Hotărârea nr. 120/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Plaiul Nucului nr. 54B, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Plaiul Nucului nr. sector I, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/4167/14.04,2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/4168/14.04.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-132/06.05.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București:

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 202/14.04.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 5241/28.03.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing, Ș. S. A

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

F D--LA

Ținând seama de prevederile:

  • •  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 ni.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului loca! de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Drumul Plaiul Nucului nr, r sector Z, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 202/14.04.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original sc comunică benefici arul ui/proiectantului documentației dc urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef

Art 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi împotriva, conform legii, în momentul votului fiind prezent i 26 dc consilieri locali din 27 dc consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1. convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 120

Data: 28.05.2020CO NTRAȘEMN țZAZĂ


SECRETAR GENERAL

Daniela Ni colet ft.C'e talan

pentru retcițenn, pmtrit (>io li-Ta tiO'l'


B1RC )UL REGLEMEN î’Al-U URD AN ESTIC II Șl ARI IIVA


Ca urmare a cererii adresate de Korariu Dana-Mădălina cu adresa în șos. Olteniței nr. 71. bl. 10. se. I. er. 2. ap. 12, secior 4, București, înregistrată ia nr. 30508 din 17.07.2019. completată cu nr. 16170 din 07.04.2020. în conformitate cu prevederile Legii nr.350<200l privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul:


ANEXA i..A i n1 <


tlULU»


AVIZ NR. £.!?“.

PENTRU PUD - DRUMUL PLAIUL NUCULIII NR. 54B - SECTOR

l.ocuînți individuală Dp+P+2E


Ni


n4?T^Ka AT" ^ . L h Mii. 2D?fc 1GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 490.00 mp (484.00 mp din măsurători cada Extrasul tic Carfe Funciară nr. 24 1379. eliberat ia data de [6.10.2019.

INIȚIATOR: ROTA Rl U DANA- MĂ D A LI NA

PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ANDREI FLORINI DORL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNA l’URĂ KUR; arh. Florin Dorn L Andrei (IU R: D. TCiRCA

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ S I L DIA TĂ ÎN PUD; Zona studiată p         elude parcelele învecinate

imobilului care a general, documentația, delimitată asii ci: Nord - artera de circulație Drumul Plaiul Nucului; Est - artera de circulație Drumul Plaiul Nucului. Sud nr. cad. 201883; Vest - nr. cad. 2413’8.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBAT E ANT ERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism a] Municipiului H ucu rușii, iiproharc eu HCGMB nr. 269/2000 eu complelăr lle ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona tencțioiialu; Lld locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate in zona culoarelor plan late propuse pctilru ameliorarea climatului Capitalei. în cazul mansardelor se admite o depășire a Ct'T proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016. sau la mai puțin du 100 m de imobile aflate pc această lista, conform in torni a ții iot din Cerii ficatul de urbanism nr. 993/56/13/17046 din 26.06.20 i 8.

Indicatorii urbanistici reglementați: P(Jfmax.= 20%. UUT max.= 0,4 pentru P+IE, CU Im ax.= 0.7 pcniru P+2E, llmax.= 10,00 metri IUImax.= P+.2F.. Se admite uni nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă Față de aliniament - Clădirile se vor dispune numai In regim de construire izolat, retrase față de aliniament la distanța de minim 4,00 metri.

Retragerea mLtllnlă față de limitele laterale Clădirile izolate se vor retragi; fața de limitele laterale ale parcelei eu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișa, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri.

Retragerea față dc limita puste rioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va ti egală cu jumătate din înălțimea la cornișa, măsura Iii in punctul cui mai înalt fa ții du teren, dur nu cu mai puțin dc 5.00 metri.

PREVEDERI PIP-.PROPUSE:

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului dc rc^lcmculări vizat spre ti esc Ițim ba re.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehicul clor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri dc pnrenre pentru noile CCulSlrilCții și nul e n nj ii ri nnrnriznTi1 pe reriroriul Municipiului Ri inureșri și a prmipnrirtilcir necesare unei cnrilctn li ni cți emiri a arterelor de circulație’ aprobate prin HCGMB nr. 66'2006. Accesul auto și accesul pieitxial se vor realiza din drumul de acces din artera de circulație Drumul Plaiul Nucului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații ar. 5241/28.03.2019.

ECHIPARE TEHNICO EDILITARA: l •hilu ol> li ga lui ic racordarea construcțiilor la rețelele publica dc alimentare cu apă. canalizare-, energic electrică, studiu de rețele însușit du mg. $. S. AhduraiiTE

D ucu meu lățiți este însoțită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușim dc arii. Florin Duru I. Andrei.

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/7'T8,02,2020. se avizează favorabil Planul urbanistic du detaliu.

Prezentul aviz este uit aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.11.13.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridici (al ca înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în con l'oimilatc cu ai t. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația luhtiică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTACj se poate întocmi numai după aprobarea l'.U.D. și cu obliga ti vil nisa respectării în li iernai a prevederilor acesliiia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 993'56/19/17046 «lin 26.06.2018. emis de Primăria Sectorului I ăl Municipiului București. In cazul neadoptării documentației P.LLD. în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul de valabilitate al acesteia, procedura trj; reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât I toiArârcă dc ap re bare este în v ignar


$cf b irnn >

Raluca M ibriculJ/p/lbnîntocmit.

Audiul/kicj
Bd. Banu Manta nr. 9. Sectorul I București; Ui 1222

Ici. +40-21-319.1 (1.13: Fax; +4U-21-3 19. IL1.U6


r4R v\j .^iir ii-LJnr-j


Email: nrajsfniTiipi rr prrmarilișI ni ki 11 ti • S l •! t-x l rtnm'jri'Jt            ri^