Hotărârea nr. 115/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 28.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Prahova nr. 33B, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AI. SECTOR ULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Prahova nr. , sector 7, București.

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. E/3429/23.03.2020 a! Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. E/3430/23.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr, M/3-122/15.04.2020 al Direcției Juridice, legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

 • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, dc organizare și dezvoltare uibaiiistiuâ, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în con lumii tale cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise;

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 190/23.03.202(1 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea sc rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr 15727/30.08.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. A M , A . V.U.L M ;

 • -   Documentația este însoțită de studiu de însorii însușit de urb. V M. ' I. P

și ilustrare volumetrică însușite de arh. C ,-C D

Ținând seama de prevederile:

 • •  In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind Aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21,12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in el adorai" ea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art, 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Prahova nr. , sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 190/23.03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneficianilui/proieclanțului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează ia Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi. 28.05.2020. în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul an. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 115

Data: 28.05.2020CONTRA SEMMAZÂ,

S ECRETA R < ENE RA L Daniela Nicd£tAMJcMan

/.’Lvrrrw wțw fcwfj pțMXru bj-tzid-v-fur-t:BIROUL REGLliJMiiJNTĂRI


cli adresa în


Cei urmare a cererii adresate de b, G cu adresa în                                                 sector 5. Rucureșli.

_iltfcgiii trăia Iii rtf. 40222 tll ir 20.09.21) 19.'iRutipletată cu nr. 13504 din [6.03.2020. în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind | .JMrtîauțiitiftiiteriLiif’MJÎii și tirbanisiniil'.^'iît dificărilc și completurile ulterioare. se emite următorul;

1_i.lt' Ei, ri. o              Ui ’

28 MM. ®‘,


mfîW Wf,Ș^Cfte«!


AVIZ Ml.......■

PENTRU '

l’l'D-STR. PRAHOVA NR..   - SECTOR 1

Construire locuință individual» P+IE


GENERAI RE IMOBILUL, m suprafață de 250.00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 243720. eliberat la data de 19.09.2019.

IMȚIATOR: E'    B G '

PROIECTANT: S.C. SKY NET SYSTEMS S.R.L.

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ Rl’R: urb.V ’ M ’ I. P [RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Bacului nr. , str. Bacului nr. I str, Bacului nr. str. Bacului nr, ; Sud-Est str. Bacului nr. ; Sud-Vcsi - str. Prahova nr. ; Nord-Vest - artera de circulată str. Prahova,

PREVEDERI PUC? Pl'Z APROBATE ANTERIOR: Conform PIJG - MS și Regulamentului Local de Urbanism a] Municipiului București, aprobate eu HCGMB nr. 269/2000 cu Completările ulterioare, ăill piu smocului este cuprins în siibzona I iincțiurialâ: LI» - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri silințe în ufiira purimelrclur dc protce|iu. In cazul mansardelor se admite o depășire a CLT proporțional cu suplimentarea A DC cu maxim 0,6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucursștene. publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această lista, conform in forma [ii lor din Certificatul de urbanism nr. l/UVDV/F/34143 din 15.10.2018.

Indicatorii urbanistici reglementari: POTmtix.- 45%. CU Umax.- 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.- 1.3 mp ADG'mp teren pentru P+2H. R.llmax.= P+2E. I lmax.= 10 metri. Se admite uni nivel mansardal înscris în volumul acoperișului, în suprafață dc maxim 60% din aria construi 1:1.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe al in la meni sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale — Clădirile scinî-cuplulL' se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parodii alăluruLă și se vor retrage față dc cea lai 15 limită fa o distanță dc cel puțin jumătate din înăl [imcii fa cornișă în punctul cel mai înalt Ta[ă dc Ic ren. dar nu cu nuii puțin dc 3,00 metri: în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita puste rin ară a terenului - Retragerea față dc limita poster! ou râ a parcelei va fi egală cu jumălati din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PI. D -PROPUSE:

Retrageri mi ni mc față de limitele laterale - dreapta - fa limita dc proprietate (sc prezintă acord notarial vecin Str. Prahova nr. , cu încheierea dc intabulate ur. 2024/08.1)7.21)19 - SucietuLca ProlesiOiială Notarialii A; ' II Hi’ și A M. St ); stânga -retras minim 3,35 metri spre față toi. respectiv retras minim 2.45 metri spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 6,60 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specifica ții lor planului dc reglementări vizat spre neschinibare.

< URLI O A] 11 Șl ACCENEi Parcursa și garareu autovehiculelor vor respecta ..Normele plivind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și uiiieuujări autorizate pc teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unui corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonul se vor realiza din str. Prahova, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15727/30.08.20]9.

ELIIIPARE TE1INICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor Iii rețelele publice de alimentare cu apă. ennalizare. energic electrica. Studiu de rețele însușit de ing. .4 Mr A V.U.L M:

Documentația este însoțita dc studiu dc însorire însușit do urb. V M L P< și ilustrare volumetrică însușite dc arh. C

C ■ D'

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare u teritoriului ți urbanism ni'. 15/7/1 9.1 2.201 9, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridici taica înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu inodi licări le și completările ui teri Oare.

iXx'i.i montați a tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obIigativitatea respectării întocmai a prevederiior acestuia.              .

Prezentul aviz este valabil dc fa data emiterii sale pe toată dunflj ^”văljiWftbilp a certificatului dc urbanism nr, L'CVDV/P/31143 din 15.10.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului BiiitirL’sli In cazul Ihtu'dtmiăril documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului l. în termenul de valabilitate al acestuia. nmșBtftira trebuie reluală, îlupă aprobare. acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou , Ral ucu Mihaeța țțpirjn


rniMAfiăi , -,?sl CERTFICATA ISO WOI-200S-------—-----—----            ---—,—-----

piuvihf: sisi-mi.i n- MANAC.Ft.iFNa ai                                                  „            ...        .... ,

calității in u-ti.fi. aijdituui OF                        Bd. Banu Mantiinr. 9. s^^ru! I Buuureșli: UI 1222

cjhu-icahl jl uairl 0-nsA'JisMLL                            TeL 140-2 1-3 19.10.13; Uax: i 10-21-319.1(1 06

ACREDITAT PttTRU CEP‘ IFIC AULA

SISTEME1 i>P OF AHACEMENr AL UALHAII                                                   l-,17i;ul; reuțiI.FtlIIIJJI rrjțrFtllUria.șI £u