Hotărârea nr. 121/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 28.05.2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Banat nr. 31A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

jwjZrw îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/26,03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Banat nr, , sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul dc aprobare nr. E/3151/12.03.2020 al Primarul Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3154/12.03.2020 al Arhitectului Șef și nr. M73-140/20.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Notele dc rectificare a erorii material nr, E/4962/08.05.2020, respectiv nr. E/5708/26.05.2020 întocmite de Arhitectul Șef;

  • -  Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

In. conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile:

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completaiile ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B, nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12/2015;

  • •  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/26.0.3.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (l'UD) str. Banat nr. sector 1, București:

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsă în titlul Anexei nr. 1 la Hol ararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Banat nr. sector L București, în sensul că sintagma:

„Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - la limita de proprietate; stânga -retras minim 2,00 metri, cu un balcon la etajul I ieșit în cutisula până la limita du proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioara: retras minim 4,00 metri.” se înlocuiește cu sintagma:

„Retrageri minime față de limitele laterale; dreapta - la limita de proprietate; stânga -retras minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioara ■ retras minim 2,00 metri.'''

Art 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șofai Sectorului ] vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri beneficiarului sau. după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D,

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fosl adoptată cu 23 voturi pentru și 3 abțineri -■ numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 dc consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE " -Marian CrislSECRETAR GENERAL

Danielii Nicoktu jCefalaii

Nr.: 121

Data: 28.1)5.2020