Hotărârea nr. 122/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr. 16, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Puțul lui Crăciun nr< . sector I, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/3716/02.04.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București:

 • -   Raportul de specialitate nr. E/3717/02.04,2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. M/3-142/20.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului iar. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența dc aprobare u Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr» 192/02.04.2020, din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 10366 din 07.06.2019;:

 • -   Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. AMA.. V.U.l. M ,

Documentația este însoțită dc studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb.

D iA. G

Ținând seama de prevederile:

 • *   în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • *   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • *   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.11.2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Moni și Șos. Colcntina;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. c), art, 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 . Se: aprobă documentația de urbanism P.U.D. -Str. Puțul lui Crăciun nr. , sector !, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 192/02.04.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2, - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică benefici arului? proiectantul ui documentației de urbanism P.U.D, și un exemplar original se păstrează ]a Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sector ului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Telurică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) dm Ordonanța de Urgență nrb AU.0I9 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRAS EMN EĂ^Ă,

SECRETAR CXNEfcrAL

Daniela McohHO.C'tfnlan

Nr.: 122

Data; 28.05,2020


BIROUL. REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

L’a urmare • cererii adresare de G N!" ’ cu adresa tu i.                           sediu 1. București. înregistrată la nr, 3903 din

23.1)1 2020. completată cu ur 69ID din Li) 02 2020. iu conformitate cu prevederile Legii nr 35(E2D[)I privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. se emile următorul:


■\ 3 IZ. N R.             I li I 7—.....  ji i |.i i i.

PENTRU

ITD - SI R. PU H L I l r CRĂCII IN NR. - SECTOR Construire imobil liKuin|L-cuk-elivs- S+P+îl-'

(5 a purta mente)

cnrth'țr-


GENERAT UE IMOBILII.: în suprafață de 2?2.t)() mp din acte de proprietate, proprietate privată Funciară nr 2 j. eliberat la data de 07 02,202'!.


INIȚIATOR: C N '

PROIECT AN T: S.C.SDIJ uv. ■■■ l'ECTl RE S.R.I.,

SPECIALIST Cil DREPT DE SEMNĂTURĂ Rl.R: urb. D A.G (PUR: D. E, G-d

AMPLASARE. DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include pureeflk a general documentația. delimitată astfel: Nord - Str Funii lui Crăciun nr A; Esl - slr riăhucct nr : Sad - slr Pi uri cm de ci ren la] ic slr Puțul lut Crăciun.

PREVEDERI FUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR; Con fonii P U.Z - includere inel median de circalafie la zona da n tron sein cuprins intre Lanul Murii și ȘoS Col CP tina aprobat CU II. CĂ M B Ut 294/28 11.2013. a v izul arhilcclului șef nr 27/12 1)9 201

II C <J M 13 nr 292/27 11 2014, avizul arhitectului șcl'nr 13/28 07 2014, amplasai ne ului este cuprins in U.T.R.6 .50 - zona cu locuințe individuale și inductive mici cu maxi ni P+2 niveluri situate în afara peri ine trei or de prolcclic Imobilul nu sa allă pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M U nr I 13 din 15 112 2(116, sau la mai puțin de 101! m de imobile aflate pe aceuslă listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 5 I 7/CVDV7C750514 din 2 I 12.201S

Indicatorii urbani si ici reglementați: POI’inax 45%. CUT’niax pentru Înălțimi PH = 0.9 mp ADC'tnp teren. CUTmax. pentru înălțimi 1^-2 = 1.3 mp ADC/mp teren. RHmax.' P’-2ti. Umax _ 12 metri, se admire mansardareu clădirilor existente avand șarpantă eu panta de maxim 60 grade, cu o suprafață de maxim W% din aria cunșiruiiă l:i sol a clădirii.

Retragerea minima lată de aliniament- Conform planșei de Regi cm cinuri Urbanistice aferentă PUZ- închidere inel iticdinti de citciiliiție Iu zona di- nord - îiiiiiixlrrida urhnuă Ininsmi cuprins înlre l.ticul Morii și Sos Colentiiia aprobat cu H C G.M.B nr.294/28 11 2013. avizul utili teului ui șef nr 27/12 1)9.2013. modificai cu IICC.M.I) nr.202/27 11 2(114. avizul arhitectului șcl nr 13/28.07 21)1 +

Retragerea minimă l'a(ă de Eiiiiîk-lc Isdi-rmli- — Clădirile vui respecta regimul dc construire piupiiu lotizării Clădirile Si vor cupla respectând sistemul existent pc u ud linei ine caic nu vu depăși I 5.00 meri i de la nlinitimeni cu o retragere fhț.1 tic liiniia laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la .'orniș.1 dar nu mm pul in de l 00 me:ri Se interzice dispunerea clădirilor senii-cnpl are cu calcanul vizibil din circulalic publică eu excepția razului în rare una dintre clădirile- cxislcnlc pe Inlurilc învecinate inculcă regulii de Juplilte. iar noua clădite respectă regula valabilă pcntni intre iau lotizare

Retragerea față dc limitn puste rionră a terenului - Retragerea fa|ă de limita posterioară a parcelei va fi de ternii nulă tic al iniumcnlul posterior al lotizării care va putea fi depășii numai penlru extinderi in suprafață dc maxim 12.0'0 mp Cfiusti uiți la sol (pentru inibunătațirii dotării cu încăperi viuiilalvl și tnmitii in ctl/ul in tare di-iTmița față de limim pn-itarinarfl vn rămâne nrxilă un jnniăiaii- din inăl|iinr dimii mai pnjin di' S.OtMnerri PREVEDERI PIP 'ROITSE;

Retrageri minime fufă dc limitele laterale - stânga - remis tniiiitn 3.90 ni elfi: dreapta - la [inutil de proprietate, cu o curte de lumină pe zona mediană.

Retrageri minime fnfi) de limitn pu ster ion riî - rcirtis iiuniin 5.00 indii.

Construcția, sc vu umplusn cir respect uree spetii Deal ii lor planului Jl- reglementă ci vizat spre nese Iii mbare

CIRCU!. AȚII Șl ACCESE: Parcarea și garaje a autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și nnietiajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prosperau lor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație' aprobate prin HCGMB nr 66/201)6 Accesul miloși pietonul se vor realiza din str l’uțtd lui Crăciun, conform avizului Comisiei Tehnice da

Circulaiii nr 10366 din 07 06.291 9

ECHIPARE TEIlNlt'.'O-EDll.lTARA: liste obligat nric racordarea construcțiilor la rețelele publice de ui intentare cu lipit, canalizare, energie rlrc.trh'ă 5luilin rlr ie|ele însușii fi? lip A Ml A V [I 1 M Documentația este însoțită do studiu dc inserire insușit de urb D . A Ci și arh I: C" și ilustrare volumetricii insușiia dc urb D- A G

în urnui ședinței Comisiei tehnice dc u menaj are a teritoriului și urbanism nr. 2/10/18 02 2020. se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu Prezentul nvizcsle uu aviz leliuic și punte fi folosii numai in scopul api'obăjii P 11 D

Elaboratorul și benei talarul PLD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea ins cri suri lor cuprinse în PUD care face oblL-clul prezentului aviz, in conformitate cu an. 63 alin, (21 Iii era g) din I.ageri nr 350/ 214U privind amenajarea leritoiiului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Docuinehuițlti tehnică pentru autorizarea cxci/Utllrii lucrărilor de cuiislriLiic (DTAC) su ponta îiiluuiiii iiuitiiu după upiubiiieii P l. I) uu


obligativitatea respectării Întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz cxic valahii de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate n cei ti fi catul ui dc urbanism nr 5 I7/CVDV/C/505 14 din 21 12 2018. emis de Primăria Sectorului ! al Municipiului București In cazul ncadoptării documentai ici PUD în plenul ConsiiiitJur Local tll Sectorului 1. îl)


termenul rlr valabil ilnii- nl accsmin procedura îrehilie reluată După vigoare


Șpl hinm .

Il.|hu;a Vliliaelți l-jnijn
rămâne valabil tuiita


ijmp cât Hoiărfirea de aprobare este in


ktoniL

AliJr.l CÎUirt


Bd Bunii Manta nr. 9. Scuturul I București; 01 1222 Iei. s-40-21-319.ID 13: Fax: + 111-2 1-3 ID.liJ.W,

L111 ai 1: fcL'.i sl ral nrn <? priiliLitru-x I fiV