Hotărârea nr. 118/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Feroviarilor nr. 56, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de De! aii fi (PUD)

Strada Feroviarilor nr. sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. E/3729/02.04.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

  • -   Raportul de specialitate nr. E/3729bis/02U4.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-125/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor puhlice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publica localii, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor șî patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr, 259'21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului I al Mu ni cipiuk.i Bucurcșt i;

Văzând documentele emise:

  • -   Avizul 'Arhitectului Șef nr. 195/02.04.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Prim ani, ui Sectorului 1 București;

Comisiei Tehnice de Circulații nr. 20037/16.10.2019 și planșa anexă a acestuia,

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arhitect-urbanist B- R. I. V

Studiu de rețele însușit de ing. C ' ' L C

  • -  Studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușită dc arhitect-urbanist B R. I. V

Ținând seama de prevederile:

  • •  In conformi Laic cu prevederile Legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local a! Sectorului ] nr.2 59/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lil. j) și art. 196 alin. (1) lit. a} din Ordonanța dc Urgență iu. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AI. SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația dc urbanism PrU,D. - Strada Perimărilor nr.: 1 sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 195/02.04.2020. prezentat în Anexa Tir. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2,

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr 2 fac parte integrantă din prezenta liotă râie și suni redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică bcncficiarului/proiectanlului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului I și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei holărâri.

  • (2) Arhitectul Șei" va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă. Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenti 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRAS R MIVEAZĂ,

SECRETAR GENERAL Daniclx Nk<«k-iAv Celatm

-T- MUNIGri’lUH, RUf URI ȘTI

W SECTORUL!

wwWj-pri rikiFi i linca cltf l. m


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE SI ARHIVA


Cu urmare a cererii adresate de B I h ’ 1C .. I- C. i, ai jidrț;-șu_i.n_S_tradii_Eprovi;infor..iit-Sector 1. București, înregistrată la ur. 41090/26.09.2019, completată cu nr 13145/12.03.2021 ./.gjr.iițiiikiniuhite cil prevederiic,iItSgiiii nr,350/200) privind amenajare» teritoriului și urbanismul, cu modificArilc și completările ultcrioar sc cuțite (unțiăforiiĂ: < aviznr,Ni Ai


. .11 t


PENTRU PUD-STR. FEROVIARILOR nr, - SECTOR I Construire Locuință individuală S+P+2E


„ 2?. MAL /\/\84 au Imi—


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 125.00 mp (IM.OOmp din măsurători), mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. , eliberat la data de 20.01.2020. Se habitație și uzufruct viager, autentificat sub nr, 483/1 1.03.2020- BNP Barbu și Asociații INIȚIAT OR: I            B> »            C            , I

PROIECTANT: Bl AS c” SPECIALIST CU DREPT DF, SEMNĂTURĂ RUR: arhitect-urbanist B'    . . _

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PLD î imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Feroviarilor nr. Est- Str. G-ral Emu artera de circulație Str. Feroviari lori; Sud- Str. Feroviarilor nr. .

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local dc Urbaniștii unicipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu modificările ți completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională LJa - subzotta locuințelor colective medii cu P<> - P+4 niveluri foniiând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate. în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic


R. I. V (RLR: CC, i)D3l\D2O,


i tivea


similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată in M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin dc 100 m de imobili: aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2H9/74/F/41 157 din 12,12.2017, prelungit până la data dc 13.12.2020. Pentru același amplasament s-a emis Certificatul de urbanism nr 1555/47/F/l1546 din 14,09.2017. prin care s-au solicitat lucrări dc „aducere a construcției la stare inițială". Se prezintă Proces Verbal de Control nr. 001587/ 28.06,2019 de aducere la stare inițială a imobilului.

Indicatorii urbanistici reglementați : POTmax P+3-4=30% : pentru enclave de lotizări existente menținute =45%: CUTmax P 3-4 =1,0 . pcniru enclave de lotizări existente menținute =1,3.

Retragerea minimă fața de aliniament - fn cazul enclavelor de lotizări cxislenie menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora ( minim 3.0metri sau minim 4,0 metri).

Retragerea minimă față față de limitele laterale - clădirile se por cupla pe una dintre laturile laterale ale purcelei pe o adâncime de maxim lî.Ometri de calcanele situate pe limitele laterale alo parcelelor.

Retragerea față de limita posterioare a terenului va fi ce] puțin egală cu înălțimea clădirii.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale-dreapta - la limita dc proprietate; Se prezintă acord notarial privind construirea la limita de proprietate, autentificat sub nr. 5871/] Q, 12.2019-BNP BNP D • M - ' D ._ și Mr ' A M; ' ■: stânga - 2,90in. Retrageri minime față de limita pusleriuară - la limita de proprietate. Se prezintă acord notarial privind construirea la limita dc proprietate, autentificat sub nr. 5884/11.12.2019-BNP D M D . șiM A M.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre n esc h îmbarc.

CIRCUL AȚII SI ACCESE: Parcarea ți gararca auto vehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și n prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Feroviarilor, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 20037/16.10.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITaRÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing.C:      J. C

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu dc însori™ însușite dc arhitect-urbanist B, R. 1. V

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 13/12/22.10.2019, sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.Ll.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe i.oată durata de valabilitate a certificatului de urbanism Certificatul de urbanism nr. 2119/74/F/41157 din 12/12/2017, prelungit până la data dc ______nis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul


ncadoptarii documenta ți ei PUD în plenul Consiliului L< După aprobare, acesta rămâne valabil uluia litnp cât H
Sictafbfdi) de aprobare e


ARHIIJXT SH- .2 nu ttpriAcu ytriiu An»


IA ițJ.i MHH.-.MIU» DE MANAGEMENT AL

U-IMA   ALUILLJl Jb

DE CĂTRE ORGANISMUL RENRI.I    CERT FILAREA

:ai rx_i.


t-lS’ lMLL’JR OE MAKACF'.'ENT

■SR WJ ■■■501 a AEROO


enul de valabilitate al accsluia, procedura trebuie reluată, vigoare.


întocmit.

Alina Mirii»


Bd. Banu Manta nr. 9. Sectorul I București, 01 1222 Tel. 140-21-319.10.13: Fax: -40-21-319.10.06

Email: rgais»Gtfor»npnmanasl.ro

h ttpwww.pr imariasector I .ro