Hotărârea nr. 119/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea Merilor nr.17, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea Merilor nr , sector I, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/3727/02.04.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/3727 bis/02.04.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-126/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local ai Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și dc amenajarea teritoriului ce intra in competența dc aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise;

Avizul Arhitectului Șef nr. 196/02.04.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea sc rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 17425/20.09.2019.

- Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform memoriu de relele însușit de ing. A M A V.U.I. M

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite dc arh. Ar M I. Z. . B

Ținând seama dc prevederile:

  • •  în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc telmică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii iu. .150/2001 plivind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

♦ Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/2l ,12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc). art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și an. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D, - Str. Valea Merilor nr.' , sector 1, București., în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 196/02,04.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Ari. 4 - Anexele- nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dos anii special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficianilui/proiec lanțul ui documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef vn asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat. Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi p’cnlru și 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocata în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CON I RASEMNKAZ^,


SECRETAR GENERAL, Daniela Nicoiclfa ftfcfahm

MLI NIC II MU I BUC Ulii ș I I

SEC TORUL!

WWW prim.H MUKkturl ru


/rcntru iiltUte.lfl. /•intru t'uiuUtrtrc B1RCMH RI:GLl:MI;NTÂRI URBANISTICI* ȘÎ ARHIVĂ

Ca urmare 3 cererii adresate do C "C cu adresa iti .                       , Sector Jj-BtifurcșlL.înregistrată ia rm-

3X275/10.09.2019, completată cu nr. 12650/10.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35< JLj^^prțvxndrimenajarea .ICidtoTitîillilil-1 >-C5’ și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

N(


A #1* ■ i[ id. 1520'


AVIZ NR.

PENTRU

PUD-STRADA VALEA MERILOR NR. - SECTOR 1, BUCUREȘTI Construire locuință individuală S+P+2E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 12tJ,OOtnp, proprietate privata conform irilÎMJTLiliiirift Iwrfti.ml Jc Cpfțc''lJUTlli.iîlT HF.' , eliberat fa data de 09.09.2019.                                                                                  O^~L

INIȚIATOR: C — ’CÎ                                                    *9/T^'tY

PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURĂ Șl LRBANISM S.R.L.                       *    / i'ffîUlJ A

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RLR: arh. A M l.Z        B (RUR: P ll •  \ L’L*,'i J

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona sluti iată prin RLm include ^ii.elelb.

imobilului care a g,enerat documentația, delimitată astfel: Vest: Str. Valea Merilor nr.‘ ; Est - Str. Valea Merilor nr.          SirTTfmana

nr, . . ; Nord artera de circulație Str. Valea Merilor.                                                               xÎS^ORlA-^

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUO aprobat cu HCGMB nr,269/2000. otS^tafaLferfo prelungită, în subzona LI a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimctrclor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O nr 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 3()3/15/V/79/77 din 06.03.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.- 45%; CUTmax.= 0.9 mp ADCftnp teren pentru P-1E, CUTmax.~l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2F, Hmax. - 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă fnță de allttiunient - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de fată de limitele laterale —Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage iată, tic cealillla limită In o distanță de cel puțin iuinfllate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt fufă de teren, dar nu cu rrtai puțin de 3.00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolai

Retragerea față de limita pusterfoară a icieuului Io cazul loturilor puțin adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posteripară a parcelei numai in cazul in care pe această limită există dej:» calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea șt lățimea calcanului acesteia, prevederea ncfiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD PROPUSE:

Retrageri minime fain de limitele laterale - dreapta - la. limita de proprietate ; stânga

Retrageri minime față de limita poMcrmară la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specifir.iliilui planului de reglementări vizat spre neschimbarc

CIRCULAȚII SI ACCESE: Paivarea ți gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație77 aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictona) sc va realiza din Str. Valea Merilor, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 17425/20.09,2019, emis du Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-ED1L1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de mg. A . Mr A V.U.l. M

Documentația este Însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arh A M; ; I. Zr         B 1 .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/22/28.01.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D

Elaboratorul și beneficiara] PUD răspund pentru exactitatea datelor ți veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

> pe (oală cJ11rrfcLH.de yj-Ltlulmi e a certificatului du urbanism urbanism nr. 30J/15/V/79/77

I Municipiului                    ncaJoptârii documentației PUD in pionul Consiliului

1] acestuia, prtCctfura trebuie rfflujjh. După aprobare. acesta rămâne valabil atâta timp cât //         X T \


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sak

din 06.03.2019, emis de Primăria Sectorului I a Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate s Hotărârea de aprobare este in vigoare.

.11 —=                                            J

CiobWii Oprcicu 'Oliva Aijji.

Șef birou , Ral nea Mihada Epifan

întocmit,

Alina MimBd. Banii Manta nr. 9, Sectorul l București; 01122?

Tel. 1-40-21-319.10.13; Fax; 40-21-3 19.10.06

Email; 1 cgistr iltlira:« nninari.is 1 ro h ttp: //www. pri mar i ascc torl.ro