Hotărârea nr. 116/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorghe Pripu nr. 5, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorghe Pripu nr. 3 sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/3719/02.042020 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/3 720/02.04.2020 al .Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. MG-123/15.04.2020 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism Și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 193/02.04.2020, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică dc Circulație PMB nr. 13639/29.07.2019;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Ej G. M .,

 • -   Documentația este însoțita de studiu de însorite însușit dc arh. S

Dr și ilustrare volumetrică însușită de mașter urbanist M 1. P

Ținând seama de prevederile:

 • •   In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

« Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/27.1 ] .2014 privind aprobarea P.U.Z. - închidere inel median dc circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Sus. Colentina;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e). art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art L - Se aprobă documentația de urbanism P. UJX - Str. Gheorghe Pripa nr. 5, sector 7, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 193/02.04.2020, prezentat în Anexa nr, 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu da dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

.Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentai iilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art, 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor benefici aiului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.05.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 116

Data: 28.05.202(1CONTRAMMN EAZĂ,

SECRETA» GENERAL

Daniela NiooUfta Gefalan

W WW. piî i nviriJBA't Urări .re.»


E cu adresa în r


pentru         pentru buna&tcwe


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICII Șl ARHIVĂ


Ca umilire a cererii adresate de C ' Et înregistrată la nr, 46885 din 31.10.2019. completată cu amenaja rea teritoriului și urbanismul, eu modificările șr cum pictări Ic ulterioare, se emite următorul:


UI


vviz. xr.                        -<’

PENTRU PUD-STR. GHEORGHF. PRIPI NR, -SECTOR I

Construire locuință individuala P+2E


Nr.


l JCAl G Si < T i. jTJi J._ Jl

nr.p

z- ; i?. MAI, 2fi?JGENERAI' DE IMOBILUL: în suprafață de 126.00 mp din acte de proprietate (128.00 mp din măsurători ciKÎasir.’W proprietate privată conform mențiuni Ier din Extrasul de Carte Funciară nr. . eliberat la data de 07.05.2019, INIȚIATOR: C> ?E”      . E ,S . N         N

PROIECTANT; S.C. AGORAPOLIS S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: mașter urbanist M i ]. P

AMPLASARE, DELIMITARE., SI l’KAFA |Ă ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin Pl.JD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str Ghciirghc Pripu nr. Est - artera de circulație str, Ghcorghe Pripu. Sud str. Gheorghe Pripu nr. ' Vest - str Dohrc D ioan nr. '

PREVEDERI PUG/ PUZ- APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27'T 2.09.2013. modificat cu H.C.G.M.B, nr.292/27.11.2014. avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014. amplasamentul este cuprins în I .T.R, 447 locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri .situate în plani perimelrelor de protecție. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Isterice bucureștcnc, publicată în MO. nr. 11.3 din 15.02.2016. sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform infaniiațiilur din Cerii ficatul tic urbanism nr. 413/3l/P/10149din 22.03.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax. pentru înălțimi P+l = 0.9 mp ADC'mp teren, CLTniax. pentru înălțimi P*2 =■ 1,3 mp ADU/mp teren. KHniux,= P+2E. Umax.- 12 metri, se admite un nivel niujisurdul înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construi IU.

Retrage rea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se mi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea Iu cornișă în punctul cd mai înalt fața dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri.

Retragerea fața <lc limita postetioară a terenului - Retragerea față ilu limita ptislcriuură a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsarată în punctul cel iiiui înalt fală tic teren. dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE;

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - la limita de proprietate (se prezintă acord notarial vecin str. Gheorghe Pripu nr. cu încheierea de autentificare nr. 530/24 04.2018 - Societatea Profesională Notarială „Probi tas"); dreapta - retras minim 2.50 mcirî.

Retrageri minime față de limita piMterioară - fa limita dc proprietate (se prezintă acord notarial vecin str. Dobrc O. Ioan ar. cu încheierea de autentificări: nr-2597/18.09.2015 M Gt O’ i. Ai A. ' K ,ii A . cu încheierea de legalizare copie nr. 241/19,02.2020 B.l.N.Ar'

Constrocțla se va amplasa eu respectarea specificați Hor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea ți giirarcu autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unul corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin FICGMB nr. 66/2006. Accesul uuto și pidonal sc vor realiza din str. Gheorghe Pripu. conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulații nr. I 3639'29.07.2019.

ECHIPARE TEHNJCO-EDIIJTARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețetele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Ei G. M

Documentația este însoțita de studiu de îiisorirc însuși! de arh. S -M urbanist M ' I. P.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/17/19.12.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit mimai în scopul aprobării P L.D.

Elaboratorul ți beneficiarul PUD răspund pentru cxitd.ii.iilcu litilJur și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care tace obiectul prezentului aviz. în conformitate cu ari.. 6,3 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificări ie și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.LJ.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pc țoală duratu de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 4I3/3J/P/10149 din 22.03.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul ncadopturil documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuii;              A aprobare, acesta rămâne valabil aiii(a timp cât


(RUR: Dzo. E}


Dr


ți ilustrare volumetrică însușită de mașter


I lotărârea dc aprobare este în vigoare.


ARUL CiobaniiȘiT birou , kaluca Mi ti adj Epiftin


LIP?
I nliic/nil.

Arthru Valea


SliiTCMCI JS 3E MANAGEMFNT


Bel. Bariu Manta nr. 9. Sectorul l București: 011222

Tel. *40-21-319.10.13; Fax; 1-40-21 -319.10 06

Email: registratura r/prinian;i i