u li Uzare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 26174/30.04.2020 transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București privind finanțarea cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă;

Ținând seama de Nota de fundamentare nr. 2301/508589/27.05.2020 transmisă dc către Direcția Generală de Impozite și Taxe Tzicale Sector 1, cu prime la veniturile pentru anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021-2023;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în valoare de 2.070.984,26 mii lei, conform anexei nr, 1-

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii Iei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT MAI

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAI

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.070.984,26

1.300.702,12

770.282,14

VENITURRE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.900.631,16

1.274.423,63

626.207,53

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

26.284,49

26.278,49

6,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

144.068,61

0,00 144.068,61

 • (1) - Veninurile bugetului local pe anul 2020 sunt în valoare de 1.900.631,16 rnii lei, uniform anexei iir.1.1 (1.1.1; 1.1.2);

 • (2) - Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 sunt în sumă de 26.284,49 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

 • (3) - Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2020 sunt în sumă de 144.068,61 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2 - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2020 în sumă de 2,223,47-3,33 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, sc prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT MAI

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULU11

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.223.473,33

1.313.708,69

909.750,03

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

2.047.439,05

1.281.763,63

765.675,42

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

31.965,67

31,945,06

6.00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

144.068,61

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

144.068,61

 • a) Deficitul bugetului local al secțiunii de funcționare pe anul 2020 în valoare de 7.340,00 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, conform art. 22 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, “prin derogare de la prevederile art. 5S alin, (1) din Legea nr, 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrcitiv-teriioriale pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului local și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenirea răspândirii infectării cu coronavirusid COVID-!9, aflate în sarcina lor, precum și fn sarcina instituțiilor publice subordonate.”

 • b) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 139.467,89 mii lei se acoperă, din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor an. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (.

 • c) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2020 în valoare totală de 5.681,18 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

❖ Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.989,18 mii lei este utilizat pentru efectuar ea de cheltuieli în anul curent;

<* Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 692,00 mii led este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

 • (1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 1.2, astfel:

  1

  2.047.439,05

  mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,

  2

  95.676,93

  conform anexei nr. 1.2.1, din care:

  —Secțiunea de funcționare                      1,281.763,63 mii lei

  —Secțiunea-dc dezvoltare                          765.675,42 mii lei

  mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei

  3

  53.661,00

  1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

  —Secțiunea de funcționare                         80.632,93 mii lei

  —S ecti unea de dez v olt a re                             15.044,00 mii 1 ei

  mii lei pentn.i Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform

  4

  15.000,00

  anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2: 1.2.1.2.3; 1.2.1.2.4) din care: —Secțiunea de funcționale                         52.329,00 mii lei

  —Secțiunea de dezvoltare                           1.332,00 mii lei

  mii Ici pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform

  10


  11


  12


  1,309,00


  99.070,00


  864.463,66


  194.232,00


  261.237,59


  anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care: —Secțiunea de funcționare                         15.000,00

  —Secțiunea de dezvoltare                               0,00

  mîi lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care: —Secțiunea de funcționare                          620,00

  —Secțiunea de dezvoltare                             68 9,00


  mii lei mii lei

  nr.


  mii lei

  mii lei


  mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care: —Secțiunea de funcționare                         91.570,00

  —Secțiunea dc dezvoltare                           7.500,00

  mii lei pentru învățământ capitolul 65.02,conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3), din care: —Secțiunea de funcționare                       376.847,70

  —Secțiunea de dezvoltare ■                  487.615,96

  mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2,1.7.2; 1.2.1.7.3),din care:

  —Secțiunea de funcționare                         85.883,00 mii lei

  —S ectiunea de dezvolt are                         108.349,00 mii lei

  mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1,8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6) din


  mii lei

  mii Ici


  mii lei

  mii lei


  care:

  —Secțiunea dc funcționare                        172.667,00 mii lei

  —Secțiunea de dezvoltare                          88.570,59 mii lei

  217.957,00 miileip entru Asigurări si Asistenta S o ciala cap itol ui 68.02, c onform

  anexei 1.2.1.9, din care:

  —Secțiunea de funcționare                        208.044,00 mii Iei

  —Secțiunea de dezvoltare                           9.913,00 mii lei

  95.241,07 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare

  Publică,conform anexei 1.2.1.10(1.2.1.10.1; 1.2.140.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7; 1.2.1.10.8) din care: —Secțiunea de funcționare                         71.710,00 mii lei

  —Secțiunea de dezvoltare                          23.531,07 mii lei

  128.471,80 mii Ici pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr.

  1.2.1.11 (1.2,1.11.1; 1.2.1.11,2; 1.2,1.11.3; 1,2.1.11.4; 1.2.1,11.5), din


care:

—Secțiunea de funcționare                        117.383,00 mii lei

—Secțiunea dc dezvoltare                           1 1.088.80 mii lei

13


14


18.648,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3) din care:

—Secțiunea de funcționare                          9.077,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           9,571,00 mii lei

2.471,00 mii Ici pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, conform anexei nr.

1.2.1.13 (1.2,1,13,1 )din care:

—Secțiunea dc funcționare                              0,00 mii Ici

—Secțiunea de dezvoltare                           2.471,00 mii lei

 • (2) Sc aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr. 1.4, astfel:

  1             31.965,67


  2             18.042,67


mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei nr, 1.4.1, din care:

—Secțiunea dc funcționare                       31.959,67 mii Ici

—Secțiunea dc dezvoltare                               6,00 mii lei

mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                        1 8.042,67 mii Lei

—Secțiunea de dezvoltare                             0,00 mii lei

3              13.923,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10,

conform anexei nr. 1.4.1.2, din care:

—Secțiunea de funcționare                        13.91 7.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             6,00 mii lei

 • (3) Se aprobă bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anu] 2020, conform anexei nr. 1.5, astfel:

 • 1         144.06S.61 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitalul 50,06, din care:

“-Secțiunea de funcționare                                      0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61  mii

 • 2         144.068,61 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

—Secțiunea de funcționare                                    0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                               144.068,61  mii

Art. 3. - Anexa nr. 1 (1.1- 1.5) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 900.186,03 mii ici, conforn programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT MAI

Bugetul local al Sectorului 1

756.111,42

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

6,00

Bugetul creditelor externe

144.068,61

TOTAL

900.186,03

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniveisitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 1 abținere — numărată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 15 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


contrasemnează,

SECRETAR GENERAT, Daniela Nicoleta Cetalau

I Semnat cu bară

I de înlocuitor