Hotărârea nr. 117/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pietroșița nr. 25, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pietros ița nr.   . sector /. București

Având în vedere;

  • -  Referatul de aprobare nr. E/3722Z02.04.2020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

  • -   Raportul de specialitate nr. E/3 723/02.04.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. M/3-124/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 194/02.04.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 1344/22.01.2020:

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. A M A V.U.L M ;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite dc arh.

Ș' A- 1.0

Ținând seama de prevederile:

« în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru' elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 00/1991 privind autorizarea executăm lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului Romanici nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General dc Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local do implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ț

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc). art. 139 alin. (3) lit. e), ait. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L — Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. — Str. Pietroșița nr. f sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 194Z02.d4.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are un dc reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică benefici arul ui/proiectau tul ui documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiatului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat. Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 2.4 de vot un pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii. în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28,05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 117

Data: 28.05.21)20CONTRAS IMN E*ZĂ,

SECRETAR GENERAL

Daniela NjcolctiiCcfiilan huUu Lu'/iifL'bJH. jgauțj.'ii ițuzu^uric

. VUIMCIHUI IIULLIKI .11                                HI R Dl JT . R l'l'il .F.TVl F.NTĂR I

^SECTORl II JL              URBANISTICE ȘI ARHIVA

wvran pnm a riTi^cvTT’ fl . F<?

Cu urmare a uercrîi adresate de A " Of B< și $ ' C . cu adresa în,•                           . sat Pcri$. comuna

l’sruf/                                          , \ suet[»r fi. București, mrcgisl.niLfî ta nr. 4447X din 16.10-201cumplel;j|;l eu nr. L3K46 din

18.03.2020, în conformitate ca prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările șî completările


ulterioare, se emile următorul;


AVIZ NU, .+n                             '

PEN IR II

l*!JD — STR. EMETROȘIȚA NR. - SECTOR 1

Construire locuința individuală S+P+1E+M

GENERA I’ DE IMOBILUL: îri suprafață de 391,0(1 mp {352,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate r a Extrasul de Carte Funciară nr. ’ , -.eliberat la data de 14.3 0.2019. INIȚIATOR: B. AA ~ ’ O .. C Ș PROIECTANT: S.l. MOFT ART S.R.L.

SPECIALISTEI1 DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Ș ’ j A l.O" (RUR: D, E, F,) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD

imobilului care a general tlocumcnluțist. delimitată astfel: Nord-Fsl — artera tic circulație str. Săveni: Sud-Fsl. — slr

str. Pietroșița nr. ' Nard-Vest - artera de circulație slr. Pietrei (a.


PREVEDERI PI u/ PI Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MD ți Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269.'2lJ00 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională; Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau rfiiă rețele edilitare. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin de I 00 m du imobile aflate pe accuslă listă, conRirni informuțiilitr din Cerii ficatul de urbanism nr. 1 1 IR/113/P/2288S [lin 01,0R.201 9. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax,= 0.6 pentru P, CUTmax.= 1.2 pentru P+IF, FTmax.= 7,00 metri. RI-Imttx.=

P+1 b. Se admite un nivel mansarda! "înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament — Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este ca rac le riști că străzii respective.

Retragere» minimă față de limitele laterale — Clădirile seitii-cuplale se vor alipi de calcanul clădiri 1 de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță ile cel puțin jumătate [lin înălțimea la cornișă în punctul cui mai înnll fală de lercn, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de Limita pusterioară a terenului - Retragerea fată dc limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc leren, dar nu cu mai puțin dc 5,00 metri.

PREVEDERI PLD- PROPLSE:

Retrageri minime fată dc limitele laterale: dreapta - minim 5.00 metri, cu preluarea limitei calcanului existent pe lotul din str. Să veni nr.

85; stânga - minim 3,00 metri, reprezentând alinierea pe str. Săveni.

Retrageri minime față dc limita posterioare — la limita ilc proprietate.

Construcția seva amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre neschimbatei

CIRCULAȚII Ș] ACCESE: Parcarea și garatea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unui corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr, 66/2006 Accesul auto se va realiza din str. Pietros ița și accesul pieton al se va rcaliz.a dirt slr. Săveni, eonlomt avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1344'22.01.2020.

ECHIPARE TEI1NICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușii dc ing. A' -Ml A V.U.I.M

Documentația este însoțită dc studiu de tnsorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. St .'V i l.O'

în uniri țiadinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 14/11/19 I 1.2019, se nvizeazii favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și ponte fi folosit mimai în scopul aprobării P.U.D.

li tabulatorul și beneficiarul l‘LD i'ăăpund pentru exactitatea datelor și veridicitatea însor [suri lor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în con tormitate cu art 63 alin. ții) lirura g) din Legea nr. 350/ 20111 privind amenujîireu teritoriului și urbanismul. Cu modificările și completările ulterioare.

I)ocurncntl!(iii tehnică pentru tiiJlorizarua executării lucrărilor dc construire (DTAC) se ponte întociiii numai după aprobarea P.L.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Pirezemul aviz este valabil dc la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1118'1 lj/P/22885 din 01.08.21)19. emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în                 îi documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local


al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia. procedura e reluStft aprobare, acesta rămâne valahii atâta timp cât Untărâretb dc aprobare esle în vigoare.

u Olișjj inu A. J


fu.nicm'1''

Ai i; Jr-v-C r ue-ă


Șef birou,

Raluri Miliacla l.piJÂn


Rd. Batiu Manta nr. 9. Sectorul I București; 011222

Tel. 1-10-2]-3 19.10.13: Fax;+40-21-319.10.06