Hotărârea nr. 12/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor fi familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială fi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, preeum și modalitățile de intervenție

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30119/22,10,2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/3-31/22.01.2020 al Direcției Juridice, legislație, Contencios Administrativ și nr. G/5036/17.12.2019 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economîco-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de amendamentul formulat dc Comisia dc sănătate și protecție socială, neavizat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizarii sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guverului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative dc personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 309/2005 privind achiziționarea și gestionarea, dc către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru Direcția Prevenire a ti chetelor sociale, ca modalitate dc plată a unor ajutoare de urgență;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/2008 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestații sociale pentru persoanele vârstnice dc pe raza sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/2013 privind Metodologia de identificare a persoanelor și familiilor marginalizatc social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin, (3) lit. a), art. 166 lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de identificare, cuantumurilc și situațiile de acordare a unor beneficii sociale la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexelor nr. 1 -6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel;

 • a) Anexa nr. 1 - Metodologia de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție:

 • b) Anexa nr. 2 - Cazurile de “situații deosebite” pentru care se pot acorda ajutoare de urgență - pentru care nu exista reglementări exprese în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ce pot fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) și (5) din Lege;

 • c) Anexa nr. 3 - Cuantumurile. și modalitățile de plată a ajutoarelor de urgență, acordate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1;

 • d) Anexa nr. 4 - Modalitățile de acordare a prestațiilor financiare excepționale conform art. 130, art. 131 și art. 132 din Legea nr.272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • e) Anexa nr, 5 - Metodologia de acordare a beneficiului dc asistență socială (ajutor de urgență) pentru persoanele vârstnice de pe raza Sectorului 1;

 • f) Anexa nr, 6 - Metodologia de gestionare și utilizare a titlurilor de valoare (tichetelor sociale) ca modalitate de plată a unor beneficii de asistență socială (ajutoare de urgență).

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 309/2005, nr. 14/2008 și nr. 166/2013.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce 1a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 4 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.01.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DEJj Marian Cri:
£                  â!>V

/M -/L c&'u


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 4 2   / 2.S, U m

pA-CSt           NE dl/vTTÎ


FiW'm &> Metodologia de identificare a persoanelor și familiilor aflate în risc de marginaiizare socială și prevenirea riscului separ sa, precum și modalitățile de intervenție

Beneficiază de servicii sociale persoanele și familiile aflate în respectarea condițiilor:

a)


cetățenii români care se află pe teritoriul României, au

România, municipiul București, sectorul 1,

 • b)  cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene,

 • c)  străinii și apatrizii care au domiciliul sau reședința în România, municipiul București,

sectorul 1

Aceștia au dreptul la asistență socială. în condițiile legislației române, precum și ale reglementărilor Uniunii Europene și ale acordurilor și tratatelor la care România este parte.

Poate beneficia de beneficii de asistență socialâț ajutoare de urgență) orice persoană/familie aflată în situație de marginalizarc socială, risc de marginalizare socială sau risc, de separare a copilului de familia sa șl care se află în cel puțin trei din următoarele situații

 • a) nu are loc de muncă :

 • b) nu are locuință în proprietate sau folosință;

 • c)  1 ocuic ște în c o nd i ții i m propri i;

 • d) are unul sau mai niulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii

în întreținere;

 • e) este persoană vârstnică, are venituri reduse sau nu are susținători legali;

 • f)  este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

 • g) are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul 1 sau II;

 • h) a executat o pedeapsă privativă de libertate;

 • i)  face parte dintr-un grup defavorizai.

Conform prevederilor art 49 din Hotărârea Guvernului României nr.l 149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, prin persoana marginalizată sociale, se înțelege persoana care beneficiază de venitul minim garantat, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, sau face parte dintr-o familie beneficiară de venitul minim garantat și se află în cel puțin două din situațiile menționate mai sus fa-i).

Riscul marginalizării sociale este constituit de acele situații sau evenimente, ce prin acțiunea lor au efectuat în mod deosebit echilibrul social al familiei sau persoanei singure, independent de voința acesteia și care în condițiile lipsei oricărei măsuri dc combatere conduc la izolarea și excluziunea socială a familiei sau persoanei.

Astfel, se impun:

identificarea în teren, pe bază de anchetă socială inițială, u beneficiarilor de drepturi sociale reglementate dc Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu cu modificările și

completările ulterioare. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 republicată privind protecția copilului și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și compeltările ulterioare și Legea nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

crearea și gestionarea bazei de date privind familiile marginalizate social, în risc de marginalizare socială sau aflate în risc de separare a copilului de familia sa de pe raza sectorului 1 care beneficiază de venit minim garantat în condițiile Legii nr.416/2001 și de alte măsuri de protecție socială pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale și prevenirea riscului separării copilului de familia sa în condițiile Legilor nrd 16/2002 și nr.272/2004;

Implementarea măsurilor complementare acordării venitului minim garantat, de prevenire și combatere a marginalizării sociale, a riscului de marginalizare și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, prevăzute de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, se va face cu respectarea următoarelor condiții generale de acordare atât în cazul ajutorului de urgență cât și a prestațiilor financiare excepționale :

nu au venituri sau realizează venituri insuficiente prin comparație cu nevoile sociale identificate;

beneficiile de asistență socială finanțate din bugetul local se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local;

utilizarea formularului-tip de cerere pentru ajutor de urgență/prestații financiare excepționale, în care se evidențiează motivat destinația acestuia, precum și obligația din partea beneficiarului de a dovedi cu documente că suma a fost folosită conform destinației;

utilizarea tichetelor sociale ca modalitate de plată a unor beneficii de asistență socială ( aj utoare de urgență)

solicitantul este informat despre drepturile pe care le are cu privire la prelucrarea de către Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1, persoanele împuternicite de aceasta și terți, a datelor cu caracter personal ale sale și ale celorlalți beneficiari ai serviciilor sau beneficiilor sociale.

Anexa nr, 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1'2   /2A 0<

P gr i't /H M TE . âF SE’ 4^73

HAtZMn <- T ■ £ J f~f


Cazurile de “situații deosebite” pentru care se pot acorda ajute ni; pentru care nu există reglementări exprese în Legea nr. 416/2001 privi garantat, cu modificările și completările ulterioare , ci pot fi stabili Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2)


a)
2


b)


c)


d)


e)


imposibilitatea asigurării, la un moment dat, din resurse propri 'a subzistentă (alimente+ maleriale igic-iiico-saiiitare, îmbrăcăminte • înpJțfcbSjpfe, igienizarea locuinței), de natură a pune în pericol viața persumici/laiuill^h5au--ebipiiului sau separarea copilului de familia sa;

imposibilitatea procurării la un moment dat, a unui medicament, proteze, dispozitive și /sau alte accesorii medicale, sau efectuarea unei intervenții chirurgicale, din lipsa resurselor financiare, fără de care, viața persoanei ai’ fi pusă în pericol;

riscul de evacuare din cauza neac hi tării unor facturi restante, către diverși furnizori de servicii de utilitate publică sau a chiriei, din motive neimputabile persoanei/fam iii ei (ex, corecta gestionare a bugetului familiei, efectuarea demersurilor pentru găsirea tutui loc dc muncă, în cazul persoanelor apte de muncă, etc.);

imposibilitatea efectuării unor lucrări de reparații în locuință, absolut necesare unui trai decent, în cazul familiilor care locuiesc cu chirie în imobilele proprietate publică.

în subsidiar, orice altă situație care poate fi apreciată ca situație de ‘criză socială” (situație deosebit de grava, care poale pune în pericol viața, integritatea, sănătatea, securitatea, protecția socială a unei persoane/familii/copil la un moment dat și căreia familia/persoana/copilul nu îi poate face față prin resurse proprii) sau situație în care există riscul separării copilului de familia sa.


Dosarul îriLocniiL în vederea soluționării cererii dc ajutor dc urgență va conține documente doveditoare a situației deosebite pentru care se solicită ajutorul precum și ancheta socială, și va fi supus dezbaterii comisiei de analiză a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgcnță,constituîte în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în vederea unei abordări multidisciplinare și a validării propunerii.

Comisia va fi constituită prin act administrativ al directorului generai al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.


Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 12/28.0L2020 PREȘEDINTE DE Ș Marian Cristia


Cuantumurile și modalitățile de plată a ajutoarelor de urgență, aco

Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1:

 • a) pentru plata unor facturi restante la chirie, întreținere, energie electrică, gaze, apă, atunci când există riscul evacuării din locuință, daca familia se află în situație de risc de marginali zare socială, generată de boli cronice grave, incurabile sau de alte împrejurări neimputabile (dovedite prin anchetă socială) ajutorul de urgență, în cuantumul aprobat de primar, va fi încasat de beneficiar care va plăti direct către furnizorul de servicii publice, iar chitanța, în copie, se va atașa la dosar pentru justificarea plății ajutorului de urgență; ajutor de urgență în cuantum de 1.000 lei într-o situație de criză; nu se pot cumula mai mult de două tipuri de ajutoare într-un an calendaristic;

 • b) ajutoarele de urgență privind cumpărarea unor medicamente, tară de care, la un moment dat, din lipsa sumelor necesare achiziționării lor, viața persoanei ar fi pusă în pericol, se vor acorda în numerar. Costul total al medicamentelor, după cc se va deduce compensația, nu va depăși 500 de lei/ pers o an ă/tr im est rial. Dovada achiziționării medicamentelor se va face cu chitanță/bonul de casă, depuse în original la dosar.

 • c) ajutorul de urgență pentru acoperirea costului unei intervenții chirurgicale de urgență sau a achiziționării unor aparate sau dispozitive medicale (proteze , concentratoare de oxigen etc) se va plăti conform ofertei de preț emisă de medicul specialist sau unitatea medicală care va efectua intervenția, și va fi însoțită de documente medicale prin care se recomandă respectiva intervenție/ achiziție. în cazul în care unele costuri sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, solicitantul trebuie să facă dovada câ a obținut acel ajutor financiar, iar ajutorul de urgență din partea Sectorului 1, va fi acordat ca diferență fără a se depăși valoarea de 2000 lei.

 • d) ajutorul de urgență pentru asigurarea mijloacelor de subzistență strict necesare pentru supraviețuirea persoanei/familiei, aflată în situație de sărăcie extremă/severă (alimente , îmbrăcăminte +încălțăminte) se va stabili de la caz la caz, neputând depăși pentru fiecare dintre ele suma de 600 lei/ an/persoană.

 • e)  în orice altă situație de vulnerabilitate socială, ajutorul de urgență va fi acordat, în cuantumul aprobat de către primar, în funcție de costul ce trebuie acoperit pentru prevenirea sau combaterea efectelor situației de marginalizare/excluziune socială.


Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. >1 2.    / 2%, Q

pZFStrtfMTE


Modalitățile de acordare a prestațiilor financiare excepți

art, 131 și art. 132 din Legea nr.272/2004, republicată privind ^«tecțktșfp drepturilor copilului

Se propune acordarea de prestații financiare excepționale, în

 • a) copiilor ai căror familii nu au posibilitatea sau capacitate îngrijire corespunzătoare;

 • b) copiilor ai căror familii traversează o situație de criză care poate duce la separarea


estora o


copilului de familia sa.

Se consideră prestații financiare excepționale acordate în bani :

 • 1 .suportarea costurilor determinate de înscrierea copiilor la centre de zi sau săptămânal,

 • 2. suportarea costurilor determinate de plata contribuției de hrană pentru copii la grădinițele din comunitate, semi-intemate și after-school.

Se consideră prestații financiare excepționale acordate în natură:

1.lapte praf formulă specială, conform scrisorilor medicale eliberate de medicul de familie sau medicul specialist:

 • 2. medicamente pentru cazurile în care Casa de Asigurări dc Sănătate nu asigură în totalitate suma necesară procurării acestora; D.G.A.S.P.C Sector 1 va suporta diferență, iar pentru cazurile în care Casa de Asigurări de Sănătate nu suportă nici o cotă parle din costul acestora, suma necesară va fi suportată integral prin prestația financiară excepțională;

 • 3. scutece absorbante pentru copiii încadrați în grad de handicap (conform certificatului de încadrare în grad de handicap).

Prestațiile financiare vor fi acorda Le beneficiarilor prin dispoziție a Primarului Sectorului 1, în baza planului de servicii întocmit de Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1 și aprobat prin de Primarul Sectorului 1, a propunerii motivate a Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a cererii beneficiarilor depusă la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a anchetei sociale efectuate la domiciliul beneficiarului, a evaluării detaliate/complexe a situației copilului și a familiei în care sunt identificate nevoile, riscurile și resursele individuale și din comunitate, precum și a actelor depuse de beneficiari, din care reiese necesitatea acordării acestor prestații financiare excepționale.

De aceste prestații vor beneficia copiii aflați in situație de risc proveniți din:

 • a) familii caic au unul sau mai mu Iți copii în întreținere;

 • b) familiile monoparentalc

 • c) marne/gravide minore

 • d) familii cu copii care se confruntă cu probleme de sănătate

 • e) copiii care au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate ramași în grija rudelor

 • f) copiii aflați în grija familiei extinse prîntr-o măsură dc protecție specială

 • g) familii care au în întreținere copii cu handicap și a căror stare de sănătate și situație socio-familială precară nu le permite creșterea și îngrijirea corespunzătoare a copilului;

 • h) familii sau persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C Sector 1 care beneficiază dc venit minim garantat având un copil sau mai mulți în întreținere;

 • i) copii școlari, aflați în abandon școlar, în risc de abandon școlar sau neșcolarizați care provin din familii defavorizate;

 • j) victimele violenței în familie;

 • k) copii expuși riscului de exploatare prin muncă;

h) familii cu copii care se confruntă cu lipsa spațiului locativ sau care dețin un spațiu neadecvat creșterii și îngrijirii copilului.

Durate acordării prestațiilor financiare excepționale va fi prevăzută în planul de servicii întocmit de DGASPC Sector 1, aprobat prin dispoziție a Primarului Sector 1 precum și în dispoziția Primarului Sector 1 de acordare a acestor prestațiilor financiare excepționale.

în cazul solicitării prelungirii acestei prestații financiare excepționale, aceasta se poate acorda numai după reevaluarea cazului, revizuirea planului de servicii, prin oferirea de servicii alternative sau prelungirea prestațiilor financiare excepționale.


Metodologia de acordare beneficiului de as persoanele vârstnice de

Beneficiari


Sunt beneficiari aî prezentei hotărâri „ persoanele vârstnice domiciliate pe raza sectorului 1 care în raport cu situația socio-psiho-medicală și cu resursele economice de care dispun , sc află în situație de risc de pierdere a autonomiei și nu beneficiază dc suportul familiei .

Acest beneficiu social este complementar celorlalte servicii sociale furnizate dc comunitatea locală , cu excepția serviciilor rezidențiale și serviciilor oferite în centrele de zi cu masă și sc acordă unei persoane vârstnice sau unei familii din care face parte o persoană vârstnica cu venituri ce nu depășesc nivelul pensiei sociale minime garantate

Definiții


Persoana vârstnică domiciliată pe raza sectorului 1 - persoana care a împlinit vârsta standard de pensionare stabilită prin lege, care are domiciliul stabilit legal în București Sectorul 1

.Risc de pierdere a autonomiei - Este situația în care se află persoana vârstnică care poate intra în imposibilitate de a-și satisface nevoile curente , ca urmare a lipsei veniturilor efective sau potențiale , sau din necesitatea orientării acestora către îngrijirea afecțiunilor specifice vârstei sau plății utilităților și întreținerea condițiilor dc locuit.

Se află în imposibilitatea de a-și satisface nevoile curente , persoana vârstnică al cărei venit efectiv este mai mic decât valoarea pensiei sociale minime garantate.

Familie , sc înțelege soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care au domiciliul ori reședința comună înscrisă în actele de identitate și care gospodăresc împreună. Se asimilează termenului familie, bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreuna, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.

Familia extinsă desemnează copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv.

Acte necesare la întocmirea dosarului de acordare a beneficiului de asistență socială sub forma tichetelor sociale

 • 1 Cererea persoanei vârstnice (sau a reprezentantului legal dacă este cazul )

 • 2 Actele de identitate ale persoanei vârstnice și familiei acesteia.

 • 3 Acte care dovedesc situația materială a persoanei vârstnice și a familiei acesteia (Taloane de pensie . Taloane de alocații si indemnizații , adeverințe de salariu etc, certificate fiscale emise de Administrația financiară și Direcția de Impozite și Taxe ),

 • 5 Ancheta socială

 • 6 Orice alte acte , necesare soluționării cazului.

în cazul în care solicitantul refuza să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau este împiedicată efectuarea anchetei sociale t se consideră că persoana vârstnică nu îndeplinește condițiile de acordare a prestației sociale, iar cererea se respinge.

Metodologia de acordare

Solicitarea făcută prin cerere , se- depune la registratura Direcției Generale dc Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 . Asistentul social responsabil de caz va efectua ancheta socială în termen de 10 zile de la data repartizării lucrării și va comunica solicitantului în scris actele necesare procesării cererii.

După completarea dosarului si analizarea acestuia de către comisia dc analiză a dosarelor de acordare a ajutoarelor dc urgență,constituite în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a ajutoarelor de urgență, sc va înainta Primarului propunerea de acordare/respingerc a ajutorului . Ajutorul va consta în acordarea de lichele sociale în valoare de 100 lei/lună/persoana vârstnică , pentru o perioadă dc maximum 5 luni consecutive . Acest ajutor poate fi acordat o singură dată pe an , în perioada noiembrie-marlie .Beneficiarii acestor ajutoare vor fi monitorizați și se va colabora cu compartimentele specializate în vederea îmbunătățirii situației sociale a acestora.

Încetarea ajutorului

Dreptul la prestația socială sub forma lichelelor sociale acordate în sezonul rece , încetează în următoarele cazuri:

-la expirarea perioadei pentru care a fost acordată

-la data decesului beneficiarului.

-în situația în care beneficiarul își stabilește domiciliul sau reședința pe raza altei unități administrative , sau se constată prin anchetă socială că aceasta nu locuiește efectiv pe raza sectorului 1 ,în sezonul rece .

Descrierea instrumentului de plată

Titlurile de valoare, (Tichetele sociale) sunt o alternativă modernă la prestațiile sociale acordate în bani sau în natură .

Acesta este un instrument care oferă un control mai eficient asupra modului în care beneficiarii utilizează fondurile primite drept ajutor.

Cu tichete , beneficiarii vor putea achiziționa alimente , produse igienico- sanitare sau alte produse de prima necesitate.

Dispoziții finale

Aceste beneficii de asistență socială se acordă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în limitele bugetare aprobate cc Consiliul Local al Sectorului 1.

Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 4 2   / 2.g.0 4,2o2_P

de Sd dfA/Z4z _y^46(J Metodologia de gestionare și utilizare a titlurilor de valoare (tișhcjjefo) ca modalitate de plată a unor beneficii de asistență socială ( iijutoăg^4' o- » (!


Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector condițiile legii, titluri de valoate (tichete sociale).

i valoarea


Prin contractul de achiziție vor fi stabilite condițiile de tipărire si livr nominală a tichetelor

 • a) tichetele vor fi acordate în cazurile urgente în care o persoană/familie nu-si poate asigura la un anume moment, necesarul de hrană și/sau produse de bază pentru igienă .

 • b) instrumentarea dosarelor pentru acordarea acestui tîp de ajutor se va face cu celeritate .

 • c) pot benefici a de ajutor pentru procurarea alimentelor și materialelor igienico sanitare , numai persoanele/familiile care nu primesc cantină socială si numai pentru o perioadă limitată de maximum 3 luni.

 • d) în cazul susținerii familiei pe o perioadă ce depășește o lună , vor fi identificate soluțiile pentru depășirea situației de criză si se va încheia un contract cu beneficiarul, prin care acesta se angajează să le aplice .

c) lipsa de implicare a beneficiarului în derularea contractului , duce la întreruperea acordării ajutorului / prestației

 • f) suma maximă ce se poate acorda în tichete sociale , ca ajutor pentru alimente , este de 160 lei /lună /persoană iar pentru materiale igienico sanitare de 40 lei /lună / persoană, timp de 3 luni / an calendaristic .

 • g) suma ce se poate acorda, persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 1 care în raport cu situația socio-psiho-medicală și cu resursele economice de care dispun , sc află în situație de risc de pierdere a autonomiei și nu beneficiază de suportul familiei, va fi de 500 lei și sc va plăti prin tichete sociale , în perioada noiembrie-martie.

 • h) acordarea beneficiilor de asistență socială ( ajutoarelor de urgență) ce vor fi plătite prin tichete sociale, se face prin dispoziția Primarului Sectorului 1;

 • i) Direcția Economica din cadrul DGASPC Sector 1 va asigura depozitarea si distribuirea tichetelor, conform legislației în vigoare.

Ajutoarele de urgență pentru procurarea alimentelor și materialelor igienico sanitare, vor fi plătite cu titluri de valoare (tichete sociale) , achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în condițiile legii.

Beneficiarii vor trebui să dovedească cu documente în original că au folosit suma primită cu titlu de ajutor dc urgență în scopul pentru care a fost aprobată. Nedepunerea, din motive imputabile beneficiarilor, a actelor doveditoare care să ateste folosirea sumelor acordate cu titlu de ajutor dc urgență în scopul și cu destinația pentru care au fost aprobate prin dispoziția primarului, atrage după sine pierderea dreptului de a mai primi ajutor de urgență în temeiul prezentei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 1.

Beneficiile dc asistență socială finanțate din bugetul local se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Beneficiile de asistență socială (ajutoarele de urgență) se acordă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. prin Serviciul Prevenire.